• No results found

Beskrivning av ärendet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Beskrivning av ärendet "

Copied!
32
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs, kl. 17:00- 19:30 med ajournering kl. 18:30-18:40.

Paragrafer §§ 40-55.

Beslutande Se deltagarlista på nästa sida.

Närvarande ersättare Se deltagarlista på nästa sida.

Övriga deltagande Se deltagarlista på nästa sida.

Utses att justera Georg Lagerstedt Örsbäcken (C)

Justeringens plats och tid Digital justering 2020-04-01.

Underskrifter Sekreterare Cecilia Läräng Westerlund

Ordförande Mikael Lagergren (M)

Justerande Georg Lagerstedt Örsbäcken (C)

BEVIS OM TILLGÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2020-03-24

Datum för tillkännagivande 2020-04-02

Datum för nedtagning av tillkännagivande

2020-04-24

Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret

Tillkännagivet av Cecilia Läräng Westerlund

Utdragsbestyrkande

(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ Ärende Diarienummer

40 Föredragningslista, anmälan av övriga frågor

41 Konkurrensutsatt byggande av äldreboende SN/2020:55-700 42 Information från ordföranden

43 Information från socialchefen

44 Utvärdering av handlingsplan för arbete mot

våld i nära relation 2017-2019 SN/2017:425-700 45 Riktlinje för handläggning av våld i nära relation

i Strängnäs kommun SN/2020:36-003

46 Hyra för gästrum, måltidsavgifter för anhöriga

samt avgifter på dagcentralen (Glada Laxen) SN/2020:122-706 47 Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation

i Strängnäs kommun SN/2020:101-700

48 Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede i Strängnäs kommun

49 Val av ersättare till socialutskottet SN/2020:123-102 50 Förslag till ändringar i socialnämndens

delegationsordning SN/2020:150-002

51 Information om överenskommelser mellan

staten och Sveriges Kommuner och Regioner SN/2020:102-003 52 Information om korttidsplatser och särskilt

boende SN/2020:45-774

53 Delegationsbeslut 54 Meddelandeärenden 55 Övriga frågor

ProSale Signing Referensnummer: 856707

(3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Deltagarlista

Beslutande Notering

Mikael Lagergren (M), 1:e vice ordf.

Georg Lagerstedt Örsbäcken (C), 2:e vice ordf.

Ingemar Lund (S) Lena Kanevåg (S)

Maj-Britt Magnusson (S) Christoffer Sonesson (KD) Tjänstgörande ersättare

Camilla Dukakis (KD) Ersättare för Bodil Mellgren (S) ordf.

Thore Berggren (M) Ersättare för Inger Jansson (M) Anne-Lie Holmström (M) Ersättare för Rabie Aldeeb (M) Haakon Hansen (SD) Ersättare för Maud Richthoff (SD) 1 vakant plats för vänsterpartiet § 56-57

Icke tjänstgörande ersättare

Bodil Mellgren Deltog via Skype

Övriga

Annica Westling, tf. socialchef Cecilia Läräng Westerlund, nämndsekreterare

Christoffer Zander, lokalstrateg §§ 40-41

(4)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SN § 40

Föredragningslista, anmälan av övriga frågor

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan med nedanstående ändringar.

a) inte ta upp ärendet Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård, punkt 11, för beslut.

_______________________

Anmälan av övriga frågor

Christoffer Sonesson (KD) har inför sammanträdet skickat in frågor om det är lagligt att utfärda besöksförbud på särskilda boenden. Hur exakt ser förbudet ut.

Är det en rekommendation eller ett regelrätt förbud. Har det stöd i lagen såsom hyreslagen eller socialrättslagen att inskränka människors frihet.

ProSale Signing Referensnummer: 856707

(5)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SN § 41 Dnr SN/2020:55-700

Konkurrensutsatt byggande av äldreboende Beslut

Socialnämnden beslutar att

1. i enlighet med förstudiegruppens förslag upphandla en omsorgsoperatör för det nya äldreboendet i Södra stadsskogen

Beslutsgång

Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir nämndens beslut.

Beskrivning av ärendet

Fler platser i särskilt boende för äldre (SÄBO) behöver tillskapas i Strängnäs kommun. Dels behöver befintliga boendet Thomasgården ersättas och dels behövs fler nya platser i framtiden.

2017-02-28 fattade socialnämnden beslutet att förvaltningen skulle utreda

byggnation av ett nytt SÄBO med förslag på placering, inriktning och antal platser.

Detta ledde fram till att samhällsbyggnadskontoret avsatte en tomt för ett SÄBO i detaljplanen för Södra stadsskogen.

Bakgrunden till uppdraget om konkurrensutsatt byggande är beslutet som

socialnämnden fattade vid sitt möte den 12 december 2017 om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda SÄBO genom konkurrensutsatt byggande i ärendet Långsiktig ekonomisk planering, 2017-11-29 (KS/2016:649).

