• No results found

Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Behandling av personuppgifter för forskningsändamål"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2018-08-27

Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore samt justitierådet Thomas Bull

Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

Enligt en lagrådsremiss den 28 juni 2018 har regeringen

(Utbildningsdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister,

2. lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor,

3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 4. lag om ändring i lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa,

5. lag om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

(2)

2

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Tyri Öhman och ämnesrådet Linda Stridsberg.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

References

Related documents

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Erik Hällströmer samt rättssakkunniga Tove Berlin och Fredrik Vogel. Lagrådet lämnar förslagen

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Jan Käll, biträdd av ämnesrådet Anna Barklund. Lagrådet lämnar förslaget

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Annika Stålnacke, biträdd av ämnesrådet Christer Tofténius. Lagrådet lämnar förslaget

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Monika Knutsson och Tove Berlin samt ämnesrådet Thomas Sundqvist. Lagrådet lämnar förslagen

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Emma Görnerup Cardell. Lagrådet lämnar förslagen

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Joakim Beck- Friis, biträdd av departementssekreteraren Ulrika Axelsson Jonsson. Lagrådet lämnar förslagen

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Lars Mattis- son, departementssekreteraren Mikaela Sonnerby och rättssakkun- niga Ann Linders.. Lagrådet lämnar förslagen

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Marcus Edelgård, ämnessakkunniga Micaela Schulman och departements- sekreteraren Mattias Janland. Lagrådet