• No results found

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 5 / 2 0 0 6 www.a-com.se

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 5 / 2 0 0 6 www.a-com.se"

Copied!
80
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 5 / 2 0 0 6

www.a-com.se

Årsredovisning  2005/2006

(2)
(3)

I N N E HÅLLS FÖRTECKN I NG

A- C OM I KORTH ET

R E S U LTATRÄK N I NGAR FÖR KONCE R N E N ÅR ET I KORTH ET

VD HAR OR DET

AKTI E N

BALAN S RÄK N I NGAR FÖR KONCE R N E N

EG ET KAP ITAL FÖR KONCE R N E N

KAS SAF LÖDE SANALYS E R FÖR KONCE R N E N

BOK S LUTS KOM M E NTAR E R O CH NOTE R AF FÄR SOM RÅDE N O CH BOLAG

FÖRVÄRV O CH AV Y T TR I NGAR AV VE R K SAM H ETE R

VE R K SAM H ETS B E S K R IVN I NG

MAR K NADSÖVE R S I KT

BOLAG SÖVE R S I KT

FÖRVALTN I NG S B E RÄT TE LS E

3 4 6 8

1 0

1 1

1 5

1 7

2 4

2 5

3 1

3 2

3 4

3 6

4 2

R E S U LTATRÄK N I NGAR FÖR MODE R BOLAG ET

BALAN S RÄK N I NGAR FÖR MODE R BOLAG ET

FÖRÄN DR I NGAR I MODE R BOLAG ETS EG ET KAP ITAL

KAS SAF LÖDE SANALYS E R FÖR MODE R BOLAG ET

3 7

3 8

4 0

4 1

R I NGAR I

(4)
(5)

A-COM I KORTH ET

A-Comkoncernen är ett av Sveriges och Nordens största nätverk inom marknadskommunikation och varumärkesutvecklande konsulttjänster med 13 rörelsedrivande specialistbolag och sammanlagt cirka 190 anställda.

A-Coms syfte är att utveckla integrerade del- eller helägda dotterföre- tag inom marknadskommunikation och varumärkesutvecklande konsult- tjänster. Koncernens bolag är organiserade inom fem affärsområden;

Advertising, Media, Special Services, Strategy och Interactive.

I koncernen ingår bolag med starka positioner och kända varumärken som till exempel Aastroem, ActionBase, Bizkit, Brand Support, Differ, Nerell More Wunderman, Tank/Y&R och Trackster. Dotterbolagen är inom sina respektive kategorier specialister inom marknadskommunikation och varumärkesutvecklande tjänster. Bolagen samverkar i syfte att skapa största möjliga värde för kunden, vilket fångas i uttrycket ”spetskompetens i samverkan”.

En av de mest grundläggande principerna inom A-Com är entreprenörens delägarskap. Delägandet ger starka incitament att generera vinster i de samägda bolagen, eftersom vinsterna fördelas mellan A-Com och entrepre nörerna. A-Coms dotterbolag är därför grundade tillsammans med en eller flera entreprenörer.

Under räkenskapsåret 2005/06 hade koncernen en nettoomsättning om 240 Mkr, byråintäkter om 162 Mkr och ett rörelseresultat om 5,5 Mkr.

A-Com är efter genomförd renodling en lönsam och snabbväxande före-

tagsgrupp med färre och större specialistbolag. I de kvarvarande bolagen

(6)

ÅR ET I KORTH ET

• A-Com hade under räkenskapsår 2005/06 ett posi tivt rörelseresultat om 5,5 Mkr, vilket är en ökning från -27,4 Mkr föregående år och en ökning med 11,8 Mkr för jämförbara enheter. Bolaget har under 16 kvartal i rad uppvisat förbättrat rörelse- resultat före avskrivningar på rullande årsbasis.

• A-Coms organiska tillväxt har klart överträffat marknadens tillväxt. År 2005/06 ökade omsätt- ningen med 18 procent medan byråintäkten ökade med 22 procent för jämförbara enheter. Netto- omsättningen under räkenskapsåret 2005/06 uppgick till 240 (192) Mkr och byråintäkten

2

till 162 (140) Mkr. För jämförbara enheter var före- gående år nettoomsättningen 204 Mkr och byrå- intäkten 133 Mkr.

• Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick under räkenskapsåret till 7,8 (-24,5) Mkr. För jämförbara enheter föregående år var rörelseresultatet före avskrivningar -3,7 Mkr.

• Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 5,5 (-27,4) Mkr. För jämförbara enheter föregående år var rörelseresultatet efter avskrivningar -6,3 Mkr.

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 4,5 (-32,1) Mkr. Minoritetens andel i resultatet uppgick till 13,0 (8,0) Mkr.

• Resultat per aktie uppgick till -4,6 (-37,3

1

) kronor.

• Kassaflödet uppgick till 7,2 (-2,1) Mkr.

• I slutet av mars 2006 förvärvade A-Com Sveriges största oberoende mediebyrå Bizkit. Bizkit är en snabbt växande och lönsam byrå som i början av 2006 i Dagens Industris årliga branschstudie av kunderna blev utsedd till Sveriges bästa mediebyrå.

Köpeskillingen för 100 procent av Bizkit var 44 Mkr, fördelat på 18 Mkr i nyemitterade aktier i A-Com och ett konvertibelt skuldebrev om 26 Mkr. Bizkit hade 2005 en omsättning om 290 Mkr ett rörelse resultat om 4,2 Mkr före goodwillavskrivningar. Prognosen för 2006 är en omsättning om drygt 400 Mkr och ett förbättrat rörelseresultat. Förvärvet av 100 procent av Bizkit innebär att A-Coms omsättning beräknas mer än trefaldigas och att A-Coms resultat stärks.

Som en konsekvens av förvärvet blev Bizkits grun- dare och tillika ledning betydande ägare i A-Com.

• I slutet av räkenskapsåret, samt efter årets utgång, genomfördes ytterligare en renodling av koncernen, i vilken antalet bolag minskades från 18 till 13 stycken genom avveckling alternativt avyttring av främst mindre bolag. Orsaken är att de små bolagen har tagit oproportionerligt stora resurser i anspråk utan att för den skull erbjuda motsvarande vinstmöjligheter. Genom att antalet bolag har minskat kan resurserna kraftsamlas på att utveckla de bolag där tillväxt- och lönsamhetspotentialen är stor. A-Com är åter ett lönsamt företag med en god finansiell ställning som består av en väl sam- mansatt och i allt högre utsträckning samverkande företagsgruppering inom marknadskommunikation.

A-Coms sammanlagda ägarandel i de kvarvarande bolagen är högre jämfört med tidigare.

FI NAN S I E LL ÖVE R S I KT

Mkr 2005/06 2004/05 2003/043 2002/033, 4 2001/023, 4

Summa rörelseintäkter 243 197 234 338 624

Byråintäkt2 162 140 168 224 378

Rörelseresultat före avskrivningar 8 –24 –30 –36 –83

Rörelseresultat 6 –27 –46 –60 –188

Årets resultat 5 –32 –59 –36 –192

Soliditet (%) 33 25 28 17 20

1 Efter sammanläggning av aktier 100:1.

2 Byråintäkt är ett begrepp som används inom branschen för reklam och marknadskommunikation och definieras som summan av arvoden, mediepro-

4 Från och med räkenskapsåret 2004/05 redovisas resultat från andelar i koncernföretag m.m. i koncernredovisningen som Övriga rörelseintäkter res- pektive Övriga rörelsekostnader. Jämförelsesiffrorna avseende 2002/03 och

(7)

Å R E T I KO R T H E T

RESULTATUTVECKLINGEN

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport 3 månader 27 september 2006 Delårsrapport 6 månader 20 december 2006 Delårsrapport 9 månader mars 2007 Bokslutskommuniké juni 2007

RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR FÖR A-COMKONCERNEN

Ovanstående diagram illustrerar utvecklingen av koncernens rörelseresultat före avskrivningar

1

från 1999, det år då A-Com börsintroducerades, fram till idag. Diagrammet visar rörelseresultatet före avskrivningar rullande 12 månader, med avstämning varje kvartal.

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma i A-Com AB äger rum onsdagen den 27 september klockan 16.30 i Ingenjörshuset Citykonferensen, Lokal Nobel, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla detta genom att uppge namn, person- och telefonnummer samt aktieinnehav senast den 22 september, antingen per post till A-Com AB, Box 533, 101 30 Stockholm, per telefon 08-410 660 00 eller per e-post till info@a-com.se.

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100 Mkr

Q400/01

Q1 Q2 Q3 Q401/02

Q1 Q2 Q3 Q402/03

Q1 Q2 Q3 Q403/04

Q1 Q2 Q3 Q404/05

Q1 Q2 Q3 Q405/06

Q1 Q2 Q3 Q4

(8)

LÖNSAMMA BOLAG MED STARK TILLVÄXT

A-Com bestod som mest av 73 bolag. Under de fyra år jag varit VD för gruppen har vi genomfört en ”turn- around”, som bland annat medfört att antalet bolag successivt reducerats till 13 stycken. Förlustdrivande bolag och bolag med hög risk har avvecklats eller sålts och strukturerade ansträngningar har lagts på att utveckla de bolag som bedömts ha stor tillväxt- och lönsamhetspotential. Detta har resulterat i att ett negativt rörelseresultat om nära 190 Mkr för fyra år sedan nu har vänts till en vinst om 5,5 Mkr.

