Odkud se bere materiál na repase brzd? Student odpověděl

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Jm´eno: Jiří Bareš Osobn´ı ˇc´ıslo: S17000217

Hodnocen´ı navrhovan´e vedouc´ım diplomov´e pr´ace: výborně minus Hodnocen´ı navrhovan´e oponentem diplomov´e pr´ace: výborně

Pr˚ubˇeh obhajoby diplomov´e pr´ace:

Student odpověděl na dotazy z posudků.

Ing. Miloš Šikola, MBA.

Odkud se bere materiál na repase brzd?

Student odpověděl.

doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc.

Je balení ruční práce? Lze ho automatizovat?

Student odpověděl.

Klasifikace: výborně

Datum obhajoby: 20. května 2019 . . . .

podpis pˇredsedy

Figure

Updating...

References

Related subjects :