• No results found

Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Behandling av personuppgifter för forskningsändamål"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2018-08-27

Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore samt justitierådet Thomas Bull

Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

Enligt en lagrådsremiss den 28 juni 2018 har regeringen

(Utbildningsdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister,

2. lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor,

3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 4. lag om ändring i lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa,

5. lag om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

(2)

2

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Tyri Öhman och ämnesrådet Linda Stridsberg.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

References

Related documents

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Johan Hedberg samt rättssakkunniga Emil Boqvist och Alexander Dahlqvist.. Lagrådet lämnar förslagen

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Sara Hemlin samt departementssekreterarna Gabriel Cleverdahl och Helena Löwdell. Lagrådet lämnar förslagen

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av departements- sekreterarna Johan Pettersson och Sarah Berwick, biträdda av departementssekreteraren Johan Gannedahl.. Lagrådet

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Tove Weiner, biträdd av kanslirådet Pontus Abado Nilsson. Lagrådet lämnar förslagen

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Anna Sundblad Stahre samt rättssakkunniga Omar Bembli och Alexander Dettner. Lagrådet lämnar förslagen

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Erik Blommé och Karl Fredriksson, biträdda av kanslirådet Fredrik Opander. Lagrådet lämnar förslagen

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Johan Hedberg samt rättssakkunniga Emil Boqvist, Alexander Dahlqvist, Artur Ogelid och Jonas Sunding. Lagrådet

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Lisa Wiberg, biträdd av departementssekreterarna Nela Söder och Lisa Midlert. Lagrådet lämnar förslagen

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Erik Hällströmer samt rättssakkunniga Tove Berlin och Fredrik Vogel. Lagrådet lämnar förslagen

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Jan Käll, biträdd av ämnesrådet Anna Barklund. Lagrådet lämnar förslaget

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Annika Stålnacke, biträdd av ämnesrådet Christer Tofténius. Lagrådet lämnar förslaget

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Monika Knutsson och Tove Berlin samt ämnesrådet Thomas Sundqvist. Lagrådet lämnar förslagen

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Emma Görnerup Cardell. Lagrådet lämnar förslagen

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Joakim Beck- Friis, biträdd av departementssekreteraren Ulrika Axelsson Jonsson. Lagrådet lämnar förslagen

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Lars Mattis- son, departementssekreteraren Mikaela Sonnerby och rättssakkun- niga Ann Linders.. Lagrådet lämnar förslagen

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Marcus Edelgård, ämnessakkunniga Micaela Schulman och departements- sekreteraren Mattias Janland. Lagrådet

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av departementssekrete- raren Fredrik Opander, biträdd av departementssekreteraren Ulf Olovsson och kanslirådet Annica Axén

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Thomas Åkerberg och Malcolm Pettersson, biträdda av departementssekrete- raren Babak Dadvar.. Lagrådet lämnar

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Anders Ahl- gren samt rättssakkunniga Maria Anderkvist och Evelina Englund. Lagrådet lämnar förslagen

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av departementssekrete- raren Petra Andersson samt kansliråden Kaj Håkansson och Karl-Henrik Bucht.. Lagrådet lämnar förslagen

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av utskottsråden Åse Matz och Jan-Eric Gutsjö.. Lagrådet lämnar förslagen

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kammarrättsassessorn Peter Österberg, kanslirådet Lena Bartholf Axelsson och departe- mentssekreteraren Annica Axén Linderl..

"slutligt" svara för ersättningen till besiktningsmannen. bestämmelser om när en småhus- entreprenad skall anses felaktig och vilka fel som får åberopas. 58 §