Gruppens organiska tillväxt är stark. För jämför- bara enheter ökade omsättningen under verksam- hets året med 18 procent och byråintäkten med 22 procent från föregående år, vilket klart överträffar marknadens tillväxt.

EN NY FRAMÅTRIKTAD GRUPP VÄXER FRAM

En viktig del i A-Coms vändning har varit att utarbeta och genomföra en ny strategi. Den innebär att vi, med utgångspunkt i kundernas förändrade behov av kon- sultstöd inom marknadskommunikation, har valt att:

1. Omstrukturera gruppens sammansättning Vi satsar på att utveckla färre och större specialist- bolag med en högre grad av strukturkapital och tillväxtpotential istället för att som tidigare satsa på många humankapitalintensiva bolag. En annan viktig skillnad är att vi inte, som tidigare, bygger gruppens sammansättning kring en traditionell reklambyrå.

2. Kundorientera vår syn på marknadskommunikation Marknadskommunikation är inte ett mål utan ett medel att skaffa nya kunder, förlänga befintliga kundrelationer och/eller att öka försäljningen per kund. Trots det upplever många företag idag att deras konsulter/byråer inte är lyhörda för deras föränderliga affärsutmaningar, att de inte har till- räckligt med insikter om företagets kunder och att konsulterna/byråerna hellre jobbar vidare i traditio- nella banor än söker nya vägar både avseende samarbetsformer och lösningar. I många fall verkar marknadskommunikationen ha fått ett för stort egenvärde. Vi inom A-Com arbetar hårt med att hela tiden bli bättre på att förstå våra kunder och våra kunders kunder och utifrån det anpassa våra leveranser och arbetssätt för att våra kunder effek- tivt ska uppnå sina affärsmål.

3. Utveckla ett nytt helhetserbjudande

A-Coms kunderbjudande har hittills utgjorts av de enskilda bolagen var och en för sig eller i förening.

Dessa starka kunderbjudanden kommer att fortsätta utvecklas och även fortsättningsvis utgöra ryggraden i A-Com. Samtidigt ser vi att det saknas ett nytt helhetserbjudande i marknaden som är ett framåt- riktat alternativ till den traditionella reklam byrån. Vi har därför lagt mycket tid på att träffa kunder, per- soner i vår bransch och personer från andra bran- scher för att bättre förstå de nya behoven och de möjliga alternativen. Under innevarande år kommer vi att lansera den första versionen av detta

A-Com är åter lönsamt och snabbväxande med färre och större specialistbolag och kommer under året att lansera ett nytt helhetserbjudande

A-Com har under det gångna året uppnått flera viktiga mål. Bolaget är åter lönsamt och visar en stark organisk tillväxt. Den genomförda renodlingen av gruppen har skapat en mer fokuserad och samverkande företagsgrupp inom marknadskommunikation.

Förvärvet av Sveriges högst rankade mediebyrå Bizkit har stärkt gruppen på flera sätt.

VD HAR OR D ET

(9)

Under det gångna året har även andra viktiga händel- ser ägt rum. Förvärvet av Sveriges största oberoende mediebyrå Bizkit ser jag som ett mycket viktigt steg i A-Coms utveckling. Bizkit är en mediebyrå i utveck- lingens absoluta framkant och förutom att de är mycket framgångsrika på egen hand ser vi möjligheter att sätta samman nya kunderbjudanden i gränslandet mellan media och de nyckelkompetenser som A-Com sedan tidigare har inom strategi/analys och relations- marknadsföring. Genom bland andra manage ment- konsulten Differ, CRM-bolaget ActionBase och DM/

RM-bolagen Trackster och Nerell More Wunderman, som redan finns inom A-Com, har Bizkit fått möjlighet att fördjupa sitt erbjudande inom analys och strategi och samtidigt bredda sitt erbjudande till att omfatta fler kanaler. Arbetet med att integrera Bizkit i A-Com har fungerat över förväntan.

Vi kommer att fortsätta arbetet med att stärka gruppen inom utvalda kommunikationsdiscipliner.

Högt på vår agenda är att komplettera med erbju- danden inom webb, PR och Action Marketing, vilket kan ske antingen genom förvärv eller genom att starta nya verksamheter.

FLER HELÄGDA BOLAG

A-Com har en högre sammanlagd ägarandel i de kvarvarande bolagen jämfört med tidigare. Medie- byrån Bizkit och managementkonsultföretaget Differ är helägda och A-Com har ställt ut en option i relations-

MOT ETT STARKARE NORDISKT ERBJUDANDE

En bidragande orsak till förvärvet av Bizkit var den gemensamma ambitionen att expandera i Norden.

Flera A-Combolag arbetar idag med kunder på flera marknader i Norden och behovet för A-Com att ha en starkare nordisk närvaro ökar. Vår ambition är att under kommande år stärka gruppens nordiska erbju- dande.

Sammanfattningsvis har A-Com haft ett bra år.

Personligen önskar jag att den positiva utvecklingen gått snabbare, men min övertygelse är att bolaget idag står väl rustat för att möta den målsättning som styrelsen satt upp; att under verksamhetsåret 2007/08 nå en byråintäkt om 400 Mkr och en rörelse marginal om 15 procent.

Fredrik Sandelin VD och Koncernchef A-Com

VD HAR OR D ET

(10)

AKTI E N

A-COMAKTIEN

A-Comaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 4 november 1999.

SAMMANLÄGGNING AV AKTIER

I juli 2005 genomfördes den av den extra bolagsstäm- man den 18 april 2005 beslutade sammanläggningen av aktier. Sammanläggningen resulterade i att 100 gamla aktier blev en ny aktie (100:1). Motivet till sammanlägg- ningen var att minska aktiekursens volatilitet (kurs- svängningar) och kursspread (skillnad mellan ställda köp- och säljkurser). Uppgifter om antal aktier nedan är omräknade efter den genomförda sammanläggningen.

BÖRSVÄRDE

Antalet aktier i A-Com uppgick den 30 april 2006 till 2 145 000 stycken. Vid utgången av räkenskapsåret var A-Coms börsvärde cirka 135 (75) Mkr. På balans- dagen den 30 april 2006 var slutkursen 54,5 (44,0) kronor. Årets högsta slutkurs noterades den 31 mars 2006 till 63,5 kronor medan den lägsta noterades den 18 maj 2005 till 39,0 kronor.

OMSÄTTNING

Under 2005/06 omsattes i genomsnitt 16 363 (5 874) aktier varje handelsdag. Totalt under året omsattes 4 125 747 (1 457 082) aktier, vilket motsvarar 224 (136) procent av den genomsnittliga aktiestocken.

En handelspost i A-Com är sedan sammanläggningen i juli 2005, 200 aktier.

AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet uppgick per den 30 april 2006 till 107 250 000 kronor. Kvotvärdet per aktie uppgick den 30 april 2006 till 50 kronor. Efter beslut om minskning av aktiekapitalet på extra bolagsstämman den 8 maj 2006 uppgår aktiens kvotvärde till 27 kronor och 50 öre. Samt - liga aktier har lika andel i bolagets tillgångar och vinst.

UTDELNINGSPOLITIK

Utdelningen skall anpassas till koncernens resultat nivå,

finansiella ställning och framtida utvecklings möjlig heter.

A-Com räknar inte med att utdelning kommer ske i det korta perspektivet.

AKTIEÄGARE

Antalet aktieägare vid bokslutsperiodens utgång upp- gick till 3 528 (4 491) stycken. Av dessa var 100 (171) utländska ägare med 36,87 (38,57) procent av den totala aktiestocken. Institutionella ägare av väsentlig omfattning fanns ej vid bokslutsperiodens utgång.

OPTIONER

A-Com har ett utestående optionsprogram riktat till ledande befattningshavare, vilket ger rätt att teckna högst 22 000 aktier till lösenkurs 153 kronor. För ytterligare information se avsnittet Bokslutskommen- tarer och noter.

LIKVIDITETSGARANT

A-Com har sedan oktober 2003 Kaupthing Bank som likviditetsgarant. Att ha en likviditetsgarant innebär att en bank eller fondkommissionär förbinder sig att ställa köp- och säljkurser i en viss aktie. Prisskillnaden får inte vara mer än fyra procent beräknat på säljkursen.

ANALYSTJÄNST

A-Com har under året anlitat analysföretaget Redeye för att ta upp bolaget till bevakning inom analystjänsten Analysgaranti. Analysgaranti är en oberoende analys- bevakning utan möjlighet för uppdragsgivaren att påverka bedömning eller rekommendation av aktien. I bevakningen ingår alla delar i en analys som bidrar till att ge en fullständig bild av bolaget som historik, led- ning, affärsmodell, försäljningsstrategi, positionering, marknadspotential och framtida affärsmöjligheter.

Analyserna inkluderar värdeberäkningar baserat på det förväntade kassaflödet och aktiens nyckeltal.

Redeyes analyser publiceras löpande på A-Coms hemsida www.a-com.se under PR/IR och Ekonomisk Information, samt på Redeyes hemsida.

! #/-3 ! #OM

!&

(11)

A K T I E N

D E 15 STÖ R STA AKTI EÄGAR NA 200 6-0 4-3 0

A K T I E ÄG A R E I N N E H AV O C H R Ö ST E R %

Anders Runer och Thomas Hvid (gnm Intangible Holdings S.A) 241 529 11,26

Lage Jonason med familj och genom juridisk person 168 000 7,83

Akelius Insurance Ltd - 353641 155 000 7,23

Alexander Shaps 146 484 6,83

Johan Ahlborg och Thomas Conradi (gnm United General BV samt direkt) 131 841 6,14

Akelius Insurance Public Ltd 78 268 3,65

Karin Jonason 60 000 2,80

Karlsudd AB 58 593 2,73

Friends Provident Int Ltd 712296 55 000 2,56

Tedde Jeansson Sr 40 000 1,86

Nicklas Ström 39 800 1,86

Torbjörn Hedberg 32 000 1,49

TJ Junior AB 28 800 1,34

EFG Investment Bank AB (publ) 22 500 1,05

Roland Nilsson 21 000 0,98

SUMMA 15 STÖRSTA AKTIEÄGARNA 1 278 815 59,61

Övriga 866 185 40,39

SUMMA 2 145 000 100,00

Apportemissionen, genom vilken förvärvet av Bizkit Audumbla AB genomfördes, godkändes av extra bolags- stämma i A-Com AB den 8 maj 2006 och genomfördes sålunda efter räkenskapsårets utgång. Säljarna av Bizkit, Johan Eidmann och Peter Arnesson, erhöll gemensamt sammanlagt 337 743 nyemitterade aktier i A-Com AB. Efter apportemissionen uppgår antalet utgivna aktier i A-Com AB till 2 482 743 stycken.

Extra bolagsstämman beslutade också att minska aktiekapitalet med 48 262 500 kronor för täckning av förlust. Minskningen medförde att aktiens kvotvärde minskade från 50 kronor till 27 kronor och 50 öre.

D I R E KT- O C H FÖ RVALTAR R E G I STR E RAD E ÄGAR E 200 6-0 4-3 0

A N TA L A K T I E R /ÄG A R E I N N E H AV O C H R Ö ST E R % A N TA L ÄG A R E %

200 001–250 000 241 529 11,3 1 0,0

150 001–200 000 155 000 7,2 1 0,0

100 001–150 000 278 115 12,9 2 0,0

50 001–100 000 331 861 15,5 5 0,1

10 001–50 000 462 313 21,5 23 0,7

5 001–10 000 123 643 5,8 16 0,5

1 001–5 000 250 085 11,7 116 3,3

501–1 000 131 243 6,1 161 4,6

1–500 171 211 8,0 3 203 90,8

SUMMA 2 145 000 100,0 3 528 100,0

(12)

FÖRVÄRV OCH AVYTTR I NGAR AV VE R KSAM H ETE R

Under räkenskapsåret har följande affärstransaktioner genomförts:

• I juni 2005 gick Nerell Wunderman och More Business Media samman och bildade en av Sveriges största enheter inom relationsmarknadsföring, Nerell More Wunderman. Bolagets största uppdragsgivare är Microsoft där Nerell More Wunder- man från och med juli 2005 är en av huvudleverantörerna inom marknads kommunikation. Sammanslagningen slutfördes formellt under räkenskapsårets fjärde kvartal.

• Under tredje kvartalet startades relationsmarknads förings- bolaget Texas Moonwalk, som en avknoppning från Trackster.

• Under tredje kvartalet sålde A-Com 12,5 procent av relations marknadsföringsbolaget Trackster till Tracksters kreativt ansvarige person. A-Coms ägande i Trackster uppgår därefter till 62,5 procent. A-Com har parallellt fått möjlighet att öka sitt ägande i Trackster genom att ställa ut en sälj- option till bolagets VD/grundare. Optionen innebär att A-Com har givit bolagets VD rätt att sälja sitt 25-procentiga innehav till A-Com. Optionen kan tidigast utnyttjas från och med juni 2007. Överlåtelsen, som är villkorad av godkännande av bolagsstämma i A-Com, kommer att ske till då rådande marknadsvärde baserat på Tracksters lönsamhet. Vid utnytt- jande av denna option kommer betalning att erläggas med nyemitterade aktier i A-Com.

• Under tredje kvartalet förvärvades samtliga utestående andelar i medierådgivningsföretaget Attention, som efter transaktionen är helägt av A-Com, integreras under 2006/07 in i mediebyrån Bizkit.

• Under tredje kvartalet såldes 12,5 procent av reklambyrån Aastroem & Co till bolagets kreativt ansvarige person. A-Coms ägande i Aastroem & Co uppgår efter transaktionen till 62,5 procent.

• Under tredje kvartalet förvärvades 3,3 procent i Nerell More Wunderman från en av bolagets grundare som har lämnat verksamheten. A-Coms ägande i Nerell More Wunderman uppgår efter transaktionen till 53,3 procent.

• Under tredje kvartalet avvecklades Locomotiv Oslo AS på grund av bristande lönsamhet.

• I slutet av mars 2006 förvärvade A-Com Sveriges största oberoende mediebyrå Bizkit. Bizkit är en snabbt växande och lönsam byrå. I början av 2006 blev Bizkit i Dagens Industris årliga branschstudie av kunderna utsedd till Sveriges bästa mediebyrå. Köpeskillingen för 100 procent av Bizkit var 44 Mkr, fördelat på 18 Mkr i nyemitterade aktier i A-Com och ett konvertibelt skulde brev om 26 Mkr. Bizkit hade 2005 en omsättning om 290 Mkr ett rörelseresultat om 4,2 Mkr före goodwill avskrivningar. Prognosen för 2006 är en omsättning om drygt 400 Mkr och ett förbättrat rörelseresultat. Förvärvet

beräknas mer än trefaldigas och att A-Coms resultat stärks.

Som en konsekvens av förvärvet blev Bizkits grundare och tillika ledning betydande ägare i A-Com. Förvärvet godkändes på extra bolagsstämma den 8 maj.

• I april 2006 avyttrades enmansföretaget Explain (PR-uppfölj- ning) till övriga delägare.

• I april 2006 avyttrades enmansföretaget Radical (redaktionell PR) till bolagets VD.

Efter räkenskapsårets utgång har följande affärstransaktioner genomförts:

• Extra bolagsstämman den 8 maj 2006 beslutade att som likvid för förvärvet av samtliga aktier i Bizkit, emittera 337 743 aktier jämte konvertibla skuldebrev om 26 Mkr. Emissions- kursen för de nyemitterade aktierna uppgick till 53,295 kronor per aktie. De konvertibla skuldebreven emitterades till en kurs motsvarande nominellt belopp. Förlagslånet löper från och med den 8 maj 2006 till och med den 8 maj 2009 med en årlig räntesats om 4 procent och medför en rätt men inte skyldighet för konvertibelinnehavare att konvertera förlags- bevis till nya aktier i A-Com. Konvertering kan påkallas under perioden från och med den 8 november 2008 till och med den 8 maj 2009, till en konverteringskurs om 90 kronor.

Rätt att teckna samtliga nya aktier samt de konvertibla skulde breven tillkom aktieägarna i Bizkit Audumbla AB.

Förvärvet är bokfört under räkenskapsåret 2005/06 efter- som A-Com fick det bestämmande inflytandet över Bizkits nettotillgångar och rörelse vid förvärvstidpunkten den 28 mars 2006. Bizkits resultat konsolideras i A-Coms resultat från och med april månad 2006.

• Designföretaget Silver avyttrades den 21 juni 2006. Silver var i början av 2005 ett förlustbringande bolag som stod inför en kostsam avveckling. För att undvika denna skapades ett incitament för övriga delägare att vidta åtgärder för att vända resultatutvecklingen, vilket har lyckats och varit lönsamt för A-Com. Bolagets ledning saknade dock samsyn med A-Com och gruppens övriga bolag vad gäller samarbete och utveckling, vilket föranledde A-Coms styrelses beslut att sälja bolaget till dess ledning, vilka tidigare ägde bolaget till 50 procent. A-Com avser att ersätta bolaget med ett helägt designerbjudande som är tätare integrerat med gruppens övriga verksamheter.

Försäljningen som ger upphov till en mindre reavinst för A-Com är villkorad av godkännande från A-Coms årsstämma.

• Mediebyrån Attention kommer att integreras i mediebyrån Bizkit under första kvartalet 2006/07.

• Enmansföretaget Tvåpunktnoll kommer att avvecklas under

första kvartalet 2006/07.

(13)

VE R KSAM H ETS B E S KR IVN I NG

DETTA ÄR A-COM

A-Comkoncernen är ett av Sveriges och Nordens största nätverk inom marknadskommunikation och varumärkesut- vecklande konsulttjänster med 13 rörelsedrivande specia- listbolag och sammanlagt cirka 190 anställda.

A-Coms syfte är att utveckla integrerade del- eller hel- ägda dotterföretag inom marknadskommunikation och varumärkesutvecklande konsulttjänster. Koncernens bolag är organiserade inom fem affärsområden; Adverti- sing, Media, Special Services, Strategy och Interactive.

I koncernen ingår bolag med starka positioner och kända varumärken som till exempel Aastroem, ActionBase, Bizkit, Brand Support, Differ, Nerell More Wunderman, Tank/Y&R och Trackster. Dotterbolagen är inom sina res- pektive kategorier specialister inom marknadskommu- nikation och varumärkesutvecklande tjänster. Bolagen samverkar i syfte att skapa största möjliga värde för kunden, vilket fångas i uttrycket ”spetskompetens i samverkan”.

En av de mest grundläggande principerna inom A-Com är entreprenörens delägarskap. Delägandet ger starka incitament att generera vinster i de samägda bolagen, eftersom vinsterna fördelas mellan A-Com och entrepre- nörerna. A-Coms dotterbolag är därför grundade tillsam- mans med en eller flera entreprenörer.

Under räkenskapsåret 2005/06 hade koncernen en nettoomsättning om 240 Mkr, byråintäkter om 162 Mkr och ett rörelseresultat om 5,5 Mkr.

VAD SKILJER A-COMS ERBJUDANDE FRÅN KONKURRENTERNAS?

A-Com har som ambition att vara mer kundvärdesdrivande än sina konkurrenter.

Historiskt har aktörerna inom marknadskommunikation och varumärkesutvecklande konsulttjänster främst foku- serat på att bygga kännedom, attityd och preferens åt sina kunder, något som kan sammanfattas som ett före- tags kommunikationsvärde. A-Com är dock övertygat om att man som aktör inom marknadskommunikation och varumärkesutvecklande konsulttjänster även måste kunna förklara hur de aktiviteter, program och processer

kundrelationer, genomsnittslängden på dessa relationer och den genomsnittliga lönsamheten per kundrelation. I praktiken består dock en kundbas ofta av flera olika kund- segment av vilka några kan stå för ett stort värde och några till och med för ett negativt värde.

Kundvärdet kan påverkas positivt och negativt av allt ifrån företagets prissättning och distribution till dess produktutveckling, förpackningsdesign, reklam, butiksut- formning, kultur samt dess medarbetares beteende internt och externt. En enskild aktivitet måste därför utvärderas både utifrån vilka kortsiktiga och långsiktiga effekter den bedöms ha. En kund som blir dåligt bemött en gång kan besluta sig för att gå till en konkurrent istället – för gott. Detta är något som självklart påverkar kund- värdet negativt. A-Com ser det som en avgörande fram- gångsfaktor att de ingående specialistbolagen utgår från sina kunders kundvärde när de ger sina rekommendationer.

EN KUNDVÄRDESDRIVANDE KONSULTVERKSAMHET

A-Com anser att man som konsult aktivt måste kunna beskriva det mervärde som skapas för uppdragsgivarna.

Genom att beskriva hur de processer, program och aktivite- ter som rekommenderas och levereras antingen genererar fler kunder, behåller kunderna längre eller ökar försälj- ningen på befintliga kunder, kan mervärdet beskrivas. Det resulterar i att kunder kan uppnå en högre marknads- effektivitet än om fokus endast hade varit på kommuni- kationsvärdet.

STRATEGISKA UTVECKLINGSPROCESSER

A-Com driver idag tre strategiska utvecklingsprocesser i syfte att nå förbättrad lönsamhet och tillväxt. Dessa är:

• Förflyttning av tyngdpunkten från reklam och integrerad marknadskommunikation till kundvärdesdrivande processer.

• Utveckling av en mer heltäckande meny av spetskompe- tenser inom marknadskommunikation och varumärkes- utvecklande konsulttjänster.

• Skapande av bättre förutsättningar för att kunderna vid

behov skall kunna kombinera dessa spetskompetenser

på ett snabbare och effektivare sätt.

(14)

V E R K S A M H E T S B E S K R I V N I N G

munikation. Övriga koncernbolag under 1990-talet hade nog så viktiga funktioner, men det var Hallstedt

& Hvid som skapade sammansatta erbjudanden inom marknadskommunikation.

Det är A-Coms uppfattning att tyngdpunkten inom varumärkes- och marknadskommunikationsfrågor håller på att förflyttas från reklam och integrerad marknadskommunikation till skapandet av kundvärdes- drivande processer. Därför skall kundleveransen från A-Coms kunskapsnav vara fokuserad på att hjälpa kunderna att förändra sina egna interna förutsätt- ningar att skapa kundvärdesdrivande processer och därigenom en hög marknadseffektivitet. Denna omo- rientering medför att det nya kunskapsnavet i ökad utsträckning byggs kring kompetenser såsom kund- och omvärldsanalys, strategi, affärs- och organisa- tionsutveckling samt processdesign. Det nya kun- skapsnavet kommer vidare att kunna kvantitativt beräkna avkastningen på företags marknadsinveste- ringar. Dessutom kommer A-Coms kunskapsnav att kunna driva större förändringsprocesser utifrån ett varumärkes- och marknadskommunikationsperspektiv.

A-Com ser även en trend att de mer övergripande frågorna kring varumärken och marknadskommuni- kation förflyttas från marknadscheferna till kundernas styrelserum och verkställande direktörer, vilket ytter- ligare förstärker behovet av ett kunskapsnav som ligger närmare kundernas affärsfrågor. Det nya kun- skapsnavet skall driva på de tre strategiska utvecklings- processerna inom A-Com. Kunskapsnavet skall:

• hjälpa specialistbolagen att förflytta tyngdpunkten från reklam och integrerad marknadskommunikation till kundvärdesskapande processer,

• kontinuerligt identifiera vilka nya kundbehov som uppstår och på uppdrag av A-Coms ledning kunna designa nya affärskoncept för att möta dessa behov,

• genom sin ledande kompetens inom affärsutveckling kunna hjälpa specialistbolagen inom A-Com att utveckla och behålla sin spetskompetens genom att vara en intern affärsutvecklingsresurs,

• vara en samlande kraft när kunder har behov av att snabbt och effektivt kombinera olika spetskompe- tenser inom nätverket samt

• verka för att specialistbolagen kontinuerligt utvecklar sin gemensamma metodik i form av t.ex. modeller, processer och briefformat.

Genom ett fungerande kunskapsnav kombineras för- delarna med det stora konsultföretaget som kan

den kreativitet och kunskap som kännetecknar den lilla specialisten. Det första steget mot att etablera kunskapsnavet togs i samband med förvärvet av ute- stående ägarandel i managementkonsultföretaget Differ i september 2004.

AFFÄRSIDÉ

A-Coms affärsidé är att attrahera, vässa och accelerera talang i syfte att bygga kundvärdesdrivande specialist- bolag inom marknadskommunikation och varumärkes- utvecklande tjänster. Bolagen samverkar för att skapa största möjliga värde åt våra kunder – Spetskompetens i samverkan.

VISION

Att vara erkänd som det mest kundvärdesdrivande nätverket inom marknadskommunikation och varu- märkesutvecklande konsulttjänster i Norden.

VERKSAMHETSMÅL

• A-Combolagen skall vara nummer ett eller två inom sina respektive marknader.

• A-Combolagen skall sträva efter att alltid ligga i framkant av utvecklingen inom kundvärdesdrivande verksamhet och skall löpande identifiera nya innovativa nischer.

FINANSIELLA MÅL

Tillväxt: Koncernens byråintäkt skall på tre år trefaldigas från 140 Mkr år 2004/05 till 400 Mkr år 2007/08.

Lönsamhet: Koncernens rörelsemarginal skall uppgå till minst 15 procent.

Soliditet: Koncernens soliditet skall uppgå till minst 20 procent.

ÄGARSTRUKTUR

A-Coms rörelsebolag är, med undantag av de helägda Differ och Bizkit, delägda kommanditbolag. A-Coms entreprenörsmodell och val av kommanditbolagsformen förklaras nedan.

A-COMS ENTREPRENÖRSMODELL

Entreprenörernas delägande

En av de grundläggande principerna inom A-Com är

entreprenörens delägarskap. Principen tillämpas för

alla rörelsedrivande bolag i koncernen utom Bizkit

och Differ. Ledningarna i dessa bolag är istället bety-

dande ägare i A-Com. Genom att bolagens ledning

har ett betydande ägande i bolaget finns en incita-

(15)

leder till att bolagens resultat maximeras. Detta är sär- skilt viktigt i en bransch som traditionellt har haft höga kostnader. Ägarskapet ger dessutom entreprenörerna starka incitament att stanna i bolaget och arbeta för bolagets, och därmed koncernens, bästa.

Två entreprenörer fungerar som ”dynamisk duo”

Dotterbolagsledningarna består i normalfallet av två personer med kompletterande egenskaper. En står för det affärsmässiga/handlingskraftiga medan den andre representerar kreativitet/expertis inom disciplinen.

Renodling av kultur

A-Com är sprunget ur insikten att varje disciplin inom marknadskommunikation kräver en särskilt anpassad företagskultur. Genom att verksamheten drivs i starkt nischade bolag strävar medarbetarna efter att bli bäst på sina specifika områden.