I samband med utredning om konkurrensutsatt byggande gavs förvaltningen i uppdrag, under ett möte om långsiktig ekonomisk plan för SÄBO 2018-11-06, att undersöka förutsättningar för kombinationen av olika verksamheter i samma byggnad och hålla ihop en utredning som ska rekommendera hur ett SÄBO skulle kunna upphandlas.

Uppdraget kompletterades under våren 2019 med att undersökningen också skulle innehålla alternativet upphandling av drift av ett SÄBO (det vill säga alternativet att kommunen köper platser av en extern utförare som uppför boendet samt driver omsorgen). Den externa utföraren skulle kunna vara privat eller idéburen.

Byggandet, ägandet och driften av SÄBO:t i Södra stadsskogen är en viktig kugge i kommunens framtida ekonomi, likväl som det är en viktig kugge i kommunens service för invånarna. Målet med utredningen om konkurrensutsatt byggande är att ta fram underlag till inriktningsbeslut om det nya SÄBO:t ska byggas i

Strängnäs Fastighets AB:s (SFAB:s) regi eller upphandlas och i så fall på vilket sätt.

(6)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Projektgruppen identifierade tre huvudvarianter för upphandling av nytt SÄBO:

- Alternativ 1 – ”Vanliga modellen” (SFAB bygger och kommunen sköter omsorgen i egen regi)

- Alternativ 2 – Upphandla ett hyresavtal (en extern part bygger, äger och hyr ut till kommunen som sköter omsorgen i egen regi)

- Alternativ 3 – Upphandla en omsorgsoperatör

Förstudiegruppen rekommenderar att upphandla det nya SÄBO:t i Södra

stadsskogen enligt alternativ 3 (omsorgsoperatör). Kommunen behöver hitta olika sätt att minska sina investeringar på i framtiden. Avseende SÄBO:n så finns det en marknad av omsorgsoperatörer som kan bygga och driva boenden åt kommunen.

För de flesta andra verksamhetslokaler (skolor, förskolor, scener osv) finns inte den möjligheten. En upphandling av en omsorgsoperatör skulle också kunna ge tillfälle att jämföra kvalitet och resultat med omsorgen hos alla kommunens boenden.

I andra hand rekommenderas alternativ 1 (vanliga modellen) som är en beprövad modell som ger minskade kostnader för lokalerna över tid samt möjlighet till synergier med andra verksamheters lokaler.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Vid upphandling av omsorg, alternativ 3, fokuserar kommunens kravställning i upphandlingen på krav avseende omsorgens genomförande, bemanning osv. Den anbudsgivare som vinner upphandlingen bygger och äger fastigheten och ansvarar därmed för underhåll, fastighetsdrift samt även för äldreomsorgen.

Kommunen hyr hela boendet och betalar per vårddygn. Hyresavtalet är på minst 15 år.

ProSale Signing Referensnummer: 856707

(7)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Barnperspektivet

Under utredningen har barnperspektivet beaktats. I inledningsskedet utreddes om en förskola skulle kunna samlokaliseras med äldreboendet. Projektgruppen kom fram till att det inte var lämpligt i detta fall.

Övriga konsekvenser

Oavsett alternativ måste kommunen ha en tydlig projektorganisation för genomförandet. Efter genomförd upphandling krävs en organisation för

uppföljning av omsorgsoperatören som inte finns inom kommunens verksamheter idag.

Uppföljning

Efter genomförd kravställningsprocess kommer ett beslutsunderlag presenteras för socialnämnden för godkännande som beredning till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Utredning om konkurrensutsatt byggande 2020-01-24.

Bilaga 1 - Processbeskrivning av konkurrensutsatt byggande.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

SFAB/SBAB

(8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SN § 42

Information från ordföranden

Ordföranden informerar om följande:

• Uppmanar nämndsledamöterna att regelbundet läsa sin mail då det är genom den mycket information kommer skickas ut.

ProSale Signing Referensnummer: 856707

(9)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SN § 43

Information från socialchefen

Tf. socialchef informerar om följande:

• Från och med 2020-04-01 är Patrik Nilsson verksamhetschef för Arbete och familj och Ingmarie Jüring verksamhetschef för Myndighet.

• Ordförande i socialnämnden skickade ut information till samtliga nämndsledamöter 2020-03-20 om det rådande läget kring Covid-19.

Stabsläge råder på socialkontoret och varje morgon stämmer stabsgruppen av personalbemanningen. Kontoret har uppmärksammat att brist på skyddsutrustning kan bli en akilleshäl på sikt. Verksamheten Fenix bistår med att tillverka visir av OH-film. I dagsläget finns det ingen information om någon smittad och på de särskilda boenden är det i dagsläget

professionella lokalvårdare som utför städningen.

