• No results found

Miljö- och byggnämnden (MBN) kallas till sammanträde Datum:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Miljö- och byggnämnden (MBN) kallas till sammanträde Datum:"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kallelse/föredragningslista

Miljö- och byggnämnden (MBN) kallas till sammanträde

Datum: 2021-02-23 Tid: kl. 14:00-17:00 Plats: Teamslänk mailas ut

Peter Sjöberg (M) Ordförande Åsa Berg Sekreterare

Val av protokolljusterare samt godkännande av dagordning Förslag på protokolljusterare: Kristopher Pihlgren (MP) Kallade ledamöter

Olof Sjöholm (C), Magnus Dauhn (S), vice ordförande, Nicklas Nordquist (KD), Kristopher Pihlgren (MP), Roland Svensson (S), Ingvar Larsson (SD) För kännedom till ersättare

Sven-Olof Ljunggren (KD), Kristofer Flood (M), Göran Lemke (C), Ann- Christin Holmgren (L), Seth Andersson (S), Bo Josefsson (S), Lars-Olof Hindersson (SD)

Page 1 of 3

(2)

Kallelse/föredragningslista

1. Godkännande av dagordning -

2. Föreläggande om underhåll med vite Erica Kvarneving

3. Samråd vattenmyndighetens åtgärdsprogam 2021-2027

Dörte Schuldt

4. Granskning för ändring av detaljplan för Östermo industriområde – yttrande

Dörte Schuldt

5. Björken 5 - Rivningslov för rivning av befintligt garage/förråd samt bygglov för nybyggnad av garage/förråd

Johan Karlsson

6. Häradsö 1:11 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt anmälan om installation av eldstad

Johan Karlsson

7. Hästhoven 5 - Bygglov för nybyggnad av två carportar

Johan Karlsson

8. Måttstocken 7 - Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med garage, tillbyggnad av komplementbyggnad samt uppförande av plank

Salwan Ali Nima

9. Gärahov 2:1 - Permanent bygglov för befintligt (tidsbegränsat bygglov) kontorshus och skärmtak

Salwan Ali Nima

10. Starkeryd 1:24 - Strandskyddsdispens för flytt av friggebod

Salwan Ali Nima

11. Lerås 1:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Salwan Ali Nima

12. Talltitan 1 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport med förråd

Salwan Ali Nima

13. Krängshult 1:32 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd, bastu och

komplementbyggnad

Salwan Ali Nima

Page 2 of 3

(3)

Kallelse/föredragningslista

14. Tofteryds-Torp 1:31 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Salwan Ali Nima

15. Verksamhetsberättelse miljö- och byggnämnden 2020

Thomas Andersson

16. Meddelanden -

17. Delegationsbeslut -

18. Övriga ärenden -

Page 3 of 3

References

Related documents

Bondstorps-Sjöbo 1:18 – Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och

Gästgivaren 10 - Bygglov för nybyggnad av två garage, 10 + 5 st garageplatser och uppförande av 45 parkeringplatser samt marklov för utfyllnad mot Gropabäcken..

Tofsvipan 2 - Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontorslokaler till skola..

Grimsjö 1:2 - Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus (MBN 2021-129).. Salwan

Yttrande på Livsmedelsverkets förslag till ny modell för fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll..

Gärahov 2:12 - Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak6.

Stoarp 1:41 - Strandskyddsdispens och bygglov för tillbyggnad av fritidshus med veranda, inglasning samt nybyggnad av bastu och förråd. Salwan

Klevshult 1:146 – Rivningslov för rivning av befintlig carport/förråd samt bygglov för nybyggnad av garage. Salwan