• No results found

NATUR GC-VÄG

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "NATUR GC-VÄG"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Förgårdsmark Förgårdsmark

Kvartersgata Kvartersgata

Förgårdsmark

NATUR GC-VÄG

GATA

1

p 1

p 2

p 3

f 1

p 1

p 2

f 1

p 2

p 3

f 1

p 1

n

1

Parkering

PARK

gc-väg

NATUR

NATUR PARK

PARK

D 1

e 1

e 2

e 3

e 4

e 5

e 6

E 1

f 2

f 2

f 3

f 4

f 5

B

B B

B

B

infiltr 1

n 2

n 2

n 2

46

45.7

45.4

44

n 3

Område med stora stenblock Sv 0483-93/10.1

RÄFSAN

LIEN PLOGEN

NÄVERTORP

5:1

1 3

5 2

Kerstinbodagatan

15

2

16

Claestorpsvägen

6A 6B

6C 4A

4B 14B14A

12B12A 12D12C

12E 12F 12G 12H

Claestorpsvägen

2A

2B 4C

20

767

2741

2740 1682

1681

1680

1674

1673

1672

3255 5233

45

42,8

45,4

43,1

42,2 42,2

39,4 40,9

41,5 49,6

48,1

46,3

45,7

46,2

50,8 50,7

43,12 48,02

49,51

47,29

47,65

46,45

47,48 50,09

46,14

46,13 46,64

46,64

46,03

50,79

47,28

46,57

40,25 40,19

40,88

41,61

42,05 42,75

42,92

43,01

42,95

42,95 42,96

41,89

42,02 41,76

41,92

41,66 42,02

41,16

40,06 39,94 41,86

41,82

40,01

39,89 41,42

40,64

40,25

39,63

39,82

39,54 39,64 39,67 40,03 39,91

39,62

39,32

39,17

39,02 38,74

39,48 39,72 40,35 40,83

40,64

42,72 42,93

42,08

42,29

42,29

42,05

41,83

41,27

40,87

40,56

40,12

39,54

39,15

40,66 47,38

46,75

46,51

47,94 48,67

47,85 47,79

46,63

46,66

46,51

46,47

45,98

43,05 46,39

46,47

45,37

43,45 44,59

45,26 45,54

46,19

40,22

51,26

51,68

51,54 51,27

50,15 49,51 49,32

49,16

48,52

48,58 49,63 49,98 50,83 51,06 51,31 51,65 51,74 51,44 51,05

51,01

50,22 50,21 47,37

46,85

46,76

46,77

46,66

46,56

46,47

41,79

42,03 41,98

41,93 41,85

41,99 42,18

42,34

42,48 42,37

41,58 45,7

44,57

45,54

43,68

39,81

45,39

41,04 44,98

39,06 39,81 43,05

44,15

41,04

51,27

48,86

42,81

35.5 36.5

37.5 38.5

39.5 40.5

41.5

42.5 42.5

43.5

43.5

43.5 44.5

45.5

45.5

45.5 45.5

45.5

45.5

45.5 45.5

46.5

46.5

46.5

46.5

46.5

46.5 47.5

47.5 47.5

47.5 47.5

47.5 48.5

48.5

48.5

48.5

48.5 49.5

49.5

49.5 49.5

49.5

49.5 49.5

50.5 50.5

50.5

50.5 51.5

51.5

51.5

42.541.5

42.5 43.5

43.5

44.5

44.5

45.5 45.5

46.5

46.5 46.5

47.5

47.5 48.5

45.5

45.5

46.5

46.5 46.5

41.5

40.5

2

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns Användningsgräns Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmän plats

, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Lokalgata GATA1

Gång- och cykelväg GC-VÄG

PARK Park

Naturområde NATUR

Kvartersmark

, 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Bostäder B

Äldrevård D1

Transformatorstation E1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmän plats

gc-väg Gång- och cykelväg, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

infiltr1 Gatan ska anläggas med infiltrationsstråk. Fördröjningsbehovet för dagvatten är 35 kubikmeter., 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Mark och vegetation

