Tréninkový program se zaměřením na trampolíny

65  Download (0)

Full text

(1)

Tréninkový program se zaměřením na trampolíny

Bakalářská práce

Studijní program: B7505 – Vychovatelství

Studijní obor: 7505R004 – Pedagogika volného času Autor práce: Petra Pelantová

Vedoucí práce: PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D.

Liberec 2015

(2)
(3)
(4)

Prohlášení

Byla jsem seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vzta- huje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL.

Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědoma povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto pří- padě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vyna- ložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mé bakalářské práce a konzultantem.

Současně čestně prohlašuji, že tištěná verze práce se shoduje s elek- tronickou verzí, vloženou do IS STAG.

Datum:

Podpis:

4

(5)

Ráda bych touto cestou poděkovala své vedoucí práce PhDr. Pavlíně Vrchovecké, PhD.

za přínosné rady. Dík patří i mým rodičům a příteli za psychickou podporu v době, kdy tato práce vznikala.

Poděkování si zaslouží i oddíl Trampolíny Liberec, který mi umožnil realizaci programu.

Na závěr chci také poděkovat všem kamarádům a kolegům v práci, kteří pro mě byli také oporou.

(6)

Cílem bakalářské práce s názvem Tréninkový program se zaměřením na trampolíny je sestavit pobytový program pro děti v mladším školním věku a ověřit jeho funkčnost. Tento program je určen začínajícím trenérům skoků na trampolíně. První část práce je věnována teoretickým poznatkům o historii skoků na trampolíně až do současnosti, mladšímu školnímu věku a pobytovým programům. Druhá část je věnována vyhodnocení programu na základě dotazníků, prostředí, ve kterém se program konal, základnímu popisu vybavení a rozpisu samotného plánu programu podle dnů. Práce obsahuje několik příloh v podobě grafických verzí celého programu, fotografie z realizace programu a vzor dotazníku, který byl v rámci bakalářské práce použit.

Klíčová slova: skoky na trampolíně, volný čas, mladší školní věk, pobytový program

(7)

The bachelor thesis Training program is dedicated to trampolines jumping. It´s objective is to create a stays program for younger pupils and check it´s functinality. This program is for young trampoline jumping coaches. The first part of the bachelor thesis is dedicated to theoretical findings about trampoline jumping history until today, younger pupilage and stays programs. The second part is dedicated to evalution od the program. This is based on questiommaire survey, environment in which the program took place, basic description of equipment and specification of the program itself in days. The thesis contains a few attachments of graphic version of the whole program, photographs from realization of the program and a sample of questionnaire used within the frame of the bachelor thesis.

Key word: trampoline jumping, free time, younger pupilage, stays program

(8)

Obsah

Úvod ... 13

1 CÍL PRÁCE ... 14

1.1 Hlavní cíl ... 14

1.2 Dílčí úkoly ... 14

2 SKOKY NA TRAMPOLÍNĚ ... 15

2.1 Historie a současnost ... 15

2.2 Bezpečnostní pravidla skoků na trampolíně ... 16

3 ZÁKLADNÍ SKOKY PROVÁDĚNÉ NA TRAMPOLÍNĚ ... 18

3.1 Skoky na trampolíně ... 18

3.1.1 Přímý skok ... 18

3.1.2 Ztlumení doskoku ... 19

3.1.3 Skok přímý skrčmo ... 20

3.1.4 Skok přímý schylmo ... 21

3.1.5 Skok přímý přednožmo roznožný ... 22

3.1.6 Přímý skok s obratem ... 23

3.1.7 Přímý skok do sedu a vztyk ... 24

3.1.8 Přímý skok do sedu s obratem o 180° do stoje ... 24

3.1.9 Přímý skok do sedu s obratem o 180°do sedu ... 25

4 MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK ... 26

5 PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU ... 27

6 POBYTOVÉ PROGRAMY ... 28

6.1 Povinnosti pořádající osoby ... 28

6.1.1 Hygienické podmínky ... 28

6.1.2 Zdravotník ... 28

6.1.3 Stravování a pitný režim ... 29

6.1.4 Ubytování ... 29

6.1.5 Sociální zařízení ... 29

6.1.6 Režim dne ... 29

7 METODIKA PRÁCE ... 30

7.1 Prostředí ... 30

8 TRÉNINKOVÝ PROGRAM ... 31 8

(9)

8.1 1. den - neděle ... 36

8.2 2. den - pondělí ... 39

8.3 3. den - úterý ... 42

8.4 4. den - středa ... 44

8.5 5. den - čtvrtek ... 46

8.6 6. den - pátek ... 48

9 ANKETA ... 49

9.1 Metoda zjišťování ... 49

9.2 Výsledky a vyhodnocení ... 49

Závěr ... 53

10 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ... 55

11 PŘÍLOHY ... 58

9

(10)

Seznam obrázků

Obrázek 1: Trampolína ... 16

Obrázek 2: Skok přímý ... 18

Obrázek 3: Ztlumení doskoku ... 19

Obrázek 4: Skrčka ... 20

Obrázek 5: Schylka ... 21

Obrázek 6: Roznožka ... 22

Obrázek 7: Přímý skok s obratem o 180° ... 23

Obrázek 8: Skok přímý do sedu a vztyk ... 24

Obrázek 9: Přímý skok do sedu s obratem o 180° do sedu ... 25

Obrázek 10: Tělocvična ... 30

Obrázek 12: Kroužení trupem ... 32

Obrázek 13: Stoj snožmo spatný ... 32

Obrázek 14: Vzpor stojmo, spatný - ručkováním vzpor ležmo ... 33

Obrázek 15: Kotoul skrčmo vpřed ... 33

Obrázek 16: Přemet stranou ... 33

Obrázek 17: Podpor na loktech, podpor vzad ... 34

Obrázek 18: Vzpor na pravé vpravo ležmo ... 34

Obrázek 19: obrázky na pozdější soutěž ... 36

Seznam tabulek

Tabulka 1: Věk respondenta ... 49

Tabulka 2: Pohlaví respondenta ... 49

Tabulka 3: Jak dlouho se věnujete trénování ... 50

Tabulka 4: Vzdělání v trenérské oblasti ... 50

Tabulka 5: Absolvování soustředění ... 51

Tabulka 6: Využil byste tento trampolínový program ... 51

Tabulka 7: Byl by v programu pouze trénink skoků na trampolíně ... 52 10

(11)

