• No results found

Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare I Protokoll

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare I Protokoll"

Copied!
12
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SOLNA STAD Protokoll 2021-04-22 SID 1 (10)

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid 2021-04-22 Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl. 18:02-19:16

Ledamöter

Peter Edholm (L), ordförande Lars Rådén (M) (distans) Faradj Koliev (S)

Anna Carlström Lindblom (M) (distans) Kajsa Johansson (MP) (distans)

Patrik Lundholm (C) (distans) Emil Flisbäck (V) (distans)

Tjänstgörande ersättare

Oscar Solhuslökk Höse (M) (distans) för Fredrik Ekström (KD)

Alfred Esbjörnson (S) (distans) för Joakim Edhborg (S)

Närvarande ersättare

Sven-Erik Pettersson (M) (distans) Alva-Li Borgs (M) (distans) Per-Olof Nyquist (L)

Christina Perez Berglund (S) (distans)

Övriga närvarande

Katarina Påhlman, förvaltningschef Elin Berlin, biträdande förvaltningschef Johanna Molvin, sektionschef

Anna Eken, nämndsekreterare

Utses att justera Faradj Koliev (S)

Plats och tid Solna stadshus, 2021-04-22

Paragrafer §§ 9–19

Underskrifter Sekreterare

Anna Eken

Ordförande

Peter Edholm (L)

Justerare

Faradj Koliev (S)

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Anslaget sattes upp 2021-04-23.

Anslaget tas ner 2021-05-17.

Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2021-05-14.

Originalprotokollet förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen.

I

(2)

SOLNA STAD Protokoll 2021-04-22 SID 2 (10)

Signatur

Kultur och fritidsnämnden

§ 9

Fastställande av föredragningslista ... 3

§ 10

Information (KFN/2020:115) ... 3

§ 11

Solna stads kulturstipendium 2021 (KFN/2021:26) ... 4

§ 12

Solna stads Krausstipendium 2021 (KFN/2021:26) ... 5

§ 13

Förlängning av nuvarande konstplan (KFN/2021:27) ... 6

§ 14

Yttrande över motion av Vänsterpartiet om att inrätta en Fritidsbank

(KFN/2020:121) ... 7

§ 15

Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning (KFN/2020:40) ... 9

§ 16

Anmälan av delegationsbeslut ... 10

§ 17

Anmälan av ärendelista ... 10

§ 18

Övrigt ... 10

§ 19

Godkännande av digitalt deltagande ... 10

(3)

SOLNA STAD Protokoll 2021-04-22 SID 3 (10)

Signatur

§ 9

Fastställande av föredragningslista

Kultur- och fritidsnämnden fastställer utsänd föredragningslista, med tillägg att inkommit nämndinitiativ från (V) om tillfälligt föreningsstöd till idrottsföreningarna behandlas under punkt 12 övrigt.

§ 10

Information

Kultur- och fritidsnämnden tar del av uppdaterad attestförteckning för 2021, samt

information om status gällande Överjärva gård och Skytteholms IP.

(4)

SOLNA STAD Protokoll 2021-04-22 SID 4 (10)

Signatur

§ 11

Solna stads kulturstipendium 2021 (KFN/2021:26)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden fördelar Solna stads kulturstipendium enligt fastställda ålderskategorier: 5000 kronor tilldelas person född 2007, 15 000 kr tilldelas person född 2005 samt 20 000 kr till person född 1969.

Sammanfattning

Staden delar varje år ut ett kulturstipendium med syfte att uppmuntra och stödja kulturellt verksamma personer inom staden. Stipendiet är uppdelat i tre

ålderskategorier: Kulturstipendium för barn 8-15 år (5000 kr); Kulturstipendium för

unga 16-21 år (15 000 kr) och Kulturstipendium för vuxna över 21 år (20 000 kr)

En enig jury föreslår tre stipendiater inom de tre ålderskategorierna födda 2007, 2005

samt 1969.

(5)

SOLNA STAD Protokoll 2021-04-22 SID 5 (10)

Signatur

§ 12

Solna stads Krausstipendium 2021 (KFN/2021:26)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tilldelar 2021 års Krausstipendiat 15 000 kronor i enlighet med juryns förslag.

Sammanfattning

Solna stads Krausstipendium för unga, lovande musiker inom klassisk musik delas varje år ut till en person i åldern 16-21 år. En enig jury föreslår att tilldela 2021 års

Krausstipendium och prissumman på 15 000 kr till en person född 2001.

(6)

SOLNA STAD Protokoll 2021-04-22 SID 6 (10)

Signatur

§ 13

Förlängning av nuvarande konstplan (KFN/2021:27)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förlänga giltighetstiden hos innevarande konstplan fram till dess att en ny plan kan antas.

Sammanfattning

Stadens konstplan syftar till att tillvarata befintliga resurser samt skapa beredskap för

framtida behov och stimulera till utveckling. Nuvarande konstplan gäller för åren 2015-

2020. Konstförvaltningen har redan inlett ett arbete med en ny konstplan för 2021-

2025. För att förvaltningen inte ska stå utan en gällande plan måste nuvarande

konstplans giltighet förlängas fram till dess att en ny plan kan antas.