• Socialkontoret har fått utökad ram med 4 miljoner kronor och med dessa medel har man ökat nattbemanningen på de särskilda boendena.

• Som svar på den övriga fråga, som Christoffer Sonessons (KD) anmält inför sammanträdet, gällande lagligheten i att ha besöksförbud på kommunens boenden svarar tf. socialchefen att de kommunala, allmänna, ytorna på ett boende bestämmer kommunen över. Kommunen kan däremot inte

bestämma över den enskildes lägenhet. Besöksförbudet bör ses som en stark uppmaning i och med rådande situation gällande Covid-19 och handlar om att skydda de boendena.

• Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i ett pressmeddelande informerat om den framställan de gjort till regeringen. En viktig del i framställan handlar om att socialtjänsten behöver mandat för att kunna prioritera insatser och de personer som behöver mest stöd.

• Vid varje nämndsammanträde får politikerna en uppdatering kring boendet Vesslan. Den tidplan som innebär att alla brukare ska ha flyttat ner till nedre plan senast plan 31 mars håller. Anskaffning av andra

boendealternativ kommer att kräva ett omfattande arbete och åtgärder behöver genomföras omedelbart i fastigheten för att säkerställa

brandskyddet för de boende. Brandlarm behöver installeras samt

dörrstängare på dörrar i markplan. Kostnaderna har bedömts till ca 650- 700 tkr exkl. moms och enligt beslut av den strategiska planeringsgruppen, SPG, kommer pengarna belasta kommunen centralt.

(10)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

• I riktlinjen ekonomiskt bistånd framgår det att man har möjlighet att fortsätta få ekonomisk hjälp då man går en kortvarig utbildning, inte långvariga utbildningar som man kan få studielån för. Tf. socialchef har fattat beslut att ge de personer som uppbär ekonomiskt bistånd möjlighet att fortsätta göra det fast de ingår i projektet LIKES och utbildas till

undersköterskor. Den utbildning som avses är en undersköterskeutbildning på 500 poäng, vilken i detta fall bedöms som kortvarig. Om deltagare i utbildningen söker och erhåller studielån, påverkar det medfinansieringen i projekt LIKES.

• På socialnämndens sammanträde 2019-05-28 önskade Tanja Henriksson (V) få redovisat i nämnden hur ofta utredningar inte slutförs inom den tid beslut ska fattas. Socialtjänstlagen anger att Utredningar som avser barn och unga skall bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Finns det särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid.

2019 gjordes 700 utredningar och av dem var det 58 st. som inte slutfördes inom 4 månader. I flertalet av fallen handlade det ofta om att utredningen slutfördes efter ytterligare några dagar. De åtgärder som verksamheten infört är att under våren 2019 introducerat obligatoriska

ärendegenomgångar med gruppledare 1 gång i månaden där

utredningsprocessen gås igenom. Under hösten 2019 har handläggarna fått information om beslut om förlänga utredning för viss tid och vem som är delegat på sådant beslut. Enhetschef mäter upplevd

arbetsmiljö/arbetsbelastning på månadsbasis.

ProSale Signing Referensnummer: 856707

(11)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SN § 44 Dnr SN/2017:425-700

Utvärdering av handlingsplan för arbete mot våld i nära relation 2017-2019

Beslut

Socialnämnden beslutar att

1. lägga utvärderingen av handlingsplanen för arbetet mot våld i nära relation för socialkontoret i Strängnäs kommun 2017-2019 till handlingarna.

2. ersätta handlingsplanen med mål nummer 5 i verksamhetsplan 2020.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir nämndens beslut.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade, KF § 17, 2001 att uppdra till Socialnämnden att utarbeta ett förslag till handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor.

Socialnämnden upprättade en handlingsplan 2002, SN § 150. Handlingsplanen har reviderats år 2009, SN§ 27 och år 2012, SN§ 94 och därefter antog Socialnämnden 2017, SN § 148 Handlingsplan för arbete mot våld i nära relation för Socialkontoret i Strängnäs kommun 2017-2019.

Beskrivning av ärendet

Våld i nära relation är ett prioriterat område för socialnämnden. I verksamhetsplan för socialnämnden 2020-2022, SN/ 2019:403 har socialnämnden, under

perspektivet Samhälle uttalat målnummer 5. Socialnämnden verkar för att avskaffa våld i nära relationer.

Socialnämnden menar att nämnden arbetar för att undanröja våld i nära relationer, med särskilt fokus på hedersförtryck, oavsett kön. Kunskap om hedersförtryck skall finnas i verksamheten.

I ledningsgruppens kontorsplan framgår att alla enheter ska se till så att det finns kunskap i verksamheten om våld i nära relationer. Målet är att alla

tillsvidareanställda medarbetare ska vara utbildade. Utvecklingen ska följas via nyckeltal om andel tillsvidarepersonal som är utbildad i våld i nära relation.

Arbetsplanerna följs upp i samband med delårs- och årsrapport.

Ett systematiskt arbetssätt har fastställts genom revidering av riktlinje och framtagande av tillhörande rutiner. Nämndens mål bidrar till att aktiviteter i tidigare separat handlingsplan vävs in i det ordinarie arbetet på enheten. Arbetet förväntas bidra till att kunskapsnivån om våld i nära relation hos medarbetare och chefer ökar ytterligare och att fler utsatta kan erbjudas hjälp och stöd.

(12)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Utifrån det framarbetade arbetssättet kring handläggning av våld i nära relation föreslår socialkontoret att lägga utvärderingen av handlingsplanen för arbetet mot våld i nära relation för socialkontoret i Strängnäs kommun 2017-2019 till

handlingarna.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser

Ett av målen i aktuell handlingsplan har varit att socialnämnden skall

uppmärksamma och erbjuda hjälp och stöd till barn som upplevt våld i familjen, vilket ligger i linje med kommunens arbete med barnkonventionen. Aktiviteter till målet har genomförts i form av utbildningssatsning. Ett systematiskt arbetssätt har fastställts genom revidering av riktlinje och framtagande av tillhörande rutiner för att uppmärksamma barns situation och beaktande av barns bästa.

Uppföljning

Verksamheternas arbetsplaner följs upp i delårs- och årsrapport.

Beslutsunderlag

Skrivelse, Utvärdering handlingsplan för arbete mot våld i nära relation Socialkontoret i Strängnäs kommun 2017-2019, 2019-12-23

Handlingsplan för arbete mot våld i nära relation Socialkontoret i Strängnäs kommun 2017-2019, SN/2017:425-700

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige för kännedom

ProSale Signing Referensnummer: 856707

(13)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SN § 45 Dnr SN/2020:36-003

Riktlinje för handläggning av våld i nära relation i Strängnäs kommun

Beslut

Socialnämnden beslutar att

1. anta riktlinje för handläggning av våld i nära relation i Strängnäs kommun daterade den 25 februari 2020 att börja gälla från och med 1 maj 2020 2. från och med den 1 maj 2020 upphäva riktlinjer för biståndshandläggning

enligt socialtjänstlagen för våld i nära relationer i Strängnäs kommun beslutad av socialnämnden, Dnr SN/2015:215–700

Beslutsgång

Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir nämndens beslut.

Bakgrund

Socialnämnden beslutade 2018 om Riktlinje – ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” (SN/ 2018:361 – 003). Under 2019 kartlades socialkontorets samtliga dokument som syftar till ledning och styrning. Detta finns beskrivet i rapporten, (Ledningssystem för kvalitet) som socialchef och socialkontorets ledningsgrupp beslutade skulle vara gällande för socialkontorets styrande dokument.

Det kan i korthet beskrivas att kvalitetsledningssystemet syftar till att ge en

organisatorisk struktur för att på ett systematiskt och fortlöpande sätt utveckla och kvalitetssäkra socialkontorets verksamheter. Arbetet med det utgår från våra huvudprocesser och övergripande styrdokument och lagar. Att utgå från processer i stället för funktioner är en framgångsfaktor när ett ledningssystem byggs upp.

Kvalitetsledningssystemet bidrar till att tydliggöra olika roller, ansvar och funktioner.

De dokument som ska finnas i ledningssystemet ska ha en vägledande karaktär, vilket innebär en förflyttning från detaljerade riktlinjer och rutiner. Agerandet i mötet med den enskilde brukaren kan inte och bör inte standardiseras.

Beskrivning av ärendet

Den framtagna riktlinjen syftar till att tydliggöra socialnämndens ansvar i handläggningen av ärenden med barn och vuxna som utsätts för våld eller övergrepp. Riktlinjen bidrar till ett gemensamt synsätt vilket leder till mer likvärdiga bedömningar.

(14)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Av riktlinjerna framgår att socialnämndens verksamheter ska verka för våldsfrihet.

Nolltolerans avseende våld i nära relation skall gälla inom socialkontorets verksamheter.

I sak följer den föreslagna riktlinjen den nu gällande riktlinjer, förändringen är att de nu framtagna riktlinjerna har skalats av och utformats på en mer övergripande nivå och kompletterats med rutiner för socialkontorets verksamheter.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser

Barnkonventionens tillämpliga artiklar har beaktats i framtagandet av de föreslagna riktlinjerna.

Uppföljning

Riktlinjerna revideras vid behov.

