• No results found

O OO OO OO OO O O OO OO OO OO O O O O O OO OO O O OOO O OO I

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "O OO OO OO OO O O OO OO OO OO O O O O O OO OO O O OOO O OO I"

Copied!
3
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

I I

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta prírodoved ne-humanitní a pedagogická

Voronežská 1329/13, Liberec 460 01 tel.: +(420) 485352515 I URL: www.fp.tul.cz

Oponentní posudek na diplomovou práci

Autor/ka OP:

Studijní program/obor:

Název práce:

Vedoucí práce:

Tomáš Tóth Ucitelstvi pro ZŠ

Letní atletická príprava basketbalového týmu Mgr. Petr Jerábek

N 'E ,-'E

aJ

.c

aJ .>- Ero

Hodnoticí kritéria ,~'tJ

aJ e: ro':)aJ~

'-.c

'tJ 05' ~

.e:

:> ro

~e~

Ci

.e: ~ II> ~.>.

-.s;:: ,1..>- ..~~aJ0.>'?-

m >

z

mli>

A. Obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílcí cíle, které jsou v koncepci práce

O O

[2J

O

patricne rozpracovány. Cíle jsou adekvátne naplnovány.

Práce splnuje cíle zadání.

O O

[2J

O

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.

O

[2J

O O

Práce má vymezen predmet, je využito odpovídajících metodologických

O

[2J

O

postupu.

O

výstupy výzkumných cástí jsou adekvátne syntetizovány a je o nich

O O

[2J

O

diskutováno.

Vpráci je využita odborná terminologie a jsou vysvetleny hlavní pojmy.

O O

[2J

O

V práci jsou formulovány jasné závery, které se vztahují ke koncepci

O O O

[2J práce a ke stanoveným cílum.

V prubehu zpracování tématu studující pracoval/a v soucinnosti

O

[2J

O

s vedoucím/vedoucí práce.

O

B. Formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný zpusob citací

O O O

[2J v rámci práce, je typograficky jednotná.

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

O O

[2J

O

Text je soudržný, srozumitelný a argumentacne podložený.

O O O

[2J C. Prínos práce

O

[2J

O

Tvurcí prístup studujícího, kompilacní hodnota, využití pro praxi.

O

(2)

'" Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaku):

Diplomant prokázal dobrou orientaci ve zvoleném tématu, nebot se již delší dobu v tomto prostredí pohybuje. Pekne jsou zpracované kapitoly 3.3.2 strecink a 3.3.3 atletická abeceda. U komplexní me- todické prírucky bych ale ocekávala u jednotlivých cviku napr. presné dávkování, hmotnost záteží, pocet opakování, délku výdrží, atd ... Práce obsahuje i formální nedostatky napr. špatné císlování stran, nadpisy nejsou zleva, kapitoly jsou psány v ruzných osobách, chybí odkazy v textu v kap. 2 a v kap. 3.4.3 pitný režim, v práci jsou odkazy na autory, kterí nejsou uvedeni v seznamu literatury /prVan Patola (1982) kap.3.4.1, Thomas,Srothehood a Srand (1991 )/. Z dalších chyb uvádím nesprávný ná- zev svalu str.15/obr.15, k uvedenému fyziologickému úcinku prirazení nesprávného svalu str.13/obr.7, velké množství nesprávných terminologických popisu poloh u cviku napr. u obr.4-1 O,13, 14, 16, 19,26, 45,48,50,59, obr. 46 neodpovídá popisu, ...

Práce splnuje požadavky na udelení akademického titulu magistr:

Práci doporucuji k obhajobe:

Návrh klasifikacního stupne:

ANO

ANO

dobre

Námetv pro obhaiobu (max. 1500 znaku):

V kap. 3.1 se zminujete, že všeobecná telesná príprava má za úkol, krome jiného i rozvinout všechny základní pohybové vlastnosti. Mohl byste to vysvetlit?

Mohl byste uvést konkrétní príklady cvicení na balancních podložkách, které by se daly využít v príprave? Lišilo by se jejich použití v ruzných fázích prípravy?

Datum: 30.8.2010

2 Podpis:

(3)

Technická univerzita v Liberci

Fakulta prírodoved ne-humanitní a pedagogická

Posudek vedoucího diplomové práce

Jméno bakaláre Tomáš Tóth Téma práce

Letní atletická príprava basketbalového týmu

Cíl práce

Cílem je vypracovat komplexní metodickou prírucku pro letní atletickou prípravu zamerenou na vrcholové basketbalisty

Vedoucí diplomové práce

Mgr. Petr Jerábek

nárocnost tématu na úroven

nadprumerná

prumerná podprumerná teoretické znalosti

x praktické zkušenosti

x podkladové materiály (vstupní data) a jejich zpracování

x

kriteria hodnocení práce úroven

nadprumerná

prumerná podprumernánelze hodnotit

stupen splnení cíle práce

x samostatnost pri zpracování tématu

x logická stavba práce

x práce s ceskou literaturou vcetne citací

x práce se zahranic. literaturou vcetne citací

x adekvátnost použitých metod

x hloubka provedené analýzy

x stupen realizovatelnosti rešení

x formální úprava práce (text, qrafv, tabulkv)

x stylistická úroven

x

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek oznacte: x

Pripomínky a otázky k obhajobe

(pokud nestací místo použijte druhou stranu):

Jaká by se mela lišit stavba týdenního cyklu v jednotlivých fázích prípravy·?

Práci doporucuji k obhajobe.

Navržený klasifikacní stupen: velmi dobre

(známku vypsat slovne)

V Liberci dne 24.8.2010 ...

r; Iv & r?ty

podpis vedoucí o diplomové práce

References

Related documents

De senaste åren har Landstinget Blekinge på förekommen anledning vidtagit åtgärder när det gäller bland annat utarbetandet av rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet;

Vi bedömer att både landstingsservice och kärnverksamheten har skäl att se över hur samverkan mellan beställare och leverantör ska kunna förbättras och hur de tjänster som

I sin slutrapport skriver man bland annat att "Ett ideal bör vara att samtliga samhällsaktörer inser sitt ansvar för folkhälsan och individens behov av stöd genom livet för

Dawaada cadeyga ee ay ku jirto maadada Fluor waxaa ay ilkaha ka difaacdaa in uu soo gaadho dhaawac sidoo kale waxaa ay ilkaha u yeelaan quwad?. Talooyin fiican oo ku

Návrh internetových stránek o behu na lyžích pro ucitele základních

Mästarklassen omfattade 12 man och spe- lades i nio ronder enligt Monrads system, Segrare blev Arvid Svensson, Falköping, som för femte gången vann denna

Z formálního hlediska je práce v porádku, její hlavni prínos vidím v možnosti praktického využití. Práce splnuje požadavky na udelení akademíckého

Intellecta genomför varje år en prövning av nedskrivningsbehov för good- will. I affärsområdet InfoLog med avseende på goodwill ingår: Intellecta Tryck- industri AB,

Försäljningen i Norge och Finland har under 2006 ökat, men då ADRIA inte har varit etablerat på dessa marknader tidigare kommer det att ta ytterligare tid innan märket får en

Bostadsrättshavaren svarar rör reparation på grund xv brand’ eller vattenlednungsskatlst endast om skadan uppkommit genom eget vållande eller genom väsdslöshct eller förssuninelte

• Region Värmland ska i samverkan med kulturverksamheterna och kommunerna verka för att stärka barn och ungas möjligheter att komma till tals och öka sitt inflytande och

[r]

O Piltavlan ordbildning O A1 Bilda ord ordbildning Måltavlan:. O, nr 21

UTGAVA TAGPL 92.2 GÄLLER 9301 10-930512. STOCKHOLM C OCH TOMTEBODA

Att agera som reception och mötesbokare till externa besökare och hyresgäster på Norra Station bidrar inte till Arbetsmarknadsförvaltningens syfte att öka antalet

Sannolikt tecken på DIC (dissiminerad intravasal koagulation) med trombocytkonsumtion Lungrtg är normal men urinstatus patologiskt med kraftig leukocyturi och positivt Nitur.

För materielen gäller angiven period och verkstad för översyn och tillsyr. Flj skail dock, dä sä bedöms erforderligt med hänslm tilt kapacitet och utrustnlng,

VIII 25 Högbröstade kentaurer, sköna ston, O0oooOo / OoO 26 skrapar med silverhovarna, OooOo0oo

The third research question concerns the application of causal models across different service environments. Thus, if social recognition is of importance for explaining levels

Den revisionella bedömningen är att styrelsen i begränsad utsträckning har haft en tillräcklig uppföljning av verksamheten för 2017, men att åtgärder vidtagits för att öka

Region Värmland bidrar till målet bland annat genom bidragsgivningen inom kulturområdet och de insatser som görs för att öka medie- och informationskunnigheten (MIK) och

I en förordning från 1395 skriver ärkebiskopen som motivering för en indragning av fattigtiondet i Hälsingland, om vilket det stått strid redan före pesten i olika delar av

Qarashka adeegyada daryeelka caafimaadka wuxuu ku xadidanyahay dadka weyn inta lagu jiro nidaamka magangalyada iyo bilaash oo carruurta ah. Qarashka