• No results found

Posudek vedoucí/ho práce na bakalářskou práci

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Posudek vedoucí/ho práce na bakalářskou práci"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Studentská 2, Liberec 461 17 tel.: +(420) 485 352 515 | URL: www.fp.tul.cz

Posudek vedoucí/ho práce na bakalářskou práci

Autor/ka BP: Zdena Tichá

Studijní obor: Pedagogika volného času Název práce: Moderní pojetí školní družiny Vedoucí práce: PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D.

Hodnotící kritéria

Spuje bez výhrad Spuje s drobnými výhradami Spuje s výhradami Nespuje

A. obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány. X

Práce splňuje cíle zadání.

X

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.

X

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických

postupů. X

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich

diskutováno. X

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.

X

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci

práce a ke stanoveným cílům. X

V průběhu zpracování tématu studující pracoval/a v součinnosti

s vedoucím/vedoucí práce. X

B. formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací

v rámci práce, je typograficky jednotná. X

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

X

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.

X

C. přínos práce (tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota,

využití pro praxi) X

(2)

2 Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):

Práce se vyznačuje výborně promyšlenou koncepcí. Cíl je jasně vymezen, blíže specifikován v dílčích cílech. Cíle teoretické i praktické části byly splněny.

Práce je vhodně a přehledně strukturována, ucelená, psaná kultivovaným a čtivým jazykem.

Průzkum byl pečlivě připraven, korektně zpracován.

Postrádám pouze přesnější údaje o vzorku respondentů: Zahrnuje dotazníkové šetření mezi vycho- vatelkami a mezi dětmi všechny družiny v Liberci? Jaký byl podíl respondentů z jednotlivých družin?

Údaj je významný pro interpretaci výsledků.

Výsledky výzkumu jsou podány v logickém, přehledném uspořádání, vhodně komentovány, shrnuty do odpovídajících závěrů.

Studentka prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou, samostatně kvalitně zpracovat vy- brané téma, formulovat výzkumný cíl a zvolit vhodné výzkumné metody, realizovat průzkum, zpraco- vat a vhodně interpretovat výsledky a vyvodit závěry.

Práci považuji za přínosnou.

Diplomantka dodržovala harmonogram úkolů a konzultací, k vypracování diplomové práce přistupo- vala zodpovědně.

Předložená práce obsahuje předepsané náležitosti a splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci.

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu bakalář: ANO

Práci doporučuji k obhajobě: ANO

Návrh klasifikačního stupně: výborně

Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků):

1) Popište způsob výběru respondentů.

2) Odůvodněte požadavek, aby se všechny vychovatelky účastnily vytváření školního vzdě- lávacího programu družiny.

Datum: 25.5.2011 Podpis:

References

Related documents

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracoványX. Cíle jsou