Innehåll Koncernen

32  Download (0)

Full text

(1)
(2)

Innehåll

Koncernen

l Verksamheten i sammandrag 2 styrelse, revisorer och direktion 3 Översikt

6 Cigaretter

8 Cigariller och cigarrer 9 Piptobak

10 Snus, tuggtobak 11 Elisabeth Bas 12 Sinjet

13 Nordium 14 Ekströms 15 Hugo Österberg 16 Resultaträkning l 7 Balansräkning 18 Finansieringsanalys 19 Kommentarer till bokslutet

Moderbolaget

20 Förvaltningsberättelse 22 Resultaträkning 23 Balansräkning

24 Kommentarer till bokslutet 27 Revisionsberättelse

28 Adresser

(3)

Svenska Tobaks AB • Årsredovisning 1976

Verksamheten i sammandrag

Koncernen Moderbolaget

Förändr Förändr

BelOQQ i mkr 1976 1975 i procent 1976 1975 i procent Försäljningsvärde

exklusive tobaksskatt 930 811 + 15 655 580 +13

Härav utlandsförsäljning 193 166 + 16 77 67 +15

Utlandsförsäljning i

procent av totala försäljningsvärdet 21 20 12 12 Resultat före

bokslutsdispositioner och skatt 212 190 +12 193 184 + 5

Investeringar i anläggningar

30

21 +43 17 9 +89

Antal anställda 31 december 3.161 3.118 + l 1.655 1.619

+

2

Löner 136 120 +13 83 71 +17

(4)

Styrelse

Utsedda av stamaktieägaren Ordinarie

Gustav Cederwall, landshövding i Västmanlands län, ordförande

Valter Kristenson, riksdagsman, v ordförande Jan Orrenius, direktör i Statsföretag AB Reidar Tilert, VD i BP A

Suppleanter

Erik Höök, VD i Jernkontoret

Sven G Andren, VD i Svenska Tobaks AB

Utsedda av preferensaktieägarna Ordinarie

Harry Hjalmarson,/ d VD i Kooperativaförbundet Gösta Nilsson,/ d VD i AB Scania-Vabis

Clas Bohman, marknadsdir, vice VD i AB Findus Lars Lindmark, VD i AB Vin-& Spritcentralen Suppleanter

Lars Samzelius, advokat i Advokatfirman Södermark Henry Danielsson, professor i biokemi vid Uppsala

Universitet

Personalrepresentanter Ordinarie

Lennart Källström, tobaksarbetare, fabriken Härnö- sand

Stig Lindström, verkmästare,fabriken Göteborg Suppleanter

Nils Marcusson, tobaksarbetare,fabriken Malmö Inger Mossler, tjänsteman, huvudkontoret Stockholm

Revisorer, ordinarie

Utsedda av bolagsstämman

Bruno Svensson, auktoriserad revisor Sven-Erik Johansson, professor

Utsedda av riksgäldsfullmäktige

C G Regnell, bankdirektör, ordf i revisionen Fritz Börjesson, riksdagsman

Erik Jönsson, riksdagsman

Direktion

Sven G Andren, VD

Nils Erik Hedlund, vice VD, tobakssektorn Sture Ernow,

teknisk utveckling Sven Jenner,

ekonomi, administration Arne Wiel-Berggren personal

Sune Johansson, personalrepresentant

Lennart Källström, personalrepresentant

Följande direktionsmedlemmar ingår i koncernledningen

för Tobaksbolaget med dotterbolag:

Sven G Andren Nils Erik Hedlund Sven Jenner

(5)

Koncernöversikt

Tobaksbolaget och dess dotterbolag bildar en egen koncern inom stats- företagsgruppen. Koncernens verk- samhetsinriktning är i huvudsak koncentrerad mot tillverkning och försäljning av konsumtionsvaror.

jDess sammansättning framgår av organisationsplan på sida 5. To- bakssektorn är alltjämt helt domi- nerande inom koncernen och sva-

rade sålunda år 1976 för 82% av )totalomsättningen. Inom koncernen

bedrivs i övrigt tillverkning och för- säljning av livsmedel, kemisk-tek- niska produkter samt plast- och

borstartiklar.

Under 1976 har en del organisa- toriska förändringar genomförts inom koncernen. Sålunda har AB Hugo Österberg, som ursprungligen förvärvades av Ekströms Livsme- delsProdukter AB, överförts som ett dotterbolag direkt till Tobaksbola- get. I stället har Ketefa AB, vars aktier tidigare ägdes direkt av Tobaksbolaget, överförts som ett dotterbolag till Ekströms Livsme- delsProdukter AB. Dess huvudsak- tliga uppgift är att bedriva inköp av

i första hand råvaror för Ekströms räkning och vid sidan därav import och export av likartade råvaror och halvfabrikat. I januari 1977 för- ' värvade Tobaksbolaget ytterligare

Koncernens räntabilitet Nominalförräntning

% 30

20 15

10

Real fö rrä ntn in g

1!i!TL HlT-3 1974 1'175

25% av aktierna i Ekströms Livs- medelsProdukter AB, som därmed är ett helägt dotterbolag.

AB Grummebolagen har under 1976 till Mölnlycke AB avyttrat samtliga sina varumärken hänförliga till det kemisk~tekniska sortimentet.

I samband därmed ändrade bolaget firma till Nordium AB.

Det holländska dotterbolaget Elisabeth Bas Sigarenfabrieken BV har ombildats till ett holdingbolag med uppgift att äga och förvalta aktierna i övriga företag ingående i Elisabeth Bas-koncernen. Tillverk- ningen i Holland, som tidigare bedrivits i Elisabeth Bas' regi, kom- mer dess dotterbolag La Paz Siga- renfabrieken BV att svara för i fortsättningen.

På det företagsdemokratiska om- rådet kan noteras att Tobaksbola- gets direktion under våren 1976 kompletterades med två fackliga representanter - en för de kollektiv- anställda och en för tjänstemännen

-jämte två suppleanter för dem.

En arbetsgrupp, vari ingår repre- sentanter för de anställda, tillsattes under hösten 1976 med uppgift att utreda Tobaksbolagets framtida produktionsstruktur. Arbetsgruppen framlägger resultatet av sin utred- ning före ingången av april månad.

Rantabilitet: Rör8~.S!Jf85Ldt!llt i %!lY i rörelsen syssel $att kapital - - e n l i g t nedan

Nom i nalförräntnin9 Realförräntning R-.natbegrepp Rörelseresultat Rörelseresultat

ofter planeolig!ll efter k: al ~ylmässiga avskrivningar avskrivningar

.-.-.~attk:af:!iral; och inkl logervins1er IWattunsn ittsvärden

t .. mpar)

r. U11dlordringar No minelit belopp Nominellt belopp

ö.'tf snbai:s-och l Köplcraftsförånd+

_,.,..,Tdeskatt ringen försumbar)

Varulag8f Anskaffning.s· Ateranskaffnings-

värdi! värde

Festi9heter Anskaffnings- Beräknat salu-

\lärtie minskat värde mEid ad::umule- radEI pl11nenliga avskrivningar

Mask i mM Anskaffnings- Bruksvärde berälc-

\li'!irde mi nslcet nat till 2/3 av ~ter- med i'!ick:umule- anslcaffni ng svärdet rade pl1!1nenllga

a~Jslcr]vnjngar

Målsättningen från bolagets sida är att åstadkomma underlag för even- tuell omstrukturering av produk- tionsresurserna i avsikt att uppnå högre produktivitet och ökad lön- samhet.

Omsättning och resultat

Koncernens omsättning uppgick under 1976 till 930 mkr, en ökning med 119 mkr jämfört med 1975.

Koncernens resultat före boksluts- dispositioner och skatt uppgick till 212 mkr, vilket innebär en förbätt- ring med 22 mkr i förhållande till 1975. Av ökningen svarade rörelse- resultatet efter kalkylmässiga av- skrivningar för 20 mkr och ränte- nettot för 9 mkr. Lagervinstema är dock 8 mkr lägre. Räntabilitets- utvecklingen framgår av särskilt diagram.

Moderbolagets omsättning upp- gick till 655 mkr, en ökning med 75 mkr. Av denna ökning hänför sig l O mkr till exporten, vilken totalt uppgick till 77 mkr. Piptobaks- exporten till USA och Kanada var alltjämt den helt dominerande posten och utgjorde 63

%

av årets hela exportförsäljning. Bolagets försälj- ning av importerade tobaksvaror inom Sverige uppgick till 83 mkr, jämfört med 76 mkr året innan.

Moderbolagets resultat före bok- slutsdispositioner och skatt ökade med 9 mkr till 193 mkr.

Det holländska dotterbolaget Elisabeth Bas har haft en mycket gynnsam utveckling även under 1976 och uppnådde en god vinst och hög avkastning.

För Sinjet AB har påbörjade saneringsåtgärder ännu ej hunnit ge effekt och bolaget redovisar för 1976 ungefar lika stor förlust som före- gående år. Nordium AB visar för 1976 ett förbättrat rörelseresultat, som dock alltjämt är otillfreds- ställande. Dessutom redovisar bo- laget en extraordinär intäkt av

3

(6)

KONCERNÖVERsiKT

knappt 6 mkr. Ekströms Livsmedels- Produkter AB redovisar en resultat- förbättring, medan AB Hugo Öster- bergs resultat är ungefår oförändrat.

Prognos för 1977

Koncernens omsättning får 1977 beräknas uppgå till ca 1.015 mkr, vilket innebär en ökning med ca 85 mkr. Resultatet fåre bokslutsdis- positioner och skatt väntas uppgå till ca 200 mkr, vilket innebär en minskning med drygt 10 mkr. Av koncernresultatet beräknas moder- bolaget svara för 195 mkr eller ungefår samma som 1976. Ned- gången för koncernen är sålunda helt hänförlig till vissa dotterbolag.

Moderbolagets omsättning beräknas uppgå till drygt 700 mkr, en ökning med ca 50 mkr jämfört med 1976.

För Ekströms förutses en fortsatt positiv utveckling. Elisabeth Bas och Hugo Österberg kommer däremot sannolikt ej att nå upp tilll976 års resultat. Sinjet väntas förbättra resultatet något men kommer fort- farande att redovisa en icke obetyd- lig förlust. Ej heller N ordium, som under 1977 kommer att belastas med kostnader för utveckling av ny verksamhet, torde kunna undgå att redovisa förlust för 1977.

Koncernen Omsättning

Mkr - Resultat före bokslutsdisp.och skatt 1250

750

500

25Q-

1973 1974 1975 1976 1977*

·"<~Jl~H'

To baksbranschen

Ehuru totalförsäljningen av tobaks- varor i Sverige ökade något under 1976 kan dock konstateras att den kampanj mot bruk av tobaksvaror so~ på senare tid förts i massmedia, skolor, föreningar etc påverkat konsumtionsmönstret Främst bland mycket unga människor har en markant minskning av tobaks- konsumtionen kunnat noteras.

Nedan redovisas resultatet av företagna undersökningar angående den procentuella andelen dagliga tobakskonsumenter bland 15-19- åringar.

1971 1976

O l

/0 %

Cigaretter

Manliga ...... 44 29 Kvinnliga ... 43 36 Piptobak

Endast manliga ... 29 7 Cigariller

Endast manliga 6 2

Snus

Endast manliga 18 19

Den utveckling som återspeglas i undersökningarna kommer givetvis på längre sikt att medföra en minsk- ning av tobakskonsumtionen i Sverige.

I slutet av 1975 antog riksdagen en lag om varningstext och inne- hållsdeklaration på tobaksvaror.

Med vissa undantag under en över- gångstid gäller fr o m den l januari 1977 att samtliga tobaksförpack- ningar skall vara fOrsedda med varningstext, varmed avses upplys- ning om hälsorisker vid tobaksbruk.

Cigarettförpackningarna skall dess- utom vara försedda med innehålls- deklaration, innefattande uppgift om innehållet i röken av rökkon- densat (tjära), nikotin och kol- monoxid beräknat per cigarett för ifrågavarande märke samt av social-

styrelsen fastställda genomsnitts- värden för innehållet i röken av dessa ämnen.

Under hösten 1976 avgav tobaks- och alkoholreklamutredningen sitt betänkande ))Reklamen för alkohol och tobak)) (SOU 1976:63). Utred- ningens uppgift var att utreda frågan om lämpliga former för infOrande av fOrbud mot bl a tobaksreklam.

Utredningen har emellertid i sitt betänkande inte endast avvisat tanken på ett totalförbud utan också kommit till den slutsatsen att ej heller partiella förbud mot annon- sering och butiksreklam är en fram- komlig väg. Utredningen har i stället förordat, att samhället genom sär- skild lagstiftning i form av en gene- ralklausul anger en riktlinje som näringsidkarna skall följa i sin marknadsföring. Den föreslagna riktlinjen, som föreskriver särskild måttfullhet vid marknadsföringen, innebär att reklam för tobaksvaror visserligen skall få förekomma men att stark begränsning och stark åter- hållsamhet skall iakttas. Utredningen har också föreslagit en lagbestäm- melse av innebörd att varningstext och innehållsdeklaration, som enligt tidigare lag skall finnas på förpack- ningarna, även skall intas i kom- mersiella annonser.

Svenska Tobaksbranschföre- ningen och Tobaksbolaget har be- retts tillfälle att yttra sig över det framlagda betänkandet. Bransch- föreningen och bolaget har därvid, ehuru man i princip delar utred- ningens synpunkter vad gäller mått- fullhet vid reklam av tobaksvaror, avstyrkt utredningens förslag om specialreglering av marknadsföringen genom en särskild generalklausul.

Motiveringen härtill har främst varit att den begränsning och återhåll- samhet vid marknadsföringen, som utredningen anser önskvärd, rim- 'Iigen måste anses säkerställd redan

i nuläget inom ramen för den nya marknadsföringslagen. Genom den

(7)

KONCERNÖVERSIKT

under 197 5 träffade överenskom- melsen mellan konsumentombuds- mannen och branschföreningen har marknadsföring av tobaksvaror redan underkastats begränsningar, som innebär en internationellt sett ,mycket hög restriktionsnivå. En

skärpning av de regler som för när- varande gäller synes därför omoti- verad.

Branschföreningen och bolaget )har även tagit avstånd från den

föreslagna lagregeln om information i tobaksannonserna.

Forskning

Tobaksbolaget har sedan många år till sig knutit ett medicinskt expert- råd bestående a v företrädare för de

olika vetenskapliga discipliner som berörs av forskningen kring toba- kens biologiska och medicinska verkningar. Enligt sin instruktion skall rådet verka för att forskning om tobaksbrukets verkningar i medicinskt och biologiskt avseende kommer till stånd och för att sprida kännedom om uppnådda forsknings- resultat.

Rådet skall vidare lämna Tobaks- bolaget förslag till åtgärder, som är ägnade att eliminera eller minska eventuella skadeverkningar, och vara rådgivare i frågor som rör upplys- ning och reklam.

Anslag till tobaksforskning ut- delas av Tobaksbolaget på rekom- mendation av rådet. Rådet granskar inkomna ansökningar om anslag

mot bakgrund av kraven att pro- jektet skall ha tobaksmedicinsk för-

ankring och att sökanden skall ha en dokumenterad vetenskaplig kapacitet. Sedan rådet bildades 1957 har Tobaksbolaget bidragit med 5,8 mkr för forskning rörande tobak och tobaksbrukets biologiska verk- ningar. Under 1976 uppgick ansla- gen till 71 O tkr, fördelade på 20 olika forskningsprojekt.