0.0 Markens höjd över angivet nollplan, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

Största tillåtna byggnadsarea för friliggande enbostadshus är 130 kvadratmeter för

huvudbyggnad och 40 kvadratmeter för komplementbyggnad. Största tillåtna byggnadsarea för radhus och parhus är 100 kvadratmeter för huvudbyggnad och 30 kvadratmeter för

komplementbyggnad per bostadsenhet., 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 Största storlek för fastighet för friliggande enbostadshus är 1250 kvadratmeter, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Minsta storlek för fastighet för friliggande enbostadshus är 850 kvadratmeter, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 Största storlek för fastighet för friliggande enbostadshus är 1000 kvadratmeter, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e4 Minsta storlek för fastighet för friliggande enbostadshus är 700 kvadratmeter, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e5 Största storlek för fastighet för friliggande enbostadshus är 850 kvadratmeter, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e6 Minsta storlek för fastighet för friliggande enbostadshus är 600 kvadratmeter, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

p1 Huvudbyggnad ska placeras i linje med förgårdsmarken. Minsta avstånd för huvudbyggnad till grannfastighet/granntomt är 4 meter, undantag där huvudbyggnad är sammanbyggt i densamma., 4 kap. 16

§ 1 st 1 p.

p2 Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från

tomt-/fastighetsgräns, undantag för garage/carport sammanbyggt i densamma. Del av huvudbyggnad som utgörs av garage/carport kan placeras 1 meter från tomt-/fastighetsgräns. För

sammanbyggda huvudbyggnader i en grupp om minst tre tillåts garage/carport att placeras mot gavel i tomtgräns., 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p3 Garage/carport ska placeras minst 6 meter från allmän gata, 4 kap. 16

§ 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad med undantag för sophus, 4 kap.

16 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras med undantag för garage och carport, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning

Högsta tillåtna nockhöjd är 9 meter för huvudbyggad och 4.5 meter för komplementbyggnad.

Ny bebyggelse ska utformas med sadeltak och tillåten takvinkel är 14-28 grader. Fasad ska förses med träpanel., 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Bostadsentréer ska placeras mot allmän gata, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Endast enbostadshus av byggnadstyp frilliggande villa, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Endast enbostadshus av byggnadstyp parhus och friliggande villa, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f4 Endast enbostadshus av byggnadstyp radhus, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Endast enbostadshus av byggnadstyp radhus och parhus, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

Byggnad ska uppföras i radonsäkert utförande, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Källare får inte finnas, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Lägsta färdig golvnivå är 0,5 meter ovanför allmän gata, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

Parkeringar och uppfarter ska ha genomsläpplig beläggning., 4 kap. 10 §

n1 Marken får inte användas för parkering, 4 kap. 13 § 1 st 3 p.

n2 Kvartersmarken ska anordnas så avrinning sker mot allmän gata inom planområdet., 4 kap. 10 §

Parkering Marken är avsedd för parkering, 4 kap. 13 § 1 st 1 p.

n3 In- och utfart, 4 kap. 10 §

Stängsel och utfart

Utfartsförbud, 4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats, 4 kap. 7 §

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år efter att detaljplanen vunnit laga kraft, 4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt

Bygglov krävs även för anmälningspliktiga åtgärder enligt plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap 4a-c§§ på tomt/fastighet avsedd för radhus eller parhus, 4 kap. 15 § 1 st 1 p.

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för Duvestrand norra

Fastighet Räfsan 3

Del av fastighet Nävertorp 5:1

Katrineholms kommun Södermanlands län Granskning PLAN.2020.6 PBL 2010:900

Upprättad 2021-11-22 Reviderad

David Labba Planarkitekt

Erik Bjelmrot Avdelningschef

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Till planen hör:

Planprogram

Samrådsredogörelse program

Planbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Fastighetsförteckning

Samrådsredogörelse Illustration

Granskningsutlåtande

Genomförandebeskrivning

Gestaltningsprogram Kvalitetsprogram

Skala:

80

50 100

10

0 20 30 40 60 70 90 Meters

1:1000

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Fastighetsgräns Kvarterstraktgräns Servitutsgräns

Registernummer för fastighet med traktnamn

Registernummer för fastighet med kvartersnamn Byggnader, karterade efter huslivet

Byggnader, karterade efter takkontur

Staket Häck Stödmur Slänt

Kantsten, körbanekant

Lövskog Sankmark Nivåkurvor Avvägd höjd Rutnätspunkt

45

VÄRMBOL

Kvartersnamn SKÅLSVAMPEN

3

Traktnamn

Transformator, skärmtak

3092 Polygonpunkt Ägoslagsgräns

Koordinatsystem: SWREF99 16.30 Höjdsystem: RH2000 Grundkartan är upprättad av METRIA i

