• No results found

Technická univerzita v Liberci Fakulta umění a architektury

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Technická univerzita v Liberci Fakulta umění a architektury"

Copied!
23
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

(2)

Technická univerzita v Liberci Fakulta umění a architektury

Katedra Výtvarných umění

2014/2015


(3)

Bakalářská práce

Hyperprostor

Vypracoval Petr Hostaš

Vedoucí práce doc. Stanislav Zippe

PrograM B8206 Výtvarná umění

Obor Vizuální komunikace


(4)

Prohlášení

Byl jsem seznámen s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 - školní dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL.

Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Bakalářskou práci jsem vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mé bakalářské práce a konzultantem.

Současně čestně prohlašuji, že tištěná verze práce se shoduje s elektronickou verzí, vloženou do IS STAG

Poděkování

Velice děkuji panu docentu Stanislavu Zippemu za podporu během celého studia, za odbornou pomoc a neocenitelné rady při tvorbě bakalářské práce. Děkuji také panu asistentu MgA. Jaroslavu Prokešovi za vstřícnost, ochotu a pomoc během celého studia. Děkuji také Mgr. Aleši Svobodovi za oponentský posudek a podporu.

Datum:

Podpis:


18. 6. 2015

(5)

Obsah

Prohlášení 4

Poděkování 4

Teoretická reflexe 6

Obrazová dokumentace 7

Technický popis 10

Portfolio 18

CV 22

HYPERPROSTOR 5

(6)

Teoretická reflexe

Závěrečná práce je světelná instalace do prostoru galerie DADS v obchodním centru Plaza v Liberci. Kompozice barevných ploch rozbíjí prostor a pak ho zase sceluje proudy světel, které se rozlévají, mísí a vzájemně ovlivňují v celém prostoru galerie i mimo něj.

Barva není pigment, je to alchymická substance, zážitek, fenomén, který závisí zcela na divákovi. Může naprosto přetvářet vnímání reality, podsouvat divákovi iluzi nereálného prostoru. Barva měnící se v čase pak rozšiřuje iluzivní zážitek na imerzní prostředí, které divákovi nabízí přívětivou nekonečnost, lehkost a osvobození od konkrétnosti.

Spektrum RGB obsahuje v ideálním případě 16,7 milionů barev, které útočí na lidskou sítnici a jež mozek zpracovává v jakýkoli okamžik, kdy má člověk otevřené oči. Zjednodušování vnímané vizuální informace pak může vést ke klamům, na kterých pak člověk zakládá své jednání.

„Hmota mizí, je pohlcena světlem. Dům rozpouštějících se krystalů, tekutosti a plamenů, kde je rovnováha tíží a podstat do nekonečna v pohybu. Tavící pec stále doutná pod sklem mozaik. Zatlačuje zdi do jejich stinných koutů a  rozptyluje je svými ohni.“ Vyjádření Duthuita Georgese o díle Henryho 1 Matisse je nadčasovou tezí zacházení s prostorem. Principiálně propojuje umělce od malířů padesátých a šedesátých let jako Marc Rothko a Barnett Newman, přes významné osobnosti tvořící plastiky - Tonyho Smithe nebo Dana Flavina, až po umělce současné jako je Olafur Eliasson.

Celá práce se zakládá na banalitě barevných ploch, které společně vytvářejí nepřeberné množství kompozičních variant. Autonomita celého kolosu je narušována pouze světlem vstupujícím zvenčí, které jakoby připomínalo realitu, a tím naznačovalo nedosažitelnost kontinua a kompletní splynutí v čase a prostoru fyzickou formou.

Citace z knihy: Jindřich Chalupecký. „Úděl umělce. Duchampovské meditace.“ iBooks.

1

(7)

Obrazová dokumentace nerealizované varianty


HYPERPROSTOR 7

(8)
(9)

Návrhy/fragmetny finální realizace


HYPERPROSTOR 9

(10)
(11)

HYPERPROSTOR 11

(12)
(13)

HYPERPROSTOR 13

(14)
(15)

HYPERPROSTOR 15

(16)
(17)

Technický popis

Projekce barevných ploch měnící se v čase, vytvářející velké množství variant.

Světlo z různých zdrojů objímající celý prostor galerie ústící v iluzivní zážitek.

Záleží na úhlu pohledu na postoji a aktuální bdělosti jak lidské oko zachycuje jednotlivé barvy. Jejich míchání je pak dáno charakterem spektra RGB, kdy spojením všech tří barev v maximální intenzitě vznikne bílé světlo.

Opakující se smyčky videa formátu mp4 o délkách od třiceti sekund do minuty a půl pulzující do každého projektoru v několika variantách. Prochází se celým spektrem RGB tam a zpět, aby docházelo k návaznosti. Vše vytvořeno v programu Adobe After Effects CS6.

Půdorys galerie DADS

HYPERPROSTOR 17

(18)

Portfolio

Vybrané projekty

RGB 2011

3x CRT monitor


(19)

Distorze 2012

projekce, zrcadlová folie


HYPERPROSTOR 19

(20)

Degradace 2013

CRT, LCD, webkamera


(21)

Relativní tvar 2014

Projekce, Processing


HYPERPROSTOR 21

(22)

CV

Profil

Vizuální umělec zaměřený převážně na digitální umění, grafiku a 3D. Všestraný a flexibilní, pracuje s velkým množstvím medií.

Zkušenosti

Kustod v galerii DADS od 2011 Freelancer 2010 - 2014

Grafik ve společnosti Savoir-Faire 2013 - 2014 Vizuální umělec ve společnosti _STROY od 2014

Vzdělání

Technická univerzita v Liberci, bakalářské studium od 2010 Akademie výtvarných umění v Praze - stáž 2013

Akademie výtvarných umení Bratislava - stáž 2013

Výstavy

Crash test - 2012 - Topičův salon, Praha

Why are we here - 2013 - Šalounův ateliér, Praha Why are we here - 2013 - Třeboňský zámek, Třeboň Back to past/future - 2014 - Malé divadlo, Liberec Qašení vol.1 - 2014 - Pivovar Vratislavice, Liberec ZOOM - 2015 - BWA, Jelenia Góra, Poland

Zpopela - 2015 - Kino Varšava, Liberec


(23)

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

HYPERPROSTOR

PETR HOSTAŠ

© 2015

References

Related documents

Po detailní analýze vlivu eroze a zvětrávání jsem se rozhodla prohloubit vnímání pískovce nejen na pouhé a pevné horniny, které jsou nyní přítomny ale vnímat

Stavbu nových Slunečních lázní, s doplňkovými objekty k uspokojení dalších volnočasových aktivit, navrhuje posluchačka formou rozptýlené kompozice tvořené

Předmětem diplomové práce byl architektonický návrh rekonstrukce stávajícího areálu “Muzea Boženy Němcové” v České Skalici, které je nejstarší českým literárním

navržená hmota galerie je poměrně nízká, zcela nevyužitá je možnost zpřístupnit veřejnosti další úroveň městského prostoru – střechu galerie pro pobytovou terasu

Vrátím-li se zpět k netradičnímu zobrazování mapy, jako tomu bylo u výše zmíněné Katie Lewis, jsou to mapy, ve většině případů, neopakovatelné, které již není

Vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými deskami, které jsou obousměrně pnuté a v některých místech vykonzolované.. Stropní desky jsou pro daný

Splňuje práce požadavky na udělení odpovídajícího akademického titulu4. DP splňuje požadavky na udělení

Na tuto práci jsem navázal volnými experimenty s emulzí a snažil se vytvořit médium, ze kterého by mohl být obraz jednoduše odstraněn a snadno přenesen na