KOMMANDITBOLAGSFORMEN

Kommanditbolagsformen är ett vanligt alternativ för konsultverksamheter eftersom den har flera fördelar:

Flexibel vinstutdelning

Vinstutdelning sker huvudsakligen efter andelstal, men kommanditbolagsformen gör det möjligt att överenskomma om en vinstutdelning som avviker från faktisk ägarandel. Eftersom ett kommanditbolag inte är ett enskilt skattesubjekt delas vinsterna i sin helhet ut till delägarna. Bolagen har i normalfallet inget stort kapitalbehov, vilket innebär att det inte finns något behov av att fondera pengar i respektive bolag. På så sätt undviks den risk för suboptimering som finns då konsultbolag fonderar pengar.

Bestämmande inflytande

Eftersom A-Com alltid äger komplementären har A-Com det bestämmande inflytandet i dotterbolagen trots att ägandet i vissa fall understiger 50 procent. Det bestämmande inflytandet medför att rörelsebolagen

STRUKTURKAPITAL

A-Coms nätverksorganisation ställer höga krav på strukturkapital och administrativa rutiner. A-Com skall på bästa möjliga sätt bistå entreprenörerna i koncern- bolagen med det som ligger utanför deras kärnkom- petens så att de själva kan lägga fokus på det egna företaget. A-Com har på grundval av detta skapat en stab på huvudkontoret i Stockholm som bland annat arbetar med ledning, ekonomisk administration, juridik, ledningsutveckling och säljstöd. Förutom huvudkontoret innehåller koncernen ett helägt ekonomibolag som hanterar all ekonomi och administration för flertalet rörelsebolag. A-Com arbetar kontinuerligt med att stärka stödet till dotterbolagen genom förbättrade rutiner och förstärkt infrastruktur. Målsättningen är också att uppnå kostnadssynergier, vilket bland annat uppnåtts med gemensamma avtal inom IT och telefoni samt samlokalisering av flertalet bolag. Samlokalise- ringen har förutom sänkta hyreskostnader även gett positiva effekter på gemensamma kundprojekt och säljansträngningar. A-Com arbetar aktivt för att utveckla kunskapsutbytet inom koncernen. A-Com har ett gemensamt intranät, A-Net, som fyller flera viktiga funktioner för kunskaps- och informations- spridning. A-Net innehåller en gemensam kommuni- kationsplattform och ger därmed en viktig infrastruk- tur för kompetensdelning.

MEDARBETARE

Koncernen hade vid utgången av räkenskapsåret 2005/06 187 (168) medarbetare, varav 45 procent kvinnor.

KONCERNENS ORGANISATION

A-Com har en organisationsform byggd kring nätverks- byggande. Formen är medvetet vald för att uppnå till- växt, innovationskraft och kreativitet på ett sätt som försvåras i en traditionell koncernstruktur. Organisa- tionen innebär närhet mellan de olika aktörerna i nät- verket – en närhet som skapar mervärden och kon-

V E R K S A M H E T S B E S K R I V N I N G

(16)

MODERBOLAGETS ORGANISATION

A-Com AB:s organisation är liten och specialiserad, med kompetens inom företagsledning, affärsutveck- ling, marknadskommunikation, entreprenörskap, eko- nomisk förvaltning och juridik. Totalt har koncernen fem ledande befattningshavare, varav tre är anställda i moderbolaget. I koncernen finns ett helägt ekonomi- bolag som hanterar all ekonomi och administration för flertalet rörelsebolag.

STYRELSEN

Den ordinarie bolagsstämman 2005 valde en ny styrelse bestående av fyra ordinarie ledamöter:

Roland Nilsson (ordförande), Lage Jonason och Åsa Mindus Söderlund omvaldes medan Fredrik Sandelin valdes in som ny styrelseledamot. Den tidigare styrelse ledamoten Thomas Olsson hade avböjt omval.

V E R K S A M H E T S B E S K R I V N I N G

(17)

MAR KNAD SÖVE R S I KT

A-Com har definierat sin marknad som marknads- kommunikation och varumärkesutvecklande konsult- tjänster. A-Com gör följande bedömningar av markna- dens karaktär och utveckling.

EN MARKNAD I STARK FÖRÄNDRING

Marknaden för marknadskommunikation och varu- märkesutvecklande konsulttjänster genomgår en stark strukturomvandling som i grunden påverkar hur dessa tjänster kommer att köpas, vad de består av, vem som kommer att upphandla dem och vem som kommer att leverera dem. Tidigare drev företag sina varumärkes- och marknadskommunikationsfrågor främst genom traditionella reklamkampanjer och företagen hade en relativt homogen målgrupp att arbeta mot. Detta gjorde den traditionella reklam byrån till företagens viktigaste leverantör av konsulttjänster inom varumärkes- och marknadskommunikationsfrågor.

Idag håller företagens behov inom detta område på att förändras till följd av nya krav på att utveckla och bibehålla en hög marknadseffektivitet i en allt mer komplex kommunikationsvärld.

De nya kraven på ökad marknadseffektivitet samman- hänger med att företag idag allt mer fokuserar på organisk tillväxt, vilket innebär att antingen:

• förlänga kundrelationerna,

• öka försäljningen per kund eller

• skaffa fler kunder

Samtidigt har komplexiteten i att skapa marknads- effektivitet ökat, eftersom:

• det numera finns många fler kanaler att kommunicera genom,

• företag kommunicerar inte bara under en kampanj, utan löpande i sina relationer till omvärlden,

• företagens kunder består inte längre av homogena grupper utan av ett flertal skilda kundsegment vart och ett med sina egenskaper och

• fler externa specialister måste involveras för att

idéer, visioner, positioner, kultur/värderingar, m.m. De ovan beskrivna trenderna gör att företagen idag behöver ett annat stöd än tidigare för att säkerställa en hög marknadseffektivitet över tiden.

A-COMS MARKNAD

Kundernas vilja och förmåga att investera i marknads- föringsaktiviteter har nära samband med den ekono- miska utvecklingen och konjunkturen. Det är svårt att ge en entydig bild av A-Coms marknadsutveckling, eftersom dotterbolagen inte enbart verkar på reklam- marknaden. Det finns dock ett starkt samband mellan reklammarknadens utveckling, mediemarknadens utveckling och A-Coms utveckling.

MARKNADEN, ÅR 2005

De totala investeringarna i marknadskommunikation uppgick under 2005 till 55 miljarder kronor enligt IRM, Institutet för Reklam- och Mediestatistik. Av dessa 55 miljarder kronor utgjorde 50 procent direkta investeringar i köpta medier såsom dagspress, kvälls- press, TV, Internet, kataloger, gratistidningar och dist- ribution av direktreklam. Ytterligare 30 procent av investeringarna definieras av IRM som Övriga inves- teringar i marknadskommunikation, vilket inkluderar presentreklam, sponsring, butikspromotion, mässor och events. Kvarvarande 20 procent utgörs av kost- nader för att producera reklam, direktreklam, bilagor och kundtidningar. Den information som IRM löpande rapporterar är medieinvesteringarna, dvs direkta investeringar i köpta medier, vilket sker kvartalsvis.

Under första kvartalet 2005 visade mediemarknaden

en tillväxt om cirka 5 procent. En allt starkare kon-

junktur gav skjuts åt mediemarknaden som under

årets andra kvartal ökade med hela 9 procent. Även

under tredje kvartalet fortsatte den starka tillväxten

med en investeringsnivå på cirka 8 procent högre än

samma period föregående år. Annonsmarknaden

fortsatte att växa också under årets sista kvartal, vilket

ökade med 6 procent. De flesta mediekategorierna

(18)

% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(p) 2007(p)

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12

UTVECKLING AV MEDIEMARKNADEN 1999–2007(p)

4,9 11,8 -5,8 -3,9 0,1 5,4 7,4 8,8 5,6 M A R K N A D S ÖV E R S I K T

andra direktkommunicerande medier ökade. Den oadresserade direktreklamen växte med drygt 8 procent och den adresserade med 7 procent jämfört med föregående år. I absoluta tal har TV-annon seringen och morgonpressen ökat mest, vilka har ökat med 11 respektive 5 procent för att år 2005 omsätta 4,1 respektive 7,4 miljarder kronor. Sämst gick det för tryckta kataloger och gratistidskrifter, som uppvisade negativ tillväxt under 2005.

MARKNADEN, FÖRSTA KVARTALET 2006

Den positiva marknadsutvecklingen har fortsatt under innevarande år. Medieinvesteringarna visade en tillväxt om 11,6 procent för kalenderårets första kvartal, jämfört med samma kvartal föregående år. Ökningen innebar att de direkta medieinvesteringarna under kvartalet uppgick till 6,7 miljarder kronor. Störst ökning bland de större kategorierna visade Internet- annonseringen, radio, TV, och storstadspress.

