• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Petra Janďourková Název bakalářské práce:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Petra Janďourková Název bakalářské práce:"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Petra Janďourková

Název bakalářské práce: Paušální a skutečné výdaje a jejich dopad do výkaznictví podnikatelského subjektu

Cíl práce: Návrh postupu a zhodnocení dopadů přechodu z daňové evidence na účetnictví u vybraného subjektu.

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Olga Malíková, Ph.D.

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce X

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu X

Hloubka provedené analýzy X

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce X

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů X

Schopnost studenta zpracovat získané podklady X Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce X Formulování vlastních názorů studentem X III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) X

Stylistická úroveň práce X

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací X Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací X

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad X Posouzeno s výhradami

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

2. strana posudku

Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: VÝBORNĚ

Datum: 2. 6. 2020 ………

Podpis vedoucího bakalářské práce

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Cílem bakalářské práce stanoveným v zadání BP byl návrh postupu a zhodnocení dopadů přechodu z daňové evidence na účetnictví u vybraného subjektu. Jak je patrné z úvodu a závěru BP, studentka si stanovila i další cíl, a to navrhnout řešení na minimalizaci daňového zatížení vybraného podnikatele. Na základě dosažených výstupů BP lze konstatovat, že cíle BP bylo dosaženo nadprůměrně. Studentka využívala vhodných metod a postupů a analýza daného problému byla provedena důkladně.

Bakalářská práce je logicky uspořádána a je napsána čtivým a srozumitelným stylem. Citováno bylo celkem z 16 zdrojů, z toho jeden je zahraniční a jednou byl využit zdroj z databáze ProQuest, což lze u bakalářské práce považovat za dostačující. Pravidla pro uvádění citací byla respektována.

Z hlediska formálního se v práci vyskytuje několik překlepů a drobných prohřešků proti pravidlům českého jazyka, které však nijak nesnižují velmi dobrou kvalitu předloženého textu a jeho výstupů.

Výsledek kontroly plagiátorství neprokázal shodu s žádným komparovaným dokumentem.

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1. V jakém rozsahu a jaké součásti účetní závěrky sestavují účetní jednotky dle jejich velikosti? Kdo (jaké účetní jednotky), kde a v jakém rozsahu musí účetní závěrku zveřejnit?

Jaká pravidla se týkají/budou týkat zvoleného podnikatele?

2. Vysvětlete, proč nebyla v BP uvažována varianta, aby podnikatel za rok 2019 znovu uplatnil paušální výdaje na veškeré činnosti.

References

Related documents

V praktické části práce jsou hodnoceny jednotlivé faktory rozvoje přímo v Českém Švýcarsku.. Za účelem zjištění spokojenosti návštěvníků byla využita

I přes výše uvedené nedostatky, odpovídá práce obsahem zadání i opatření pro vypracování závěrečné práce, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji

Bakalářská práce zpracovala téma s názvem Specifika účetní závěrky subjektů poskytujících pojišťovací služby. Účetní závěrka je souhrn všech důležitých výkazů,

Pomocí dílčího cíle, kde došlo k charakteristice účetní závěrky včetně jejího obsahu, dále účetních výkazů včetně popisu jich samotných a vybraných položek

II.. Finální stav předložené bakalářské práce odpovídá zadanému cíli. Ke zpracování tématu byly využity přiměřené metody v dostačující míře. Bakalářská práce

Předkládaná bakalářská práce splňuje vymezený cíl i zadání; vykazuje minimálně požadovanou odborně terminologickou a celkovou formální i stylistickou

byly poskytnuty podklady této práce, přesněji řečeno přehled hodin jednotlivých pracovníků, kteří mají v rámci firemního kontrolního systému povinnost kontrol

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je sestavit charakteristiku procesu vstupu podniku na kapitálový trh, vysvětlit, jakým způsobem podnik získává finanční