• No results found

Egenkontrollprogrammet skickas per e-post eller post:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Egenkontrollprogrammet skickas per e-post eller post: "

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Egenkontrollprogram

för tobaksförsäljning

Den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt

egenkontrollprogram. Att ni har ett genomarbetat och anpassat egenkontrollprogram är en stor del i kommunens bedömning av er verksamhet. Om ert egenkontrollprogram inte uppfyller lagens krav kan ni inte beviljas ett försäljningstillstånd för tobak.

Av ert egenkontrollprogram ska det framgå vilka rutiner ni och er personal har för att säkerställa att er försäljning av tobaksvaror uppfyller lagens krav. Det är viktigt att personalen har god kännedom om egenkontrollprogrammet och att det är aktuellt. Ert egenkontrollprogram måste minst innehålla rutiner för det som anges i den här mallen.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns en vägledning på vad ett egenkontrollprogram vid försäljning av tobak bör innehålla. Vägledningen ger er stöd och riktlinjer för utformandet av egenkontrollprogrammet. Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare – Folkhälsomyndigheten

En tillståndshavare måste anmäla eventuella förändringar som är av betydelse för kommunens tillsyn. Uppgifter som ska anmälas är till exempel förändring av ert egenkontrollprogram.

Vid tillsynsbesök kontrolleras att egenkontrollprogrammet finns på plats och används regelbundet.

Försäljnings- ställe

Försäljningsställets namn (butik, webbplats eller annat försäljningsställe)

Ägare

Organisationsnummer Bolagets namn

Underskrift

Datum Underskrift av firmatecknare Namnförtydligande

Uppgifterna som lämnas i samband med ansökan registreras i tillståndsenhetens dataregister/verksamhetsstöd.

(2)

Partihandlares kontrollskyldighet (fylls i endast av partihandlare)

Beskriv hur ni säkerställer att försäljningen av tobaksvaror endast sker till den som har försäljningstillstånd. 5 kap. 10 § LTLP

Egenkontroll

Beskriv hur ni säkerställer att personalen på försäljningsstället kontinuerligt har god kännedom om egenkontrollprogrammet och hur ni ger personalen den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa de lagar och regler som gäller för er verksamhet. 5 kap. 12 § LTLP

Beskriv hur ni följer upp att ert egenkontrollprogram fungerar i er verksamhet, hur ofta ni gör uppföljningen och hur ni uppdaterar egenkontrollprogrammet om det behövs.

(3)

Märkning och produkter

Beskriv hur ni säkerställer att ni följer kraven på att endast sälja tobaksvaror som är rätt märkta.

3 kap. 1 och 3 §§ LTLP

Beskriv hur ni säkerställer att ni inte säljer förpackningar med mindre mängd än vad som tillåts.

Cigarettpaket, minst 20 cigaretter. Snusdosa, minst 20 portioner. Rulltobak, minst 30 gram.

5 kap. 14 § LTLP

Ålderskontroll och synbar skylt

Beskriv hur ni kontrollerar att ingen under 18 år får köpa tobaksvaror.

5 kap. 18-19 §§ LTLP

Beskriv hur ni ser till att det finns en tydlig och klart synbar skylt om åldersgräns på ert försäljningsställe. 5 kap. 18 § LTLP

(4)

Identitets- och säkerhetsmärkning

Beskriv hur ni kontrollerar att de styckförpackningar till tobaksvaror som ni säljer uppfyller kraven på identitets- och säkerhetsmärkning. 3 kap. 7 § LTLP

Marknadsföring

Beskriv hur ni ser till att ni följer reglerna för reklam och marknadsföring av tobaksvaror.

4 kap. LTLP

Egenkontrollprogrammet skickas per e-post eller post:

E-post; anne.krekula@kiruna.se eller roger.fjallborg@kiruna.se

Post; Kiruna Kommun, Socialförvaltningen Utredningsenheten, 981 85 Kiruna Telefon; 0980-70000

(5)

Information till personalen

Det är viktigt att din personal vet vilka regler som gäller vid tobaksförsäljning, och varför reglerna finns. Ett sätt att försäkra sig om detta är att du informerar personalen en gång per år. Ny personal bör dessutom få en genomgång när de anställs. Kom ihåg att både berätta vad lagen säger och beskriva hur era rutiner ser ut.

För att komma ihåg när du har informerat din personal kan det vara bra att fylla i deras namn i en tabell, se exempel nedan. De bör själva få fylla i datumet då de senast deltog i ett informations- eller utbildningstillfälle.

Namn Datum 1 Datum 2 Datum 3 Datum 4

References

Related documents

Taylor and Samuel Karlin: An Introduction to Stochastic Modeling, 3rd Edition, Academic Press 1998.. All the problems are taken from the text book

De förändringar som vi nu gör, innebär att numret efter detta inte kommer som vanligt, utan blir ett dubbelnummer 119/120 och om bara våra planer går i lås, kommer det att

Vi kan inte utgå från att alla ungdomar har en mobiltelefon med möjlighet att filma, och för att undvika att synliggöra ekonomiska ojämlikheter i gruppen kommer projektet köpa in

Styrelsen utser Anna Wittgren som efterträdare till Ann Nyström och Eva-Marie Hagström som efterträdare till Jimmy Ekborg i Tourism in Skånes styrelse fram tills Skånes

Om allt hade varit som det brukar vara och som vi önskar att det ska vara, så hade med det här numret av Briefing följt en inbjudan till föreningens höst- möte, som skulle

I lagen om tobak eller liknande produkter finns regler för hur e-cigaretter får vara märkta, förpackade och hur de får marknadsföras. Har ni någon rutin för att kontrollera

att firmatecknare och fullmaktstecknare för Skånes Kommuner ska vara ordförande Patric Åberg och förbundsdirektör Nina Mårtensson (förutsatt att anställningsavtal tecknas

Den underliggande bergarten utgör en risk för radongas men mäktigheten på leran medför att risken minskar då leran begränsar genomsläppligheten vilket även utförda