Katrineholm 2020-12-02

References

Related documents

Om inte annat avtalats omfattar överlåtelsebesiktningen en byggnadsteknisk okulär besiktning av fastighetens huvudbyggnad, samt vidbyggd del av hus såsom garage, carport eller

Om inte annat avtalats omfattar överlåtelsebesiktningen en byggnadsteknisk okulär besiktning av fastighetens huvudbyggnad, samt vidbyggd del av hus såsom garage, carport eller

Om inte annat avtalats omfattar överlåtelsebesiktningen en byggnadsteknisk okulär besiktning av fastighetens huvudbyggnad, samt vidbyggd del av hus såsom garage, carport eller

överlåtelsebesiktningen en byggnadsteknisk okulär besiktning av fastighetens huvudbyggnad, samt vidbyggd del av hus såsom garage, carport eller förråd samt den markyta i

Uthus eller del av huvudbyggnad som endast innehåller garage eller förråd får ej placeras närmre gräns mot grannfastighet än 1.5 meter. 16 §

huvudbyggnad, samt vidbyggd del av hus såsom garage, carport eller förråd samt den markyta i anslutning till byggnad som har teknisk betydelse för de besiktade

överlåtelsebesiktningen en byggnadsteknisk okulär besiktning av fastighetens huvudbyggnad, samt vidbyggd del av hus såsom garage, carport eller förråd samt den markyta i

huvudbyggnad, samt vidbyggd del av hus såsom garage, carport eller förråd samt den markyta i anslutning till byggnad som har teknisk betydelse för de besiktade

Carport för två bilar i anslutning till gäststugan och garage bakom huvudbyggnad.. www.hemverket.se - Sida 14 av 21

Efter underrättelsen korrigerades även planhandlingarna, då en bestämmelse om minsta avstånd från huvudbyggnad till grannfastighet fanns med i planbeskrivningen men inte

bestämmelse till för fastigheter längs Vikingavägen, där minsta avstånd mellan huvudbyggnad och gata ska vara minst 4 meter och för garage 6 meter till gräns mot gata.. Utöver

Minsta tillåtna avstånd tili tomtgräns för byggnader som inte sammanbygges i tomtgräns är för huvudbyggnad 4 meter och för uthus 2 meter. Fasader mot Eriksbergs torg skall

överlåtelsebesiktningen en byggnadsteknisk okulär besiktning av fastighetens huvudbyggnad, samt vidbyggd del av hus såsom garage, carport eller förråd samt den markyta i

Om inte annat avtalats omfattar överlåtelsebesiktningen en byggnadsteknisk okulär besiktning av fastighetens huvudbyggnad, samt vidbyggd del av hus såsom garage, carport eller

Friliggande och med huvudbyggnad sammanbyggt förråd, garage eller carport och dylikt får placeras 1 meter från gräns mot grannfastighet, alternativt sammanbyggas med byggnad på

Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap.. Påbörjas åtgärden utan startbesked kommer en sanktionsavgift

Tvättstuga - Utrymmet är utfört med målade väggar och plastmatta på golv och är enligt uppgift renoverat år 2016.. Det finns golvlutning mot golvbrunnen i största del av

Det noterades delvis golvlutning och knarr i golv / bjälklag vilket är vanligt förekommande i äldre

- Utrymmet är utfört med kakelplattor och mosaikplattor ( duschplats ) på väggar samt och mosaikplattor på golv och är enligt uppgift från föregående ägare renoverat år

Det noterades några torra fuktfläckar på masoniteskivorna i takfallet vilket är vanligt förekommande för

Walk in closet - Golvkonstruktionen är enligt uppgift från tidigare ägare utförd med vattenburen golvvärme år 1999 och det bör kunna förväntas att golvkonstruktionen

Vid stickprovskontroll med fuktindikator på några ställen på grundmurar har inga avvikande fuktindikationer noterats förutom lokalt i tvättstuga samt till mindre del i nedre del av

Det noterades några mindre sprickförekomster , vissa putsskavanker samt mindre bomputs vilket är vanligt förekommande för liknande konstruktioner... Fönstren är delvis