MARKNADEN, PROGNOS FÖR 2006 OCH 2007

Det starka första kvartalet föranledde IRM att i mitten av juni 2006 revidera sina prognoser. IRM bedömer att medieinvesteringarna år 2006 kommer att öka med 8,8 procent från föregående år, vilket innebär att annonsomsättningen beräknas uppgå till 29,6 miljarder kronor år 2006. Tillväxten för 2007 bedöms som fort- satt god, med en förväntad ökning om 5,6 procent jämfört med 2006.

KONKURRENTER

Eftersom A-Com består av ett antal rörelsedrivande bolag som verkar inom olika segment inom marknads- kommunikation och varumärkesutvecklande konsult- tjänster, möter varje enskilt bolag olika konkurrenter.

Dock finns större nätverk eller kedjor som liksom A-Com agerar på hela marknaden.

AKTÖRER I SVERIGE

Sveriges reklamförbund har drygt 320 medlemmar men marknadsundersökningar visar att det finns fler än 1000 reklambyråer i Sverige. Det innebär att även de största aktörerna har relativt små marknadsandelar.

Många av de multinationella reklamföretagen finns representerade i Sverige, antingen genom direkt- ägande av svenska bolag eller genom partnerskap och allianser.

I tabellen nedan visas några av de största aktörerna som är verksamma på den svenska marknaden.

Siffrorna avser kalenderår 2004. I tabellen saknas tre stora aktörer: Interpublic (med nätverk såsom Lowe Group och McCann), WPP (med bl.a. Ogilvy) och Publicis, eftersom de tillhör utländska koncerner.

KOMMUNIKATIONSKONCERNER OCH SJÄLVSTÄNDIGA NÄTVERK

Byråintäkt (Mkr) Antal anställda

Grey Global Group 320 337

Omnicom 192 162

A-Com1 162 187

F & B Gruppen 152 96

go.group 85 85

Stendahls koncernen 71 57

Prime International 59 41

Roxx Communication Group 45 72

Källa: Reklambyråbranschens utveckling och struktur 2004, Sveriges Reklamförbund

1 Avser räkenskapsåret 2005/06.

(19)

A F FÄ R S O M R Å D E N O C H B O L AG

a-com

advertising media special

services strategy interactive

Business-to- business Aastroem & Co

Mediestrategi/

medieköp Bizkit

Sales Support Brand Support

Management Consulting

Differ

CRM/Databas- marknadsföring ActionBase

Tjänster Tank/Y&R

Medieanalys Nordisk MediaAnalys

Action Marketing Locomotiv Helsinki

IT-stöd för kommunikation

Femfemfem

DM/RM Trackster Nerell More Wunderman

Texas Moonwalk

Produktion Okidok

Strategy 11 %

FÖR D E LN I NG AV BYRÅI NTÄKT 2005/06

Advertising 11 % ÖVERSIKT ÖVER A-COMS BOLAG

A-Com består av 13 rörelsedrivande bolag organise- rade inom fem affärsområden; Advertising, Media,

Special Services, Strategy och Interactive. Under

2005/06 hade A-Com 240 Mkr i nettoomsättning

och en byråintäkt om 162 Mkr.

(20)

ADVE RTI S I NG G ROU P

advertising group

inriktning verksamhet

Business-to-business

Aastroem & Co är en internationell reklambyrå med inriktning på business-to-business.

Kundexempel: Atlas Copco, Intervet, Jeeves, LeasePlan.

Tjänster

Tank/Y&R är en reklambyrå specialiserad på positionerande reklam.

Kundexempel: Cederroths, Danone, Hyundai.

Advertising Group omfattar koncernens reklambyråer.

Aastroem & Co arbetar med reklam från företag till andra företag (business-to-business) medan Tank/

Y&R arbetar med positionerande reklam framförallt avseende tjänste- och serviceverksamheter. Aastroem

& Co ingår i BBN – International Brand Communication, ett globalt nätverk av business-to-businessbyråer.

Tank/Y&R är sedan juni 2004 svensk representant för det globala reklambyrånätverket Young & Rubicam.

Byråernas inriktningar tangerar varandra, vilket inne- bär att de i viss mån konkurrerar om samma uppdrags- givare. Intern konkurrens, under kontrollerade former, är en medveten strategi inom A-Com. Det medför en naturlig kompetenshöjning och kontinuerlig utveckling.

Under räkenskapsåret 2005/06 hade affärsområdet 22,8 Mkr i nettoomsättning och byråintäkten uppgick till 18,0 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 2,6 Mkr.

-20 0 20 40 60 80 100

2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

Byråintäkt Rörelseresultat BYRÅI NTÄKT OCH RÖR E LS E R E SU LTAT (M KR)

11 %

AN D E L AV A-COM S BYRÅI NTÄKT 2005/06

(21)

M E D I A G R O U P

media group

inriktning verksamhet

Mediestrategi/medieköp

Bizkit är Sveriges högst rankade mediebyrå.

Kundexempel: Dressmann/Cubus, Glocalnet, Plantagen, SJ.

Medieanalys

Nordisk MediaAnalys följer varumärkens utveckling genom trackingmätningar och har en databas över utvecklingen i 70 branscher i Norden under en rad år.

Kundexempel: Citroën, Elgiganten, SBAB.

Media Group arbetar med mediestrategier/medieköp respektive statistiska analyser och undersökningar.

Affärsom rådet består av två bolag; Nordisk MediaAnalys som fokuserar på undersökningar och uppföljningar av kommunikationsinsatser samt det under räkenskaps- året förvärvade medierådgivningsföretaget Bizkit.

A-Coms tidigare mediebyrå Attention integreras i Bizkit under första kvartalet 2006/07.

Media Groups nettoomsättning 2005/06 uppgick till 59,9 Mkr och byråintäkten till 15,1 Mkr. Rörelseresulta- tet uppgick till 2,1 Mkr. Bizkits resultat är inkluderat i affärsområdet från och med den 1 april 2006.

Attentions resultat ingår i ovan redovisade siffror.

3 6 9 12 15

BYRÅI NTÄKT OCH RÖR E LS E R E SU LTAT (M KR)

9 %

AN D E L AV A-COM S BYRÅI NTÄKT 2005/06

(22)

S P E C I A L S E R V I C E S

special services

inriktning verksamhet

Sales Support

Brand Support arbetar med säljstöd och utbildning av personal i fack- och detaljhandeln i Norden och Baltikum.

Kundexempel: Philips, Sony Ericsson, Telia Sonera.

DM/RM

Nerell More Wunderman erbjuder kanaloberoende lösningar inom relationsmarknadsföring och individkommunikation, från strategi till genomförande. Kundexempel: Länsförsäkringar, Microsoft, Procter & Gamble, Röda Korset.

DM/RM Texas Moonwalk arbetar med relationsmarknadsföring.

Kundexempel: Banco Fonder, Svenska Volkswagen.

Action Marketing

Locomotiv Helsinki arbetar med säljfrämjande marknadsföring i butik och utgör en del av A-Coms nordiska nätverk.

Kundexempel: Expert, GlaxoSmithKline.

Produktion

Okidok är en produktionsbyrå som arbetar med print och webb.

Bland annat genom skräddarsydda system som kan hantera stora produktionsvolymer. Exempel på kunder: Synsam, Skanska, EQT.

DM/RM

Trackster arbetar med relationsmarknadsföring, såväl på Internet som i traditionella kanaler. Affärsidén är att skapa affärsdrivande kundprocesser och Tracksters kundlöfte är en levande relation.

Kundexempel: Boxer, IKEA, Opel, Telenor, Vattenfall.

(23)

S PECIAL S E RVICE S

Special Services innehåller bolag med olika inriktningar inom marknadskommunikation: DM/RM-byråerna Nerell More Wunderman och Trackster, butiks aktivi tets - bolaget Brand Support samt produktionsbyrån Okidok är några exempel. Nerell More Wunderman är resultet av den under året genomförda samman slagningen av More Business Media och Nerell Wunderman. Nerell More Wunderman är sedan augusti 2004 svensk representant för det globala direktmarknadsförings- nätverket Wunderman.

Special Services uppvisade under räkenskapsåret 2005/06 en nettoomsättning om 122,9 Mkr och en byråintäkt om 96,2 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 16,9 Mkr. Under tredje kvartalet 2005/06 avvecklades Locomotiv Oslo på grund av bristande lönsamhet. Under samma kvartal startade relationsmarknadsföringsbolaget Texas Moonwalk, som en avknoppning från Trackster.

Under fjärde kvartalet såldes enmansföretagen Explain (PR-uppföljning) och Radical (redaktionell PR). Bola- gens resultat ingår i ovan redovisade siffror.

60 90 120 150

BYRÅI NTÄKT OCH RÖR E LS E R E SU LTAT (M KR)

60 % AN D E L AV A-COM S BYRÅI NTÄKT 2005/06

(24)

S T R AT E GY G R O U P

strategy group

inriktning verksamhet

Management Consulting

Differ är ett managementkonsultföretag inom varu- märkes- och kommunikationsfrågor. Differ har skapat verklig förändring, internt och externt, i företag och orga nisationer som Coca-Cola, Eniro, Ericsson, Investor, SEB, Tetra Pak och Wedins.

I Strategy Group verkar A-Coms varumärkeskonsulter.

Differ är ett av Nordens ledande management- konsultföretag inriktat på varumärkes- och kommu- nikationsstrategiska frågor. Under räkenskapsåret

2005/06 var nettoomsättningen 17,8 Mkr, medan byråintäkten uppgick till 17,1 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 0,5 Mkr.

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

Byråintäkt Rörelseresultat BYRÅI NTÄKT OCH RÖR E LS E R E SU LTAT (M KR)

11 %

AN D E L AV A-COM S BYRÅI NTÄKT 2005/06

(25)

I NTE RACTIVE G ROU P

interactive group

inriktning verksamhet

CRM/Databas- marknadsföring

ActionBase är databasanalytiker specialiserade på CRM (Customer Relationship Management) och hjälper stora företag att maximera värdet på sina kund- databaser. Kundexempel: Eniro, If, Ticket.

IT-stöd för kommunikation

Femfemfem skapar baserat på mjukvara från IBM kundanpassade IT-lösningar. Kundexempel: Atlas Copco, Securitas, Sveriges Riksdag.

Interactive Groups bolag skapar digitalt baserade kommunikationslösningar. Byråerna verkar inom affärssegmenten CRM och IT-stöd för kommunikation.

Interactive Group hade under räkenskapsåret 2005/06 en nettoomsättning om 16,8 Mkr.

Byråintäkten uppgick till 15,1 Mkr och rörelse- resultatet till 1,7 Mkr.

Webbstrategiföretaget Tvåpunktnoll, som med en anställd ingick i affärsområdet under året, är under avveckling.

40 60 80 100

BYRÅI NTÄKT OCH RÖR E LS E R E SU LTAT (M KR)

9 %

AN D E L AV A-COM S BYRÅI NTÄKT 2005/06

(26)

B O L AG S ÖV E R S I K T

B O L AG G R U N DA D E S A - C O M S A N TA L N E T TO O M S ÄT T- BY R Å I N TÄ K T V D ÄG A R A N D E L % A N STÄ L L DA N I N G M K R M K R

Aastroem & Co 1993 62,5% 8 12,2 9,8 Johan Åström

ActionBase 1994 65,0% 8 8,0 7,2 Daniel Schwartz

Attention1 1996 100,0% 1 0,9 0,8 Joakim Rosenqvist

Bizkit2 2001 100,0% 12 40,9 2,2 Johan Eidmann

Brand Support 1996 50,0% 34 32,9 24,1 Lars Söderqvist

Differ 1996 100,0% 14 17,8 17,1 Benoît Fallenius

Femfemfem 1999 55,0% 8 6,6 6,1 Jan Elvegård (tf)

Locomotiv Helsinki, Finland3 1991 25,0% 10 12,8 10,5 Pia Kärkkäinen Nerell More Wunderman4 1990 53,3% 33 31,8 25,9 Niklas Borgsved

NMA 1996 50,0% 12 18,1 12,0 Ulrich Boyer

Okidok 2001 60,0% 9 8,6 6, 9 Peter Siljelöf

Silver5 1998 50,0% 8 13,1 11,8 André Hindersson

Texas Moonwalk 2006 62,5% 1 2,0 1,4 Fredrick Sandström

Tank 1997 88,0% 8 10,6 8,2 Pär Hasselgren

Trackster 1997 62,5% 18 29,5 21,8 Amanda Undin

Tvåpunktnoll6 1999 50,0% 1 2,2 1,8 Fredrick Tallroth

RÖRELSEDRIVANDE BOLAG DEN 30 APRIL 2006

1 Attention integreras i Bizkit under första kvartalet 2006/07.

2 Bizkit förvärvades under räkenskapsår 2005/06. Uppgifter om omsättning och byråintäkt avser april månad 2006.

3 Intressebolag.

4 Under räkenskapsåret har More Business Media och Nerell Wunderman gått samman.

Nerell Wunderman grundades 1990 och More Business Media grundades 1998.

5 Silver kommer att avyttras under räkenskapsår 2006/07 under förutsättning av årsstämmans i A-Com AB godkännande.

6 Bolaget är under avveckling under första kvartalet 2006/07.

(27)

FÖRVALTN I NG S B E RÄTTE LS E

Styrelsen och verkställande direktören för A-Com AB (publ), org. nr 556291-2807, avger härmed årsredo- visning för verksamheten i moderbolaget och koncer- nen för räkenskapsåret 2005-05-01–2006-04-30.

Bolaget är sedan den 4 november 1999 noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.

VERKSAMHETENS ART OCH INRIKTNING

Bolaget, med säte i Stockholm, bedriver verksamhet inom reklam, media och marknadskommunikation.

A-Coms syfte är att utveckla integrerade del- eller helägda dotterföretag inom marknadskommunikation och varumärkesutvecklande konsulttjänster. A-Com är en av Nordens största aktörer inom marknadskom- munikation och varumärkesrelaterade tjänster med 11 delägda och 2 helägda specialistbolag.

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING

Rörelseintäkterna under räkenskapsåret 2005/06 uppgick till 242,7 (197,4) Mkr och byråintäkten

1

till 161,7 (140,4) Mkr. För jämförbara enheter motsvarande period föregående år var rörelseintäkterna 206,2 Mkr och byråintäkten 132,7 Mkr. Under räkenskapsåret har två dotterbolag avyttrats, ett bolag har förvärvats vilket resulterat i ökad omsättning och byråintäkt för koncernen som helhet. Ökningen i rörelseintäkter och byråintäkt för jämförbara enheter är resultatet av ökad försäljning.

Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskriv- ningar uppgick till 7,8 (–24,5) Mkr. För jämförbara enheter motsvarande period föregående år var rörelse- resultatet före avskrivningar och nedskrivningar -3,7 Mkr.

Periodens resultat uppgick till 4,5 (-32,1) Mkr.

Minoritetsägarnas andel i resultatet uppgick till 13,0 (8,0) Mkr. Majoritetsägarnas andel i resultatet uppgick till -8,5 (-40,1) Mkr. Periodens resultat har belastats med goodwillnedskrivningar om 0,4 (-) Mkr.

I periodens resultat ingår en ökning av uppskjuten skattefordran med 3,0 Mkr jämfört med föregående räkenskapsår.

Under räkenskapsåret har bolaget genomfört en

ende nyemission i samband med förvärvet av Bizkit.

Soliditeten har ökat från 25,2 procent till 32,7 procent.

I juni 2005 genomfördes en sammanläggning av aktier varvid 100 aktier med nominellt värde 0,50 kronor per styck lades samman till en aktie med nominellt värde 50 kronor. Beslutet togs på bolagsstämman den 18 april 2005. För att samman- läggningen av aktierna tekniskt skulle gå att genom- föra beslutades om en sk utjämningsemission (riktad emission) av 80 aktier till Varsity Capital Group AB, en i förhållande till A-Com utomstående part. Antalet aktier i bolaget blev därmed jämnt delbart med 100.

Ordinarie bolagsstämma den 22 september 2005 beslutade att lämna bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas före- trädesrätt och längst intill årsstämma 2006, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier med bestämmande om kvittning, av högst 250 000 nya aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 12,5 Mkr.

Bolagsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemissioner av aktier, konvertibla skuldebrev och/

eller skuldebrev förenade med avskiljbara tecknings- optioner, varvid det antal aktier som kan komma att tillkomma med anledning av bemyndigandet ej får överstiga 300 000 nya aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 15 Mkr.

Den ordinarie bolagsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att justera moderbo- lagets balansräkning per 30 april 2005 genom att värdet på anläggnings tillgångarna skrevs upp med 2,0 Mkr. Motsvarande belopp avsattes till en särskild uppskrivningsfond. Därmed har balansomslutningen för moderbolaget i årsredo visningen för 2005/06 jämfört med års redovisningen för 2004/05 ändrats för räkenskapsåret 2004/05.

Bemyndigandet om emission av aktier med

bestämmande om kvittning utnyttjades den 27 sep-

tember 2005 genom en nyemission av 200 000

(28)

F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

marknadsmässiga villkor och tecknades av ett fåtal finansiella investerare. Den 30 mars 2006 påkallades konvertering av förlagsbevisen. Konverteringskursen fastställdes till 51,20 kronor. Konverteringen medförde en ökning med 244 140 aktier i Bolaget.

Aktiekapitalet har under året ökats med 31 494 972,50 kronor och antalet aktier med 781 883 stycken. Vid årets utgång uppgick aktie- kapitalet till 116 537 932,50 kronor och antalet aktier till 2 482 743 stycken.

FÖRVÄRV, AVYTTRINGAR OCH

SAMMANSLAGNINGAR AV VERKSAMHETER

Under räkenskapsåret genomfördes ett antal förvärv och avyttringar av verksamheter samt sammanslagning av verksamheter.

I juni 2005 gick verksamheterna i Nerell Wunderman och More Business Media samman och bildade där- med en av Sveriges största enheter inom relations- marknadsföring. Sammanslagningen slutfördes for- mellt under fjärde kvartalet.

Under tredje kvartalet sålde A-Com 12,5 procent av relationsmarknadsföringsbolaget Trackster till Track- sters kreativt ansvarige person. A-Coms ägande i Trackster uppgår efter transak tionen till 62,5 procent.

Under tredje kvartalet ställde A-Com ut en sälj- option i Trackster till Tracksters VD och grundare.

Optionen innebär att A-Com, via helägt dotterbolag, har givit bolagets VD rätt att sälja sitt 25-procentiga innehav till A-Com. Optionen kan tidigast utnyttjas från och med juni 2007. Överlåtelsen, som är villkorad av godkännande av bolagsstämma i A-Com AB, kommer att ske till då rådande marknads värde base- rat på Tracksters lönsamhet. Vid utnyttjande av denna option kommer betalningsmedlet att vara

ny emitterade aktier i A-Com.

Under tredje kvartalet etablerade A-Com ett nytt dotterbolag, Texas Moonwalk, som en avknoppning från Trackster. Texas Moonwalk arbetar med relations- marknadsföring. A-Coms ägarandel i bolaget är 62,5 procent.

Locomotiv Oslo AS avvecklades under tredje kvartalet på grund av bristande lönsamhet. Avvecklingen har haft en svag positiv påverkan på koncernens rörelseresultat.

Under tredje kvartalet förvärvades samtliga utestå- ende andelar i medierådgivningsföretaget Attention.

Attention är efter transaktionen ett helägt dotterbolag till A-Com.

Under tredje kvartalet förvärvades 3,3 procent i

som har lämnat verksamheten. A-Coms ägande i Nerell More Wunderman uppgår efter transaktionen till 53,3 procent.

Under tredje kvartalet emitterades andelar motsva- rande 12,5 procent av reklambyrån Aastroem & Co till bolagets kreativt ansvarige person. A-Coms ägande i Aastroem & Co uppgår efter transaktionen till 62,5 procent.

Under fjärde kvartalet avyttrades enmansföretagen Explain och Radical, avyttringen hade ingen direkt påverkan på koncernens rörelseresultat.

I slutet av mars 2006 förvärvade A-Com Sveriges största oberoende mediebyrå Bizkit Audumbla AB, som i början av 2006 i Dagens Industris årliga branschstudie av kunderna blev utsedd till Sveriges bästa mediebyrå.

Köpeskillingen för samtliga aktier i Bizkit var 44 Mkr och utgjordes dels av ett konvertibelt förlagslån om 26 Mkr och dels av 18 Mkr i nyemitterade A-Com- aktier. Det konvertibla förlagslånet redovisas till det beräknade marknadsvärdet. Antalet aktier som emit- terades var 337 743 stycken. Förvärvet av samtliga aktier i Bizkit innebär att A-Coms omsättning beräk- nas mer än trefaldigas och att A-Coms resultat stärks. Som en konsekvens av förvärvet blev Bizkits grundare och tillika ledning betydande ägare i A-Com.

Förvärvet godkändes formellt på extra bolagsstämma den 8 maj 2006. Bizkits resultat konsolideras i A-Coms resultat från och med april månad 2006. Bizkits prognos för kalender året 2006 är en nettoomsättning om drygt 400 Mkr och ett förbättrat rörelseresultat.

MINORITETSINTRESSEN

A-Coms affärsidé bygger på att nyckelpersoner är delägare i den verksamhet de driver. Denna ägar- struktur medför att delar av resultatet tillhör minori- tetsägarna. Minoritetsägarnas andel av resultatet under räkenskaps året 2005/06 uppgick till 13,0 (8,0) Mkr. Huvuddelen av dotterbolagen är komman- ditbolag, i vilka, A-Com genom helägda dotterbolag är komplementärer, och genom avtal står A-Com för 100 procent av eventuell förlust medan vinsten fördelas i enlighet med ägarandel. Koncernen belas- tas därför med 100 procent av förlusten i de bolag som ej ger vinst. När bolagen visar vinst får dock A-Com kompensera sig för tidigare förluster före andra delägare.

LIKVIDITET

Likvida medel i koncernen uppgick till 12,1 (4,9) Mkr

(29)

FÖRVALTN I NG S B E RÄTTE LS E

Koncernen hade vid utgången av räkenskapsåret kre- diter i bank om 51,0 Mkr (65,0) Mkr varav 26,2 (50,2) Mkr hade utnyttjats. Kassaflödet uppgick under räkenskapsåret till 7,2 (–2,1) Mkr. Kassaflödet för den löpande verksamheten har förbättrats med 14,6 Mkr under räkenskapsåret och utgör grunden till att kassa- flödet i sin helhet har förbättrats under räkenskapsåret.

INVESTERINGAR

Under räkenskapsåret uppgick investeringar i anlägg- ningstillgångar till 2,0 (2,1) Mkr.

Förvärv av aktier och andelar i dotterbolag har under året påverkat kassaflödet med 5,5 (1,1) Mkr.

STYRELSEN

Styrelsen har avhållit 20 protokollerade möten under räkenskapsåret. Ordinarie bolagsstämma hölls den 22 september 2005. Extra bolagsstämma har hållits den 8 maj 2006.

Under verksamhetsåret har Thomas Olsson lämnat styrelsen, medan Fredrik Sandelin har valts in i styrelsen.

Styrelsen består nu av fyra ledamöter: Roland Nilsson (ordförande), Lage Jonason, Åsa Mindus Söderlund och Fredrik Sandelin.

MEDARBETARE

Medelantalet anställda uppgick till 177 (180) personer under räkenskapsåret. Antalet anställda vid utgången av räkenskapsåret uppgick till 187 (168) personer.

MODERBOLAGET

Moderbolagets organisation har kompetens inom före- tagsledning, affärsutveckling, marknadskommunikation, entreprenörskap, ekonomisk förvaltning och juridik.

Antalet anställda i moderbolaget uppgick till 3 (4) personer. Av koncernens ledning är 3 anställda i moder bolaget. Koncernens ledning består av 5 per- soner.

Moderbolagets summa rörelseintäkter för räken- skapsåret uppgick till 2,8 (4,3) Mkr. Resultatet efter

Enmansföretaget Tvåpunktnoll kommer att avvecklas under första kvartalet 2006/07. Detta för att renodla strukturen och minska antalet små bolag då dessa tar oproportionerligt stora resurser i anspråk, utan att för den skull erbjuda motsvarande vinstmöjlighet.

På den extra bolagsstämman den 8 maj 2006 beslutades följande:

Som likvid för förvärvet av samtliga aktier i Bizkit, emittera 337 743 aktier jämte konvertibla skuldebrev om 26 Mkr. Emissionskursen för de nyemitterade aktierna uppgick till 53,295 kronor per aktie. De kon- vertibla skuldebreven emitterades till en kurs motsva- rande nominellt belopp. Förlagslånet löper från och med den 8 maj 2006 till och med den 8 maj 2009 med en årlig räntesats om 4 procent och medför en rätt men inte skyldighet för konvertibel innehavare att konvertera förlagsbevis till nya aktier i A-Com. Kon- vertering kan påkallas under perio den från och med den 8 november 2008 till och med den 8 maj 2009, till en konverteringskurs om 90 kronor. Rätt att teckna samtliga nya aktier samt de konvertibla skuldebreven tillkom aktie ägarna i Bizkit.

Bolagsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och längst intill årsstämma 2006, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, varvid det antal aktier som kan komma att tillkomma i anled- ning av bemyndigandet ej får överstiga 200 000 aktier. Emissionen ska ske med bestämmelse om kvittning av fordran som Skandinaviska Enskilda Banken har mot bolaget och ska ske på marknads- mässiga villkor.

Bolagsstämman beslutade vidare att bemyndiga

styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktie-

ägarnas företrädesrätt och längst intill årsstämma

2006, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemis-

sion av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller

skulde brev förenade med optionsrätt till nyteckning

av aktier, varvid det antal aktier som kan komma att

tillkomma i anledning av bemyndigandet ej får över-

References

Related documents

Vi ser stora möjligheter att kunna skapa denna typ av tjänster inom ramen för Generic Mobiles licens för 870-MHz frekvensen.. Jag vill även passa på att tacka alla kompetenta

Inom Generic Systems Sweden AB, Generic Integration Sweden AB och Racomna AB bedrivs konsultverksamhet och bolagen erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings-

För att finansiera omställningen från forskning och utveckling till produktion genomförde Genovis en nyemission om cirka 10 miljoner kronor i mars 2006.. Det har inneburit

Nextlink upplevde en mycket stark utveckling för sina professionella produkter under 2006.. Nextlinks plan är att upprätthålla sin strate- giska position i ”high end”

Under 2005 bildades tre nya dotterföretag; två svenska dotterföretag, nextlink IPr AB och nextlink Patent AB, för att äga och förvalta nextlinks patent, samt ett amerikanskt

Bolaget inriktar sig i ett första skede på att utveckla guldprojektet Fäboliden till ett starkt projekt med en tillräckligt stor malmbas för att motivera en lång- siktig

Affärsidé och strategi: Lappland Goldminers affärsidé är att maximera aktieägarnas avkastning genom att utveckla lönsamma guldprojekt till produktion i första hand

Årsstämman fattar bland annat beslut i frågor avseende fastställande av resul- taträkning och balansräkning, disposition av bolagets vinst eller förlust,