• No results found

Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion, m.m.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion, m.m."

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

1

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-10-12

Närvarande: F.d. regeringsrådet Lars Wennerström, justitierådet Lars Dahllöf och regeringsrådet Eskil Nord.

Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion, m.m.

Enligt en lagrådsremiss den 1 oktober 2009 (Näringsdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857).

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Bengt Agartz och rättssakkunnige Andreas Lindholm.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

3 kap. 20 §

I lagrådsremissen föreslås bl.a. att regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten ska få meddela föreskrifter om undantag från vissa krav i ellagen. Nätmyndigheten ska vidare i det enskilda fallet få meddela ett bindande besked om huruvida en ledning eller en nätkoncession omfattas av föreskrifter om undantag.

En sådan ansökan ska enligt vad som sägs i författningskommen- taren kunna göras såväl av den som avser att bygga en ledning eller inleda en nätverksamhet som den som innehar en befintlig ledning eller bedriver nätverksamhet. Enligt vad som redovisas där ska det i

(2)

2

ett bindande besked tydligt klargöras att detta endast gäller så länge de förutsättningar som lagts till grund för bedömningen föreligger oförändrade. I lagrådsremissens allmänmotivering anförs vidare att det ligger i sakens natur att ett förhandsbesked bara har sin giltighet så länge de förutsättningar som lagts till grund för bedömningen är oförändrade och att det därför inte finns behov av att kunna ompröva eller återkalla ett besked med anledning av ändrade förhållanden.

I sammanhanget bör beaktas att ett meddelat förhandsbesked är att se som ett sådant för den enskilde gynnande förvaltningsbeslut vilket som regel inte utan att särskild föreskrift finns härom kan ändras eller omprövas (jfr 26 och 27 §§ förvaltningslagen /1986:223/). Andra förhållanden än sådana som kunnat beaktas vid det ursprungliga ställningstagandet eller ny lagstiftning medför således inte alltid med automatik att ett gynnande förvaltningsbeslut förlorar sin betydelse (jfr RÅ 1995 ref. 10 och RÅ 2000 ref. 16). Med hänsyn härtill bör det enligt Lagrådets mening inte bara i författningskommentaren utan också i lagtexten särskilt föreskrivas att beslutsmyndigheten får förena förhandsbeskedet med villkor. Vidare kan det ifrågasättas om man inte i det fortsatta lagstiftningsarbetet bör överväga att närmare reglera möjligheten att återkalla ett förhandsbesked (jfr i nu berörda hänseenden vad som föreskrivs i 2 kap. 3 b § och 6 kap. 6 a § lagen /2003:113/ om elcertifikat samt 2 kap. 18 § ellagen/1997:857/).

Dessutom bör övervägas om det inte direkt av författningstexten ska framgå vilka som kan ansöka om förhandsbesked.

References

Related documents

Thus, based on the deconstruction of the family company brand in three distinctive conceptualisations: the family business image, identity and reputation, it is being defined as “the

With regression analysis three models are construct- ed for each city to predict the price of a condominium in the city with a known set of variables such as

• Grävkostnad fram till kopplingsskåp får du stå för. Vi gissar kostnad på 30 kkr men det är nära och går att samförlägga del av sträckan

All the three used measures, namely oversteering factor, maximum side slip angle and time to stability are larger for the vehicle with the new studded tyres, despite the

3.1 Relationen mellan domänanalys och vår undersökning Givet att vi valt att studera disciplinen Idé- och lärdomshistoria i relation till informationssystemet LIBRIS, tror vi som

Hushållningssällskapet Väst har ett övergripande ansvar för båda projekten, MatGlad och MatGlad – helt enkelt.. Dessa har utvecklats i samarbete med FUB, Attention, Grunden

För varje krona som investeras i omställningen till ett förnybart energisystem får samhället tillbaka fyra visar en rapport från Boston Consulting

5.5 Statens stöd till landstingens kostnader för läkemedel och vissa förbrukningsartiklar I avsnitten nedan beskrivs de olika komponenterna i det nuvarande särskilda bidraget

Syftet med denna uppsats är att se hur migrationsverkets dokument förhåller sig till personer som söker asyl i Sverige på grund av könsidentitet eller sexuell

Läraren menar att kreativa arbetssätt skulle kunna bidra till att öka intresset för läsning och få elever att förstå att läsning inte är så tråkigt som de flesta

I resultatdelen introduceras först de olika slagen av relevans. Jag redogör därefter för: 1) Ämnesrelevans, som baseras på användarens bedömning av ifall informationen handlar om

Miljöförvaltningen kommer också att jämföra vädret under respektive period för att se vilken påverkan det har haft på uppmätta halter.. Därutöver kommer det också

Vid föredragningen har emellertid tydliggjorts att det som avses är att formuläret ska lämnas innan avtalet mellan näringsidkaren och konsumenten ingås, men att det inte

Enligt en lagrådsremiss den 15 februari 2018 har regeringen (Näringsdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i plan- och

Enligt vad som upplysts under föredragningen är avsikten att vid beräkningen av avgifter för redovisningsperioder avseende år 2009 eller senare år ska vid tillämpning av

I 4 § finns ett bemyndigande för regeringen att med- dela föreskrifter om överklagande av andra beslut enligt lagen om elcertifikat eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd

lymfoida stamceller, vilka celler dessa ger upphov till, stamcellers morfologi och förekomst av ytmarkörer, progenitorceller för olika cellinjer, inverkan av interleukiner med

Låt oss därför för stunden bortse från bostadspriser och andra ekonomiska variabler som inkomster, räntor och andra kostnader för att bo och en- bart se till

De allmänna råden är avsedda att tillämpas vid fysisk planering enligt PBL, för nytillkommande bostäder i områden som exponeras för buller från flygtrafik.. En grundläggande

intresserade av konsumtion av bostadstjänster, utan av behovet av antal nya bostäder. Ett efterfrågebegrepp som ligger närmare behovet av bostäder är efterfrågan på antal

Detta yttrande har beslutats av lagmannen

En risk med insatserna hemtjänst och korttidsboende utan behovsprövning är att kommuner kan ta mindre ansvar för äldreomsorgens insatser och att mer ansvar i stället läggs över

Syftet med vår studie är att granska de olika fastighetsbolagen som behandlas i vår uppsats och gå djupare in på vilka parametrar som är viktigast när dessa fastighetsbolag