• No results found

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

GÖTEBORGS UNIVERSITET

Samhällsvetenskapliga fakulteten

PRESSMEDDELANDE 2007-09-06

Forskningsrapport i familjesociologi

Långa arbetsveckor och hög konsumtion jagar föräldrar

Tidspressen är betydligt värre hos föräldrar än bland personer utan barn. Nästan hälften av alla föräldrar har svårt att hinna med allt.

– Många känner också att de inte har tillräckligt med tid för barnen, säger doktorand i sociologi Jörgen Larsson, som analyserar föräldrars tidspress och dess orsaker.

I forskningsrapporten Om föräldrars tidspress – orsaker och förändringsmöjligheter. En analys baserad på Statistiska centralbyråns tidsdata undersöker Jörgen Larsson vad som ligger bakom upplevelsen av tidspress.

– Ett tidigare mindre känt samband är att ägande och varukonsumtion kan ligga bakom tidspressen föräldrar känner i dag, säger Jörgen Larsson.

Hans analys visar att det är mer tidspressande att bo i hus än att bo i lägenhet, något som dessutom förvärras ytterligare om man håller på med ett byggprojekt. Höga inkomster i sig är en orsak till tidspress.

– Min tolkning av dessa resultat är att ting tar tid, det tar inte bara tid att inhandla och sköta allt man har, utan ju mer man äger desto mindre tid blir det till att använda respektive ägodel, säger Jörgen Larsson.

Men den viktigaste orsaken till tidspress är längden på arbetsveckan. Ju fler timmar man förvärvsarbetar desto högre blir tidspressen i privatlivet. När en pappa arbetar övertid så ökar det också partnerns tidspress.

– Ett par med barn i förskoleåldern förvärvsarbetar sammanlagt cirka 10 timmar längre per vecka idag jämfört med för 30 år sedan, säger Jörgen Larsson.

Rapporten visar att det finns flera förändringar som kan minska tidspressen, men utan att försämra jämställdheten. De största möjligheterna när det gäller att minska tidspressen är kopplade till arbetstiden. Det är främst pappor som arbetar övertid och om denna minskar så ökar deras möjligheter att vara delaktiga i familjelivet.

– Föräldrar har själva en viss möjlighet att begränsa övertiden men huvudansvaret för detta vilar på arbetsgivarna, säger Jörgen Larsson.

Att gå ner från heltid till en arbetsvecka på 30-35 timmar minskar tidspressen kraftigt.

Många föräldrar vill göra detta men för att det ska bli möjligt behövs fler politiska initiativ.

– En viss kompensation för inkomstbortfallet från staten skulle göra att det blir mer socialt accepterat för föräldrar att utnyttja sin lagliga rättighet att gå ner i tid, men för att det inte ska bli en kvinnofälla behövs en jämställdhetsbonus, menar Jörgen Larsson.

Hans förhoppning är att privatpersoner, arbetsgivare och politiker ska ta fasta på de goda möjligheter som finns för att minska tidspressen och samtidigt förbättra jämställdheten.

Forskningsrapporten finns att ladda ner från www.familjeliv-utan-tidsbrist.nu.

Forskningsrapportens titel: Om föräldrars tidspress – orsaker och förändringsmöjligheter. En analys baserad på Statistiska centralbyråns tidsdata.

Författare: Jörgen Larsson, tel 0708-833370 e-post: jorgen.larsson@sociology.gu.se

Rapporten kan laddas ner från forskningsprojektets hemsida: www.familjeliv-utan-tidsbrist.nu eller beställas i bokform hos gunilla.gustafsson@sociology.gu.se(100 kr + moms och porto)

References

Related documents

För att stärka geografins status, och för att bidra till en minskad arbetsbelastning för lärare, särskilt inom kandidatprogrammet i geografi, menar bedömargruppen att

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till programmet xxx, samt områdesbehörighet xx / samt fullgjorda kursfordringar på xx (ange kurskod, kursbenämning och

För väl godkänt på hel kurs krävs att studenten erhållit detta betyg på minst hälften av kursens poäng eller på del/moment xxx.. Vid kursens start informeras studenterna

Styrelsen beslutar att lägga informationen om utfall tertial 2 och prognos helår 2018 UB till handlingarna och tackar Jenny för en tydlig presentation.. 38 Kostnader för den

Styrelsen beslutar att lägga informationen om utfall tertial 1 och prognos helår 2018 UB till handlingarna och tackar Jenny för en tydlig presentation som visar att det förs

Ordföranden ber LUB:s ledningsgrupp ta ställning i frågan skyndsamt eftersom Juridicum redan har avsatt medel för en övergång till RFID sommaren 2019 och det finns fördelar med

Fokus har ändrats till att bli mer av ett erfarenhetsutbyte, frågan har diskuterats vid internatet för utbildningsansvariga samt studierektorer. Ett arbete pågår dock ej med fokus

Prodekanus utser, på delegation av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, för varje disputation fakultetsopponent, ordförande och betygsnämnd utifrån förslag från berörd