Beslutsunderlag

Riktlinje för handläggning av våld i nära relation i Strängnäs kommun, 2020-02- 25

Beslutet skickas till

-

ProSale Signing Referensnummer: 856707

(15)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SN § 46 Dnr SN/2020:122-706

Hyra för gästrum, måltidsavgifter för anhöriga samt avgifter på dagcentralen (Glada Laxen)

Beslut

Socialnämnden beslutar att

1. godkänna socialkontorets förslag avseende avgifter för hyra av gästrum, måltidsavgifter för anhöriga samt priser på Glada Laxen från och med 1 maj 2020

Beslutsgång

Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir nämndens beslut.

Beskrivning av ärendet

Strängnäs kommun har årligen justerat hyran för gästrum och måltidsavgifter för anhöriga på särskilt boende samt priserna på dagcentralen.

Kostnader 2020

Hyra för gästrum och måltider och fika för anhöriga räknas upp årligen för att täcka kommunens självkostnader. Hyran har räknats upp med 1,6 % och måltiderna har räknats upp med 5 %

Hyra övernattning på särskilt boende 151 kr

Frukost för anhörig 31 kr

Lunch för anhörig 72 kr

Middag för anhörig 46 kr

Mellanmål/dryck 10 kr

Smörgås/större kaka 15 kr

Mindre kaka/bulle 10 kr

Bilaga 1, Priser dagcentralen, Glada Laxen

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

För hyra och matkostnad får kommunen ta ut sin egen självkostnad, varför inte beslutet medför några ekonomiska konsekvenser för beslutet.

Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övrig konsekvenser.

Barnkonsekvenser- det medför inga konsekvenser utifrån barnperspektivet.

(16)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Uppföljning

Kostnaderna kommer att justeras från 1 maj 2020 och ska därefter justeras årligen under kvartal 1.

Beslutsunderlag

Bilaga 1, Prislista dagcentralen Glada Laxen

Beslutet skickas till

-

ProSale Signing Referensnummer: 856707

(17)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SN § 47 Dnr SN/2020:101-700

Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation i Strängnäs kommun

Beslut

Socialnämnden beslutar att

1. anta riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation i Strängnäs kommun daterad 24 mars 2020 att börja gälla från och med den 1 maj 2020.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir nämndens beslut.

Bakgrund

Socialnämnden beslutade 2018 om Riktlinje – ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SN/2018:361 – 003. Under 2019 kartlades socialkontorets samtliga dokument som syftar till ledning och styrning. Detta finns beskrivet i rapporten Ledning för kvalitet och som socialkontorets ledning beslutade skulle vara gällande för socialkontorets dokument. Det kan i korthet beskrivas att

kvalitetsledningssystemet syftar till att ge en organisatorisk struktur för att på ett systematiskt och fortlöpande sätt utveckla och kvalitetssäkra verksamheter. Det bidrar till att tydliggöra olika roller, ansvar och funktioner. Arbetet utgår från våra huvudprocesser samt övergripande styrdokument och lagar.

Dokumentet i ledningssystemet är indelade i tre hierarkier:

– riktlinjer skall svara på: syftet, varför, vilka den riktar sig till och vad som skall uppnås

– rutiner skall svara på: syftet, vilka den gäller för men även beskriva hur det ska uppnås.

Detta innebär att riktlinjer i ledningssystemet ska ha vägledande karaktär vilket innebär en förflyttning från detaljerande beskrivningar. Denna riktlinjer ersätter ingen tidigare rutin eller riktlinje.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för att den hälso- och sjukvård som erbjuds inom ansvarsområdet, uppfyller hälso- och sjukvårdslagens krav på god vård. Med denna riktlinje tar socialnämnden ställning till vad det innebär inom sitt ansvarsområde.

(18)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Socialnämndens ansvar för hälso- och sjukvård finns inom:

– särskilda boenden för äldre

– hemsjukvård, 18 år och äldre, i ordinärt boende – korttidsvistelse enligt socialtjänstlagen

– dagverksamhet för äldre enligt socialtjänstlagen

– bostäder med särskild service för personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt socialtjänstlagen

– bostäder med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

– daglig verksamhet och sysselsättning enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser

Beslutet medför för verksamheten att det ska finnas skriven rutin, anvisning eller checklista för journaldokumentation. Gällande barnperspektiv har socialnämnden endast hälso- och sjukvårdsansvar för personer 18 år och över.

Uppföljning

Upprättaren bevakar och initierar vid lag och eller författningsändring revidering av riktlinjen. Därutöver kontrolleras innehållet av upprättare årligen.

Beslutsunderlag

Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation i Strängnäs kommun, 2020-03- 04.

Beslutet skickas till

-

ProSale Signing Referensnummer: 856707

(19)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SN § 48 Dnr SN/2020:102-003

Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede i Strängnäs kommun

Beslut

1. anta riktlinje för palliativ vård i livets slutskede i Strängnäs kommun daterad 24 mars 2020 börjar gälla från och med den 1 maj 2020

2. från och med den 1 maj 2020 upphäva rutiner för vård i livets slutskede Dnr SN/2010:434

Beslutsgång

Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir nämndens beslut.

Bakgrund

Socialnämnden beslutade 2018 om Riktlinje – ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SN/2018:361 – 003. Under 2019 kartlades socialkontorets samtliga dokument som syftar till ledning och styrning. Detta finns beskrivet i rapporten Ledning för kvalitet och som socialkontorets ledning beslutade skulle vara gällande för socialkontorets dokument. Det kan i korthet beskrivas att

kvalitetsledningssystemet syftar till att ge en organisatorisk struktur för att systematiskt och fortlöpande sätt utveckla och kvalitetssäkra verksamheter. Det bidrar till att tydliggöra olika roller, ansvar och funktioner. Arbetet utgår från våra huvudprocesser och övergripande styrdokument och lagar.

Dokumentet i ledningssystemet är indelade i tre hierarkier:

– riktlinjer skall svara på: syftet, varför, vilka den riktar sig till och vad som skall uppnås

– rutiner skall svara på: syftet, vilka den gäller för men även beskriva hur det ska uppnås.

Detta innebär att riktlinjer i ledningssystemet ska ha vägledande karaktär vilket innebär en förflyttning från detaljerande beskrivningar.

Denna riktlinje ersätter tidigare av nämnden beslutad rutiner för vård i livets slutskede Dnr SN/2010:434.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för att den hälso- och sjukvård som erbjuds inom ansvarsområdet, uppfyller hälso- och sjukvårdslagens krav på god vård. Med denna riktlinje tar socialnämnden ställning till vad det innebär inom sitt ansvarsområde.

(20)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Socialnämndens ansvar för hälso- och sjukvård finns inom:

– särskilda boenden för äldre

– hemsjukvård, 18 år och äldre, i ordinärt boende – korttidsvistelse enligt socialtjänstlagen

– dagverksamhet för äldre enligt socialtjänstlagen

– bostäder med särskild service för personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt socialtjänstlagen

– bostäder med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

– daglig verksamhet och sysselsättning enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Den framtagna riktlinjen syftar till att tydliggöra nämndens vårdgivaransvar när det gäller ramarna för den palliativa vården.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser

Beslutet medför för verksamheten att det ska finnas skriven rutin, anvisning eller checklista för palliativ vård i livets slutskede. Gällande barnperspektiv har

socialnämnden endast hälso- och sjukvårdsansvar för personer 18 år och över.

Uppföljning

Upprättaren bevakar och initierar vid lag och eller författningsändring revidering av riktlinjen. Därutöver kontrolleras innehållet av upprättare årligen.

Beslutsunderlag

Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede i Strängnäs kommun, 2020-03-04.

Beslutet skickas till

-

ProSale Signing Referensnummer: 856707

(21)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SN § 49 Dnr SN/2020:123-102

Val av ersättare till socialutskottet Beslut

Socialnämnden beslutar att

1. välja Camilla Dukakis (KD) till ersättare i socialutskottet

Beslutsgång

Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir nämndens beslut.

Beskrivning av ärendet

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-16 valdes Camilla Dukakis (KD) till ny ersättare i socialnämnden. Hon föreslås även blir invald som ersättare i socialutskottet då det finns en vakant plats där.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag

Inga handlingar bifogas.

Beslutet skickas till

Kansliavdelningen

(22)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SN § 50 Dnr SN/2020:150-002

Förslag till ändringar i socialnämndens delegationsordning Beslut

Socialnämnden beslutar att

1. revidera socialnämndens delegationsordning enligt förslag daterad 2020- 03-04

2. revideringen börjar gälla från och med 2020-05-01

Beslutsgång

Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir nämndens beslut.

Beskrivning av ärendet

Socialnämndens delegationsordning behöver ses över regelbundet och kan behöva revideras vid nya krav eller utveckling av verksamheten.

På socialkontoret har det uppstått behov att göra förändringar gällande

delegaterna för två olika områden. Förflyttningarna har skett i en strävan att göra beslutsprocessen så smidig, effektiv och rättssäker som möjligt.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser

Barnkonventionen har beaktats under framtagandet av förslaget till revideringen av delegationsordningen.

Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag

Förslag, Delegationsordning för socialnämnden i Strängnäs kommun, 2020-03-04.

Beslutet skickas till

-

ProSale Signing Referensnummer: 856707

(23)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SN § 51

Information om överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner

Annica Westling informerar om de statsbidrag som ligger hos Regionala Samverkan och Stödstrukturerna, RSS samt de som ligger hos kommunen och socialkontoret. Nämnden tar del av information och den läggs till handlingarna.

Bilaga 1.

(24)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SN § 52 Dnr SN/ 2020:45-774

Information om korttidsplatser och särskilt boende

Tf. socialchefen informerar om korttidsplatser och särskilt boende i kommunen och underlaget läggs sedan till handlingarna. Bilaga 2.

