• No results found

Året i korthet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Året i korthet"

Copied!
78
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Innehåll

2 VD-ord

4 Strategisk inriktning

6 Positionerade för lönsam tillväxt

10 Medarbetare

12 Division Dehumidification

18 Division Moisture Control Services (MCS)

24 Division HumiCool

30 Risker och riskhantering

32 Aktien och ägarna

34 Bolagsstyrning

38 Styrelse och revisorer

39 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

40 Finansiell översikt – 10 år

42 Finansiell översikt – 12 kvartal

44 Kommentar om årets utveckling

45 Resultaträkning

46 Balansräkning

48 Kassaflödesanalys

49 Redogörelse för koncernens redovisade intäkter och kostnader

50 Redovisningsprinciper och noter

70 Vinstdisposition

71 Revisionsberättelse

72 Ledning

73 Definitioner av finansiella nyckeltal och ordlista Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 4–33, 39–44 och 70.

Finansiell information

Delårsrapport januari–mars 22 april

Årsstämma 22 april

Delårsrapport januari–juni 12 augusti Delårsrapport januari–september 23 oktober

Bokslutskommuniké Februari 2009

Årsredovisning 2008 Mars 2009

Årsredovisningen sänds till alla aktieägare som är registrerade hos VPC.

Munters AB (publ) Årsredovisning 2007

Munters AB (publ)

Isafjordsgatan 1, Kista entré

Klimatfö rändrin

gar o ch s

etigande

rg ne stn iko r ö ade be kar et a hov ne v e ih rg hå us

llnin

g i industriella processer och i byggnad er. M

eunrste

rgie ne tiva ffek pr kte odu ch r o kn te

iska

expertis skapar ett optim alt inom

husk

at vi lim lke idr t b til ar

ka l ö

d produktivitet, kom

fort o

ch h

. älsa

(2)

M U N T E R S Å R S R E D O V I S N I N G

2 0 07

Innehåll

2 VD-ord

4 Strategisk inriktning

6 Positionerade för lönsam tillväxt

10 Medarbetare

12 Division Dehumidification

18 Division Moisture Control Services (MCS)

24 Division HumiCool

30 Risker och riskhantering

32 Aktien och ägarna

34 Bolagsstyrning

38 Styrelse och revisorer

39 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

40 Finansiell översikt – 10 år

42 Finansiell översikt – 12 kvartal

44 Kommentar om årets utveckling

45 Resultaträkning

46 Balansräkning

48 Kassaflödesanalys

49 Redogörelse för koncernens redovisade intäkter och kostnader

50 Redovisningsprinciper och noter

70 Vinstdisposition

71 Revisionsberättelse

72 Ledning

73 Definitioner av finansiella nyckeltal och ordlista Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 4–33, 39–44 och 70.

Finansiell information

Delårsrapport januari–mars 22 april

Årsstämma 22 april

Delårsrapport januari–juni 12 augusti Delårsrapport januari–september 23 oktober

Bokslutskommuniké Februari 2009

Årsredovisning 2008 Mars 2009

Årsredovisningen sänds till alla aktieägare som är registrerade hos VPC.

Munters AB (publ) Årsredovisning 2007

Munters AB (publ)

Isafjordsgatan 1, Kista entré Box 1188, 164 26 Kista Tel 08-626 63 00 Fax 08-754 68 96 info@munters.com www.munters.com

Klimatfö rändrin

gar o ch s

etigande

rg ne stn iko r ö ade be kar et a hov ne v e ih rg hå us

llnin

g i industriella processer och i byggnad er. M

eunrste

rgie ne tiva ffek pr kte odu ch r o kn te

iska

expertis skapar ett optim alt inom

husk

at vi lim lke idr t b til ar

ka l ö

d produktivitet, kom

fort o

ch h

. älsa

(3)

Orderingången uppgick till 6 407 Mkr (5 761), en ökning med 11 procent.

Nettoomsättningen var 6 262 Mkr (5 712), en ökning med 10 procent.

Nettoresultatet ökade till 336 Mkr (328).

Resultat per aktie uppgick till 4,49 kronor (4,40).

Föreslagen utdelning om 2,50 kronor per aktie (2,25).

Året i korthet

Munters 2007

Dehumidification

Produkter och kompletta lösningar för att styra luftfuktighet.

Kundernas tillverkningsprocesser och lagringsmöjligheter blir effektivare. Produktkvalitet, hållbarhet och hygien förbättras. Avfuktning i kombination med kylning skapar idealiskt inomhusklimat.

Globala Munters

Sälj- och servicebolag

Produktionsanläggningar, sälj- och servicebolag

(300 servicedepåer är ej markerade på kartan)

Division Dehumidification andel av:

Division MCS andel av:

Division HumiCool andel av:

Moisture Control Services (MCS)

Service för vatten- och brandskadesanering och temporär avfuktning. Heltäckande serviceerbjudande till försäkrings- industrin som får lägre kostnader genom avfuktning och renovering i stället för ombyggnad.

HumiCool

Produkter och system för evaporativ kylning och befuktning.