(7)

SOLNA STAD Protokoll 2021-04-22 SID 7 (10)

Signatur

§ 14

Yttrande över motion av Vänsterpartiet om att inrätta en Fritidsbank (KFN/2020:121)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens svar på motionen om att inrätta en Fritidsbank, och överlämnar förvaltningens utlåtande till kommunstyrelsen som sitt yttrande över motionen.

Reservation

Emil Flisbäck (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning

Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid delar Vänsterpartiets uppfattning om att en Fritidsbank skulle bidra till att möjliggöra för barn att prova på eller ägna sig åt nya idrotter eller friluftsaktiviteter. Det finns också en uttalad målsättning att fler barn skall kunna idrotta i Solna och vi vill uppmuntra till fysisk aktivitet. Förvaltningen ser också positivt på att uppmuntra till att återbruka, låna och dela utrustning, istället för att köpa nytt.

Förvaltningen har tagit del av information från några befintliga verksamheter.

Fritidsbanken bedrivs på flera orter i Sverige och är en blandning mellan arbetsmarknadsprojekt och föreningsdrift. Sportoteket är en liknande form av verksamhet som Fritidsbanken. I båda fallen så används kommunala lokaler och verksamheterna tycks uppbyggda med olika projektmedel och bemannade som arbetsmarknadsprojekt.

Olika kommuner har olika förutsättningar. I Solna finner inte förvaltningen någon tydlig central plats för utlåning av all utrustning som kan komma ifråga, men förvaltningen ser över möjligheten att skapa lokala lösningar runt om i Solna för utlåning av utrustning för sport-, lek- och friluftsaktivitet. Förvaltningen ser också över möjligheten att engagera Solnas föreningsliv samt att förena detta med insatser för att sysselsätta arbetslösa ungdomar.

Förvaltningen gör därför bedömningen att det inom befintliga ramar, lokaler och bemanning inte är möjligt att inrätta föreslagen Fritidsbank i Solna. Förvaltningen arbetar istället för att hitta ett eget koncept i syfte att nå motsvarande positiva erbjudande till Solnaborna.

Yrkanden

Emil Flisbäck (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag

och dels Emil Flisbäcks (V) förslag.

(8)

SOLNA STAD Protokoll 2021-04-22 SID 8 (10)

Signatur

Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kultur- och

fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

(9)

SOLNA STAD Protokoll 2021-04-22 SID 9 (10)

Signatur

§ 15

Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning (KFN/2020:40)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden reviderar delegationsordningen i enlighet med förvaltningens förslag.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har sedan tidigare fattat beslut om en delegationsordning. I delegationsordningen fastslår nämnden vilka funktioner (delegater) som har rätt att fatta beslut i nämndens ställe. Besluten gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat dem, men syftar till att förenkla den vardagliga förvaltningen i ärenden som inte anses behöva nämndbeslut. Utöver delegationsordningen fattas många beslut genom verkställighet. Det innebär att verkställa sådana beslut som nämnden eller

kommunfullmäktige redan har fattat, t.ex. verksamhetsplanen. Verkställighet omfattas inte av delegationsordningen.

I detta förslag till revidering av delegationsordningen sker ett tillägg av befattningen biträdande förvaltningschef som har rätt att fatta beslut med stöd av

delegationsordningen.

(10)

SOLNA STAD Protokoll 2021-04-22 SID 10 (10)

Signatur

§ 16

Anmälan av delegationsbeslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av följande delegationsbeslut:

KFN DEL §/2020 § 76 KFN DEL §/2021 § 1–7

§ 17

Anmälan av ärendelista

Kultur- och fritidsnämnden tar del av utsänd ärendelista.

§ 18 Övrigt

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar emot nämndinitiativet för beredning.

Sammanfattning

Emil Flisbäck (V) lämnar ett nämndinitiativ om tillfälligt föreningsstöd till idrottsföreningarna enligt bilaga 1.

§ 19

Godkännande av digitalt deltagande

Ordförande ställer frågan om alla är tillfreds med det digitala deltagandet vid sammanträdet.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner det digitala deltagandet vid sammanträdet.

(11)

Solna den 22 april 2021 Kultur- och fritidsnämnden

Nämndinitiativ om tillfälligt föreningsstöd till idrottsföreningarna

Ett år in i covidpandemin kan vi konstatera att konsekvenserna av pandemin är mycket stora, samtidigt som vi ännu inte vet vilka de långsiktiga effekterna på samhället blir. Idrotten har varit väldigt påverkad med många och skarpa restriktioner. Det finns en stor risk att de restriktioner som påverkat idrotten i ett drygt år och som kommer att gälla även en tid framåt leder till ökad psykisk och fysisk ohälsa hos barn och unga. Den viktiga motion, rörelse, utveckling och gemenskap som föreningsidrotten innebär har i perioder varit helt avbruten. I andra perioder har restriktioner lett till att verksamheten inte kan utövas som vanligt och rädsla och oro för smitta, och praktiska möjligheter att träna kan också ha lett till att barn och unga inte kunnat idrotta som vanligt. En ny rapport från Riksidrottsförbundet visar att

idrottandet bland barn och unga har minskat med mer än 10 % under året som har gått.

Utöver den påverkan restriktionerna har haft på barn och ungas välbefinnande har

idrottsföreningarnas ekonomi varit oerhört ansträngd. Med uteblivna intäkter från cuper och kafeterior lider många föreningar svårt ekonomiskt, vilket riskerar att på sikt minska utbudet av idrotter. Bidragen från Riksidrottsförbundet och regeringen är krångliga att söka och att uppfylla reglerna för, och reglerna har dessutom ändrats flera gånger, vilket ytterligare försvårar möjligheterna att ta del av det extra stödet.

Mot bakgrund av detta pressade läge beslutade Stockholm stads Idrottsnämnd den 9 mars om att införa ett tillfälligt föreningsstöd till alla idrotter, i alla anläggningar och för alla barn och unga födda 2001 eller senare under hela 2021. Beslutet innebär att Stockholm stad ska täcka föreningarnas bokningskostnader under icke-säsong för barn- och ungdoms-

verksamhet. Syftet med stödet är att ge en lättnad för många av de idrottsföreningar som har kämpat med att hålla igång verksamhet för barn och ungdomar trots de annorlunda

förutsättningar som pandemin har inneburit. Vi vill nu att Solna ska följa samma väg som Stockholm.

Många av Solnas idrottsföreningar blöder ekonomiskt. Många upplevde förluster på

hundratusentals eller till och med miljontals kronor under 2020 och prognostiserar liknande förluster inför det kommande året. Solna stads stöd till föreningarna har hittills varit

begränsat, med en idé om att föreningarna måste genomföra en motprestation, exempelvis nattvandring, för att få extra stöd. Dessvärre har majoriteten av dessa projekt nu lagts ner och nya idéer tycks saknas. Dessutom har projekten, förutom att sällan ha faktisk relevans för föreningens målgrupp, ofta kostat föreningarna lika mycket att driva som de genererat i extra intäkter.

Solnas idrottsföreningar utför ett otroligt viktigt uppdrag som vi vill värna om. En mångfald av idrottsföreningar behövs och vi vill att Solnas barn- och ungdomsidrotter ska få en riktig chans att ta sig igenom pandemin utan att gå under på vägen av ekonomiska skäl. Allt sammantaget är de extra stöd som har utdelats från olika håll otillräckliga för att stötta idrottsföreningarna på ett sätt som garanterar deras överlevnad i dessa mycket oberäkneliga tider. Föreningarna är därför i ett mycket stort behov av ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv för att kunna fortsätta leverera träningar av hög kvalitet under de rådande omständigheterna.

Bilaga 1 KFN 2021-04-22 § 18

G

(12)

Eftersom vi nu är inne i en tredje pandemivåg, smittspridningen återigen ökar och

restriktionerna är fortsatt skarpa behöver vi göra mer än vi gör idag. Det är viktigt för att fler barn och unga ska kunna träna mer, men också för att föreningslivet ska överleva

ekonomiskt. Vi vill därför att förslaget ska omfatta alla idrotter, i alla anläggningar och för alla barn och unga födda 2001 eller senare under hela 2021.

Vänsterpartiet yrkar på följande:

att införa ett tillfälligt föreningsstöd i enlighet med detta initiativ.

att stödet gäller retroaktivt för bokningar avseende 1 januari till och med den 31 december 2021.

Emil Flisbäck

Vänsterpartiet

References

Related documents

Det som händer nu är en projektbeställning för stöd vid digitala inköp som kan genomföras under juli och digital fixare som är nystartsjobb i samarbete med

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, nämligen förvaltningens förslag samt att byggnadsnämnden beslutar enligt det... SOLNA STAD Protokoll 2021-06-28 SID

Idén med planen att först under ett antal år bygga en ny skola på befintlig skolgård följt av att under något år riva befintlig skola för att sedan under några år bygga

• Lydelsen av den sista meningen i första punkten under sammanfattningen i tjänsteskrivelsen ändras från ”Den bilden får man inte av Danderyds vattenplan och Solna oroar

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att staden ska besluta att godkänna Käppalaförbundets hemställan om förändringar i förbundsordningen för att möjliggöra en

Byggnadsnämnden höll under perioden en hög takt för att möjliggöra för fler bostäder, arbetsplatser och service för en hållbart växande stad.. Nämnden har godkänt sex

socialtjänsten genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som rör den som

Solna den 11 oktober 2021 Kommunstyrelsen, Ärende 7 Avrapportering av uppdrag från Solna stads verksamhetsplan och budget för 2021 om att stärka medborgardialogen i staden