ProSale Signing Referensnummer: 856707

(25)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SN § 53

Delegationsbeslut

Förteckningar över delegationsbeslut tagna i Lex SN-Delegation/2020 §§ 36-66 anmäls till nämnden och läggs sedan till handlingarna.

(26)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SN § 54

Meddelandeärenden

Information

Följande anmälningsärenden meddelas för nämnden.

1. Statistikrapport - kommunal vård 2020-01-01 - 2020-01-31 2. Beslutsärenden i socialutskottet 2020-02-27 § 16-30

3. Beslutsärenden i socialutskottet 2020-03-02 § 31-34

4. Ordförandebeslut – beslut om att överklagandet har inkommit i rätt tid enligt 24

§ FL.

ProSale Signing Referensnummer: 856707

(27)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SN § 55

Övriga frågor

Christoffer Sonesson (KD) har inför sammanträdet skickat in frågor om det är lagligt att utfärda besöksförbud på särskilda boenden. Hur exakt ser förbudet ut.

Är det en rekommendation eller ett regelrätt förbud. Har det stöd i lagen såsom hyreslagen eller socialrättslagen att inskränka människors frihet.

Tf. socialchef Annica Westling besvarade frågorna under punkten Socialchefen informerar.

(28)

brukarmedverkan behandlingar. På organisationsnivå- brukarorganisationers inflytande i vårdens utveckling.

Sörmland länsstyrgruppen.

Suicidprevention Nollvision för suicid. 5 759 383 Monika Agnedal Rergion

Sörmland Enligt beslut i

länsstyrgruppen. Ännu inte rekvirerat Ungdomsmottagningar Främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa

bland barn och unga. Korta köer. 4 322 055 Monika Agnedal Rergion

Sörmland Enligt beslut i

länsstyrgruppen. Ännu inte rekvirerat God och nära vård -

kommunerna Förbättrad organisering och tillgänglighet av hälso- och sjukvårdsinsater. Mobila lösningar, vård i hemmet etc.

15 055 000 Monika Agnedal Rergion

Sörmland Enligt beslut i

länsstyrgruppen. Ännu inte rekvirerat Samverkan vid utskrivning

från sluten hälso- och sjukvård Snabb utskrivning i kombination med trygghet för

de utskrivningsklara patienterna. 400 000 Monika Agnedal Rergion

Sörmland Enligt beslut i

länsstyrgruppen. Ännu inte rekvirerat

Summa 16 455 000 0

*RSS Regionala Samverkan och Stödstrukturerna

Statsbidrag som ligger hos kommunen- socialkontoret

Bidrag Ändamål Belopp för Strängnäs att

rekvirera Ansvarig i Strängnäs för

att rekvirera Tillvägagångssätt för att rekvirera

Är rekvirerat, datum och

signatur. Ansvarig i Strängnäs

för redovisning Datum för redovisning Ansvarig ekonom Strategi för genomförande av

Vision e-hälsa 2025 God och jämlik hälsa och välfärd, självständighet och delaktighet med hjälp av digitalisering och e- hälsa.

Det finns ingen

finansieringsmekanism i Vision ehälsa 2025, utan det är en överenskommelse av mer strategisk karaktär. Finns inga statsbidrag att söka den vägen./SKR Äldreomsorg- teknik, kvalitet

och effektivitet med äldre i fokus.

Utifrån Vision e-hälsa - ge förutsättningar för äldre att kunna bo kvar hemma, trygga, med bra hälsa och delaktighet i samhället. Användarvänligt för äldre och personal.

548 275 Rekvireras hos

Kammarkollegiet.

KS/SK?

Senast 2020-12-01.

Ännu inte

rekvirerat. Redovisas till Kammar-

kollegiet senast 2021-03-31.

Psykiskt hälsa 2020 - Utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner mm

Stöd till kommunernas pågående långsiktiga

utvecklingsarbete för psykisk hälsa. 706 645 Barbro Ernald Rekvirerat från

Kammarkollegiet.

Dnr SN/2020:64.

Feb 2020/BE Senast 2021-03-31.

Anvisningar kommer 2020-03- 31.

Kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Kunskapsbaserad vård och omsorg genom användande av nationella riktlinjer, vård- och insatsprogram mm.

353 322 Barbro Ernald Rekvirerat från Kammarkollegiet.

Dnr SN/2020:64.

Feb 2020/BE Senast 2021-03-31.

Anvisningar kommer 2020-03- 31.

Habiliteringsersättning Att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning).

981 144 Patrik Nilsson Rekvireras hos socialstyrelsen senast 2020-06-01.

Dnr SN/2020:119.

Ännu inte

rekvirerat Redovisas till socialstyrelsen

senast våren 2021.

Summa 2 589 386

ProSale Signing Referensnummer: 856707

(29)

Strängnäs kommun Tel 0152-291 00 kommun@strangnas.se Bankgiro 621-6907

personer som flyttat in

erbjudande er

jan 18 bifall 19 dagar

22 st har flyttat in.

8 st väntar, 28 st har fått

erbjudande.

(25 st ja och 3 tackat nej)

8 st varav 5 är under renovering

= 3 klara att erbjudas (varav 1 dubblett)

7/317

feb 10 bifall/

0 avslag 27,5 dagar

15 st har flyttat in

6 st väntar 17 st har fått

erbjudande (2 av dessa har tackat nej)

7 st varav 6 st är under renovering/

sanering = 1 ledig lgn klar att erbj är en dubblett

7/317

mars april maj juni juli aug sep okt nov dec

Antal bifalls/avslagsbeslut avser totalt antal beslut som fattats under respektive månad.

Tid mellan beslut och inflyttning avser de personer som flyttat in på särskilt boende under respektive månad.

Antal som väntar avser ett givet mättillfälle; sista dagen i månaden. Antal som

fått erbjudande avser totalt antal personer under respektive månad.

(30)

Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs

Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00

kommun@strangnas.se www.strangnas.se

Bankgiro 621-6907

En ledig lägenhet är en lägenhet som av boendet till boendesamordnaren anmälts som utflyttad och som någon inte tackat ja till.

Antal boenden och antal lägenheter avser beståndet av särskilt boende.

29 februari; den som väntat längst har beslut om särskilt boende daterat 191216, ett erbjudande har lämnats 200212, personen tackade nej.

Maria Andersson 200302

ProSale Signing Referensnummer: 856707

(31)

Strängnäs kommun Tel 0152-291 00 kommun@strangnas.se Bankgiro 621-6907

Antal bifalls- beslut/

avslagsbeslut

Tid mellan beslut och placering/antal personer som placerades

Antal som väntar

Lediga

platser Antal platser (Isabella- gården)

Antal platser nyttjade särskilt boende jan 24 st bifall

2 st avslag 2,9 dagar

22 personer 1 0 20 1 (2

totalt under jan) feb 19 st bifall/

0 st avslag 2,5 dagar

17 personer 3 0 20 1

mars april maj juni juli aug sep okt nov dec

Antal bifalls/avslagsbeslut avser totalt antal beslut som fattats under respektive månad

Tid mellan beslut och placering avser de personer som kommit till korttidsplats under respektive månad

Antal som väntar avser ett givet mättillfälle; sista dagen i månaden

En ledig plats är en plats som inte är upptagen eller reserverats till enskild av boendesamordnaren

Antal platser avser beståndet

Antal platser nyttjade på särskilt boende om det fullt på Isabellagården kan ledig lägenhet på särskilt boende användas som korttidsplats

Maria Andersson 200302

(32)

Namn Peter Erik Mikael Lagergren Datum & Tid 2020-04-01 08:06:09 +02:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _07b13bbc4fafdc65de7e0057973899c3ea

Namn Lagerstedt Örsbäcken Georg

Datum & Tid 2020-04-01 10:02:19 +02:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _06a927c250a811b8c4cec3f1668a959b31

Signatursida 1 av 1 Validera dokumentet | Användarvillkor

ProSale Signing Referensnummer: 856707

Certifierad av ProSale Signing Accepterad av alla undertecknare 2020-04-01 10:02:29 +02:00 Ref: 856707

www.comfact.com

References

Related documents

En litteraturstudie över hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap och erfarenhet i arbetet med kvinnor utsatta för våld i nära relation utgör ett viktigt underlag för att

- Presentera övergripande plan för de framtida behov av dagliga verksamhetsplatser samt lämna förslag på hur brukarnas möjlighet till löneanställning ska kunna

Ett tema kring strategier för våldsutsatta kvinnor att söka hjälp för sin situation tog form, varför vi la till frågeställningen “I relation till forskning om barriärer för

Kartläggningen bifogas som bilaga och syftar till att ge en bakgrund och ett sammanhang för arbetsområdet att förebygga och minska våld i nära relation i Upplands-Bro kommun,

Utifrån det framarbetade arbetssättet kring handläggning av våld i nära relation föreslår socialkontoret att lägga utvärderingen av handlingsplanen för arbetet mot våld i

Lidingö stads kulturkalender listar kulturarrangemang på Lidingö. Vill du ha med ett arrangemang eller bli

Strategin avseende våld i nära relation involverar all personal inom Kiruna kommun inom ramen för sitt respektive uppdrag.. I förlängningen påverkar strategin även invånare

Även om Martin & Garcia (2011) visar, i sin studie av kvinnor från USA men med ursprung från Mexico, att våldet minskar under graviditeten jämfört med innan, så