Kostnaderna för den i egna labo- ratorier bedrivna forskningsverk- s-amheten uppgick under 1976 till knappt 3,5 mkr.

5

(8)

Tc.u~.lkrmsumtionen av cigaretter ökade under 1976 med knappt 2,7 '%·

Denna ökning är något mindre än de närmast föregående åren, vilket ti1l en del torde kunna förklaras av att antalet cigarettrökare i yngre ålders- grupper förefaller vara på nedgång.

Tobaksbolagets försäljning ökade med 3,7 ";;, ti1110.317 milj st, vilket medförde att bolagets marknads- andel gick upp med en procentenhet till ca 86 °/c,.

Till följd av 1975 års tobaks- skattehöjning, som innebar en reduk- tion av prisskillnaden mellan små och stora cigaretter (skattegrupp l respektive 11), har en tidigare ökning av försäljningen av de små cigaret- terna förbytts i en minskning. De små cigaretternas andel av markna- den har sålunda minskat från 51 % av marknaden 1974 till 47

%

1976.

Detta har drabbat främst Com- merce-familjen och Glenn.

Mt:.r 600

400

200

100

o

Cigaretter

f;~u lilftt•f1i.li1Nr

1972 111-73 1974 1975 197fi 1977•

*Prognos

Trots den negativa trenden för de små cigaretterna fortsatte bolagets ledande lågtjäremärken Blend Filter och Blend Menthol att öka och nådde tillsammans knappt J 2% av marknaden. Anledningen härtill torde vara den relativt höga smak- nivån trots låg tjär-och nikotinhalt

Den stigande ~renden för skatte- grupp H har starkt påverkat bola- gets största filtermärken inom denna kategori. Sålunda ökade Prince med

12

o;,,

och John Silver Filter med

18

o;;,.

Dessa båda märken är de mest

sålda filtermärkena inom skatte- grupp II. De rikslanserades i s k hårdpack under 1976. Inom samma skattegrupp påbörjades testlansering i stockholmsområdet av en ny filtercigarett - tance.

Filtercigaretterna fortsätter att öka sin marknadsandel. A v alla cigaretter som såldes i Sverige 1976

var drygt 85 % försedda med filter.

Med avseende på smakstyrka och tjärhalt kännetecknas marknaden numera av två produkttyper, näm- ligen å ena sidan lågtjärecigaretter

ViMn tar vad Il'# airtcaptilet 7:90?

(Pnnoe. 2lHl<lkst)

. - - - T i l l TObaksbolaglit 085 11%

l '

l

i l

l l

---

T dl Handeln l 26 16'11\

-l

Skatt 5 79 7:3%

varav moms 1 19

och å andra sidan cigaretter med normal tjärhalt. Den senare typen, som ännu så länge är klart domi- nerande, omfattar Prince, Com- merce-familjen, Glenn och John Silver. Tjärha!ten varierar mellan 18 och 22 mg. Mellan denna grupp och lågtjäregruppen, där Blend och Sunday med en tjärhalt av 9-12 mg är ledande. förekommer ett fåtal märken med tjärhalter omkring 15 mg. Dessa har emellertid hittills inte haft någon framgång hos konsu- menterna. Det kan f n anses som sannolikt att efterfrågan på lågtjäre- cigaretter kommer att öka. Bolaget kommer därför att under våren 1977 lansera ytterligare ett märke i Blend- serien, Blend Extra, med de hittills

(9)

...

lägsta tjär-och kolmonoxidvärdena på den svcn:;ka marknaden.

Under 1976 installerades vid cigarettfabriken i Malmö en ny stjälktorklinje. Denna anläggning, som kostade 3,5 mkr, medför en

bättre kvalitet på produktema och möjliggör ett effektivare utnyttjande av råvaran. För samma fabrik har vidare anskaffats ytterligare 3 ciga- rettmaskiner av den nya genera- tionen med en kapacitet av 4000 cigaretter per minut. Investerings- kostnaden uppgick till knappt 3 mkr.

Rörelseresultatet efter kalkyl~

mässiga avskrivningar uppgick till 82,5 mkr, vilket innebär en ökning jämfört med 1975 med 13 mkr.

A v kastningen på det i produkt- gruppen arbetande kapitalet är dock oförändrad .

7

(10)

Cigariller och cigarrer

Lgen t1ll~erknmg, Sver1ge

Totalkonsumtionen i Sverige av cigariller och cigarrer minskade under 1976 med 3,5% järnfort med föregående år. Denna negativa trend är en internationell företeelse.

Tobaksbolagets försäljning uppgick till 206 milj st, vilket innebär en minskning med 3,3 %. Marknadsan- delen blev dock ungefår oförändrad, 85 ~o· Nedgången har främst drabbat sådana äldre märken och märken i stora format, ~om i första hand

konsumera~ av äldre personer och inte är attraktiva för yngre konsu- menter.

Omsättning

Mkr 50

&Il

30

20

lO

1973 1974 1975 1976 1977•

•PrQ;JnQa

Bellman Siesta förblev även under 1976 marknadens största cigarill- märke och ökade sin marknad'>andel ytterligare. Cortez, som lanserades förra året, har visat en positiv ut- · veckling trots att två konkurrerande produkter lanserades ungefår sam- tidigt. Under 1976lanserades en ny filtercigarill :..: Cabaret. ·

Bland egentliga cigarrer är bo- lagets största märke Felix Brasil alltjämt marknadsledare.

Tobaksbolagets export av ciga- riller och cigarrer var liksom tidigare av relativt blygsam omfattning utom i fråga om försäljning till Danmark av produkter, som legatillverkas vid dotterbolaget i Holland.

Produktgruppens rörelseresultat efter kalkylmässiga avskrivningar ökade med ca l mkr till 5,5 mkr.

För 1977 förutses dock en nedgång i resultatet på grund av försäljnings- minskning, måttlig för cigariller och mera påtaglig för cigarrer. Nytanse- ringar och modernisering av sorti- mentet kan möjligen motverka denna utveckling.

(11)

Totalkonsumtionen av piptobak i Sverige mimkade under 1976 med 4% jämfört med föregående år.

Tobaksbolagets försäljning minskade med 4,5 o,~ till 921 ton. Marknads- andelen blev ca 74%, en obetydlig nedgångjämfört med föregående är.

Marknaden består av två segment, nämligen tobak för piprökning och tobak för rullning.

Piprökningen har minskat kraf- tigt under senare år. Under 1976 blev nedgången 8%. För närvarande tillkornmer knappalit några nya pip- rökare. Äldre traditionella märken exempelvis Hamiltons Blandning, som alltjämt är störst på marknaden, har visat större mot1.tåndskraft ån märken med yngre konsumentprofit 8åsom Borkurn Rifr och det tämligen nylanserade märket Good News.

Rulltobakskonsumtionen har däremot fortsatt att öka. Under 19i6 blev ökningen 10 %. Den hånför sig främst till nya märken, såsom Rolling och Baltic. Det under året nylanserade märket Sandetjords Cigarettsnitt har däremot ej mot- svarat förväntningarna.

På Tobaksbolagets största export- marknad. USA, ökade totalkonsum- tionen av piptobak något under 1976. Ökningen uppskattas till en procent. Borkurn Riff befåste sin ställning med en marknadsandel av ca 9

°

0 • Leveranserna uppgick till

Piptobak

Egen t1llverkmng

1.960 ton eller 8 °0 mer än fåre- gående år. Ökningen beror på en tillfållig lageruppbyggnad, vilket medför en minskning av leveram- volymen under 1977. Lönsamheten av denna export påverkas starkt av fluktuationer 1 dollarkursen

Exporten av Borkum Rifftill Kanada uppgick under 1976 till oförändrat ca 148 ton. Leveranserna till Australien lötdubblades och uppgick till 75 ton. Även forsälj- niogen i Schweiz ökade kraftigt.

Under 1977 kommer. Borkum Riff att licenstillverkas för Tobaksbolaget av dotterbolaget i Hollao,d, varige- nom möjligheterna att åstadkomma en fårbättring av försäljningsutveck- lingen inom EG ökar.

Omsattning

Mkr - O<pat

100

BO

60

~o

1973 1974 1975 1976 1977•

"l'<tlgi'JOI

Produktgruppen~ rörelsere~ultat

efter kalkylmässiga avskrivningar inklus1ve exporten ökade något till 6,6 mkr.

9

(12)

Snus och tuggtobak

~ ttllrr!i ni~

Konsumtionen av snus i Sverige ökade under 1976 med drygt 8 ();, till 3.189 ton. Ökningen - den största på många år - berodde sannolikt i första hand

pa

ett kraftigt tillskott av nya konsumenter. Tobaksbolagets marknadsandel är alltjämt praktiskt taget 100%.

Ettan fortsatte att hålla sin ställ- ning som ledande snusmärke med över 40 '~i~ marknadsandel. I slutet av augusti 1976 introducerades ett nytt märke - Rallarsnus - som fått ett mycket positivt bemötande på marknaden.

Under hösten 1976 introducera- des dessutom ett nytt portionssnus- märke - Tre Ankare - som test- lanserats tre områden. Tre Anka- re är betydligt fylligare i smaken än bolagets tidigare portionssnusmärke Smokeless.

Tobaksbolagets exportmarknader för snus utgörs av Norge och Fin- land. Exporten till Norge uppgick till ca 32 ton jämfört med 22 ton före-

Mkr 75

60

15

o

19/:..! ·~,.., t~/4 1;--ilj l!J/0 1977•

•t<ro::r.o•

gående år. Härigenom uppnådde Tobaksbolaget en marknadsandel på lO%. Även exporten till Fmland ökade under 1976 och uppgick till ca 9 ton, vilket innebär en viss ökning. Genom planerade nylanse- ringar och förbättrad distribution förväntas en fortsatt positiv försälj- ningsutveckling under 1977 för denna produktgrupp både i Norge och Finland.

Totalkonsumtionen av tuggtobak ökade för första gången sedan 1971 och uppgick under 1976 till 14,3 ton.

Bolagets marknadsandel är ungefär oförändrad eller ca 82 %.

Rörelseresultatet efter kalkyl- mässiga avskrivningar för snus och tuggtobak ökade med ca l mkr till 9,2 mkr.

(13)

Cigarr- och cigarillmarknaden i Holland påverkades a v den vågdal, som landets ekonomi drabbades av under 1976, och totalkonsumtionen antas ha minskat i volym med 4- 5 %jämfört med 1975. Elisabeth Bas' omsättning ökade med 18% till 106 mkr. Den volymmässiga ök- ningen uppgick till12 %-största delen av denna ökning låg på expor- ten. som ökade med 29 % i volym och som därmed utgjorde drygt en tredjedel av totalomsättningen.

Ä ven det resultatmässiga utfallet var tillfredsställande. Sålunda ökade vinsten före dispositioner och skatt med 1,7 mkr tilll3,9 mkr.

I Holland befåste Elisabeth Bas under 1976 sin ställning som näst största fabrikant på hemmamarkna- den. Av exportmarknaderna blev Frankrike liksom under 1975 största marknad. Försäljningsökningen i Frankrike var betydande.

Under året påbörjades licens- tillverkning av Borkum Riff för TobaksbolageL Denna tillverkning är avsedd för leverans till olika marknader inom EG. Även Bellman Cigarilllicenstillverkades under året,

Omsättning Mkr

125

100

75

BO

25

o

1972 1973 1974 1975 1976 1977'

Elisabeth:Bas

dock endast för leverans till Dan- mark.

Omkring årsskiftet 1976/77 fore- kom vissa överläggningar mellan Elisabeth Bas och Douwe Egberts, som är ett av Hollands största före- tag i tobaks- och kaffebranschen, om ett samgående mellan Elisabeth Bas och Douwe Egberts cigarrpro- ducerande företag. Tillräckliga förutsättningar för ett samgående visade sig emellertid ej föreligga.

Antalet anställda i samtliga Elisabeth Bas~företag uppgick vid årets slut till 942, vilket innebär en

ökning med 25 personer jämfört med 1975.

F ör 1977 förutses en mindre, volymmässig försäljningsökning.

Däremot kommer det resultat- mässiga utfallet sannolikt att bli

något sämre än 1976.

(14)

ln.Je' AB, t1d1gim: HU.'Io(.J\'llmis B\u:(t- fnbnk B. ~taruulc sm verls.1mhe1

·redan Hi9tt l nder itrcn> IC'Ipp Lill·

iiknpndes Sll'-~i\'t dr i!Cdi~L k.\Jtm;sndc •>m borstullverkning mf•m fOrd~l~ Det material som u n' Iindes var huvuJsakli~en trä och oh k c; lag av nn:urfibrer. Tillkomsten

J\ olilat plastmateri:ll inuebar nya tll.ujligheter för verksamheten. Plast~

m..tLtrial kunde användas för tillverk- ning .w bor<~tstommar och t;Om substitllt för naturfibrer. Vid .;idan av d~ traditionella borstprodu~terna

utökadec; vidare produktionen till att omfatta ett rikhaltigt sortiment av

ko~sumentartiklar i formsprutad plast.

I början av 1960-talet såldes företaget till det börsnoterade Co- ronaverken AB, varvid produktions-

O~Mmnino

40

30

20

lO

o

1Y72 117'1 T97!> IY7D 1977°

•Prognos

inriktningen mot konsumentartiklar i plast accentuerades. Företaget blev en av Sveriges tre största tillverkare på denna marknad. Under 1971 etablerade Coronaverken och stats- företag gemensamt Viihelmina Plast AB, dit plasttillverkningen överflyttades från Huskvama. Sedan statsföretag 1973 blivit ensam ägare av såväl Viihelmina Plast som Hus-

qvarn<1 Bu~tf:thrik överb~ hit~;m·~

bt•lagen till Toba.J.:sbolaRct i börjcm av 1974.

Oljekrisen 1973- J974ledde till en kris inom plastindustrin, som i hög grad drabbade Sinjet AB och ledde tlll allvarliga svårigheter för bolaget. Under 1976 har en om- strukturering och sanering av fore- taget påbörjats, innebärande en uppdelning av verksamheten på de tre divisionerna konsumentproduk- ter, y1behandlingsutrustning och industri plast.

Konsumentvaradivisionen om- fattar tillverkning och försäljning av städ- och hårvårdsborstar, säkerhets- produkter samt Självvattnande blomkrukor.

Ytbehandlingsdivisionen omfattar maskiner för polering och slipning samt ett varierat program av in- dustriella borstar och valsar Tdl- verkningsprogrammet har på senare tid breddats och moderniserats.

Avsikten är att produktionen inom denna diviston skall utvecklas ytter- ligare.

Industriplastdivisionens produkt- sortiment omfattar dels ett standard- program av olika backar för trans- port och förvaring dels spectal- backar. som utvecklat8 i samråd med bolagets större kunder inom exem- pelvis slakteribranschen och fiskeri- näringen.

Antalet anställda var vid års- skiftet 256, vilket är 30 personer mindre än föregående år. Omsätt- ningen uppgick ttll 35,8 mkr. vilket innebär en obetydlig minskning jämfört med 1975. En förlust redo-

visas före bokslutsdisposiuoner och skatt av 8 mkr, vilket är ca l mkr lägre än 1975.

(15)

Mi c.rumm~ l.~ ihL:rl.l

und.rr

:tt-el t1ll M 'lnlydt: ~H <~hliLI~•

r 11iighctcr :111 •111 ~C1111.,~-\..:L-ui~b

r.rtld lik&~,rtim.!ill. l H ll!ihnning

:t'rtnl Jud.fflrl~,; h11la.;et f.rmJ. till NL,nlJum All. Al•cnturen för Helene Cur: i~~p!'t•dukt.:ma kvarstår emeller- tid h~'s N,,rdium, ~om även under tiden fram till september 1979 skall hedriva omfattande legotillverkning får Mölnlyckes räkning av det över- lätna produktsortimentet. Motiven till Ö\ ~rlåtelsen var främst en be- dömnmg av den kommande utveck-

ling~n inom den kemisk-tekniska branschen. Redan idag är konkur- renssituationen sådan att endast de företag som intar en dominerande ställning på marknaden kan uppnå en tillfredsställande lönsamhet.

Såvitt kan bedömas torde den fram- tida utvecklingen framtvinga ytter- ligare omstruktureringar i bran- schen. Även förutskickade sorti- mentsbegränsningar inom handeln utgör en pådrivande kraft i samma riktning.

Avsikten är att verksamheten vid bolagets anläggning på Ekerö efter utgången av legotillverkningsperio- den skall fortsätta med förändrad inriktnmg och att en satsning skall ske på nya produktområden. Full sysselsättning har tillförsäkrats de anställda, som tills vidare är

~---~

i

r ~'il~tf.t~.:-~~~

l

l

...

~

i 50

40

30

20

10

1872. 1973 Hl74 1975 1976 1977•

•PtOgj:IO~

ordium

verkrirumna m, d L:gonprdr&g for

Molnl:;ck~ och m.::.d försäljning och

tillY~rkning a\ H.!lene CurtiG-pro~

Jukter. Dessutom har Nordium i och med ingången av 1977 övertagit marknadsföring och försälJning av Gränges Essem Matpack, som är en hushållsfilm för matförvaring och vars marknadsandel på privat- handeln för närvarande uppgår till 18 %-Nordium har också över- tagit marknadsföring och försäljning i Sverige av det exklusiva schweizis~

ka chokladmärket Lindt. Försälj- ningsorganisationens resurser är därmed nära nog helt utnyttjade.

Ett omfattande arbete pågår för att finna en på sikt tillfredsställande lö!>ning av sysselsättningsfrågan även för bolagets produktionspersonaL

Antalet anställda uppgick vid utgången av 1976 tilll23, vilket är 14 mindre än vid 8amma tidpunkt föregående år.

Omsättningen uppgick 1976 till 48,8 mkr, vilket är 2 mkr mer än föregående år. Vinsten före disposi- tioner och skatt blev 0,2 mkr sedan

korrig.!rin~ gjorts för en extraordinär intäkt för sortimentförsäljningen, vilket b.!lopp kan jämföras med en förlust på 1,3 mkr 1975.

För 1977 förutses en måttlig minskning av omsättningen. Med hänsyn till de kostnader för utveck- ling av bolagets framtida verksam- hetsinriktning, som i viss utsträck- ning kommer att belasta 1977 års resultat, torde en mindre forlust komma att redovisas för nästa verksamhetsår.

13

(16)

Ekströms LivsmedelsProdukter AB förvärvade under året Tidpo i Marie- stad, som bedriver tillverkning av olika slag av potatisprodukter.

Huvudprodukten Tidpotatis för- kokas och förpackas enligt en unik metod. Produkten kyllagras och har en hållbarhetstid på sex veckor samt är i motsats till s k bisulfitbehandlad potatis fri från andra tillsatser än salt och C-vitamin.

Under slutet av 1976genomfördes eil testförsäljning av Tidpotatis.

Under 1977 kommer produkten att Ianseras över hela landet. Mål- gruppen är i första hand storhus- hållen, vars årskonsumtion av kokt och stekt potatis för närvarande uppgår till ca 100.000 ton. Mot . bakgrund av de problem som idag är

Ekströms

Omsättning Mkr

100

BO

60

40

20

o

1972 1973 1974 1975 1976 1977•

förbundna med lagring och behand- ling av traditionella potatisprodukter och med hänsyn till de kvalitativa fördelar som Tidpotatis erbjuder är förutsättningarna goda för en gynn- sam utveckling.

En annan produktgrupp som

visat en positiv utveckling under 1976 är Ekströms drycker i brik- pack. Volymmässigt är dryckerna nummer två i Ekströms sortiment.

Nyponprodukterna dominerar emellertid fortfarande och utgjorde under 1976 ca 40% av Ekströms totalförsäljning.

Under 1977 kommer Ekströms att lansera nya produktgrupper, bl a frystorkade, vakuumiOrpackade · rätter och andra produkter som i första hand vänder sig till fritidsfolk och idrottsutövare.

Antalet anställda var vid årets · slut 151, vilket är 24 fler än före- gående år. Ökningen hänför sig till förvärvet av Mariestadsfabriken.

Investeringarna uppgick till ca 9 mkr, varav större delen belöper på Mariestadsfabriken och inköp av tomtmark vid Örebro-fabriken.

· Ekströms omsättning uppgick 1976 till 61 mkr jämfört med 49 mkr föregående år. Nära nog hela denna ökning berodde på större försälj- ningsvolym. Resultatet före bok- slutsdispositioner och skatt förbätt- rades med ca 2 mkr ti116,0 mkr.

Omsättningen beräknas under 1977 öka till ca 80 mkr eller med drygt 30

% .

Ökningen häniOr sig i första hand till olika slag av potatis- produkter samt till ovannämnda fritidsprodukter.

(17)

' J

Hugo Osterberg ••

AB Hugo Österberg, som under 1975 fOrvärvades a v Ekströms, överfördes vid halvårsskiftet 1976 som ett helägt dotterbolag till Tobaksbolaget Denna transaktion genomfördes på initiativ av Tobaksbolaget sedan det visat sig - i motsats till vad som förutsattes vid fOrvärvet av Hugo Österberg- att en sammankoppling av de båda livsmedelsföretagen inte medförde några fördelar vare sig från företagsekonomisk eller orga- nisatorisk synpunkt.

AB Hugo Österberg grundades 1919 och är ett import- och agentur- företag med säljbolagsverksamhet Sortimentet omfattar idag en rad unika och internationellt välkända livsmedehsprodukter, såsom HP-sås, Tabasco, Lawry's kryddor, Scott's marmelader och Rumford bak- pulver. I sortimentet ingår vidare några väl etablerade volymproduk- ter, såsom Campbells soppor, Doggy hundfoder, Mjälloms tunnbröd och Caj P's stek- och grillolja.

Omsättningen i Hugo Österberg ökade 1976 med 18% ti1125 mkr.

Om bolagets försäljningsuppdrag medräknas, uppgår totala försälj- ningsvärdet till 45 mkr. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 3,0 mkr, vilket är unge- får oförändratjämfört med 1975.

Antalet anställda var vid årsskiftet 34 personer. För 1977 väntas om- sättningen exklusive försäljnings- uppdrag öka till 27 mkr.

(18)

KONCERNEN

Resultaträkning

not l

Mkr

Rörelsens intäkter och kostnader

Försäljningsintäkt ... _ .••

Tillverknings-, försäljnings- och administrationskostnader ...••

Rörelseresultat före avskrivningar . . . • . . . . . . . . .. . . . Kalkylmässiga avskrivningar ...•..•. _... . . . . • . ... not 2 Rörelseresultat efter avskrivningar , •••..••••....••••..•...• Lagervinster . . . • , . , , .. , , ...• , , , ..• , , . . . ,

Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter . . . • . . . . . ... . Finansiella kostnader. . . • . . . . . . . ...•... Resultat efter finansiella intäkter och kostnader ... .

Extraordinära intäkter och kostnader

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar ... _ ... _ ... . Övrigt. ... _ .. . Resultat före bokslutsdispositioner och skatt .... .

Bokslutsdispositioner

Återförda avskrivningar ... , ... _ ... not 2 Ökning av lagerreserv ... _ ... , ... , . not 5 Sociala avgifter gottgjorda av pensionskassorna ... , ... . Ianspråktagna medel ur arbetsmiljö- och investeringsfonder. . ••...•.

Avsättning till investeringsfond . . . • . . • . _. • _. . . . ..•...•.

Nedskrivning av goodwill ...•...•. _ ...•...•...

Koncernbidrag till statsföretagsgruppen ...•....•...•..

Övriga bokslutsdispositioner . _ . . • . • • • . • . . . • . • nuL 3 Resultat före skatt. . . . • • •.. , • , • , ••• , , • , . _ ..••• , ...

Skatt ... , ... , , , ••... , , • Resultat efter skatt ......••.•.. , .... . , • , • Minoritetsandelar i årets resultat ... .•..••...••

Arets resultat , . . . . . . • ...• _, ••.... , , •.

• • • •t . . .

1976 1975

929,9 811,4

-758,8 -660,9

171,1 150,6

- 45,8 - 45,1

125,3 105,5

+

27,8

+

35,5

+

53,5

+

47,0

3,9 6,2

202,7 181,8

+

2,5

+

8,5

+

6,6

211,8 190,3

+

20,8

+

19,2

24,7 17,0

+

6,8

+

12,4

+

3,9

+

3,3

1,8 1,0

3,8

85,0 95,0

6,3 0,2

125,5 108,2

79,5 89,2

46,0 19,0

0,2

45,7 19,0

(19)

KONCERNEN

Balansräkning

not l

Mkr

TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar

Kassa och bank . . . .•... _ ...••..

Lån och placeringar ... _ ... . Fordringar hos moderbolag .... . . •... . . •... . . ...

Övriga kortfristiga fordringar. . . . ••....•••....••...

Varulager... . . . • ••..••..•..•...••...

Spärrkontoo hos Riksbanken ....••...••••

Anläggningstillgångar

Aktier, obligationer och fårlagsbevis ...•. Långfristiga fordringar hos moderbolag .. Andra långfristiga fordringar ..

.

. .

.

. .. ... .

Anläggningar ... . . . . .. not 4 Summa tillgångar ...••••...•

SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder

Tobaksskatt ... . Skulder till moderbolag.

Leverantörsskulder ....

Övriga kortfristiga skulder Långfristiga skulder

Revers-och inteckningslån •••••.•...••••.•.••••...•...• Självriskreserv . . . • . ...•••.•.•.•••..•••••..••.•...•... Andra långfristiga skulder ..•...••••••.•.•••..•••.•..•••••.•...•

Avsatt till pensioner ... _ ..•...•.••...•••..•.••...•.•.•....••

Obeskattade reserver

Lagerreserv ... not 5 Ackumulerade avskrivningar utöver plan ... not 4 Investeringsfond för rörelse . . . . ...• , ... not 6 Arbetsmiljöfond . . . . . . . . . . . . • • • • . . . ... . Särskild investeringsfond . . . . . . • • • • . . . . . • •••...

Nyanskaffningsfond ...•.•...••••....•. Minoritetsintressen i eget kapital

Eget kapital Bundet eget kapital

Aktiekapital ...••.. , ...• , ...••...• Övriga bundna medel ...••...••••...••...•...• Fritt eget kapital

Disponibla medel ...•.•..•...•..••••....••...• , ..• Årets resultat . . . . . . . . . • . . . • . • . . . • . . . ...•....• Avsatt till utdelning för 1976. . ... .

Summa skulder och eget kapital ..•••••...•••• , ..•••••...•••.•...• Ställda panter

Fastighetsinteckningar ...••...••••..••...••.••....• Företagsinteckningar . . . • . . . ... , ...••..•...••

Depositioner . . . . . ...••••

Ansvarsförbindelser . . . • . . • . . . .

1976--12-31 1975-12-31

246,7 287,7

40,6 38,5

57,7

237,5 220,5

412!4 367,0

995,0 913,7

15,8 17,8

20,6 20,2

300,2 235,0

94,6 161,9

175,3 167,9

590!7 585,1

1.601,5 1.516,7

466,4 410,5

103,6

44,9 36,6

247,7 190,9

758!9 741,6

26,1 27,1

15,0 15,0

5,9 6,0

12,7 11,3

59,8 59,5

219,7 195,0

59,4 57,0

26,5 25,0

2,8 4,6

0,2 2,1

5!5

314,2 283,7

1,7 1,4

300,0 300,0

97,0 95,1

34,3 16,3

45,7 19,0

10!1

467,0 430!5

1.601!5 1.516,7

42,5 37,1

45,8 43,0

0,3 0,3

28,8 27,1

17

(20)

KONCERNEN

Finansieringsanalys

Mkr

TiUfOrda medel

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt .•...

Kalkylmässiga avskrivningar ... _ ... . Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar ... _ . _ ...• _ Spärrkonton i Riksbanken, ökning (-) minskning ...•...••

Koncernbidrag . . . . ... _ . Likviditetspåverkande bokslutsdispositioner m m .... _ ... _ Skatt ... _ ... . Utdelning till aktieägare ... . Från årets verksamhet tillförda medel . ....•••••...

Försäljning av anläggningstillgångar ... ..

Minskning av långfristiga fordringar ...•...•..••.••. __ ...••..•.•

Ökning av långfristiga skulder . . . . ...•.•.••••...•...•.•

Minoritetsandel vid företagsförvärv ....•.•...

Summa tillförda medel . . . . . _ . . . ...•...•..•...•...•.••. _ ..•

Använda medel

Investeringar i anläggningar och goodwill . . . . . ...••...

Investeringar i aktier, utomstående bolag. • ...•...•...

Ökning av långfristiga fordringar ...•...

Minskning av långfristiga skulder .••...•...••.•...

Summa använda medel ......•...•...

Förändring av rörelsekapitalet .. _ . , . . . , ... .

Specifikation av rörelsekapitalets fOrändring

Ökning, minskning (-) av varulager ...•.•... Ökning, minskning (-)av kortfristiga fordringar ...•... Ökning (-),minskning av kortfristiga skulder ....•... Ökning, minskning (-)av likvida medel ..•..•.•.•...

1) Avsatt till utdelning för 1976.

,.

1976 1975

211,8 190,3

45,8 45,1

2,5 8,5

2,0 5,7

85,0 95,0

6,0 11,9

79,5 89,2

10,11) 0,1

88,5 60,2

3,8 50,6

2,1 0,3

1,3

94,7 112,0

30,4 23,0

0,4 3,1

9,9 6,8

30,8 42,8

63,9 69,2

45,4 28,4

76,8 94,8

17,3 -107,3

41,0 53,3

~

(21)

KONCERNEN

Kommentarer till bokslutet

l. Allmänt

Moderbolagets resultat och ekonomiska ställ- ning är utslagsgivande för en bedömning av koncernens verksamhet. Speciella kommentarer till koncernbokslutet har därför gjorts enbart på några punkter. I övrigt hänvisas till »Omsättning och resultat» i koncernöversikten samt till moderbolagets bokslut med kommentarer.

Koncernbalansen är upprättad enligt för- värvsmetoden. Det innebär att i koncernens eget kapital ingår förutom moderbolagets eget kapi- tal även den del av dotterbolagens som till- kommit efter förvärvstidpunkten. Vid omräk- ning av det utländska dotterbolagets bokslut har balansräkningen omräknats efter vid årsskiftet gällande valutakurser. Resultaträkningen har omräknats efter årets genomsnittskurs.

2. Avskrivningar

Kalkyl- Bokförings- Skillnad mässiga mässiga (boksluts-

Mkr avskr avskr disposition)

Maskiner ... . Byggnader ... . Markanläggningar Summa

30,5 15,3 __JhQ 45,8.

19,5 5,5 __JhQ

25,0*)

11,0 9,8 __JhQ 20,8

•) Härav direkt avskrivning mot arbetsmiljöfond och investe- ringsfonder med 2,7 mkr.

Planenliga avskrivningar på maskiner och byggnader, som är baserade på anskaffnings- värden, uppgick till totalt 21,7 mkr.

3. Övriga bokslutsdispositioner Avsättning till nyanskaffningsfond

(Nordium) ... _ . -.

. -

5,5 mkr

Avsatt till pensioner (Elisabeth Bas) . 0,8 » 4. Anläggningar

Värde efter

Anskaffn avskrivning Bokfört

Mkr värde enligt plan värde

Pågående

nyanläggningar ... 0,9 0,9 0,9 Maskiner

och inventarier ... 229,5 81,9 37,2 Byggnader ... 138,1 79,1 64,5 Mark och

markanläggningar. ~ ~ __!id

Summa 382,0 175,3 115,9

Brandförsäkringsvärdet för byggnader var 438,2 mkr samt för maskiner och inventarier 406,4 mkr.

Taxeringsvärdena för tomter och markan- läggningar var 23, l mkr och för byggnader

130,4 mkr. (Bokförda värden för utländska bolag.)

Under 1976 investerades totalt 30,4 mkr, varav 6,5 i fastigheter.

5. Lagerreserv

Enligt balansräkningen 1975-12-31 ..

Årets avsättningar ... . Enligt balansräkningen 1976-12-31 ..

195,0 mkr 24,7 » 219,7 mkr Totalt uppgår lagerreserverna i koncernen till 226,9 mkr, varav 7,2 mkr är eliminerade i koncernbalansräkningen (förvärvsvärden).

Lagerreserven i moderbolaget och de svenska dotterbolagen uppgick sammanlagt vid 1976 års utgång till 60,2

%

av lagervärdet efter inkurans- avdrag.

6. Investeringsfond

Enligt balansräkningen 1975-12-31 ..

Under året ianspråktagna ... . Årets avsättningar ... . Enligt balansräkningen 1976-12-31 ..

25,0 mkr -0,2 »

l ,8 » 26,5 mkr Totalt uppgår investeringsfonderna i koncer- nen till28,9 mkr varav 2,4 mkr är eliminerade i koncernbalansräkningen ( förvärvsvärden).

Stockholm den 3 mars 1977 För koncernen

Sven G Andren

VD i Svenska Tobaks AB

19

(22)

MODERBOLAGET

Förvaltningsberättelse

Tobaksbolagets omsättning och resultat för 1976 och bolagets ekonomiska ställning den 31 de- cember 1976 framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med kommentarer. I kon- cernöversikten lämnas fylliga redogörelser för de olika produktslagens utveckling under det gångna verksamhetsåret.

Världsproduktionen av råtobak. synes under året ha varit fullt tillräcklig för att täcka aktuelJa behov. Genom stora skördar i orientaltobaks- producerande länder främst Turkiet har den tidigare rådande knappheten på sådan tobak hävts och prisstegringarna hejdats.

I USA, där huvuddelen av Tobaksbolagets inköp sker, steg priserna för ljus virginia-och burleytobak huvudsakligen på grund av höjda statliga stödpriser. I övriga länder som produce~

rar tobak av dessa typer har prisstegringarna dämpats. I fråga om s k mörk tobak, som av bolaget huvudsakligen används i snusproduk- tionen, råder det knapphet i hela världen. Priser- na i USA steg så kraftigt att de nu för första gången är högre än för ljusvirginiaoch burley.

Kvaliteten på årets skördar i olika produk- tionsområden har i allmänhet varit medelgod.

I vissa distrikt för ljus virginia i USA var dock kvaliteten så låg att planerade köp av årets skörd delvis ersattes med köp av äldre skördar från det statliga stödorganet. Inte heller i Brasilien var skörden helt lyckad vare sig i fråga om kvalitet eller kvantitet. Priserna för cigarr-råtobak steg i flertalet produktionsländer. Värdet av bolagets inköp, som volymmässigt var något mindre än årets förbrukning, uppgick till 153 mkr. Priserna höjdes i jämförelse med 197 5 i genomsnitt med drygt 15%-

Årets investeringar uppgick till totalt 16,5 mkr, vilket är 7,2 mkr mer än föregående år.

Beloppet hänför sig nästan helt till maskinan- skaffningar. Tillstånd att ta i anspråk medel ur arbetsmiljöfonden har vid årsskiftet erhållits till ett sammanlagt belopp av 3,5 mkr, varefter det återstår l ,3 mkr av det ursprungligen avsatta beloppet. Den särskilda investeringsfonden är sedan samtliga erhållna tillstånd utnyttjats helt förbrukad.

Antalet anställda under 1976 var genomsnitt- ligt 1.678. Av dessa var 1.228 anställda enligt LO-avtal, en uppgång med 82. Ökningen beror

till stor del på ökade produktionskrav, övertids- begränsning och ökad deltid. Antalet övriga anställda ökade med 9 till 450.

Omsättningen av personal var låg eller totalt ca lO%. Sjukfrånvaron var ungefår samma som föregående år eller ca 12% för LO-anslutna och ca 4

%

för övriga anställda.

Nedanstående tabell visar medelantal an- ställda vid olika arbetsställen:

Stockholm ... .. . Solna ... , .... . Malmö ...•.• Göteborg . •...•

Arvika.... . ...• Härnösand ... . Övriga orter i Sverige . Richmond, USA ....

Medelantal 206 72 786 155 201 227 26 5 1.678

Förändringar i antal jämfört med 1975

+

6

+

4

+55

+

15

+

7

+

5

- l

+91 I löner och ersättningar utbetalades följande:

Mkr

Till styrelse och företagsledning Till anställda enligt LO-avtal . Till övriga anställda ... .

1976

1,46 48,25 33,74 83,45

1975 1,27 40,06 29,42 70,75 Kostnader för pensionering och sjukförsäk- ring samt övriga sociala kostnader uppgick till 29,5 mkr (f å 22,2), varav 6,8 mkr gottgjordes av pensionskassorna.

Utbildningsverksamheten inkl bidrag till självstudier uppgick till drygt 750 tkr. Det inne- bär en ökning i förhållande till föregående år med ca 25%. Utbildningen av medlemmar i

personalkommitb~er har ägnats särskild upp- märksamhet under året.

Dotterbolaget Sinjet AB får koncernbidrag med 5,0 mkr för att täcka huvuddelen av årets förlust. Härutöver har till bolaget lämnats ränteeftergifter med 0,2 mkr.

I bokslutet har avsatts 85 mkr som koncern- bidrag till statsföretag AB jämte vissa av dess dotterbolag. Dessutom har under förutsättning av bolagsstämmans godkännande föreslagen utdelning av 10 mkr på stamaktiekapitalet bok- förts som skuld per 31 dec~rt1ber 1976. Om årets utdelning omräknas till kon.9.ernbidrag blir

.

; '

(23)

MODERBOLAGET

summa bidrag ca 102 mkr. Detta belopp kan jämföras med 1975 års koncernbidrag på 95 mkr.

Tobaksbolaget kommer att betala kommunal- skatten på koncernbidrag i stället för mottagan- de bolag i de kommuner där bolaget bedriver rörelse. Den metoden för kommunalbeskattning av koncernbidrag har hittills tillämpats inom statsföretagsgruppen men är under skatterättslig utredning. I avvaktan på slutligt ställnings- tagande har i statsföretags koncernbokslut reservering gjorts för eventuellt tillkommande

skatteskulder. ··

styrelsen och verkställande direktören före- slår att årets nettovinst uppgående till 35.845 tkr disponeras på följande sätt:

På stamaktierna utdelas ... . På preferensaktierna utdelas 6,5

%

Till dispositionsfonden avsätts ... . Summa tkr

10.000 65 25.780 35.845 Koncernens disponibla vinstmedel uppgår enligt koncernbalansräkningen till 80,0 mkr, varav 45,7 mkr hänför sig till årets rörelse.

Stockholm den 3 mars 1977

Gustav Cederwall (ordf) Valter Kristenson (v ordf) Clas Bohman Harry Hjalmarson Lennart Källström Lars Lindmark Stig Lindström Gösta Nilsson

J an Orrenius Reidar Tilert Sven G Andren (verkst dir)

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 1977-03-21.

C G Regneli (ordf) Fritz Börjesson Eric J önsson

Utsedda av riksgäldsfullmäktige

Sven-Erik Johansson Bruno Svensson (aukt revisor)

Utsedda av bolagsstämman

21

(24)

MODERBOLAGET

Resultaträkning

Mkr

Rörelsens intäkter och kostnader

Fakturerad försäljning (inkl tobaksskatt) ...•...

Tobaksskatt . . . . . . . ... not Försäljningsintäkt . . . . . . . ... not 2 Tillverknings-, försäljnings- och administrationskostnader ... not 3 Rörelseresultat före avskrivningar . . . . . . . ... . Kalkylmässiga avskrivningar . . . . . . . not 4 Rörelseresultat efter avskrivningar ...•... not 5 Lagervinster .. o • • • • • • • • o • • • • •• • • •• • •• • • o • •• • •• • • •• •• • • not 6 Finansiella intäkter och kostnader

Utdelningar, dotterbolag . . . . . . . .•.•...••••....•••.... not 7 Utdelningar, övriga o • • o o • •• • • • • • • • • • • • • o o • • • • • • o • • • • • •

Ränteintäkter, dotterbolag ...•...•...•. o • • • • •• • • • • • o •

Ränteintäkter, övriga ... o . o • •• • • •• • • • • •• •• • • • • • • • •• •• • • not Räntekostnader, dotterbolag . o • • •• • • • •• • •• •• •• • • • • • • • •• • o •• , • • •

Räntekostnader, övriga ... o • •• •• • • • • • • • • • • o • •• • •

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader ... o • • •• • • Extraordinära intäkter och kostnader

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar . . . • • . • . . not 9 Resultat fore bokslutsdispositioner och skatt .... . Bokslutsdispositioner

Återförda avskrivningar ...•...••.•... not 4 Ökning av lagerreserv ... ... . . . ... . o... . ... o . . not 13 Sociala avgifter gottgjorda av pensionskassorna ...•..•..•... not l O Nedskrivning av värdepapper . . . . . ...• o • • • • Nedskrivning av aktier i dotterbolag .... o . o • • • • not 14 Ianspråktagna medel ur arb miljöfond och särskild inv fond ....• Koncernbidrag till dotterbolag . . . . .. o not 11 Koncernbidrag till statsföretagsgruppen • . . . • . o • • • not Il Resultat före skatt ... o • •• • o • • • • • o o o

Skatt . . . . . ... o • • • • •• •• • •• • • • • • , • • • o • • •• •• • • • • • • o o

Nettovinst

1976 1975

2.944,0 2.727,7 -2.289z3 -2.147,8

654,7 579,9

51227 450,2

142,0 129,7

3225 31,8

109,5 97,9

+

26,4

+

33,5

+

3,0

+

0,4

+

0,5

+

0,3

+

0,6

+

52,8

+

46,0

0,7

022 2,4

191,5 176,1

+

1,7

+

8,3

193,2 184,4

+

17,5

+

17,4

21,9 3,1

+

6,8

+

12,4

0,2 3,6

+

3,6

+

1,8

s,o

21,0

85,0 95,0

105,6 96,7

69,8 82,3

35,8 14,4

. . .

1'

(25)

MODERBOLAGET

Balansräkning

Mkr

TILLGÅNGAR Omsättningstillgingar

Kassa och bank . . . • . • . • . . . • • • • . . . . • • • • . . . • • • • . . • . • not 12 Lån och placeringar . . . • ... , .•••.. , . • • . . • • • • • . . . • • . Fordringar hos dotterbolag ...••...•••....••••...••.••..•.. Fordringar hos moderbolag ...••...•... , ••..• , •• , ....•. Fordringar hos kunder . . . . . ..••...••.•...••...••• , ••..• , Övriga fordringar ...•...•...•... Varulager . . . . ...•...• .. not 13 Spärrkonton hos Riksbanken

Investeringsfond ...•...•...••..•.•.•...•••

Arbetsmiljöfond ...•.•...•.•

Särskild investeringsfond ...•...•••.

Anläggningstillgångar

Aktier och andelar i dotterbolag . . . . . . ...•... not 14 Andra aktier . . . . . . not 15 Obligationer och förlagsbevis ... not 16 Långfristiga fordringar hos dotterbolag ... . Långfristiga fordringar hos moderbolag ... not 17 Andra långfristiga fordringar . . . . .... not 17 och 25 Maskiner, inventarier, fastigheter • . . . . . . . . . not 18

Summa tillgångar ...... .

SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder

Tobaksskatt ...••••.•.•.•..•••.•.•.•••....•... not 12 Skulder till dotterbolag . . • •.•..•••.•...••.•...•....•.

Skulder till moderbolag . • •....•••••..••.•...•...•...•.•... Leverantörsskulder . . . • ...••...••.•..•..•.••..•...•.•...

Mervärdeskatt . . . • • • . . .••..•..•••... , .••...•••..•...

skatteskuld . . . - ...••••..•...•••••..••.

Övriga kortfristiga skulder ...•...••...•...••... , . not 19 Långfristiga skulder

Skulder till dotterbolag ....•.•.. , ••.•.•.•••.•..•... _ .•

Självriskreserv . . . . •.. , ••.•.•.•••.•.. , .•...

Andra långfristiga skulder ..••..•..•....••.••..•.•.•...• Obeskattade reserver

not 20

Lagerreserv . . . • . • . . . . not 13 Ackumulerade avskrivningar utöver plan ...•...•... . not 18 Investeringsfond för rörelse ...•...

Arbetsmiljöfond . . . . • . . . . . . . . . ...•. Särskild investeringsfond . . . . • . . . . . •...•. Eget kapital

Bundet eget kapital

stamaktier ...•.•... not 21 Preferensaktier ...•...•...•.•... not 21 Reservfond . . . . , ....•...•.•...

skuldregleringsfond ...•...•.•...•.. not 22 Fritt eget kapital

Dispositionsfond ...•...•... , •..•.. not 22 Årets vinst . . . . . . ... . Avsatt till utdelning för 1976 ...•...

not 23 Summa skulder och eget kapital ....

Ställda panter och ansvarsförbindelser ...••••• , ....••... not 24

197&-12-31 1975-12-31

241,2 282,4

40,6 38,5

1,8 1,7

57,7

189,7 181,1

10,9 13,3

332,2 295,8

874z1 812,8

11,3 11,3

3,2 4,4

0,1 0,7

14,6 16,4

22,6 19,5

10,5 10,0

10,0 10,1

0,9 1,5

300,2 235,0

94,5 161,9

112z7 110,1

551,4 548,1

1.440z2 1.377,3

459,4 405,4

14,9 9,3

103,6

24,4 19,0

103,6 94,9

24,7 34,0

86,3 29,5

71313 695,7

0,7 0,7

15,0 15,0

Oz6 0,7

16,3 16,4

199,3 177,5

44,0 42,6

24,5 24,5

2,8 4,5

Oz2 2,1

270,9 251,2

299,0 299,0

1,0 1,0

60,0 60,0

29,6 28,1

24,4 11,5

35,8 14,4

10z1

439z7 414,0 1.440,2 1.377,3

23

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :