• No results found

xxxxxxx, Hultsfreds kommun. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "xxxxxxx, Hultsfreds kommun. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus "

Copied!
39
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Plats och tid Tunasalen, stadshuset Vimmerby 19 oktober 2016 kl. 9.00-14.30

Beslutande Se särskild närvarolista

Övriga deltagande Anders Helgée

Karin Schultz Daniel Johansson Sara Dolk

Gabriel Helgesson

Mona Badran §§ 159-169 Linda Johansson §§ 159-169 Sven af Ekenstam §§ 172-173 Sophia Berggren §§ 172-173 Martin Sundén §§ 172-173 Åke Arvidsson, S

Utses att justera Bo Svensson

Underskrifter Paragrafer 159-177

Sekreterare ……….

Karin Schultz

Ordförande ………..

Lennart Davidsson

Justerande ……….

Bo Svensson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-10-19

Datum för anslags 2016-10-25 Datum för anslags 2016-11-17

uppsättande nedtagande

Förvaringsplats av protokollet Miljö- och byggnadsförvaltningen

Underskrift ……….

Karin Schultz

(2)

Ärendelista 2016-10-19

§ 159 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus

§ 160 Ansökan om bygglov för tillbyggnad med inglasat uterum

§ 161 Ansökan om tidsbegränsat bygglov för gemensamhetsboende

§ 162 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport

§ 163 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus

§ 164 Ändrat beslut om byggsanktionsavgift

§ 165 Remiss aktualitetsprövning av översiktsplan, Vimmerby kommun

§ 166 Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun.

Granskning

§ 167 Detaljplan för Boken 2 och 6, Furan 3 samt del av Vimmerby 3:3, Näs besöksanläggning, Vimmerby kommun. Samråd

§ 168 Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Näs parkering, Vimmerby kommun. Samråd

§ 169 Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Näs Kohagen, Vimmerby kommun. Samråd

§ 170 Motion om byggnadsminnesförklaring av vissa byggnader i Hultsfred

§ 171 Motion om att sänka avgiften för att pröva strandskyddet

§ 172 Förslag om att häva förbudet att upplåta fastighet för bostadsändamål

§ 173 Informationsärenden

§ 174 Sammanträdesdagar 2017

§ 175 Miljö- och byggnadspris 2016

§ 176 Redovisning av delegationsbeslut

§ 177 Avvikelse från del av miljö- och byggnadsnämndens beslut avseende rutin för verksamhetsplanering och årsredovisning

(3)

NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA

Ledamot Tjänstgörande ersättare

Närvar- ande

§

Ja Nej

§

Ja Nej

§

Ja Nej

1 Lennart Davidsson, KD X

2 Sievert Andersson, M X

3 Ulf Larsson, C Lennart Odengrund, C X

4 Konny Bogren, S X

5 Martin Rydén, S X

6 Lars-Inge Green, S X

7 Johan Blomberg, M X

8 Anders Sundberg, S Niklas Gustafsson, M X

9 Bo Svensson, C X

10 Annika Fundin, MP X

(4)

xxxxxxx, Hultsfreds kommun. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 § för nybyggnad av fritidshus på fastigheten xxxxxxx, Hultsfreds kommun.

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 kap 23 §

I och med startbeskedet bestämmer miljö- och byggnadsnämnden att tekniskt samråd och kontrollansvarig inte krävs för ärendet samt att kontrollplanen fastställs.

Avgift: 12 686:- Lagstöd

Bygglov beviljas enligt PBL 9 kap 31 §.

Motivering till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att placeringen av nybyggnaden inte utgör något hinder för varken fastighetsägarna runt om eller allmän- heten. Åtgärden kommer att placeras på mark som inte är detaljplanerad.

Grannar har hörts, utan erinran.

Nybyggnaden är uppförd likt befintlig byggnation i området och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden.

Närmaste byggnad ligger mer än 8 meter bort vilket tryggar säkerheten vid risken för spridning av brand.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus och inkom 2016-06- 07 och kompletterades senast 2016-08-05.

Fritidshusets area är ca 59 m2. Nybyggnadens fasader utförs med

liggande timmer i furu. Takbeläggningen utförs med tegel. Inget VA ska installeras.

MBN § 159/2016 Dnr MOB 2016-280

(5)

Förutsättningar

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område, men placeringen av byggnaden medför att kriterierna för sammanhållen bebyggelse uppfylls.

Yttranden

Remisser har skickats till berörda grannar för att inhämta synpunkter på ansökan. Efter att tiden gått ut så har grannarna yttrat sig utan erinran.

Upplysningar

Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från att beslutet vunnit laga kraft. Detta sker tre veckor efter att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, www.bolagsverket.se/poit

Miljö- och byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

Inför slutbesked

Följande handlingar ska lämnas in som underlag till miljö- och byggnadsnämnden inför begäran om slutbesked

• Ifylld och signerad kontrollplan från byggherren

• Meddelande att byggnadsarbetena är avslutade

• Reviderade handlingar vid eventuella små förändringar

Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän miljö- och byggnadsnämnden har gett ett

slutbesked.

Beslutsunderlag

Ansökningshandlingar inkomna 2016-06-07och 2016-08-05 Skickas till

Sökande

Kungörelse till rågrannar

(6)

xxxxxxx, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för tillbyggnad med inglasat uterum

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 d § för tillbyggnad med inglasat uterum på fastigheten xxxxxxx, Vimmerby kommun.

Avgift: 6 165:- Lagstöd

Bygglov beviljas enligt PBL 9 kap 31 d §.

Motivering till beslut

Fastigheten ligger inom område för detaljplan fastställd 1981.

Detaljplanen medger bostadsändamål och en byggrätt om 180 m². När bostadshuset uppfördes 1986 beviljades bygglov för ett bostadshus med sammanbyggt garage och förråd om 198 m². Med den nu sökta åtgärden på cirka 25 m² skulle den totala bebyggda ytan uppgå till 223 m². Inom planområdet har bostadshusen samma byggrätt (180 m²), men är uppförda och beviljade med en byggyta om cirka 220 m² - 260 m².

För aktuell fastighet beviljades redan vid nybyggnaden en avvikelse på 10%. Tillsammans med den nu sökta åtgärden blir det en avvikelse från gällande detaljplan på cirka 43 m², vilket innebär en total avvikelse på cirka 24 % (ny avvikelse på 14 %).

Inom området för detaljplanen har tidigare lov beviljats för liknande avvikelser. Jämförs avvikelsen för aktuell fastighet med de avvikelser som tidigare beviljats inom området, kan nämnden med en samlad bedömning anse att avvikelsen är godtagbar. Avvikelserna som beviljats inom plan-området gör att detaljplanens syfte och funktion har förlorats.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser tillbyggnad med inglasat uterum om cirka 25 m² och inkom den 7 juli 2016. Tillbyggnaden kommer att uppföras vid bostadshusets östra långsida. Åtgärden medför även att tillbyggnaden kommer att få ett sadeltak likt befintlig byggnad.

