• No results found

Písemné hodnocení bakalářské práce

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Písemné hodnocení bakalářské práce"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Písemné hodnocení bakalářské práce

Autor/ka BP: Kristýna Poláková

Název práce: Adaptační kurz pro 1. ročník střední školy Vedoucí práce: Mgr. Andrea Rozkovcová, Ph.D.

Hodnotící kritéria

S pl ňu je b ez v ýh ra d S pl ňu je s d ro bn ým i vý hr ad am i S pl ňu je s vý hr ad am i N es pl ňu je

A. Obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.

Práce splňuje cíle zadání.

Studující využívá a kriticky vybírá primární a/nebo sekundární literaturu.

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických postupů.

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich diskutováno.

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným cílům.

B. Formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací v rámci práce, je typograficky jednotná.

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.

C. Přínos práce ⃰

D. Posouzení původnosti textu

Zjištěná shoda textu (dle IS STAG/Theses): 0 %

Slovní hodnocení významu zjištěné shody:

Předkládaná práce je originální.

⃰ Rozveďte ve slovním hodnocení práce.Strana 1 Hodnocení BP vedoucím práce, verze 1/2016.

(2)

Slovní hodnocení práce:

Předkládaná bakalářská práce je sestavena z teoretických kapitol, které předcházejí a zdařile uvozují praktickou část. Teoretická část je zaměřena na vymezení vybraných základ- ních teorií a principů zážitkové pedagogiky a obsahuje taktéž nadstandardně propracovanou kapitolu o cílové skupině. Součástí teoretických vymezení je Kirkpatrickův model hodnocení edukačních programů. Určité spíše drobné pochybení sleduji v porozumění pojmům princip a teorie, kdy autorka v podstatě popisuje teorie (kapitoly 1.1 - 1.5) a u faktorů se v některých případech jedná o principy (emocionalita). Zvolené vybrané principy a teorie jsou však pop- sány výborně. V programové části si autorka klade srozumitelné a dosažitelné cíle, je si vě- doma omezení, která zabraňují dosažení ambicióznějších cílů. Program je vystavěn dle teo- retických zákonitostí, je patřičně popisován vztah mezi stanovovanými cíli a uváděnými ak- tivitami. Autorce se daří pracovat s reflexemi. Některé aktivity jsou známy jako aktivity Prázd- ninové školy Lipnice, bohužel autorka necituje zdroj (Zlatý fond her). Některé aktivity by bylo vhodnější uskutečňovat ve větších skupinách pro lepší facilitaci skupinové dynamiky, např.

ve třetím dnu u aktivity "slepý čtverec" by bylo lepší, aby jej skládala buď celá třída nebo dvě menší skupiny. Nicméně lze říci, že uvedení hry je vždy citlivě vedeno cíli a záleží na pod- mínkách panujících ve skupině, proto i zvolený design aktivit třetího dne je obhajitelný. Velmi pozitivně lze vidět vyhodnocení kurzu na základě Kirkpatrickova modelu, díky němuž autorka zdařile nachází aspekty k zefektivnění kurzu a jeho výsledků pro další podobné kurzy v bu- doucnosti a v němž spatřuji hlavní přínos této BP. Autorka si je vědoma limitů své práce a kr- iticky tyto limity zhodnocuje, což ukazuje odbornou vyspělost práce.

Práce naplnila cíle, které si autorka kladla, byla zpracována poctivě. Přes výše uvedené drobné chyby hodnotím tuto práci jako výbornou s mínusem, především pro obsažné a krit- ické zhodnocení programu a vyvození závěrů pro další práci autorky v oblasti adaptačních kurzů.

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu Bc.: ANO

Práci doporučuji k obhajobě: ANO

Návrh klasifikačního stupně: výborně minus

Náměty pro obhajobu:

1. Vysvětlete volbu malých skupin pro uskutečnění aktivit třetího dne - stanoviště. Vysvětlete, zda se u těchto aktivit můžou plně projevit aspekty performing fáze.

2. Představte komisi principy zážitkové pedagogiky, pojmenujte některé teorie využívané pro tvorbu zážitkových kurzů a uveďte rozdíl mezi principem a teorií.

Datum: 26.04.2019 Podpis:

⃰ Rozveďte ve slovním hodnocení práce.Strana 2 Hodnocení BP vedoucím práce, verze 1/2016.

References

Related documents

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou