Název bakalářské práce:

Download (0)

Full text

(1)

TEclNlcKÁ utvtveRzrA

V LlBERcl

posuDEK oPoNENTA BAKALÁŘsKÉ PRÁCE

Jméno studenta:

Adéla

Fýbová

Název bakalářské práce:

Analýza trhu a úrovně digitalizace automotive v oblasti ASEAN, št<oda

Auto a. s.

Jméno vedoucího bakalářské práce:

doc. Ing' Jan Skrbek, Dr.

Jméno oponenta bakalářské práce:

Ing. JiříMikulecký

oponent:

_

název firmy:

Škoda Auto a.s'

_

pracovní zařazení: BNL kontakt:

jiri.mikulecky@skoda-auto,cz

Slovní hodnocení a připomínky k bakatářské práci v rozsahu minimálně

aeiéiiraaxů

rrvea

te'

prosím, na druhou stranu posudku.

otázky k obhajobě bakalářské práce:

-

V analytické části práce byly vybrány čtyři nejvyznamnějšízemě oblasti ASEAN dle jejich velikosti ekonomik. Na základě

kteých

ekonomíckých ukazatelů byiy vybrány právě

čýři

zvolené?

-

Kterou z firem z automotive na trhu oblastí ASEAN považujete na poli dígitalizace jako lídra?

-

Existují kromě přínosů digitalizace Automotive

ijejí

negativnívlivy?

Prácidoporučuji

-

nedeperrrět+iix k obhajobě.

(*nehodícíse

škrtqěte) 4 á Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm;

Výborně

Datum:

05.06.2020

ŤF(HNlťKA UNlVERz'TA V LlBERcl

I

\

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splněnícíle

práce

x

Volba metod a iejich aplikace při zpracování tématu

x

Hloubka provedené anal'ízv

x

II. Hodnocení struktury

a

obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce

x

Aktuálnost a vhodnost ooužitých oramenů

x

Schopnost studenta zpracovat získané oodkladv

x

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů oráce

x

Formulování vlastních názorů studenta

x

III. Hodnocení formv a stvlu prácel

Formální úprava práce (text, tabulkv, qrafu)

x

Stylistická úroveň práce

x

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací

x

Práce se zahraničníliteraturou včetně odkazů a citací

x

Podpi

(2)

TECHNlcKÁ urutvenzrA

V LlBERcl ťkon*nrická

ťakutrt* ř

Bakalářská práce se zab'ývá z pohledu prostředí automotive mímořádně zásadním tématem

digitalizace

v

neméně ýnamném regionu ASEAN. Pro řešení bakalářské práce byly

použity

vhodné vědecké metody, tj. především analýza a komparace. Práce je velmi vhodně strukturovaná jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují

a

práce jako taková vyhovuje kritériím, která

jsou

na

tento ýp závěrečné práce kladeny. Výsledky práce odpovídají stanoveným cílům

z úvodní části,

kteých

bylo z rnýznamné většiny dosaženo.

Po formální stránce

je

práce Vypracovaná na velmi

dobré

úrovni. Prostor pro zlepšení lze nicméně spatřit v osvojení citování dle požadovaného stylu, nadměrnému počtu volných spojek na

koncích řádků, nebo v práci se zkratkami. To ale

v

celkovém měřítku

nesnižuje

její

úroveň

a navrhuji proto hodnocení Výborně.

Datumr

05.06.2020

oponenta

-i:iw

Figure

Updating...

References

Related subjects :