MBN § 160/2016 Dnr MOB 2016-351

(7)

Förutsättningar

För fastigheten finns fastställd detaljplan med lagakraftvunnet datum från 1981-12-10. Detaljplanen medger bostadsändamål med friliggande hus och en högsta tillåtna byggnadsarean på 180 m². Fastigheten är idag bebyggd med 198 m².

Yttranden

Sakägarna i området har hörts på grund av att ärendet avviker från

gällande detaljplan. När tiden för yttrande gått ut hade inga yttranden med synpunkter inkommit.

Upplysning

Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från att beslutet vunnit laga kraft. Detta sker tre veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, www.bolagsverket.se/poit

För att få startbesked måste följande handlingar lämnas in:

• Anmälan om kontrollansvarig

• Förslag på kontrollplan

• Teknisk beskrivning för ändringarna som berör konstruktionen

Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad med inglasat uterum, med stöd av PBL 9 kap 30 § p 2.

Förslag

Bo Svensson, C och Konny Bogren, S föreslår att bygglov beviljas då liknande avvikelser inom planområdet tidigare har godkänts.

Beslutsunderlag

Ansökningshandlingar inkomna 2016-07-07 Skickas till

Sökande

Kungörelse till rågrannar

(8)

xxxxxxx, Hultsfreds kommun. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för gemensamhets- boende

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov i 5 år enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 33 § för ändrad användning till gemensamhetsboende på fastigheten xxxxxxx, Hultsfreds kommun.

Beslutet upphör att gälla 2021-10-19

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av PBL 10 kap 23 §

I och med startbeskedet bestämmer miljö- och byggnadsnämnden att tekniskt samråd och kontrollansvarig inte krävs för ärendet samt att kontrollplanen fastställs.

Avgift: 6 009:- Lagstöd

Bygglov beviljas enligt PBL 9 kap 33 §.

Motivering till beslut

Miljö- och byggnadsnämndens (nämnden) bedömning är att den sökta åtgärden stämmer överens med detaljplanens syfte, men inte helt med det angivna ändamålet.

Nämnden bedömer att byggnaden är lämplig för den sökta åtgärden på grund av att det handlar om en form av boende. Nämnden bedömer även att då åtgärden är sökt för att tjäna ett tillfälligt behov av boendeform för nyanlända och asylsökande i landet, kan den planerade åtgärden beviljas inom fastigheten.

Nämnden beslutar även att förkorta den ansökta tiden med 5 år. Det beviljade lovet avser därmed 5 år istället för 10 år. Anledningen till detta är på grund av att behovet av anläggningsboenden i landet minskat och då vill nämnden ha en omprövning av verksamheten inom en kortare

tidsperiod.

Nämnden medger inte lov för den utvändiga utrymningstrappa som

MBN § 161/2016 Dnr MOB 2016-332

(9)

redovisats på grund av bedömningen kring förvanskning av byggnaden.

Stadsarkitektens yttrande ligger som grund för den bedömningen.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov till 2026 för ändrad användning av affärshus till gemensamhetsboende och inkom den 29 juni 2016.

Ändringen avser hela byggnaden och berör invändiga ändringar i planlösningen samt ändringar i brandskyddet. Sökande beskriver att åtgärden är tillfällig på grund av det höga mottagandet av människor i nöd som söker asyl i Sverige.

Förutsättningar

För fastigheten finns fastställd detaljplan med lagakraftvunnet datum 1978-03-20. Detaljplanen medger ändamål enligt beteckningen BHS II, detta innebär att byggnaderna får nyttjas som bostäder och för handels- verksamhet. Byggnaderna ska uppföras i gräns mot granntomt eller på ett sätt som skapar ett prydligt och ändamålsenligt kvarter.

Åtgärden strider mot detaljplanen då det inte handlar om någon form av handel eller boende som tänkt i planbeskrivningen.

Yttranden

Brandskyddsbeskrivningen är skickad till räddningstjänsten för deras synpunkter. De framförde att byggherren ska fotodokumentera och kunna redovisa hur man stärker upp bärverk, brandcellsgränser, ventilation med mera.

Stadsarkitekten är kontaktad i ärendet på grund av att byggnaden har ett arkitektoniskt värde för samhället i Virserum. Yttrandet avser den utvändiga utrymningstrappa som redovisas i handlingarna.

Stadsarkitekten framför att:

”Storgatan kantas av många äldre byggnader från samma tid som till- sammans är med och skapar en särskilt värdefull miljö i Virserums centrum. Det utvändiga förslaget är inte möjligt då husets karaktär kommer att förändras. Eftersom huset utgör en väsentlig del av ett bebyggelseområde med samma karaktär kommer den utvändiga utrymningstrappan medföra att områdets värden skadas.”

Upplysning

Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från att beslutet vunnit laga kraft. Detta sker tre veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, www.bolagsverket.se/poit

Miljö- och byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

(10)

Inför slutbesked

• Skicka in ifylld kontrollplan som underlag till begäran om slutbesked

• Upprätta en brandskyddsdokumentation som ska godkännas av räddningstjänsten

• Bifoga en kopia av godkänt OVK-protokoll för byggnaden

• Upprätta och skicka in en energibalansberäkning

Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän miljö- och byggnadsnämnden har gett ett

slutbesked.

Beslutsunderlag

Ansökningshandlingar inkomna 2016-06-29 Skickas till

Sökande

Kungörelse till rågrannar

(11)

xxxxxxx, Hultsfreds kommun. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 § för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten xxxxxxx, Hultsfreds kommun.

Kontrollansvarig

Sören Isaksson, certifierad av SP Certifiering till och med 2019-03-13, med behörighetsnummer SC0142-14 och behörighetsnivå N.

Avgift: 14 954:- Lagstöd

Bygglov beviljas enligt PBL 9 kap 31 §.

Motivering till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att nybyggnationen inte utgör något hinder för allmänheten. Där nybyggnationen ska utföras finns ett befintligt enbostadshus som ska rivas, rivningsanmälan har behandlats separat och beslut togs 2016-10-10.

Nämnden bedömer att åtgärden inte kan skapa olägenhet för närboende då närmaste granne ligger cirka 200 meter bort och då det idag redan finns ett enbostadshus. Utifrån inlämnade handlingar och ritningar bedömer nämnden att åtgärden är tillgänglig i sin utformning och planlösning.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus med carport och inkom 2016- 08-15 och kompletterades senast 2016-08-22. Kontrollansvarig för ärendet är Sören Isaksson.

