1AB23CDEFABCDEF4567812345678POHLED 2POHLED 2

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 A

B

2 3

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

POHLED 2

POHLED 2

R155

35

30

143 ( ) 90

259

( ) 15 5

30 1

Roz. -Polot. TR n 28X4-570 CSN 42 5715 Presnost ISO 2768-mK Tolerovani ISO 8015

c) Mater. 11 353.1 Tr. odp -

b) C. hm 0.000 Hr. hm.

1:2

a)

Zmena Datum Index Podpisy

Meritko Pozn. Navrhl

Kreslil HADINEC

Nazev BC_2_01_TRUBKA_28X4 KTS_BC_2_01

Prezkousel

C. seznamu Technolog

C. sestavy KTS_BC_2_00 Normaliz. Cis. vykresu

list 1 listu1

Stary vykr. Schvalil -

Novy vykr. Datum 09-06-2016

Pohled_2

Figure

Updating...

References

Related subjects :