Klimatkontrollsystem till djuruppfödnings- och växthus- industrier. Tekniker och produkter för droppavskiljning,

Munters

Division Moisture Control

Services (MCS) Division

Dehumidification

Division HumiCool

Nyckeltal Förändring, Justerad

2007 2006 % förändring, %1

Orderingång, Mkr 6 407 5 761 11 6

Nettoomsättning, Mkr 6 262 5 712 10 6

Rörelseresultat, Mkr 566 529 7

Rörelsemarginal, % 9,0 9,3

Resultat efter finansiella poster, Mkr 526 514 2

Nettoresultat, Mkr 336 328 2

Nettomarginal, % 5,4 5,7

Resultat per aktie, kronor 4,49 4,40

Operativt kassaflöde, Mkr 189 375 –50

Avkastning på eget kapital, % 25,7 22,5 Avkastning på sysselsatt kapital, % 24,8 28,0 Avkastning på operativt kapital, % 31,8 32,7 Kapitalomsättningshastighet, gånger 2,7 3,0

Nettoskuld, Mkr 1 068 257

Soliditet, % 31 48

Antal anställda vid årets utgång 4 043 3 552 14

Två globala produktdivisioner med fokus på industriell processluftbehandling, komfortorienterad klimatkontroll och klimatkontroll för jordbruksindustrin. En global service- division med världsledande position inom skadesanering och temporär klimatkontroll.

Tillverkning, försäljning och service sker med närmare 4 300 anställda genom bolag i fler än 30 länder. Munters aktie är sedan 1997 noterad på OMX Nordiska börs Stock- holm, Mid Cap.

Nettoomsättning

Nettoomsättning

Operativt resultat

Operativt resultat Resultatutveckling (rullande fyra kvartal)

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000

100 200 300 400 500 600 700

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

100 200 300 400 500 600 700 800

Q4

96 Q4

97 Q4

98 Q4

99 Q4

00 Q4

01 Q4

02 Q4

03 Q4

04 Q4

05 Q4

06 Q4

07

Mkr Mkr

Orderingång Nettoomsättning Operativt resultat

30% 38%

42% 21%

28% 41%

ovisning 2007

ORDLISTA

Definitioner av finansiella nyckeltal och ordlista

DeFINITIONeR AV FINANSIeLLA NyCKeLTAL

Avkastning på eget kapital – Nettoresultat dividerat med genomsnittligt eget kapital räknat på de senaste fyra kvartalens in- och utgående balans. Minoritetens andel exklu- deras från såväl resultat som eget kapital.

Avkastning på operativt kapital – Ope- rativt resultat dividerat med genomsnittligt operativt kapital räknat på de senaste tolv månadernas in- och utgående balans.

Avkastning på sysselsatt kapital – Re- sultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader (exklusive valutakursdifferenser) dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital räknat på de senaste fyra kvartalens in- och utgående balans.

Eget kapital per aktie – Eget kapital (exklusive minoritetens andel) dividerat med utestående antal aktier på balansdagen.

Kapitalomsättningshastighet – Netto- omsättning dividerad med genomsnittligt sysselsatt kapital räknat på de senaste fyra kvartalens in- och utgående balans.

Likvida medel – Kassa och banktillgodo- havanden samt kortfristiga placeringar med en löptid ej överstigande tre månader.

Nettoskuld – Räntebärande skulder plus förmånsbestämda förpliktelser till anställda minus räntebärande tillgångar minus likvida medel.

Nettoskuldsättningsgrad – Nettoskuld dividerad med eget kapital (inklusive mino- ritetens andel).

Operativ marginal – Operativt resultat dividerat med nettoomsättning.

Operativa skulder – Förskott från kunder plus leverantörsskulder.

Operativa tillgångar – immateriella anläggningstillgångar exklusive goodwill plus materiella anläggningstillgångar plus varulager m.m. plus kundfordringar.

Operativt arbetande kapital – Varulager m.m. plus kundfordringar minus förskott från kunder minus leverantörsskulder.

Operativt kapital – Operativa tillgångar minus operativa skulder.

Operativt kassaflöde – Kassaflöde från den löpande verksamheten och investerings- verksamheten exklusive förvärv av verksam- heter och försäljning av rörelsegren.

Operativt resultat – Operativt resultat mot- svarar rörelseresultat exklusive av- och ned- skrivningar på övervärden samt goodwill.

P/E-tal (price/earnings ratio) – Aktiekurs på balansdagen dividerad med resultat per aktie.

Resultat per aktie – Nettoresultat divi- derat med vägt genomsnittligt antal aktier.

Räntetäckningsgrad – Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader (exklusive valutakursdifferenser) dividerat med finansiella kostnader (exklusive valuta- kursdifferenser).

Rörelsemarginal – Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning.

Soliditet – Eget kapital (inklusive minori- tetsintresse) dividerat med summa tillgångar.

Sysselsatt kapital – Summa tillgångar minus icke räntebärande avsättningar minus icke räntebärande skulder.

AgHort – Agriculture och horticulture det vill säga jordbruk och trädgårdsodling.

Absolut fuktighet – Mängden vatten som luften innehåller mäts generellt i gram per kilo luft.

Avfuktare – Aggregat för avfuktning av luft.

Absorption – upptagning av till exempel fukt av ett ämne varvid detta förändras, kemiskt eller fysikaliskt.

Adsorption – upptagning av till exempel fukt av ett ämne utan att detta förändras, varken kemiskt eller fysikaliskt.

CELdek® Produkt av specialimpreg- nerad cellulosa för befuktning och kylning av luft.

Daggpunkt – den temperatur till vilken luften måste kylas för att vatten ångan i luften ska kondensera.

Dehumidification – En division inom Munters vars produkter är baserade på avfuktning.

DesiCool™ – En teknik att kyla luft genom kombination av avfuktning och evaporativ kylning.

Droppavskiljare – Komponent för av- skiljning av vätskedroppar ur en gasström.

Evaporation – Avdunstning.

Evaporativ kylning – Kylning som uppstår när en vätska, till exempel vatten, avdunstar.

FGD – Flue gas desulfurisation är en teknik som används i kolkraftverk för att rena rökgasen från svavelutsläpp som orsakar det som kallas surt regn.

GLASdek® Produkt av specialimpreg- nerad glasfiber för befuktning och kylning av luft.

HumiCool – En division inom Munters vars produkter är baserade på evaporativ kylning och befuktning.

Kyltorn – Anordning för evaporativ kylning av vatten.

Litiumklorid – Ett fuktupptagande ämne som används i sorptionsrotorer.

Läcksökning – Sökmetod där man ut- nyttjar förändringar vad gäller fukt, tempera- tur och ljudvågor som läckor åstadkommer.

MCS, Moisture Control Services – En division inom Munters med inriktning på fukttekniska tjänster med tyngdpunkt på åtgärdande av vatten- och brand skador.

Mollierdiagram – diagram som visar samband mellan absolut fuktighet, relativ fuktighet, temperatur och energi.

PowerPurge™ – Ny patenterad teknik för att återvinna energi i avfukt nings processen.

genom att återföra överskottsvärme från avfuktningsrotorn till regenereringsluften och samtidigt minska behovet av efterkyl- ning av processluften kan energikostnaden sänkas med upp till 40 procent.

RH, Relative Humidity – Relativ fuktighet.

uttrycker förhållandet mellan luftens vatten- innehåll vid en viss temperatur och mättad lufts vatteninne håll vid samma temperatur.

Silica Gel – Ett fuktupptagande ämne (kiseldioxid) som används i sorptionsrotorer.

Sorptionsrotor – Rotor för avfuktning genom sorption.

The Humidity Expert – Ett begrepp för positionering av Munters.

VOC – Volatile Organic Compounds – flyktiga organiska föreningar.

Zeol – En verksamhet inom Munters med inriktning på adsorption av VOC ur luft med zeoliter, ämne som adsorberar VOC.

(4)

Orderingången uppgick till 6 407 Mkr (5 761), en ökning med 11 procent.

Nettoomsättningen var 6 262 Mkr (5 712), en ökning med 10 procent.

Nettoresultatet ökade till 336 Mkr (328).

Resultat per aktie uppgick till 4,49 kronor (4,40).

Föreslagen utdelning om 2,50 kronor per aktie (2,25).

Året i korthet

Munters 2007

Dehumidification

Produkter och kompletta lösningar för att styra luftfuktighet.

Kundernas tillverkningsprocesser och lagringsmöjligheter blir effektivare. Produktkvalitet, hållbarhet och hygien förbättras. Avfuktning i kombination med kylning skapar idealiskt inomhusklimat.

Globala Munters

Sälj- och servicebolag

Produktionsanläggningar, sälj- och servicebolag

(300 servicedepåer är ej markerade på kartan)

Division Dehumidification andel av:

Division MCS andel av:

Division HumiCool andel av:

Moisture Control Services (MCS)

Service för vatten- och brandskadesanering och temporär avfuktning. Heltäckande serviceerbjudande till försäkrings- industrin som får lägre kostnader genom avfuktning och renovering i stället för ombyggnad.

HumiCool

Produkter och system för evaporativ kylning och befuktning.

Klimatkontrollsystem till djuruppfödnings- och växthus- industrier. Tekniker och produkter för droppavskiljning, bland annat för rening av rökgas.

Munters

Division Moisture Control

Services (MCS) Division

Dehumidification

Division HumiCool

Nyckeltal Förändring, Justerad

2007 2006 % förändring, %1

Orderingång, Mkr 6 407 5 761 11 6

Nettoomsättning, Mkr 6 262 5 712 10 6

Rörelseresultat, Mkr 566 529 7

Rörelsemarginal, % 9,0 9,3

Resultat efter finansiella poster, Mkr 526 514 2

Nettoresultat, Mkr 336 328 2

Nettomarginal, % 5,4 5,7

Resultat per aktie, kronor 4,49 4,40

Operativt kassaflöde, Mkr 189 375 –50

Avkastning på eget kapital, % 25,7 22,5 Avkastning på sysselsatt kapital, % 24,8 28,0 Avkastning på operativt kapital, % 31,8 32,7 Kapitalomsättningshastighet, gånger 2,7 3,0

Nettoskuld, Mkr 1 068 257

Soliditet, % 31 48

Antal anställda vid årets utgång 4 043 3 552 14

1 Justerad för valutakursförändringar samt förvärv och avyttringar av rörelse.

Två globala produktdivisioner med fokus på industriell processluftbehandling, komfortorienterad klimatkontroll och klimatkontroll för jordbruksindustrin. En global service- division med världsledande position inom skadesanering och temporär klimatkontroll.

Tillverkning, försäljning och service sker med närmare 4 300 anställda genom bolag i fler än 30 länder. Munters aktie är sedan 1997 noterad på OMX Nordiska börs Stock- holm, Mid Cap.

Nettoomsättning

Nettoomsättning

Nettoomsättning

Operativt resultat

Operativt resultat

Operativt resultat Resultatutveckling (rullande fyra kvartal)

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000

100 200 300 400 500 600 700

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

100 200 300 400 500 600 700 800

Q4

96 Q4

97 Q4

98 Q4

99 Q4

00 Q4

01 Q4

02 Q4

03 Q4

04 Q4

05 Q4

06 Q4

07

Mkr Mkr

Orderingång Nettoomsättning Operativt resultat

30% 38%

42% 21%

28% 41%

73

Munters årsredovisning 2007

ORDLISTA

Definitioner av finansiella nyckeltal och ordlista

PROduKTiON: CiTigATESTOCKhOlM. TRyCK OCh REPRO: STROKiRK lANdSTRöMS. FOTO OMSlAg: © yANN ARThuS-BERTRANd/AlTiTudE. FOTO iNlAgA: PETER KNuTSSON (PORTRäTT), JAN BENgTSSON/ETSABild, PER MAgNuS PERSSON/JOhNéR, lARS STRANdBERg, STEFAN iSAKSSON/BRilJANS.SE, MATTON BildByRå OCh JOhNéR BildByRå.

DeFINITIONeR AV FINANSIeLLA NyCKeLTAL

Avkastning på eget kapital – Nettoresultat dividerat med genomsnittligt eget kapital räknat på de senaste fyra kvartalens in- och utgående balans. Minoritetens andel exklu- deras från såväl resultat som eget kapital.

Avkastning på operativt kapital – Ope- rativt resultat dividerat med genomsnittligt operativt kapital räknat på de senaste tolv månadernas in- och utgående balans.

Avkastning på sysselsatt kapital – Re- sultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader (exklusive valutakursdifferenser) dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital räknat på de senaste fyra kvartalens in- och utgående balans.

Eget kapital per aktie – Eget kapital (exklusive minoritetens andel) dividerat med utestående antal aktier på balansdagen.

Kapitalomsättningshastighet – Netto- omsättning dividerad med genomsnittligt sysselsatt kapital räknat på de senaste fyra kvartalens in- och utgående balans.

Likvida medel – Kassa och banktillgodo- havanden samt kortfristiga placeringar med en löptid ej överstigande tre månader.

Nettoskuld – Räntebärande skulder plus förmånsbestämda förpliktelser till anställda minus räntebärande tillgångar minus likvida medel.

Nettoskuldsättningsgrad – Nettoskuld dividerad med eget kapital (inklusive mino- ritetens andel).

Operativ marginal – Operativt resultat dividerat med nettoomsättning.

Operativa skulder – Förskott från kunder plus leverantörsskulder.

Operativa tillgångar – immateriella anläggningstillgångar exklusive goodwill plus materiella anläggningstillgångar plus varulager m.m. plus kundfordringar.

Operativt arbetande kapital – Varulager m.m. plus kundfordringar minus förskott från kunder minus leverantörsskulder.

Operativt kapital – Operativa tillgångar minus operativa skulder.

Operativt kassaflöde – Kassaflöde från den löpande verksamheten och investerings- verksamheten exklusive förvärv av verksam- heter och försäljning av rörelsegren.

Operativt resultat – Operativt resultat mot- svarar rörelseresultat exklusive av- och ned- skrivningar på övervärden samt goodwill.

P/E-tal (price/earnings ratio) – Aktiekurs på balansdagen dividerad med resultat per aktie.

Resultat per aktie – Nettoresultat divi- derat med vägt genomsnittligt antal aktier.

Räntetäckningsgrad – Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader (exklusive valutakursdifferenser) dividerat med finansiella kostnader (exklusive valuta- kursdifferenser).

Rörelsemarginal – Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning.

Soliditet – Eget kapital (inklusive minori- tetsintresse) dividerat med summa tillgångar.

Sysselsatt kapital – Summa tillgångar minus icke räntebärande avsättningar minus icke räntebärande skulder.

AgHort – Agriculture och horticulture det vill säga jordbruk och trädgårdsodling.

Absolut fuktighet – Mängden vatten som luften innehåller mäts generellt i gram per kilo luft.

Avfuktare – Aggregat för avfuktning av luft.

Absorption – upptagning av till exempel fukt av ett ämne varvid detta förändras, kemiskt eller fysikaliskt.

Adsorption – upptagning av till exempel fukt av ett ämne utan att detta förändras, varken kemiskt eller fysikaliskt.

CELdek® Produkt av specialimpreg- nerad cellulosa för befuktning och kylning av luft.

Daggpunkt – den temperatur till vilken luften måste kylas för att vatten ångan i luften ska kondensera.

Dehumidification – En division inom Munters vars produkter är baserade på avfuktning.

DesiCool™ – En teknik att kyla luft genom kombination av avfuktning och evaporativ kylning.

Droppavskiljare – Komponent för av- skiljning av vätskedroppar ur en gasström.

Evaporation – Avdunstning.

Evaporativ kylning – Kylning som uppstår när en vätska, till exempel vatten, avdunstar.

FGD – Flue gas desulfurisation är en teknik som används i kolkraftverk för att rena rökgasen från svavelutsläpp som orsakar det som kallas surt regn.

GLASdek® Produkt av specialimpreg- nerad glasfiber för befuktning och kylning av luft.

HumiCool – En division inom Munters vars produkter är baserade på evaporativ kylning och befuktning.

Kyltorn – Anordning för evaporativ kylning av vatten.

Litiumklorid – Ett fuktupptagande ämne som används i sorptionsrotorer.

Läcksökning – Sökmetod där man ut- nyttjar förändringar vad gäller fukt, tempera- tur och ljudvågor som läckor åstadkommer.

MCS, Moisture Control Services – En division inom Munters med inriktning på fukttekniska tjänster med tyngdpunkt på åtgärdande av vatten- och brand skador.

Mollierdiagram – diagram som visar samband mellan absolut fuktighet, relativ fuktighet, temperatur och energi.

PowerPurge™ – Ny patenterad teknik för att återvinna energi i avfukt nings processen.

genom att återföra överskottsvärme från avfuktningsrotorn till regenereringsluften och samtidigt minska behovet av efterkyl- ning av processluften kan energikostnaden sänkas med upp till 40 procent.

RH, Relative Humidity – Relativ fuktighet.

uttrycker förhållandet mellan luftens vatten- innehåll vid en viss temperatur och mättad lufts vatteninne håll vid samma temperatur.

Silica Gel – Ett fuktupptagande ämne (kiseldioxid) som används i sorptionsrotorer.

Sorptionsrotor – Rotor för avfuktning genom sorption.

The Humidity Expert – Ett begrepp för positionering av Munters.

VOC – Volatile Organic Compounds – flyktiga organiska föreningar.

Zeol – En verksamhet inom Munters med inriktning på adsorption av VOC ur luft med zeoliter, ämne som adsorberar VOC.

(5)

ovisning 2007

Munters vision är att vara en globalt ledande leverantör av energi- effektiva lösningar för luftbehandling och skade begränsning baserat på expertis inom tekniker för fukt- och klimatkontroll.

Strategisk inriktning

Från att ha varit huvudsakligen inriktat på fuktkontroll utvidgas affärsidén succesivt mot närliggande områden. I denna process fortsätter Munters att fokusera på kundapplikationsdrivna, avancerade, energieffektiva, högkvalitativa produktlösningar och tjänster som ligger nära Munters traditionella expertisområden.

Genom att successivt bredda produkt- och serviceportföljen och integrera framåt tar Munters en större del av värdekedjan inom valda nischer, samtidigt som marknads potentialen ökar.

En viktig del i det strategiska arbetet är att ytterligare förstärka bolagets position för att dra fördel av följande globala trender:

Ökande efterfrågan på energieffektiva och miljövänliga lösningar Ökade krav på inomhusklimat

Konsolidering och kvalitetskrav inom matproduktion och distribution

Konsolidering inom försäkringsindustrin Ekonomisk expansion i Asien

Miljövänliga och

energieffektiva tekniker

Miljövänliga och energieffektiva tekniker

Dra fördel av globala marknads trender

Fokus på bruttomarginal

Stärkt närvaro i Asien

Effektivare produktutveckling – globala plattformar

Expansion från utvalda nischer Kompletterande förvärv

Munters strategiska initiativ samverkar för att uppnå de över gripande målen.

Lönsam tillväxt

(6)

VD-ord

Efter att verksamhetsåret 2007 nu är lagt till handlingarna kan vi konstatera att koncernen redovisade sitt bästa resultat någonsin. Ett av glädjeämnena under året var att våra nyligen gjorda förvärv har ut- vecklats mycket väl. Ett annat var att vår utbyggda produktionsanläggning i Kina invigdes i slutet av året, vilket kommer få stor betydelse för vår ambition att växa på den asiatiska marknaden. Lönsamheten i division MCS var emellertid inte tillfredsställande. Framöver kommer vi att ägna mycket kraft åt att stärka lönsamheten i koncernen. Ett omfattande effektiviserings- och marginalförbättringsprogram kommer att ligga till grund för detta arbete.

livsmedelsindustrin. Konsumtionen av kött i utvecklingsländer ökar i takt med att de regionala ekonomierna förbättras. Detta leder i sin tur till högre priser och behov av mer rationella produk- tionsprocesser och driver konsolideringstrenden. Munters system för att kontrollera inomhusklimatet för djuruppfödning höjer produktiviteten, och kan dessutom minska risken för sjukdomar.

Strategiska initiativ för lönsam tillväxt

Vår långsiktiga strategiska plan för att öka lönsamheten och sam- tidigt positionera Munters för att på bästa sätt dra fördel av de glo- bala trenderna kan sammanfattas i följande strategiska initiativ:

Dra fördel av globala marknadstrender – Som nämnts är Munters väl positionerat gentemot ett antal globala marknads- trender. De flesta av Munters strategiska initiativ är ägnade att dra ytterligare fördel av dessa. Ett exempel på att vi redan i dag är väl positionerade är en större banbrytande order av energieffektiv industriell luftkonditionering för en fabrik i Filippinerna som uppförs av ett globalt elektronikföretag.

Stärkt närvaro i Asien – Under 2007 inleddes en kraftfull satsning på att utöka koncernens närvaro i Asien. I slutet av året avslutades utbyggnaden av fabriken i Beijing, vilket i praktiken innebär att Munters produktionskapacitet har fördubblats i Kina, samtidigt som vi har utökat säljstyrkan med välutbildad personal. Fabriken, som delas av Dehumidi- fication och HumiCool, kommer att bli vår mest mångsidiga tillverkningsenhet efter att vi flyttat produktion från Europa och Nordamerika. Den blir bland annat global producent av mindre värmare från Sial, och ska därtill utgöra navet för inköp av komponenter till flera delar av vår organisation. Vi har under året öppnat vårt första säljkontor i Indien, en mark- nad med stor potential. Mycket av detta arbete kommer ge synliga resultat från 2008 och framöver.

Expansion från utvalda nischer – Munters har en historiskt mycket stark position inom ett antal nischer, baserade på företagets grundteknologier. Utifrån dessa positioner breddar vi företagets erbjudande för att kunna lösa en större andel av våra kunders behov. Ett exempel är affärsområdet AgHort, där vi länge haft höga marknadsandelar inom evaporativ kylmedia. Under de senaste åren har vi byggt upp en stark position också inom ventilationsprodukter till jordbruksindu- strin, och introducerar nu nya produkter inom uppvärmning och kontrollsystem. Ett annat exempel är Mist Elimination, Koncernens utveckling under 2007 kännetecknades av stabil

tillväxt och stark orderingång. Däremot var lönsamhetsutveck- lingen inom vår största division MCS inte tillfredsställande.

Under första halvåret påverkades MCS negativt av mycket torrt väder i Europa, USA och Australien. Därutöver uppstod en del kostnader av temporär karaktär som vi inte förutsåg i början av året. För att råda bot på den svaga marginalutvecklingen initierades ett kostnadsreduktionsprogram inom MCS under sommaren. MCS omsättning och rörelsemarginal återhäm- tade sig under andra halvåret, främst till följd av för oss mer gynnsamt väder i norra Europa, men också som ett resultat av en märkbar förbättring i den tyska verksam heten. Under februari 2008 inleddes ett omfattande åtgärdsprogram som på sikt skapar potential för betydande marginalförbättringar inom såväl MCS som i våra två övriga divisioner.

Division Dehumidification utvecklades väl under året.

Marknaden för industriella avfuktare var god under hela året.

Divisionens satsningar i Asien har lett till större order i denna region mot slutet av året. Även för division HumiCool karak- teriserades året av en stabil orderingång och god lönsam- hetsutveckling, trots att marknadsefterfrågan för det största affärsområdet AgHort var begränsad under första halvåret.

Efterfrågan på Munters produkter gynnas av globala trender

De generella faktorer som driver Munters tillväxt är våra kunders behov av att öka produktiviteten samtidigt som de önskar för- bättra sin kvalitet på såväl produkter som tillverkningsprocesser.

Samtidigt ställs allt högre anspråk på inomhusklimatet i såväl kommersiella som industriella anläggningar. Stigande energipri- ser och alltmer strikta utsläppsregler ökar dessutom efterfrågan på energi effektiva och miljövänliga produkter och produktions- processer. Munters energieffektiva lösningar för kontroll av inomhusklimat kan ofta tillgodose dessa behov. Den omfattande ekonomiska expansionen i stora delar av Asien har medfört att en allt större befolkningsandel har kunnat anamma västerländska konsumtionsmönster, vilket i sin tur ökar efter frågan på Munters produkter. En annan trend som driver marknaden är konsoli- deringen bland våra kundgrupper. Inom försäkringsbranschen blir aktörerna färre och större, och väljer i större utsträckning att samarbeta med nationella och i vissa fall globala skadesane- ringsföretag. Munters är idag ett av endast ett fåtal företag inom våra verksamhetsområden med en global organisation. Vidare pågår en snabb konsolidering och reglering av jordbruks- och

Ett rekordresultat trots otillfredsställande

lönsamhet inom division MCS

(7)

ovisning 2007

VD-ord

där vi traditionellt haft en dominerande marknadsposition inom rening av utsläpp från kolkraftverk. Vi har nu vidareut- vecklat denna teknologi för applikationer inom kemisk pro- cessindustri, och har sett snabb tillväxt inom detta segment.

Kompletterande förvärv – I april förvärvades Des Champs Technologies vilket påtagligt stärkte Dehumidifications position som ledande leverantör av energieffektiva system för klimatkontroll för kommersiella byggnader, och möjlig- gör en starkt förbättrad marknadstäckning, både vad gäller klimatzoner och kundapplikationer. Förvärvet av Turbovent under sommaren stärkte HumiCools position som ledande tillverkare av klimatkontrollutrustning och luftrenings- och luktsaneringssystem inom jordbrukssegmentet, samtidigt som det kompletterade Munters sortiment med produkter för kallare klimat. Vi analyserar idag ett flertal företag, och vi avser att förvärva ytterligare under 2008.

Effektivare produktutveckling – Munters har alltid lagt stor vikt vid produktutveckling. Vår utgångspunkt vid framta- gandet av nya eller vidareutveckling av befintliga tekniker är att de nya modellerna ska vara mer energieffektiva än de gamla. Våra investeringar i forskning och utveckling ökade med 35 procent under 2007. För att säkra vår framtida tillväxt kommer vi under 2008 ytterligare stärka vår produktutveck- lingsverksamhet. En rad uppmärksammade produkter intro- ducerades på marknaden under 2007. Ett exempel är Oasis, utvecklat inom Des Champs, vilket är ett system som kom- binerar indirekt evaporativ kylning i första steget med tradi- tionell luftkonditionering i den andra fasen. Resultatet blir att luften avkyls utan att man tillför fukt, och energiåtgången kan reduceras med upp till hälften jämfört med att endast använda luftkonditionering. Ett annat exempel är ESAC, en evaporativ kylprodukt för industriella applikationer. Under 2008 har vi en rad mycket intressanta produkter under lan- sering. Ett exempel är DryCool ERV, ett avfuktningssystem som kombinerar avfuktning och energiåtervinning. Systemet är baserat på 3:e generationen av Munters patenterade HCU- plattform för kylning och avfuktning i kombination med det nyförvärvade Des Champs energiåtervinningsteknologi.

Fokus på bruttomarginal – Vi har under året fortsatt arbetet med rationaliseringar och kostnadsreduktioner som långsiktigt

Munters Efficiency Program Phase 2, förkortat MEP2. Det nya programmet är en vidareutveckling av det ursprungliga MEP-programmet, introducerat 2004, vilket är baserat på principerna om resurssnål tillverkning, korta ledtider och hög personalinvolvering. Inom ramen för MEP2-programmet ska den mobila IT-plattformen Field.Link rullas ut till majoriteten av våra servicetekniker. Field.Link syftar till att ”industriali- sera” hantering av affärsprocesserna vilket kommer förbättra produktivitet både på fältet och inom supportfunktioner.

I samband med detta projekt drivs också ett kapitaleffekti- viseringsprojekt med avsikt att minska kapitalbindningen i kundfordringar. Förutom åtgärderna inom division MCS involverar MEP2 ökade satsningar på produktionseffekti vitet inom divisionerna HumiCool och Dehumidification.

Utsikter inför 2008

Inför 2008 är det några faktorer som är särskilt viktiga att belysa.

Vi bedömer att cirka 25–30 procent av vår försäljningsvolym följer ett normalt konjunkturmönster. Det medför att den stora majoriteten av vår omsättning påverkas mer av de långsiktiga trender jag omnämnt än av kortsiktiga konjunktursvängningar.

Under 2008 kommer vi att ta ytterligare kliv för att stärka lönsamheten och vi har stor tillförsikt i att våra satsningar på nya marknader och produkter kommer att medföra ökade försälj- ningsvolymer. Den otillfredsställande lönsamheten inom MCS adresseras under året genom införandet av en effektiviserad affärsmodell, baserat på implementeringen av Field.Link. Jag vill i detta sammanhang passa på att hälsa Morten Andreasen välkommen till Munters. Morten tillträdde sin tjänst som chef för vår största division MCS i början av mars, och ingår nu i koncernledningen. Morten har bred internationell erfarenhet och djup kunskap inom serviceverksamhet, och jag är över- tygad om att han är rätt man för att ytterligare stärka MCS position som ett ledande tjänsteföretag på en marknad under konsolidering. Avslutningsvis önskar jag tacka personalen för alla de fina individuella prestationer som bidragit till fjolårets framsteg. Målmedvetet och uthålligt arbete av hela organisatio- nen har bäddat för fortsatta framgångar under 2008.

”Under 2008 kommer vi att ta ytterligare kliv för att vässa lönsamheten och vi har stor tillförsikt i att våra satsningar på nya marknader och produkter kommer att medföra ökade försäljningsvolymer.”

(8)

02 03 04 05 06 07

02 03 04 05 06 07

02 03 04 05 06 07

02 03 04 05 06 07

Mkr

Orderingång Nettoomsättning Operativt resultat (höger skala)

Mål Omsättningstillväxt Organisk tillväxt nuvarande struktur

Mål Rörelsemarginal

Mål Kapitalomsättningshastighet

-5 0 5 10 15 20 25

5,0 6,5 8,0 9,5 11,0 12,5 14,0

2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 –5

0 5 10 15 20 25

5,0 6,5 8,0 9,5 11,0 12,5 14,0

2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

%

%

ggr

1 000 1 400 1 800 2 200 Globala divisioner

Inom produktdivisionerna kan tre fokuserade marknader urskiljas:

Industriell processluftbehandling

Komfortorienterad klimatkontroll

Klimatkontroll för jordbruksindustrin

Inom dessa fokusmarknader applicerar Munters ett antal kärntekniker:

Avfuktning Värmeväxlarteknologi

Befuktning Droppavskiljning

Luftkylning och värmning Föroreningseliminering Inom servicedivisionen MCS, bygger Munters vidare på sin position som världsledande inom skadesanering och temporär klimatkontroll, genom att dra fördel av den pågående globala konsolideringen inom försäkrings- och skadesanerings- branscherna.

Vision

Munters vision är att vara en globalt ledande leverantör av ener- gieffektiva lösningar för luftbehandling och skade begränsning baserat på expertis inom tekniker för fukt- och klimatkontroll.

Finansiella mål

Aktieägarvärde ska skapas genom hög tillväxt kombinerad med god marginal och hög kapitalomsättningshastighet. Styrelsen har fastställt följande finansiella mål:

Omsättningstillväxt 10 procent per år över en period av flera år

Rörelsemarginal 10 procent

Kapitalomsättningshastighet 3 gånger

Varje division och affärsenhet har individuella mål för dessa nyckeltal, som anpassats efter deras respektive förutsättningar.

Operativa mål

Globalt ledarskap i utvalda segment

Ledande inom energieffektivitet

Hög kvalitet och produktivitet samt effektivt resurs- utnyttjande genom kontinuerligt förbättringsarbete

Hög personalnöjdhet, låg personalomsättning och goda karriärmöjligheter

Hög effektivitet och korta ledtider via integrerade IT-system

Munters har byggt en världsledande position inom energieffektiv och miljövänlig luftbehandling baserad på lång erfarenhet och specialistkompetenser inom termodynamik. Munters fokuserar på marknads- segment med god potential för tillväxt, där koncernen kan skapa starka globala positioner och god lön - samhet. Genom att successivt bredda produkt- och serviceportföljen och integrera framåt tar Munters en större del av värdekedjan inom valda nischer, samtidigt som marknads potentialen ökar. Det årliga värdet på den potentiella marknaden bedöms av Munters uppgå till cirka 70 miljarder kronor, där Munters marknadsandel är cirka 10 procent.

Strategisk inriktning

Strategisk inriktning

Omsättningstillväxt Strategiska Initiativ

Munters strategiska initiativ samverkar för att uppnå de över- gripande målen, och kan sammanfattas i följande illustration:

Dra fördel av globala marknadstrender

Fokus på bruttomarginal

Stärkt närvaro i Asien

Effektivare produktutveckling – globala plattformar

Expansion från utvalda nischer Kompletterande förvärv

Lönsam tillväxt

(9)

Munters årsredovisning 2007

5

02 03 04 05 06 07

02 03 04 05 06 07

02 03 04 05 06 07

02 03 04 05 06 07

Mkr

Orderingång Nettoomsättning Operativt resultat (höger skala)

Mål Omsättningstillväxt Organisk tillväxt nuvarande struktur

Mål Rörelsemarginal

Mål Kapitalomsättningshastighet

-5 0 5 10 15 20 25

5,0 6,5 8,0 9,5 11,0 12,5 14,0

2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 –5

0 5 10 15 20 25

5,0 6,5 8,0 9,5 11,0 12,5 14,0

2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

%

%

ggr

1 000 1 400 1 800 2 200

02 03 04 05 06 07

02 03 04 05 06 07

02 03 04 05 06 07

02 03 04 05 06 07

Mkr

Orderingång Nettoomsättning Operativt resultat (höger skala)

Mål Omsättningstillväxt Organisk tillväxt nuvarande struktur

Mål Rörelsemarginal

Mål Kapitalomsättningshastighet

-5 0 5 10 15 20 25

5,0 6,5 8,0 9,5 11,0 12,5 14,0 –5

0 5 10 15 20 25

5,0 6,5 8,0 9,5 11,0 12,5 14,0

2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

%

%

ggr

1 000 1 400 1 800 2 200 Fokus per division

Munters strategiska plan utarbetas för varje affärsområde.

Revidering sker årligen. Ett antal strategiska initiativ formule- ras på divisionsnivå och anger verksamhetens inriktning och fokus. För den närmaste perioden fokuserar de tre divisio- nerna på följande områden:

Dehumidification – fokuserar på fortsatt lönsam tillväxt genom stärkt närvaro i Asien, ökad effektivitet i produktionen samt lansering av globala produktfamiljer baserade på modulärt tänkande och energieffektiva lösningar inom den industriella verksamheten. Inom den kommersiella verksamheten ligger fokus på att expandera framgångsrika och energieffektiva lösningar från Nordamerika till de europeiska och asiatiska marknaderna samt att säkerställa snabb lansering och kom- mersialisering av nya tekniska lösningar.

MCS – fokuserar på att höja lönsamheten i respektive land genom att etablera en integrerad IT-plattform som möjliggör ökad effektivitet i såväl serviceutövandet som supportfunk- tionerna. Samtidigt ökas verksamhetens kostnadsflexibilitet genom ett effektivare användande av underleverantörer och flexibla kompensationslösningar. Inom större skadesanerings- projekt förbättras lönsamheten genom stärkt kompetens

Strategisk inriktning

Rörelsemarginal Kapitalomsättningshastighet

inom projektledning. Samtidigt genomförs initiativ för att tillvarata de tillväxtmöjligheter som konsolideringen inom försäkringsbranschen och skade saneringsbranschen medför genom nationella och regionala avtal och professionell key account management.

HumiCool – fokuserar på lönsam tillväxt genom en breddning av det befintliga produkterbjudandet för att uppnå högre andel helhetslösningar för våra kunder. Gemensamma produktut- vecklingsprojekt och standardisering av produktprogrammet samt global spridning av divisionens produktapplikationer ökar hastigheten i sortimentbreddningen. Dessutom pågår en kontinuerlig integrering framåt i värdekedjan inom noggrant utvalda marknadssegment. Ytterligare förbättrad lönsamhet uppnås genom förbättrad produktionseffektivitet och ökad produktion i lågkostnadsländer.

References

Related documents

De fann i en studie att människor, när de betraktar ett antal faktiska företag, anser att vinst är negativt relaterad till den nytta ett företag ger samhället i stort.. Likaså

För att skapa maximal lönsamhet utvecklas nya produkter i samarbete mellan de olika företagen inom Fordkoncernen och tanken är att man skall uppnå så kallade synergieffekter..

Det tar många år att konvertera från järnväg till väg eftersom det inte finns tillräckligt med lastbilar för att ersätta tågtrafiken.. Problemet har uppmärk- sammats

Detta kan vara ett uttryck för att domstolen i detta fall inte erkänner obehörig vinst som en enhetlig princip, utan snarare som en rättspolitisk motivering

Detta blir en svaghet i vår undersökning då dessa teman inte kommer stå till grund för resultat och analys men fortfarande är en del av mediebevakningen.. Av praktiska skäl

Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultat och koncernbalansräkning, beslutade att disponera vinst i enlighet med förslaget till vinstdisposition

10-årige Ludvig Holmberg från Tranemo blev vinnaren i Musik i Väst stora tävling, där barn och ungdomar från hela Västra Götalandsregionen upp- manades att berätta varför musik

Detta sker genom att man söker erhålla kompetens från andra verksamma aktörer på marknaden och företagen genomför i en allt större utsträckning företagsförvärv för att komma