Nybyggnationen är på ca 210 m2. Byggnaden uppförs i två plan och en carport för två bilar. Carporten har en taklutning på 8.6⁰ och huset har två olika taklutningar på 34⁰ och 14⁰.

Fasadbeklädnaden blir liggande träpanel som färgas vit. Fönsterprofilerna

MBN § 162/2016 Dnr MOB 2016-394

(12)

som monteras är utförda i trä och vita. Taket bekläds med svart betong och plåt.

Förutsättningar

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och utanför samman- hållen bebyggelse. En kungörelse om detta beslut kommer att skickas till rågrannarna i området.

Byggnaden kommer att placeras precis utanför strandskyddat område och omgärdas av bebyggd lantbruksfastighet med stora arealer.

Yttrande

Nämnden anser att grannarna inte behöver höras då området omgärdas av bebyggd lantbruksfastighet med stora arealer och närmaste granne bor cirka 200 meter från tänkt placering där befintlig byggnad som ska rivas står.

Upplysningar

Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från att beslutet vunnit laga kraft. Detta sker tre veckor efter att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, www.bolagsverket.se/poit

Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked lämnats enligt 10 kap 3 § PBL.

Beslutsunderlag

Ansökningshandlingar inkomna 2016-08-15 och 2016-08-22 Skickas till

Sökande

(13)

xxxxxxx, Vimmerby kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att medge strandskyddsdispens enligt miljöbalkens 7 kap 18 c § p 1 för nybyggnad av fritidshus på fastigheten xxxxxxx, Vimmerby kommun.

Området dispensen ges för är markerat på beslutsunderlaget tomtplats- avgränsning.

Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen.

En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som

dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

Avgift: 7 088 kronor Lagstöd

Miljöbalken 7 kap 18 c § p 1.

Motivering till beslut

Dispens från byggnadsförbudet får endast medges om det inte strider mot strandskyddets syften, alltså att trygga allmänhetens tillgång till strand- områdena samt att bevara goda livsvillkor för växter och djur.

Markområdet är idag väl hävdad och ianspråktagen, med ett fritidshus, två uthusbyggnader samt en uteplats. Gräsmattan är väl skött och det är tydliga tecken på ett vardagligt liv. Detta gör att den sökta åtgärden inte kommer att medföra någon negativ påverkan av strandskyddets syfte.

Fastighetens hemfridszon kommer inte upplevas som utökad då den nya byggnaden ersätter en äldre och placeras på samma plats. Allmänhetens tillgång till strandlinjen kommer inte att försvåras jämfört med hur tillgången är idag.

I topografins bakgrund finns en klippbrant som toppas med ytterligare fritidsstugor. Nedanför finns ett flackt markparti där den aktuella

MBN § 163/2016 Dnr MOB 2016-421

(14)

byggnaden ligger. Framför detta markområde drar Strandvägen fram och skiljer den flacka markytan från den allmänning som finns innan

strandlinjen tar vid.

Kommunekologen har hörts i ärendet och han har inte något att erinra då det handlar om en ersättningsbyggnad och därmed inte medför några förändringar jämfört med nuvarande situation.

Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det finns särskilda skäl att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken 7 kap 18 c § p 1, då platsen redan är ianspråktagen på ett sådant sätt att den förlorat sin betydelse för strandskyddets syften.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser ersättningsbyggnad av befintligt fritidshus och inkom den 6 september 2016. Byggnaden omfattar cirka 36 m² och kommer att uppföras med liggande träfasad och pulpettak. Fritidshusets placering är cirka 40 meter från strandlinjen.

Fastigheten är en större fastighet som innefattar en mängd fritidshus- byggnader på ofri grund. Området har varit ett bebyggt fritidshusområde sedan 1940-talet.

Den befintliga byggnaden är i så dåligt skick att ägaren bedömer den som obeboelig och omöjlig att renovera, för att få till en bättre standard.

Befintlig byggnad kommer därmed att rivas och ersättas med en ny.

Förutsättningar

Området runtomkring Nossen är ett fritidshusområde där kommunen tidigare beviljat dispenser och fått länsstyrelsens samtycke. Den sökandes hemfridszon bedöms inte utvidgas något i samband med uppförandet av ersättningsbyggnaden.

Området omfattas inte av några områdesskydd enligt miljöbalkens kapitel 7 eller av några andra kända naturvärden.

Tomtplatsavgränsning

Den föreslagna tomtplatsen begränsas till den bedömda hemfridszonen omkring fritidshusbyggnaden. Även marken runt omkring

uthusbyggnaderna är ianspråktagen, men lämnas utanför bedömningen om hemfridszonen.

Platsen omgärdas i dagsläget av bebyggt fritidshusområde, där flertalet hus ligger placerade uppe på en klippbrant, samt längs med Strandvägen.

Hela området är ianspråktaget, precis som marken omkring aktuell byggnad. Den grusade vägen som drar förbi fritidshusen samt den

allmänning som ligger mellan vägen och strandlinjen, gör att allmänheten

(15)

har fri tillgång till strandlinjen, utan att känna att de gör intrång till omkringliggande byggnader

Beslutsunderlag

Översiktskarta, foton, tomtplatsavgränsning Skickas till

Sökande och Länsstyrelsen i Kalmar län

(16)

xxxxxxx, Hultsfreds kommun. Ändrat beslut om byggsanktionsavgift

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar, enligt plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap 7 § p 2, påföra xxxxxxx (xxxxxxx), ägare av fastigheten xxxxxxx, en sanktionsavgift på 3 766 kronor för att ha påbörjat byggnation innan startbesked meddelats.

Detta beslut ersätter MBN § 136 2016-09-21.

Lagstöd

Byggsanktionsavgift tas ut med stöd av PBL 11 kap 51 § och PBF 9 kap 7 § p 2.

Motivering till beslut

Beslut om sanktionsavgift som meddelades den 21 september 2016 var beräknad på fel grunder och därför ändrar miljö- och byggnadsnämnden sitt beslut.

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att överklagan inkommit i rätt tid och anser att beslutet innehåller oriktigheter, angående det beslutade sanktionsbeloppet, på det sätt som den klagande framhåller. Detta gör att miljö- och byggnadsnämnden väljer att ändra beslutet så som den

klagande begär.

Ärendebeskrivning

Den 5 april 2016 ansökte fastighetsägaren om bygglov för tillbyggnad av fritidshus. Samma dag inkom en anmälan om att tillbyggnaden redan upp-förts. Platsbesök gjordes den 10 maj 2016 då det konstaterades att anmälan var korrekt.

