• No results found

Posudek vedoucí/ho práce na bakalářskou práci

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Posudek vedoucí/ho práce na bakalářskou práci"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Voroněžská 1329/13, Liberec 460 01 tel.: +(420) 485 352 515 | URL: www.fp.tul.cz

Posudek vedoucí/ho práce na bakalářskou práci

Autor/ka BP: Lenka Bílková

Studijní obor: Učitelství odborných předmětů

Název práce: Porovnání výskytu a forem šikany na OA a na VOŠ ekonomických Vedoucí práce: Doc.PhDr.Tomáš Kasper, Ph.D.

Hodnotící kritéria

Spuje bez výhrad Spuje s drobnými výhradami Spuje s výhradami Nespuje

A. obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.

Práce splňuje cíle zadání.

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických postupů.

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich diskutováno.

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným cílům.

B. formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací v rámci práce, je typograficky jednotná.

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.

C. přínos práce (tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, využití pro praxi)

(2)

2 Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):

Autorka pravidelně téma konzultovala, pracovala samostatně a zodpovědně.

Autorka předkládá práci – zajímavou sondu do srovnání výskytu a forem šikany na dvou vy- braných typech školských institucí.

Teoretická část práce je zpracována dostatečně – jak z hlediska analyticko-syntetického, tak i rozsahu, formální stránky. Slabší částí je část výzkumná. Autorka si nedostatečně uvědo- muje, že nezjišťuje výskyt a formy šikany na vybraných typech škol, ale názory studentů těchto škol na dané téma. Navíc vzorek, který ověřuje druhý a třetí předpoklad, je jen velmi malý. Tento nedostatek může závažně zkreslit výsledky šetření. Bylo by proto vhodné vždy uvádět výsledky s tím, že se týkají pouze vybraných analyzovaných institucí, nikoli obecně sledovaných školských typů.

Autorka nepředložila seznam literatury abecedně řazený. Jinak je práce z formálního hledis- ka relativně čistá.

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu bakalář: ANO

Práci doporučuji k obhajobě: ANO

Návrh klasifikačního stupně: Velmi dobře

Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků):

Datum: 28.7.2010 Podpis:

References

Related documents

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracoványX. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

Předložená práce se zabývá jedním z hlavních problémů odborné pedagogické diskuse – otázkou pedagogické komunikace, zejména na středních školách

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným

Josef Novotný si jako téma své bakalářské práce zvolil „Provnání vybraných výchovných prostředků ve vybrané školské a zájmové organizaci“. Teoretická část práce

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce..

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným