Internationell redovisning i svenska företag

Download (0)

Full text

(1)

1

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-09-23

Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, f.d. justitierådet Inger Nyström och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson.

Internationell redovisning i svenska företag

Enligt en lagrådsremiss den 17 juni 2004 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om tidpunkt för vissa företags tillämpning av Europaparla- mentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, 2. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

3. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kredit- institut och värdepappersbolag,

4. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kredit- institut och värdepappersbolag,

5. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäk - ringsföretag,

6. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäk- ringsföretag,

7. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),

8 lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag,

9. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

(2)

2

Förslagen har inför Lagrådet föredragits nr 1 och 2 av ämnesrådet Stefan Pärlhem och övriga förslag av hovrättsassessorn Charlotta Erikson.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Figure

Updating...

References

Related subjects :