Efter kommunikationer med fastighetsägaren meddelades en sanktions- avgift, med avseende till att åtgärden startats utan startbesked. Beslutet fattades av miljö- och byggnadsnämnden den 21 september 2016.

Den 10 oktober 2016 inkom fastighetsägaren med en överklagan där det framförs synpunkter om att sanktionsavgiften beräknats på fel grunder.

Enligt förvaltningslagen ska rättidsprövning göras när en överklagan inkommer.

MBN § 164/2016 Dnr MOB 2016-220

(17)

Om beslutet uppenbart är oriktigt på grund av någon anledning ska beslutet omprövas och ändras, om det kan ske snabbt och inte är till någon nackdel för den enskilde. Den inkomna överklagan förfaller därmed då beslutet ändras så som den klagande begär.

Skickas till Fastighetsägaren

(18)

Remiss aktualitetsprövning av översiktsplan, Vimmerby kommun

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter:

- Översiktsplanen upplevs som genomförd och saknar visioner

- Vissa kapitel av översiktsplanen anses inaktuella och nya ämnen såsom utveckling av fibernätet och mobiltäckning bör behandlas

- Vindkraftsplanen bör kompletteras med tydliga kartor Lagstöd

Plan- och bygglagen (PBL) 3 kap; Översiktsplan.

Sammanfattning

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP). Enligt PBL ska kommunen minst en gång per mandatperiod ta ställning till om planen är aktuell eller om den behöver arbetas om, helt eller delvis.

Ärendebeskrivning

Enligt PBL ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Den ska ange:

• Inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön

• Ge vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas

• Hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras Vimmerby kommuns översiktsplan består av:

Lokal utvecklings- och översiktsplan (LUP och ÖP), antagen 2007 Vindkraftsplan (tematiskt tillägg), antagen 2011

Strandskyddsplan (tematiskt tillägg), antagen 2013

Den lokala utvecklings- och översiktsplanen antogs för två mandatperioder sedan, varför en aktualitetsprövning behöver göras. Enligt PBL ska

kommunen minst en gång per mandatperiod ta ställning till om planen är aktuell eller om den behöver arbetas om, helt eller delvis. Syftet med aktualitetsprövningen är att avgöra om kommunens ställningstaganden i ÖP:n fortfarande är aktuella och kan fortsätta att gälla som utgångspunkt för den fysiska planeringen eller om en ny planprocess med revidering eller en helt ny ÖP bör initieras. Det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om planens aktualitet och för detta behövs ett beslutsunderlag. Detta ska arbetas fram bland annat i samråd med samtliga förvaltningar och bolag i kommunen. Länsstyrelsen ska genom en så kallad sammanfattande redo-

MBN § 165/2016 Dnr MOB 2016-430

(19)

görelse redovisa sina synpunkter i fråga om statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för planens aktualitet. Det kan också finnas ett behov av att samråda med andra kommuner som kan beröras av

översiktsplanens ställningstaganden.

LUP och ÖP 2007 integrerar och kopplar fysisk planering till den lokala utvecklingsplanen. Översiktsplanen (ÖP:n) ska ange inriktningen för kommunens utveckling beträffande markanvändning, planberedskap, teknisk försörjning och miljön. I den lokala utvecklingsplanen (LUP:en) ska kommunens utvecklingsmöjligheter kartläggas och strategier utformas för hur man ska nå ett önskat resultat.

Den lokala utvecklings- och översiktsplanen är indelad i sex avsnitt (1 till 2a-2e) som tillsammans med de tematiska tilläggen behandlar kommun- fakta och politisk vision.

Miljö- och byggnadsförvaltningens synpunkter på översiktsplanens delar är följande:

Översiktsplanen ser inte framåt utan konstaterar nuläget (det vill säga 2007). Själva visionen saknas, den ger inga svar på vad kommunen vill uppnå i framtiden. Det mesta är redan genomfört. Översiktsplanen upplevs för övergripande och det saknas lokal förankring. Rörigt upplägg med så många delar, det är svårt att hitta rätt information. Över lag saknas bra kartmaterial.

Del 1 LUP och ÖP 2007 Kapitel 4 (LUP):

4.1 Viktiga utvecklingsområden:

Beskrivningen av bostadssituationen är inaktuell.

4.2 Kommunikationer:

Nya förutsättningar för fibernätet och mobiltäckningen då stor utveckling inom detta område skett.

Cykelvägarna bör få högre prioritet.

4.8 Lokala miljömål i Vimmerby kommun:

Genomförandetiden har redan gått ut i detta avsnitt och många mål är ej genomförda eller nedprioriterade. Det pågående programmet för hållbarhet som förväntas antas under årets slut kommer att skapa motsättningar till många mål i ÖP:n.

Kapitel 5 (ÖP):

5.1 Grunddragen i mark- och vattenanvändningen:

Bostadsförsörjningsplan är under antagande.

De redovisade riksintressena för kulturmiljön är till viss del inaktuella då de har reviderats av Riksantikvarieämbetet som omarbetat underlagen och vissa riksintressen har utgått.

(20)

Del 2a LUP och ÖP 2007 statistikbilaga:

Alldeles för mycket och för detaljdetaljerad statistik. Fakta om befolknings- utveckling, flyttningar, medelinkomst är helt inaktuell då statistikbilagan beskriver läget år 1996-2006.

Del 2b LUP och ÖP 2007 naturvårdsprogram:

Denna del upplevs alldeles för generell.

Del 2c LUP och ÖP 2007 verksamhetskartor:

Energikapitlet saknar information om det nya kraftvärmeverket.

Kapitlet om master är föråldrat vad gäller mobiltäckningskartorna.

Kapitlet om planläget har förändrats.

I kapitlet om avfall saknas information om fastighetsnära insamling.

I kapitlet om skolskjutsar är informationen föråldrad. Det är inte mycket som stämmer i texten, dessutom tillför inte kartan så mycket, det skulle vara bättre med en karta som beskriver skolornas upptagningsområden.

Del 2d LUP och ÖP 2007 tätortskartor:

Kapitlet om Vimmerby stad har ersatts av en fördjupad översiktsplan.

VINDKRAFTSPLAN:

Alla tekniska fakta kring vindkraften bör uppdateras i sin helhet då

tekniken på detta område utvecklas fort och gör dessa fakta helt inaktuella.

Man redovisar futuristiskt möjliga platser för vindkraft med kriteriet att totalhöjden maximalt är 150 meter. I dagsläget byggs i stort sett inga vindkraftverk under totalhöjden 200 meter. Bättre kartmaterial bör redovisas då vindkraftsplanen innehåller små och otydliga kartor.

STRANDSKYDDSPLAN:

Strandskyddsplanen innehåller för mycket generella beskrivningar av aktuella lagar. Denna plan redovisar/upprepar riksintressen och miljömål som redan finns med i LUP och ÖP 2007, upplevs rörigt. Kartorna är dock bra.

Skickas till Kommunstyrelsen Stadsarkitekten

(21)

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun. Granskning

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och byggnads- förvaltningen i uppdrag att påbörja granskning av detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun.

Lagstöd

PBL 5 kap 18-25 §§ ”Granskning”.

Motivering till beslut

Kommunen avser att sälja mark till privat aktör, därför måste marken detaljplaneläggas som kvartersmark.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att ändra allmän platsmark (naturmark) till kvartersmark (stugby) för att kunna utveckla besöksanläggningen Astrid Lindgrens Värld.

Ärendebeskrivning

Förslag till granskningshandlingar har upprättats för utveckling av befintlig stugby. Planens syfte är att möjliggöra en utökning av Astrid Lindgrens Världs stugby. Planen reglerar även markanvändningen för en ny gång- och cykelbana längs med Kohagsgatan. Planläggningen strider inte mot

översiktsplanens gällande tätortsfördjupning för Vimmerby.

Detaljplanen har varit på samråd där det bland annat framkom att mer underlag krävdes för de kulturhistoriska lämningarna inom planområdet.

Efter samrådet har arkeologisk utredning etapp 1 och 2 utförts där två fasta fornlämningar registrerats och utretts. Detta har föranlett att områdena belagts med byggnadsförbud och förbud mot markingrepp. Övriga mindre justeringar av plankartan framgår av samrådsredogörelsen.

Detaljplaneringen inleddes med ett så kallat normalt förfarande trots en lagändring som börjat gälla vid tidpunkten för planuppdrag. Den nya lagstiftningen började gälla 1 januari 2015 och indelar planförfarandena i begränsat, standard och utökat förfarande. Eftersom området inte är stort och är till viss del otillgängligt bedöms inte området vara av betydande intresse från allmänhetens sida handläggs detaljplanen fortsättningsvis med

MBN § 166/2016 Dnr MOB 2015-32

(22)

standardförfarande.

Skickas till Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsavdelningen

(23)

Detaljplan för Boken 2 och 6, Furan 3 samt del av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun. Samråd

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och byggnads- förvaltningen i uppdrag att påbörja samråd av detaljplan för Boken 2 och 6, Furan 3 samt del av Vimmerby 3:3 (Näs besöksanläggning),

Vimmerby kommun.

Lagstöd

PBL 5 kap 6-17 §§ ”Processen innan en detaljplan antas”.

Motivering till beslut

Kommunen avser att sälja mark till privat aktör, därför måste marken detaljplaneläggas som kvartersmark (besöksanläggning).

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att ändra allmän platsmark (naturmark) till kvartersmark (besöksanläggning) för att kunna utveckla trädgårdarna på Astrid Lindgrens Näs.

Ärendebeskrivning

Förslag till samrådshandlingar har upprättats för Kulturkvarteret Näs.

Planens syfte är utöka besöksanläggningens yta med ca 2 800 m2 för att kunna utveckla trädgårdarna på Astrid Lindgrens Näs. Denna yta utgörs idag av allmän platsmark (naturmark). Därutöver har gällande detaljplan för Kulturkvarteret Näs införlivats i planen och justerats avseende de fastighetsrättsliga delarna såsom servitut och ledningsrätter.

Planläggningen överensstämmer med översiktsplanens gällande tätorts- fördjupning för Vimmerby där området är utpekat för besöksnäring.

Detaljplaneringen sker med ett så kallat standardförfarande då det är förenligt med översiktsplanen och inte är av betydande intresse för allmänheten, eller kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Skickas till Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsavdelningen

MBN § 167/2016 Dnr MOB 2016-385

(24)

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun. Samråd

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och byggnads- förvaltningen i uppdrag att påbörja samråd av detaljplan för del av Vimmerby 3:3 (Näs parkering), Vimmerby kommun.

Lagstöd

PBL 5 kap 6-17 §§ ”Processen innan en detaljplan antas”.

Motivering till beslut

Kommunen avser att sälja mark till privat aktör, därför måste marken detaljplaneläggas som kvartersmark.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att ändra allmän platsmark (naturmark) till kvartersmark (parkering) för att kunna utveckla besöksanläggningen på Astrid Lindgrens Näs.

Ärendebeskrivning

Förslag till samrådshandlingar har upprättats för parkering. Planens syfte är att tillgodose besöksanläggningens parkeringsbehov. Ytan är ca 2 500 m2 och utgörs idag av allmän platsmark (naturmark).

Planläggningen strider inte mot översiktsplanens gällande tätorts- fördjupning för Vimmerby.

Detaljplaneringen sker med ett så kallat standardförfarande då det är förenligt med översiktsplanen och inte är av betydande intresse för allmänheten, eller kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Skickas till Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsavdelningen

MBN § 168/2016 Dnr MOB 2016-386

(25)

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Näs Kohagen, Vimmerby kommun. Samråd

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och byggnads- förvaltningen i uppdrag att påbörja samråd av detaljplan för del av Vimmerby 3:3 (Näs Kohagen), Vimmerby kommun.

Lagstöd

PBL 5 kap 6-17 §§ ”Processen innan en detaljplan antas”.

Motivering till beslut

Kommunen avser att sälja mark till privat aktör, därför måste marken detaljplaneläggas som kvartersmark (naturområde).

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att ändra allmän platsmark (naturmark) till kvartersmark (naturområde) för att kunna utveckla besöksanläggningen Astrid Lindgrens Näs.

Ärendebeskrivning

Förslag till samrådshandlingar har upprättats för naturmarken. Planens syfte är utöka besöksanläggningens naturområde med ca 6,7 ha som idag utgörs av allmän platsmark (naturmark). Förutom naturområdet reglerar detaljplanen kringliggande infrastruktur samt bostäder vid lucktomt.

Planläggningen överensstämmer med översiktsplanens gällande tätorts- fördjupning för Vimmerby där området är utpekat som naturområde.

Detaljplaneringen sker med ett så kallat standardförfarande då det är förenligt med översiktsplanen och inte är av betydande intresse för allmänheten, eller kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Skickas till Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsavdelningen

MBN § 169/2016 Dnr MOB 2016-387

(26)

Motion om byggnadsminnesförklaring av vissa byggnader i Hultsfred

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden framför följande:

Lokstallet: Tack vare att byggnaden ingår i detaljplanelagt område har det starkt kulturhistoriskt skydd med gällande lagstiftning.

Musikpaviljongen och Förläggningsbaracken: Hela Slättenområdet bör skyddas och inte enbart två av dess byggnader. Detta görs lämpligast genom detaljplaneläggning av området när eventuella förändringar av området ska ske, eller vid eventuell försäljning av området.

Lagstöd

Plan- och bygglag (2010:900) 4, 8 och 9 kap Kulturmiljölag (1988:950) 2 och 3 kap

Förordning (2013:558) om statliga byggnadsminnen Motivering till beslut

Plan- och bygglagens kulturhistoriska skydd inom detaljplan.

Sammanfattning

En motion med förslag om byggnadsminnesförklaring av tre byggnader i Hultsfreds tätort har inlämnats.

Ärendebeskrivning

Fullmäktigeledamoten Lennart Beijer, V, har 2016-05-02 lämnat in en motion om att kommunfullmäktige ska besluta om byggnadsminnes- förklaring av lokstallet med tillhörande vändskiva, musikpaviljongen och förläggningsbaracken, samtliga i Hultsfred tätort.

I sin motion beskriver motionsställaren de omfattande rivningar som skedde under 1950-talet och att det därför idag bara finns ett fåtal ursprungliga miljöer bevarade i de centrala delarna av Hultsfred. Vidare framhålls att Hultsfreds historia är intimt förknippad med regementsplatsen på Slätten och järnvägarnas tillkomst. Det är därför av vikt att säkra dessa byggnaders bevarande.

Muntligt samråd med motionsställaren tillsammans med Georg Karlsson har skett där motionen och ställningstaganden har diskuterats.

MBN § 170/2016 Dnr MOB 2016-348

(27)

Lokstallet

Lokstallet med vändskivan ägs av Trafikverket och är detaljplanelagd för järnvägsändamål. Lokstallet är en del av järnvägsmiljön i Hultsfreds tätort.

Järnvägsstationen i Hultsfred byggdes 1902 och byggnadsminnes-

förklarades 2004 som ett resultat av Riksantikvarieämbetets inventering av järnvägsstationer som gått från statligt till privat ägande.

I kommunens kulturminnesvårdsprogram pekas järnvägsmiljön i Hultsfred ut som bevarandemiljö.

Hultsfreds slätt

Den största delen av Slättenområdet ägs sedan 1994 av Hultsfreds kommun.

1796 installerade sig regementet permanent på slätten. 1918 flyttades regementet till Eksjö och en del av byggnaderna monterades ned och flyttades med, andra flyttades inom orten och en del revs. Idag finns endast några rester från husgrunder kvar på området tillsammans med ett fåtal byggnader. Musikpaviljongen och föreningshuset är två av dessa. Förutom musikpaviljongen och föreningshuset finns byggnader som kasernerna Backamo och Skedala, gevärssmedjan, fläskförrådet och officersdasset också kvar i området.

Musikpaviljongen uppfördes 1828 som sjukhus, men när det stora sjuk- huset togs i bruk 1882 flyttade regementsmusikerna in i huset.Förenings- huset är den sista kvarvarande förläggningsbaracken av fyra som uppfördes till beväringarna.

Hultsfreds slätt är som en helhet skyddad genom tre fornlämningsområden där exercisområdet, skyttegravarna och bebyggelsen ingår. Området med byggnaderna kallas fornlämningarnas kärnområde.

Vissa delar av militärområdet Hultsfreds slätt pekas ut som bevarandemiljö i kommunens kulturminnesvårdsprogram.

Området är inte detaljplanelagt.

Byggnadsminnen

En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde får förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen.

Vem som helst har rätt att föreslå att en byggnad ska klassas som

byggnadsminne. Länsstyrelsen avgör sedan om det finns tillräckligt starka skäl till att göra en byggnadsminnesförklaring. Länsstyrelsen måste ta hänsyn till vilka typer av byggnader som redan är skyddade eftersom våra byggnadsminnen ska spegla mångsidigheten inom det byggda kulturarvet.

(28)

Vid en byggnadsminnesförklaring preciseras vad som ska skyddas. Varje byggnadsminne har särskilt anpassade skyddsbestämmelser som styr vilka ändringar som kräver tillstånd. Det kan till exempel vara att riva, flytta, bygga om eller bygga till, ändra eller göra ingrepp i stommen och äldre rumsindelning, ändra färgsättning eller ytskikt, göra andra ingrepp i eller ändring av exteriören som till exempel byte av tak- och fasadmaterial, dörrar eller fönster.

Statliga byggnadsminnen

En byggnad som tillhör staten får förklaras för statligt byggnadsminne, om den har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller ingår i ett

bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

Regeringen beslutar efter framställan från Riksantikvarieämbetet om en statlig byggnad eller anläggning ska bli byggnadsminne. Byggnaden eller anläggningen i fråga ska berätta om viktiga delar av Sveriges och den statliga förvaltningens historia, samt vara synnerligen märklig.

Riksantikvarieämbetet ansvarar för tillsynen över statliga byggnadsminnen.

Kommunen har ansvar för kulturmiljövården, bland annat utifrån bestämmelserna i plan- och bygglagen:

Varsamhetskrav (PBL 8 kap)

En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljö- mässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljö- mässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara

byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

För att riva en byggnad krävs rivningslov om den aktuella byggnaden ligger i detaljplanelagt område.

Skydd i detaljplan (PBL 4 kap)

Byggnader eller områden som är särskilt värdefulla från historisk, kultur- historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och därför inte får förvanskas kan av kommunerna skyddas genom detaljplanering. q-

bestämmelsen innebär att byggnaden har ett särskilt kulturhistoriskt värde och att den därmed inte får förvanskas. Detta är det starkaste skyddet en byggnad kan förses med i detaljplan. I plankartan preciseras vad som inte får förvanskas i så kallade skyddsbestämmelser, här kan också rivnings- förbud anges och bestämmelser för hur den befintliga utformningen ska

(29)

bevaras.

Lov (PBL 9 kap)

Inom detaljplan: Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

Det ställs inget dokumenterat krav på särskilt historiskt värde när det gäller byggnadsnämndens möjlighet att vägra rivning vid lovprövan enligt 9 kap 34 §. Kommunen kan därför vägra att lämna rivningslov utan stöd i en detaljplan eller områdesbestämmelser, genom att hänsyn tas till den enskilda byggnadens värde.

Utanför detaljplan: Liksom inom detaljplan ska vissa utformningskrav som anges i plan- och bygglagens åttonde kapitel vara uppfyllda för att lov ska ges. Hit hör bland annat förbudet mot förvanskning och varsamhetskravet.

Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning

Kulturhistoriskt värde är ett komplext begrepp som kan innefatta många olika aspekter, där både historiska och samtida kvaliteter vägs in. Värdet bedöms mot bakgrund av rollen i och för den omgivande miljön, samt dess ålder, tidstypiska skick och utseende.

En byggnad kan vara en sådan särskilt värdefull byggnad antingen för att den har sådana värden i sig eller för att den utgör en väsentlig del av en särskilt värdefull bebyggelsemiljö. En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den värderas högt i ett lokalt sammanhang. Exempel på detta kan vara byggnader som har haft stor betydelse i ortens sociala liv eller för ortens identitet eller i lokala traditioner.

Skyddet av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen genom PBL kan främst ges genom planläggning.

Det skydd som finns att tillgå vid planläggning av bevarande av kultur- historiskt värdefull bebyggelse är dels förbud mot förvanskning med skydds- och varsamhetsbestämmelser och dels rivningsförbud.

En annan metod kan vara att kommunen själva äger och förvaltar de värde- fulla byggnaderna. Detta för att säkerställa att kommunens mål om

bevarande uppfylls.

Vad gäller Lokstallet bör kommunen inte föreslå byggnaden som ett byggnadsminne till Riksantikvarieämbetet eftersom byggnaden inte ägs av kommunen utan av staten. Eftersom Lokstallet ligger i detaljplanelagt område krävs bygglov för yttre förändringar samt rivningslov om man vill avlägsna byggnaden eller delar av den. Nämnden kan då välja att inte

(30)

bevilja ett sådant lov med stöd av PBL. Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det finns stöd i PBL för att skydda byggnaden.

Det finns däremot ingenting som hindrar att en enskild person väcker frågan om byggnadsminnesförklaring till Riksantikvarieämbetet.

Beträffande Hultsfreds Slätt och områdets kvarvarande historiska byggnader och grunder bör detta område värnas som en helhet. Förutom musikpaviljongen och föreningshuset finns byggnader som kasernerna Backamo och Skedala, gevärssmedjan, proviantförrådet och officersdasset också kvar i området.

Så länge Hultsfreds Slätt ingår i kommunens fastighetsbestånd ses inget behov att genom kulturminnesförklaring för att skydda två av Slättens byggnader. En eventuell framtida försäljning bör dock föregås av detaljplaneläggning av hela området för att kunna skydda miljön och samtliga byggnader i sin helhet och i ett sammanhang med hjälp av planbestämmelser. Eftersom området inte är detaljplanelagt krävs idag endast en rivningsanmälan vid eventuell rivning av byggnad i området.

Genom att planlägga områden och införa restriktioner för vad den enskilde fastighetsägaren får göra med sin byggnad, kan kommunen säkerställa att deras bevarandeambitioner uppfylls.

Plan- och bygglagens varsamhetskrav gäller alltid oavsett ägande- förhållanden eller andra specifika skydd.

Skickas till

Kommunstyrelsens arbetsutskott

(31)

Motion om att sänka avgiften för att pröva strandskyddet

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ärendet bordläggs.

Sammanfattning

En motion om att sänka avgiften för prövning av strandskydd har inlämnats.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Hultsfreds kommun har översänt en motion till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande. Motionen föreslår en sänkning av avgiften för prövning av strandskydd till 1 000 kronor.

Samråd har enligt uppdrag från kommunstyrelsen genomförts med motionsställaren Monica Bergh. Vid samrådet framkom inte något nytt utöver det som står i motionen.

Förslag

Lars-Inge Green, S föreslår att ärendet bordläggs så det kan diskuteras politiskt (partigrupperna).

MBN § 171/2016 Dnr MOB 2016-349

(32)

xxxxxxx, Hultsfreds kommun. Förslag om att häva förbudet att upplåta fastighet för

bostadsändamål

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:

- upphäva förbudet och föreläggandet daterat 2016-06-29, dnr 2016- 343, för xxxxxxx (xxxxxxx), som lagfaren ägare till xxxxxxx, med adress xxxxxxx, om att hyra ut eller upplåta lägenheter och lokaler på fastigheten för bostadsändamål eller annan övernattning.

- beslutet ska skickas till Lantmäteriet Fastighetsinskrivning för anteckning i fastighetsboken

Lagstöd

Miljöbalken 26 kap 15 § och 9 kap 9 §.

Motivering till beslut

Med nedanstående som underlag görs bedömningen att förbud och föreläggande från 2016-06-29 nu kan upphävas.

Följande är åtgärdat och/eller redovisat;

- 2016-08-30 Protokoll från Anticimex inspektion utförd 2016-08-24 visar att ingen bostadsohyra kan konstateras

- 2016-09-05 Protokoll från Kennmarks Elfix elbesiktning för xxxxxxx, utförd 2016-09-05. Elen i lägenheten är nu godkänd. Det ges däremot en anmärkning för elen i tvättstugan, då tvättmaskin och torktumlare inte får användas. Det elfel som nu upptäckts bedöms inte vara vårt tillsynsområde

- 2016-09-07 Radonbeställning genom miljö- och byggnads- förvaltningen på mail för alla 7 lägenheterna

- 2016-09-07 Foton som visar att elkabel till oljepannan nu är lagad - 2016-09-07 Kontrollrapport inkommen på oljecisternen, kontroll

utförd 2016-09-06 och uppvisar godkänt resultat - 2016-09-08 Olja till cisternen har beställts till v 44.

- 2016-09-12 Inspektion i lgh 1001 utfördes. Ny kyl och frys finns och den spis de har fungerar nu berättar hyresgästen. Ingen ohyra ska de ha märkt av

Sammanfattning

xxxxxxx (xxxxxxx) är sedan 2015-12-23 lagfaren ägare till xxxxxxx i

MBN § 172/2016 Dnr 2016-343

(33)

Lönneberga. Huset på xxxxxxx omfattar 2 lägenheter med källare.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tidigare konstaterat att det förelåg stora brister i inomhusmiljön på xxxxxxx. Bristerna bedömdes orsaka olägenheter för människors hälsa och åtgärder bedömdes brådskande och nödvändiga för att inte undvika ohälsa. Det har även funnits risk för personskador p g a elproblem. Huset har tills nyligen bedömts direkt olämpligt för bostadsändamål. Uthyrning av lägenheter och lokaler på xxxxxxx förbjöds därför i beslut daterat 2016-06-29. Under september 2016 har fastighetsägaren redovisat hur åtgärder har vidtagits för de punkter som föranledde förbudet.

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2016-01-19 om att rättelse på felandes bekostnad, se 26 kap 18 §, skulle komma att tillämpas så snart det bedömdes nödvändigt. Fastighetsägaren hade inte skyndsamt åtgärdat akuta brister som medfört olägenheter för människors hälsa. Detta gällde ohyra, uppvärmning, ohälsosamma temperaturer på varmvatten samt allvarliga elproblem hos hyresgästerna. Fastighetsägaren har varit mycket svår att nå för både hyresgäster och miljö- och byggnadsförvaltningens inspektörer. Hyresgästernas felanmälningar har inte heller upplevts tagits på allvar.

I samma ärende beslutade miljö- och byggnadsnämnden 2016-06-29 om förbud på xxxxxxx, xxxxxxx, att hyra ut eller upplåta lägenheter och lokaler på fastigheten för bostadsändamål eller annan övernattning, mot ett vite om 10 000 kronor per lägenhet.

För att förbudet skulle upphävas krävdes fackmannamässiga

undersökningar och åtgärder. Undersökningar och genomförda åtgärder skulle redovisas, vilket nu har gjorts i tillräcklig omfattning.

Information

Har ett antecknat föreläggande eller förbud upphävts genom ett beslut som vunnit laga kraft eller har den åtgärd som avses med föreläggandet vidtagits eller har ändamålet med föreläggandet eller förbudet förlorat sin betydelse, skall tillsynsmyndigheten så snart den fått vetskap om

förhållandet anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för borttagande av anteckningen.

Verksamhetsutövaren påminns om att upphävandet av beslutet enligt miljöbalken inte befriar verksamhetsutövaren från skyldigheten att iaktta vad som finns föreskrivet i miljöbalken, eller i annan lagstiftning,

beträffande den anläggning eller verksamhet som avses i detta beslut.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut från 2016-01-19 är ännu gällande och ärendet är inte avslutat.

(34)

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämndens beslut daterat 2016-06-29 Skickas till

Fastighetsägaren

Inskrivningsmyndigheten

(35)

Informationsärenden

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden tar emot informationen.

Sammanfattning

Vid behov lämnas kort information om aktuella och kommande ärenden på miljö- och byggnadsförvaltningen.

Ärendebeskrivning

Tjänstemännen lämnade bland annat en muntlig redovisning av ljudmätningar som gjorts tidigare i år. Information lämnades även om domar och beslut i överklagade ärenden.

MBN § 173/2016 Dnr MBN 2016/24

(36)

Sammanträdesdagar 2017

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden fastställer sammanträdesdagar för 2017 enligt förslaget.

Sammanfattning

Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdesdagar 2017.

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar för 2017.

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder elva gånger per år.

Sammanträdena startar kl. 9.00. Gruppmötena genomförs kl. 8.00 samma dag. Ärendeberedning sker veckan före nämnd.

Nämnd Beredning Utskick Ort

18/1 10/1 12/1 Vimmerby

8/2 31/1 1/2 (onsd) Vimmerby

8/3 28/2 2/3 Hultsfred

12/4 4/4 6/4 Vimmerby

10/5 2/5 4/5 Hultsfred

7/6 30/5 1/6 Vimmerby

16/8 8/8 10/8 Hultsfred

13/9 5/9 7/9 Vimmerby

4/10 26/9 28/9 Hultsfred

8/11 31/10 2/11 Hultsfred

13/12 5/12 7/12 Vimmerby

Skickas till

Ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden Kansliavdelningarna

MBN § 174/2016 Dnr MBN 2016/87

(37)

Miljö- och byggnadspris 2016

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att information om miljö- och byggnadspriset 2016 publiceras på respektive hemsida och intranät samt sociala medier. Förslag med motivering ska inlämnas senast 2 november.

Sammanfattning

För att stimulera till särskild omtanke om byggnader och om miljön i kommunerna delar miljö- och byggnadsnämnden ut ett miljö- och byggnadspris.

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadspriset delas ut till någon eller några som visat omtanke om byggnader eller miljön.

Förslag med motivering ska lämnas till miljö- och byggnadsförvaltningen senast 2 november och pristagare utses vid nämndens sammanträde 16 november.

Skickas till

Kommunikationsstrategen

MBN § 175/2016 Dnr MBN 2016/104

(38)

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut under perioden 2016-09-01 – 2016-09-30.

Sammanfattning

Beslut fattade på delegation anmäls till miljö- och byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning

Enligt gällande delegationsordning ska beslut fattade på delegation anmälas till miljö- och byggnadsnämnden.

MBN § 176/2016 Dnr MBN 2016/2

(39)

Avvikelse från del av miljö- och byggnads- nämndens beslut avseende rutin för

verksamhetsplanering och årsredovisning

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förvaltningen inte ska redovisa preliminära årsredovisningar vid nästkommande nämndsammanträde enligt punkt 3 MBN § 172, 2015-09-16.

Motivering till beslut

Miljö- och byggnadsförvaltningen har under en längre tid haft en stor ärendetillströmning och det finns ett stort tillsynsbehov att hantera under återstoden av 2016. Utöver detta tillkommer arbetet med en gemensam verksamhetsplan för hela förvaltningen. Då tillgänglig tid för ärende- hantering och tillsyn är begränsad avsätts mesta möjliga tid för att lösa dessa behov.

Ärendebeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i september 2015 om en rutin för redovisning av verksamhetsplanering och årsredovisning, MBN § 172.

Enligt punkt 3 i beslutet ska förvaltningen redovisa preliminära årsredovisningar till nämnden vid novembersammanträdet. Med anledning av arbetsbelastningen under innevarande höst föreslås att punkten utgår. Vidare har förvaltningen startat arbetet med framtagandet av en gemensam verksamhetsplan. I arbetet kommer frågan om vad, hur och när olika saker ska redovisas att behandlas. Under tiden för detta arbete föreslås att den preliminära årsredovisningen utgår medan kravet på övriga redovisningar enligt nämnden beslut från 2015 kvarstår.

MBN § 177/2016 Dnr MBN 2015/84

References

Related documents

Bygg- och miljönämnden avvisar ansökan om bygglov för ombyggnad samt ändrad användning från magasin till flerbostadshus med stöd av 39 § förvaltningslagen (2017:900)..

Bygg- och miljönämnden har den 20 februari 2020 fått förslag till nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun för yttrande. Förslag till de nya avfallsföreskrifterna har

Att ärendet bör remitteras till Trafikverket för yttrande om buller från Värmdöleden och att enheten anser att bullerplankets västra del bör förlängas runt fastigheten2.

Bygglov för bostadshuset ges också med villkor att tak över uteplatsen byggs enligt bygglovet..

Överskridande med 4% av total BTA (572 kvm) ses liksom tidigare som en liten avvikelse förenlig med planens syfte och bedöms vidare inte medföra någon olägenhet för

Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft, enligt 9 kap 43 § PBL.. Fasaderna utförs

BRF styrelse kan bara godkänna bygglovet om Himmelsboda nr Ett AB bygger samtidigt en staket runt om hela området (eftersom finns flera hål runt båda hus), så springande barn inte

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 § för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten xxxxxxx,