Tabulka 8: Byl by v programu zařazen i kondiční trénink ... 52 Tabulka 9: Byly by v programu zařazeny i zábavné hry ... 52

11

(12)

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ apod. a podobně

cca circa = přibližně ČR Česká republika

FIG Fédération Internationale de Gymnastique - Mezinárodní gymnastická federace Ing. engineer = inžernýr

např. například

s. strana

SK sportovní klub

TJ tělovýchovná jednota

tzn. to znamená

tzv. takzvaný

USA United States of America = Spojené Státy Americké viz odkaz na jinou stránku

12

(13)

Úvod

Volný čas si můžeme představit každý jinak. Někdo čte, jiný maluje, či se věnuje jiným činnostem. Ale jedno máme všichni společné.Je to čas, ve kterém děláme činnosti pro svoji radost, a rozvíjíme při tom své schopnosti a dovednosti.

Mezi mé zájmy patří mimo jiné hlavně skoky na trampolíně a s ní spjatá gymnastika. Myslím si, že je stále ještě spousta lidí, kteří o skocích na trampolíně mnoho nevědí.

Se skoky na trampolíně jsem se seznámila před deseti lety a neuměla jsem si představit, že bych s touto činností měla skončit. Proto pro mne bylo velice těžké, když jsem ze zdravotních důvodů musela přestat skákat. Odejít ale napořád od tohoto sportu jsem nechtěla. Rozhodla jsem se udělat si Trenérský kurz III. třídy a předávat své rady a zkušenosti mladším a méně zkušeným skokanům. Nyní již sedmým rokem pracuji pod vedením velmi zkušeného trenéra, několikanásobného mistra ČR Ing. Miroslava Patrmana.

Takto jsem začala pracovat s mladými lidmi. Po střední škole jsem chtěla ve studiu nadále pokračovat,a proto jsem se rozhodla pro obor Pedagogika volného času, kde jsem již po roce studia zjistila, že jsem zde správně.

Při rozhodování, jaké zvolit téma své bakalářské práce, jsem věděla, že chci propojit pedagogickou a sportovní část.

V bakalářské práci bylo hlavní myšlenkou vytvořit pobytový program, ve kterém bude propojena hra se sportem, především se skoky na trampolíně, a program bude zábavný pro děti mladšího školního věku.

Program je tvořen pro začínající trenéry, kteří by ho mohli vzít jako výchozí pro svůj.

Celou práci jsem se snažila vést praktickým směrem, aby mi byla přínosem do praxe.

13

(14)

1 CÍL PRÁCE

K řádnému a správnému plnění této práce byl stanoven hlavní cíl a několik dílčích úkolů.

1.1 Hlavní cíl

Hlavním cílem bakalářské práce je sestavení pobytového, tréninkového programu se zaměřením na skoky na trampolíně.

1.2 Dílčí úkoly

Ke splnění hlavního cíle byly stanoveny následující úkoly:

• prostudování odborné literatury;

• výběr vhodných aktivit

• sestavení programu

• závěry a doporučení pro praxi.

14

(15)

2 SKOKY NA TRAMPOLÍNĚ

2.1 Historie a současnost

Podle Tatranského (1990, s. 7) sahají skoky na trampolíně svojí historií až do 15.století.Dvorní šašci skákali na pružných deskách, které byly podepřené kůly. Později se objevilo cvičení u Eskymáků na tzv. „glugatak“, které připomínají trampolíny. Sloužila k tomu kůže z mrože a dřevěný rám, na kterém byla kůže napnutá. Ale první skutečná trampolína vznikla v cirkuse,kde byla původně záchranná síť, která sloužila akrobatům.

Ta se zmenšovala, docházelo k jejím úpravám a později vznikla trampolína jako samostatný cvičící nářádí. „Předpokládá se, že síť cirkusových akrobatů byla pojmenovaná po jejím původním objeviteli – vzdušném akrobatovi DuTrampolinim, který nejprve skákal na pružné desce, kterou zaměnil za pružnou síť, na které předváděl svoje mistrovství“ (Tatranský,1990, s. 7).

Zhruba do 20. století bylo možné trampolínu vidět pouze v cirkuse nebo ve světovém varieté. V této době se v USA G. Nissenovi a L. Griswoldovi podařilo sestavit trampolínu, která odpovídá požadavkům, a nechali si ji patentovat. G. Nissen spolu s dalšími odborníky v oboru založil i školu skoků na trampolíně. Použil slovo trampolína, které podle Tatranského (1990, s. 7) je „… ve skupině románských jazyků, kde z latinského kmene „tremble“, což znamená chvěti se, vzniklo francouzské „letremplin“ s významem odrazový můstek, španělské „trampolin“ překládané jako můstek pro skoky do vody a italské „trampoli“ – chodit na chůdách.“

V roce 1964 se konalo v Londýně 1. mistrovství světa ve skocích na trampolíně. Účastnilo se ho 12 států. Další mistrovství se konalo o rok později opět v Londýně a přibylo také skákání synchronních dvojic.

V této době vznikly také parametry pro závodní trampolíny, které později byly částečně upraveny. Výška konstrukce měla od země původně 90 – 120 centimetrů, nyní má pevně daný rozměr 110 centimetrů a obvod přibližně 5 x 3 metry. Rozměry a materiál pruhů, ze kterých je trampolínová plachta ušita, se nezměnil. Materiál je nylon nebo chemlon a šířka pruhů je 4 – 6 milimetrů. Z bezpečnostních důvodů jsou rámy zakryty a na kratších stranách trampolíny jsou měkké matrace, které mají rozměr 2 x 3 metry.

15

(16)

Obrázek 1: Trampolína, Zdroj: http://trampoliny.cstv.cz,1999

Nyní se v České republice nachází 8 trampolínových klubů:Trampolíny Liberec,Sokol Kampa, TJ Rožnov pod Radhoštěm, TJ sokol Dvůr Králové nad Labem, TJ sokol Žižkov 1, SK GT Litoměřice, TJ Aero Odolená voda, TJ sokol Olomouc.

Tyto kluby pořádají pravidelně závody pod vedením Mgr. Vladimíra Zemana, předsedy české gymnastické federace. Mezi hlavní a pravidelné závody patří Český a žákovský pohár, který se koná 4 – 5 x do roka. Jednou do roka Mistrovství ČR družstev a jednotlivců.

Jako další významné závody, kterých se ČR účastní, je World age group (Závod věkových skupin) na němž je možné vidět závodníky ve věku 12 – 17 let. Loňský ročník se konal na Floridě. Tyto závody trvají zhruba týden a sjíždějí se zde závodníci z různých zemí.

Závodníci mají možnost trénovat v době pobytu 2x denně před samotným závodem.

2.2 Bezpečnostní pravidla skoků na trampolíně

Je mnoho spekulací o tom, zda trampolína je, nebo není, zdravá. Stoupá počet studií, které tvrdí, že trampolína je nebezpečná a roste počet úrazů. Rozhodně nevylučuji variantu, že je to poměrně nebezpečný sport, ale ne více, než sporty jiné. Myslím si, že při jakékoliv pohybové aktivitě může dojít k úrazu, a to ať běháme, jdeme nebo skáčeme.

Podle studie Slimákové (2012) je trampolína zdraví prospěšná a patří k nejzdravějšímu pohybu vůbec. Zlepšuje koordinaci pohybů, protahuje tělo a zlepšuje koncentraci.

Při samotném skákání musíme používat svaly, a to i takové, o kterých nemáme ani zdání např.: hluboké svaly břišní, zádové nebo svaly pánevního dna. Dopady do plachty jsou měkké a tak šetří klouby. Vede ke zvýšení kostní hustoty, což je prevence proti osteoporóze.

Dále „… podporuje krevní oběh, napomáhá snižování cholesterolu i krevního tlaku a posiluje srdce“ (Slimáková 2012). Zajímavé je, že při skákání na trampolíně tělo funguje víc než při běhání a spotřebuje tak až o 15% více energie.

„Doporučuji upřednostňovat kvalitní trampolínu se všemi bezpečnostními prvky“

(Slimáková 2012).

16

(17)

Předseda komise skoků na trampolíně Vladimír Zeman (2004, s. 4) vystihl skoky na trampolíně jako radost z pohybu, pocit euforie, lehkého mrazení kolem žaludku a zvláštní pocit ze stavu beztíže. Tyto pocity jsou však doprovázeny i nebezpečím, protože trampolína může být i velmi nebezpečný nástroj a je třeba dbát na bezpečnostní pravidla před skákáním i při něm.

Jednou ze základních věcí před samotným cvičením je zvolit vhodný oděv podle pravidel FIG. Ten by měl být přizpůsoben pohybu a nesmí mít zipy, kovové nebo plastové cvočky aj.

ostré části, které by mohly poškodit plachtu trampolíny a zranit skokana. Nejvhodnější je zvolit přiléhavé triko, legíny nebo šponovky a ponožky nebo gymnastické cvičky. Dále je potřeba, aby skokan neměl žádné šperky a jiné módní doplňky, hrozí zachycení a následné zranění.

Před samotným skákáním by se měl skokan dobře rozcvičit, tzn. zahřát se a protáhnout.Takto připravený může vstoupit na trampolínu.

Základním pravidlem je skákat na středu plachty,na tzv. křížku, který je viditelný na každé trampolíně. Každý, kdo skáče na trampolíně, skáče jen tak vysoko, jak se cítí.

17

(18)

3 ZÁKLADNÍ SKOKY PROVÁDĚNÉ NA TRAMPOLÍNĚ 3.1 Skoky na trampolíně

Každý závodník, který se dnes věnuje poměrně náročným skokům, ať už se jedná o dvojitá, trojitá salta, musel začínat od začátku. Mezi základní skoky patří následujících 10 cviků.

3.1.1 Přímý skok

Přímý skok je základním skokem, kterým začíná každý, kdo vystoupí na trampolínu.

„Jeho nácviku věnujeme zvýšenou pozornost, protože se z něho odvíjejí ostatní skoky začínající odrazem z nohou. Skoky přímé, kterými cvičenec nabírá potřebnou výšku a polohu před prvním skokem povinné a nebo volné sestavy, jsou proto limitujícím činitelem úspěšného zvládnutí celého vystoupení na trampolíně“ (Tatranský, 1990, s. 55).

Metodika: cvičenec si stoupne na střed trampolíny, nohy mírně rozkročené, kolena propnutá. Pohledem je třeba sledovat prostor asi metr před sebou. Tělo je třeba mít zpevněné.

Pažemi cvičenec pohybuje v rytmu skoku a to následovně:

• paže jsou propnuté, směřují do země,

• paže zvedáme před tělem až do vzpažení. Je vhodné mírné pokrčení, a to pouze když se paže nacházejí v oblasti hrudníku,

• propnuté paže připažujeme, a to stranou.

Obrázek 2: Skok přímý, Zdroj: Tatranský, 1990

18

(19)

3.1.2 Ztlumení doskoku

Slangově se také říká „stopping“ a tento výraz je používán daleko častěji. Tomuto cviku je potřeba věnovat dostatečnou pozornost. Jedná se totiž o prvek, který cvičenec provádí vždy po doskákání jakéhokoliv předchozího cviku. Mimo jiné je velmi důležité tímto prvkem ukončit svoji sestavu.

Obrázek 3: Ztlumení doskoku, Zdroj: Tatranský, 1990

19

(20)

3.1.3 Skok přímý skrčmo

„Skrčka“ vychází z přímého skoku. Pokud již cvičenec ovládá zpevněný přímý skok, může se pokusit o skrčku. Vyskočí jako v poloze přímého skoku a „… těsně před kulminačním bodem pažemi uchopí oblast podkolenní. Stehna si přitahuje směrem k hrudníku“(Tatranský, 1990, s. 63).Je zde velice důležité, aby se dotyčný nepředkláněl.

Pohyb dělá pouze dolní polovina těla.

Metodika: cvičenec sedí na zemi a dotýká se podložky hýžděmi a špičkami. Důležitá jsou rovná, pevná záda. Jinak hrozí protáčení vzad.

Obrázek 4: Skrčka, Zdroj: Tatranský, 1990

20

(21)

3.1.4 Skok přímý schylmo

Schylka vychází z přímého skoku. Cvičenec vyskočí do výšky, a když se nachází před kulminačním bodem, schýlí se tak, že dolní část těla přednoží, paže jsou mírně pokrčené v loktech a dotýkají se špiček chodidel, hlava je předkloněná.

Metodika: opět vyzkoušíme cvik nejprve na žíněnce nebo jiné pevné podložce.

Obrázek 5: Schylka, Zdroj: Tatranský, 1990

21

(22)

3.1.5 Skok přímý přednožmo roznožný

Roznožka vychází z přímého skoku. Jakmile se cvičenec nachází před kulminačním bodem, roznoží a paže směřují na špičky chodidel.

Obrázek 6: Roznožka, Zdroj: Tatranský, 1990

22

(23)

3.1.6 Přímý skok s obratem

Cvičenec vyskočí do výše, stejně jako ve skoku přímém. Po odrazu tlačí cvičenec dolní končetiny za sebe. Špičky a kolena musí být propnuté a u sebe. Po výskoku zvedáme paže do vzpažení. „Před kulminačním bodem začíná rotace do směru obratu, otáčíme zpevněné tělo točením hlavy, ramen, trupu a končetin“(Tatranský,1990, s. 68).

Metodika: je potřeba zvládnout bez problému skok přímý a naučit švih rukou do obratu.

Obrázek 7: Přímý skok s obratem o 180°, Zdroj: Tatranský, 1990

23

(24)

3.1.7 Přímý skok do sedu a vztyk

Tento prvek bývá často zařazován do povinných i volných sestav. Je specifický hlavně tím, že jako jeden z mála skoků je při dopadu do plachty fixován dlaněmi. Po odrazu cvičenec stoupá do kulminačního bodu a těsně před jeho překonáním přednoží. „Při dopadu na plachtu svírá hrudník a nohy úhel 90°“ (Tatranský, 1990, s. 72). Paže po odrazu přecházejí ze vzpažení k připažení. V sedu jsou paže mírně pokrčené v lokti a dlaně s prsty směřují vpřed.

Metodika: každý cvičenec by měl vyzkoušet správnou polohu na pevné položce.

Obrázek 8: Skok přímý do sedu a vztyk, Zdroj: Tatranský, 1990

3.1.8 Přímý skok do sedu s obratem o 180° do stoje

Zde je důležité, aby cvičenec uměl jak přímý skok, tak obrat o 180°. V tomto případě se spojují tyto dva cviky dohromady. Jakmile cvičenec vstává ze sedu, ruce zvedá do vzpažení a stejně jako u obratu otáčíme zpevněné tělo za ramenem, a to vlevo nebo vpravo,až do stoje přímého. Začíná hlavou poté rameny, trupem a končetinami.

24

(25)

3.1.9 Přímý skok do sedu s obratem o 180°do sedu

Cvičenec musí umět předchozí prvek. A teprve v tomto momentě si může dovolit vyzkoušet tento cvik. „Z výchozí polohy cvičenec zvedá ruce za aktivní pomoci ramen až do vzpažení, následuje mírné otočení hlavy, trupu, paží a nohou vlevo nebo vpravo.“(Tatranský, 1990, s. 76). Cvičenec opět končí v sedu. Ruce a nohy má neustále napnuté.

Obrázek 9: Přímý skok do sedu s obratem o 180° do sedu, Zdroj: Tatranský, 1990

25

(26)

4 MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK

V bakalářské práci je program zaměřen na děti ve věku 6 – 12 let, což je mladší školní věk neboli střední dětství. Podle Thorové (2015, s. 402) se toto období rozděluje na rané střední dětství, což je do 9 let a pozdní střední dětství, které trvá od 10 do 11/12 let. Děti v tomto věku žijí téměř v neproblematickém světě. „Příroda, technika, sport, mají nyní velkou přitažlivost a mnohé děti dovedou předmětům svého zájmu věnovat tolik píle a pozornosti, že se v daném oboru stanou docela solidními odborníky“ (Matějček, Pokorná, 1998, s. 96).

V raném dětství děti většinou ještě hodně žalují, posmívají se, nedovedou přijímat kritiku a poukazují na nedostatky svých kamarádů.

Podle Špaňhelové (2008, s. 122) je velmi důležitá v tomto období hra. Doposud byla hra fantazijní, nyní si dítě hraje spíše konkrétně. „Hra je často složitější, má složitější pravidla než v předchozím období. Je dobře, když je dítě zdravě soutěživé, má radost ze své výhry, má však také umět prohrávat a radovat se z výhry druhého“ (Špahnělová, 2012, s. 122). Dítě se může stát velmi oblíbené a populární i díky své odvaze.

„Vrstevnické vztahy jsou ještě vrtkavé a nestálé. Dítě se jednu chvíli pohádá, pocítí prudkou nenávist, za chvíli se udobří a skamarádí. Děti se ve skupině učí strategickému myšlení, spolupráci, komunikaci, soupeření, smyslu pro fair play, učí se zvládat frustraci z prohry a odolávat nátlaku skupiny“ (Thorová, 2015, s. 408).

Pokročilejší fází socializace je zakládání nejrůznějších spolků a skupin. Patří do nich pouze určití členové, kteří si důvěřují a mají určitá pravidla, která si většinou sami vymyslí.

Tyto skupiny však velmi často a brzy zase zanikají.

Dítě v tomto období tráví spoustu času sezením ve školní lavici. A proto je na místě pohybová aktivita. Ta „…by se však měla stát kompenzací přemíry statických činností. Sport je nejlepší prevencí obezity, kterou trpí okolo 10% českých dětí“ (Thorová, 2015, s. 410).

Podle Thorové(2015, s. 410) je toto období u dětí označováno jako zlatý věk motorického učení, první období tělesné zdatnosti a obratnosti. Je to velmi citlivé období, umožňující dítěti si poměrně snadno osvojit základy nejrůznějších sportovních aktivit. „Narůstá vytrvalost, zvyšuje se rychlost, koordinace a kontrola pohybů“ (Thorová, 2015, s. 410). Sportovní výkonnost má vliv na postavení dítěte v kolektivu. A jakýkoliv sport je účinná forma na vybití agrese. Je důležité, aby byl sport v tomto věku pro děti hravý.

26

(27)

5 PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU

„Volný čas je možno chápat jako opak nutné práce a povinností, dobu, kdy si své činnosti můžeme svobodně vybrat, děláme je dobrovolně a rádi, přinášejí nám pocit uspokojení a uvolnění“ (Pávková, Hájek, Hofbauer, Hrdličková, Pavlíková, 1999, s. 15). U dětí a mládeže je podstatné, aby volný čas byl ovlivňován pedagogickými pracovníky.Důležité je, aby vedení bylo nenásilné, účast dobrovolná a činnosti pestré.„Míra ovlivňování volného času závisí na věku dětí, jejich mentální a sociální vyspělosti i na charakteru rodinné výchovy.“

(Pávková, Hájek, Hofbauer, Hrdličková, Pavlíková, 1999, s. 15).

Podle Krtičky dělíme volný čas do tří skupin:

• relaxační – touto skupinou volného času je myšleno odpočívání. Nepatří sem biologický spánek. Spíše jen odpočinek.

• zábava – do této skupiny patří aktivní forma odpočinku.

• sebevzdělávání a vzdělávání – tato skupina zahrnuje veškeré aktivity, ve kterých se děti vzdělávajísamy nebo v nějaké zájmové organizaci.

„Úkolem pedagogiky volného času je chápat volný čas jako dobu, která není věnována nicnedělání (nebo pouze v malé míře), nýbrž jako příležitost k činnosti jiného druhu, než je ta, která je pro nás povinná, dále dobu, která je příležitostí k odpočinku, zábavě a rozvoji vlastní osobnosti. Souhrně se tedy můžeme vrátit k tvrzení, že volný čas dětí a mládeže je rozumět čas, který zůstává ke svobodnému využití“ (Krtička, 2004, s. 28).

Volný čas mohou děti trávit v různých zařízeních. Může se jednat např. o školní družiny a kluby, střediska pro volný čas dětí a mládeže, domovy mládeže a různá sdružení.

27

(28)

6 POBYTOVÉ PROGRAMY

„Jsou to organizované pobyty 20 a více dětí do 15 let na dobu delší než čtyři dny, jejichž účelem je posílit zdraví a zvýšit jejich tělesnou zdatnost“ (IDM, Harmach, Hoffmann, Jírová, Nováková, Štolcová, 2004, s. 7).

Podle skupiny autorů - IDM, Harmach, Hoffmann, Jírová, Nováková, Štolcová (2004, s. 7). Děti v mladším školním věku by měly část letních prázdnin trávit na táboře.

Zde si v rámci pobytu rozvíjejí nové dovednosti a to pohybové, komunikační i logické.

Výhodu mají děti, které jsou společenské, samostatné a hravé.

Každý tábor, soustředění nebo jiné zotavovací akce musejí mít nějaký řád a dodržování pravidel.

6.1 Povinnosti pořádající osoby

Každá pobytová akce se musí předem dobře připravit a během ní se musí dodržovat několik základních pravidel.

6.1.1 Hygienické podmínky

Zajistit „… hygienicky nezávadný stav zařízení a provést opatření k předcházení přenosným nemocím a poškození zdraví“ (IDM, Harmach, Hoffmann, Jírová, Nováková, Štolcová, 2004, s. 7).

6.1.2 Zdravotník

Na každém táboře musí být zdravotník.Tím je člověk, který je např.: „… lékař, střední zdravotnický pracovník oboru všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka nebo student lékařské fakulty, který ukončil třetí ročník“ (IDM, Harmach, Hoffmann, Jírová, Nováková, Štolcová, 2004, s. 21). Provozovatel zajišťuje výbavu lékárničky.

Před zahájením pobytové akce posoudí obvodní lékař, zda je dítě schopné zvládnout danou akci z věkového a zdravotního hlediska. „Provozovatel smí přijmout jen dítě, které je k účasti zdravotně, fyzicky i psychicky způsobilé“ (IDM, Harmach, Hoffmann, Jírová, Nováková, Štolcová, 2004, s. 8)

28

(29)

6.1.3 Stravování a pitný režim

Toto jsou dvě velmi důležité věci. Organizátor je povinen zajistit pitnou vodu a vodu na umývání dětí, nádobí i uklízení. Vzhledem k tomu, že připravovaný tábor v bakalářské práci je založen na vysoké fyzické zátěži, je důležité, aby účastníci měli pravidelný přísun spíše chladnějších tekutin a stravu s adekvátně zvýšenými energetickými hodnotami.

Stravování musí být 5 x denně:

• snídaně – musí obsahovat alespoň jeden teplý nápoj,

• dopolední svačina (přesnídávka),

• oběd,

• odpolední svačina,

• večeře.

Alespoň jedno hlavní jídlo musí být teplé.

6.1.4 Ubytování

Zpravidla se pořádá v budovách nebo stanech, a to odděleně dle pohlaví. Osoby sloužící jako dozor nebo lektoři se ubytovávají v blízkosti dětí. „Prostor pro spaní a uložení osobních věcí musí být izolován od země proti vlhku a chladu“(IDM, Harmach, Hoffmann, Jírová, Nováková, Štolcová, 2004, s. 9).

6.1.5 Sociální zařízení

Umývárny a toalety navštěvují děti odděleně dle pohlaví, a to podle následujících parametrů:

5 dětí / 1 umyvadlo, 30 dětí / 1 sprchová růžice, 20 dětí / 1 toaleta.

6.1.6 Režim dne

„V režimu dne musí být pevně stanovena doba pro spánek, osobní hygienu a stravování“

(IDM, Harmach, Hoffmann, Jírová, Nováková, Štolcová, 2004, s. 10). Spánek musí být minimálně 9 hodin. Pouze tehdy, kdy se koná noční hra, se budíček posouvá. Dítě musí mít ale na spánek nejméně 6 hodin.

Na jednoho vedoucího připadá maximálně 10 dětí ve věku 6 – 10 let.

29

(30)

7 METODIKA PRÁCE

Před samotným vznikem plánu bylo potřeba stanovit kolik, a jak starých účastníků se pobytu zúčastní. Musela jsem brát v úvahu, že táboru se budou účastnit děti, které na trampolínách nikdy neskákaly a také děti, které mají již několik lekcí skákání za sebou.

Při sestavování soutěžních týmů jsem se řídila věkem, pohlavím a rodinnými příslušníky.

Všechny týmy byly věkově a pohlavně vyrovnané. V žádné skupině nebyli sourozenci spolu.

Plán vznikal za pomoci prostudované odborné literatury, osobních zkušeností z předchozích let a konzultací zkušeného trenéra Ing. Miroslava Patrmana.

Realizací programu byla ověřena jeho funkčnost. Zejména zda je možné ho zrealizovat a jestli je vhodný pro danou věkovou kategorii. Nebyly sledovány výkony po prodělání programu.

7.1 Prostředí

Soustředění se koná ve vesnici Habartice nedaleko hranic s Polskem. Po celý pobyt máme k dispozici tělocvičnu, ve které se cvičí, spí a probíhá stravování. Děti i trenéři spí na žíněnkách ve vlastním spacáku. V tělocvičně je i sklep, kde je kuchyň a jídelna. Zde se 4 x denně stravujeme: snídaně, 2 x svačina a večeře. Na oběd se dochází do 800metrů vzdálené restaurace Zámecký dvůr.V tělocvičně je dále místnost se sprchami a sociálními zařízeními zvlášť pro chlapce a děvčata.

Ze sportovního vybavení, které každoročně stěhuje Trampolíny Patrman, zde máme k dispozici 4 Eurotrampolíny, akróbu, lanč a jiné gymnastické pomůcky: kozu, bradla, švédské bedny, apod. K dispozici máme fotbalové a dětské hřiště.

Obrázek 10: Tělocvična, Zdroj: http://www.obechabartice.cz/

30

(31)

8 TRÉNINKOVÝ PROGRAM

Tento plán obsahuje každodenní cíle, časové dotace, personální obsazení, zodpovědnost za dané aktivity, hry a jejich pravidla, materiálně technické pomůcky a případně u některých symbolický rámec.

Realizační tým se bude skládat ze čtyř kvalifikovaných trenérů, kteří absolvovali Trenérský kurz III. třídy. Plán je připraven na 6 dní včetně dne příjezdu. Počítá se s dvaceti dětmi, různého pohlaví ve věku 6 – 12let, které budou rozděleny do skupin.

Denní program jsem zvolila následující:

• 7:30 budíček,

• 8:00 ranní běh,

• 8:15 snídaně,

• 8:30 – 9:00 úklid,

• 9:00 – 11:30 dopolední trénink, zahrnuje i pauzu na svačinu,

• 11:30 – 14:30 oběd, polední klid,

• 14:30 – 17:00 odpolední trénink, zahrnuje i pauzu na svačinu,

• 17:00 – 18:00 hry,

• 18:00 – 18:30 večeře,

• 18:30 – 19:00 úklid,

• 19:00 – 20:30 večerní program,

• 20:30 – 21:00 hygiena

• 21:00 večerka.

Tento režim se nevztahuje na den příjezdu.

Celý pobyt je zarámován jako „Velké letní dobrodružství“ a bude probíhat od nedělního odpoledne 20. 7. 2014 do pátečního odpoledne 25. 7. 2014.

Každý den se budou opakovat některé činnosti, a to následující:

v 7:30 hodin budíček, který bude probíhat formou puštění písniček z pohádek a filmů.

Následně se děti oblečou do sportovního a půjdou běhat. Trasa je dlouhá cca 0,5 kilometru.

Tohoto ranního běhu se ujme trenérka Jiřina a trenér Michal, kteří se budou střídat.

Po návratu budou mít děti čas na osobní ranní hygienu. Poté bude následovat snídaně, kterou připraví kuchařka. Každé ráno po snídani budou mít děti čas na ranní úklid, tj. ustlání spacáků, složení prádla, uklizení osobních věcí, apod. Tato činnost bude během dne bodována. Body se budou přičítat do týmů za každého člena zvlášť. Proto je do programu zařazen i večerní úklid.

31

(32)

V 9 hodin začne ranní trénink, který bude mít několik částí. Na začátku tréninkového bloku se budou děti muset rozběhat a zahřát. Na to jsem zvolila pohybové hry, na každý den jiné, které budou jednotlivě popsány níže v patřičných dnech.

Další součástí každého tréninku bude protažení. Pro lepší představivost jsem k několika cvikům přiložila obrázek. Do protahovacích cviků jsem zařadila následující:

• stoj rozkročný spatný - úklon hlavy doleva/doprava/dopředu,

• stoj rozkročný spatný - předklon hlavy mírně šikmo doleva/doprava,

• stoj rozkročný spatný - z předpažení malé kruhy dolů dovnitř,

• stoj rozkročný spatný - ze vzpažení kroužení vzad/vpřed dovnitř,

• stoj mírně rozkročný - skrčit vzpažmo zevnitř ruce v týl - úklon trupu čelně vpravo/vlevo,

• stoj rozkročný - předklon - kroužení trupem vlevo/vpravo (viz obrázek 11),

Obrázek 11: Kroužení trupem, Zdroj: http://www.socea.cz/projekty/paloucek/material/TVM/NTC.pdf

• vzpor stojmo (viz obrázek 12),

Obrázek 12: Stoj snožmo spatný, Zdroj: http://www.socea.cz/projekty/paloucek/material/TVM/NTC.pdf

32

(33)

• vzpor stojmo, spatný - ručkováním vzpor ležmo (viz obrázek 13),

Obrázek 13: Vzpor stojmo, spatný - ručkováním vzpor ležmo, Zdroj:

http://www.socea.cz/projekty/paloucek/material/TVM/NTC.pdf

• stoj rozkročný - hluboký ohnutý předklon,

• vzpor stojmo rozkročný - ručkováním vzpor ležmo rozkročný,

• překážkový sed, pravou/levou

• sed snožmo spatný - hluboký předklon - vzpažit ruce - výdrž 10 vteřin,

• sed roznožný - hluboký předklon - vzpažit ruce - výdrž 10 vteřin.

Cviky jsou záměrně stejné každý den v ranním i odpoledním tréninku, a to z důvodu, aby měly děti samy možnost pozorovat, zda se ve cvicích zlepšily.

Po těchto protahovacích cvicích bude následovat v dopoledním i odpoledním tréninku gymnastika, do které jsem připravila tyto cvičebné tvary, které jsou místy doplněné ukázkou v podobě obrázku:

• kotoul skrčmo vpřed (viz obrázek 14).

Obrázek 14: Kotoul skrčmo vpřed, Zdroj: http://www.socea.cz/projekty/paloucek/material/TVM/NTC.pdf

• kotoul skrčmo vzad,

• stoj o napjatých pažích - s pomocí trenérů,

• přemet stranou - s pomocí trenérů (viz obrázek 14),

Obrázek 15: Přemet stranou, Zdroj: http://www.socea.cz/projekty/paloucek/material/TVM/NTC.pdf

33

(34)

• rondát,

• čertík,

• nůžkový skok,

• jelení skok.

A poslední skupinou cvičebných tvarů, které budou také stejné dopoledne i odpoledne, jsou posilovací. A do těch jsem zařadila následující:

• leh na břiše - zanožit - prohnutý záklon - vzpažit dlaně vpřed - výdrž 20 vteřin

• sedy - lehy - opakovat 10 x

• vzpor - klik - opakovat 10 x

• podpor na loktech - výdrž 20 vteřin

• podpory vzadu - výdrž 20 vteřin (viz obrázek 14),

Obrázek 16: Podpor na loktech, podpor vzad, Zdroj: http://www.socea.cz/projekty/paloucek/material/TVM/NTC.pdf

• vzpor na pravé/levé ruce vpravo/vlevo ležmo (viz obrázek 14),

Obrázek 17: Vzpor na pravé vpravo ležmo, Zdroj: http://www.socea.cz/projekty/paloucek/material/TVM/NTC.pdf

Na trampolíně budou děti rozděleny do 4 skupin podle zdatnosti. Na každé trampolíně bude vždy jeden trenér a bude učit určité prvky. Střídání bude cca po 20 minutách.

34

(35)

1. trampolína - zodpovědnost: Jiřina:

• přímé skoky,

• stopping,

• přímé skoky - stříhání nohou,

• přímé skoky se vzpaženýma rukama,

• přímé skoky s obručí.

2. trampolína - zodpovědnost Lucie:

• přímý skok s obratem o 180°

• skrčka,

• schylka,

• roznožka,

• sed a vztyk.

3. trampolína - zodpovědnost já, vázání prvků na sebe:

• sed, vztyk, přímý skok, skrčka, stopping,

• přímý skok, schylka, přímý skok, stopping,

• přímý skok, roznožka, přímý skok, obrat o 180°, stopping.

• sed vztyk s obratem o 180°.

4. trampolína - zodpovědnost Michal:

• chytání a nácviky na salta.

Každý den se po dopoledním tréninku, který končí v 11:30, bude docházet na oběd do již zmíněné restaurace. Po návratu do tělocvičny bude následovat polední klid, a to do 14:30 hodin. Tento čas děti využijí na odpočinek.Leží ve svých postýlkách, některé usnou a jiné si spolu povídají, popř. hrají nějaké hry, ale je potřeba, aby byly v klidu.

Večeře bude každý den v čase 18:00 - 18:30 hodin. Před večerkou, která je plánovaná na 21:00 hodin, budou mít děti 30 minut na postupné osprchování. Jako 1. chodí mladší děti.

Druzí následně dívky střídavě s chlapci. Nakonec zbytek. Je nezbytně nutné, aby při sprchování měly děti dozor a nedocházelo k úrazu.

35

(36)

8.1 1. den - n eděle

Cíl: seznámit účastníky mezi sebou, s organizačním týmem, s pravidly, která budou všichni dodržovat, s prostředím, ve kterém se budou nacházet. Nutno také odbourat počáteční strach z nového, nejistotu a ostych.

Příjezd dětí a trenérů je naplánován v rozmezí 14 - 16 hodin. Při příjezdu se ještě budou řešit organizační záležitosti, které má na starosti Jiřina. Následně budou děti odváděny na místa, kde po dobu pobytu budou spát.A v tomto momentě také obdrží účastníci jeden ze tří obrázků: Krtečka, Makovou panenku a motýla Emanuela nebo Křemílka a Vochomůrku, podle kterých se později rozdělí do tří soutěžních týmů.

Po příjezdu bude dětem představen lektorský tým a seznámí se se základními pravidly.

Na trampolínu chodíme pouze v době tréninku a pod ní je vstup zakázán. Když má někdo nějaký problém (hlad, bolest, apod.), může přijít za kterýmkoliv trenérem.

Andělská Anděla

Tato hra je velmi jednoduchá a s poupravenými pravidly ji lze hrát i s mladšími dětmi.

Pravidla: všichni zavřou oči a vymyslí si jednu věc (jídlo, zvíře, apod.), podle toho co mají nejraději. Poté oči otevřou a hra může začít. Navrhuji, aby začal jeden z trenérů, abychom předešli prvotnímu ostychu některých jedinců. Postupovali bychom dále v kroužku. Když se všichni představí, můžeme zvolit alternaci, a to: každý představí sebe a kamaráda po své pravé ruce. Toto zopakujeme ještě jednou i s přívlastkem, který o sobě každý zmínil.

Tuto aktivitu je dobré zařadit na začátek, aby se předešlo již zmiňovanému ostychu. Dále pak seznámí ostatní, co mají rádi.

M-T vybavení: žádné Zodpovědnost: Petra

Obrázek 18: Obrázky na pozdější soutěž, Zdroj:

https://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi&ei=kTaEVZGj GsLQ7AaWn6rYDQ&ved=0CBAQqi4oAQ

36

(37)

BANG!

Andělská Anděla je hra klidného rázu, a proto jsem jako další připravila aktivitu malinko složitější, ale rychlou a zábavnou. Tato hra bude rámována jako: zkouška tajných agentů -

„Nyní se nacházíme mezi tajnými agenty. Každý agent má jméno. A každé jméno má agenta.

Teď nás čeká velmi důležitá mise. Abychom v ní všichni obstáli, musíme prokázat svou bystrost a rychlost.“

Pravidla: děti si stoupnou do kroužku. Jeden z vedoucích bude stát uprostřed a otáčet se dokola, ruce má sevřené do tvaru pistole. Jakmile ukáže na někoho v kroužku, dotyčný si musí co nejrychleji dřepnout. Dva hráči vedle něho na sebe namíří spojenýma rukama ve tvaru pistole a vystřelí na sebe tím způsobem, že řeknou co nejrychleji jméno druhého hráče. Ten, který řekl správné jméno dříve, duel zvítězil a pokračuje ve hře. Hráč, který duel prohrál, vypadává ze hry, opustí kruh a stává se divákem. Může také dojít k tomu, že hráč, na kterého ukáže pistolník uprostřed, si nestihne rychle dřepnout a jeden z hráčů vedle něj řekne jméno dřív. Potom vypadávají oba dva – zastřelený i ten, který si nestihl dřepnout. Třetí možnost je ta, že se kulky střetnou. A to tak, že hráči řeknou jméno druhého současně.

V tomto případě se kulky střetly a nevypadává nikdo. Jakmile zbudou na konci poslední 2 hráči, mají spolu duel. To znamená, že si stoupnou zády k sobě a připraví si pistole vytvořené spojením rukou. Vedoucí říká zvířata, která žijí v našem lese.Při každém zvířeti hráči udělají krok vpřed. Jakmile řekne takové, které v českém lese nežije (např.: žirafa), hráči se otočí a vystřelí na svého protivníka tak, že opět řeknou jeho jméno. Ten, který takto učiní dřív, se pro toto kolo stává nejlepším agentem a je zvolen jako pomocník při řešení záhady v týmu známých detektivů Scooby – Doo.

M-T vybavení:žádné Zodpovědnost: Petra Procházka a kolíčkovaná

Před večeří, tj. v 17 hodin, půjdou účastníci a lektoři na procházku, aby se seznámili s trasou, kterou budou běhat následující den a po celý zbytek pobytu. Slouží také jako prostor k volnému seznámení mezi sebou. Na cílovém místě bude vysvětlena hra, kterou hrajeme při cestě zpátky.

37

(38)

Pravidla: ve hře jsou 3 různě barevné kolíčky. Každý kolíček představuje úkol, který se dozví ihned po vysvětlení pravidel. Kolíček může být připnut komukoliv na jakoukoliv část jeho těla nebo oblečení a počítá se do tří. Pokud si ho dotyčný nevšimne, musí splnit daný úkol, podle barvy kolíčku. V případě, že si kolíčku všimne, musí si ho škoditel vzít zpět. Kolíčky mají barvu a úkol následující: modrý – 5 dřepů; červený – přednes krátké básničky nebo písničky; žlutý –říct jméno toho, kdo mu kolíček připnul.

M-T vybavení:3 kolíčky různých barev.

Zodpovědnost:Lucie.

Výroba plakátu

V 19 hodin začne večerní program a s ním i čas na obrázky, které všichni obdrželi při příjezdu.

Prvním úkolem bude, rozdělit se podle obrázků do tří týmů, ve kterých budou vykonávány některé hry a rozdávány body za úklid.

Když se všichni rozdělí do týmů, bude každý tým mít za úkol vymyslet svůj název týmu a vytvořit plakát, který charakterizuje jejich skupinu nebo název. Na ně budou později zapisovány body z různých soutěží. Poté každý zástupce týmu krátce představí svůj tým a ukáže plakát.

M-T vybavení:rozdané obrázky, archy papíru, psací potřeby.

Zodpovědnost: Jiřina.

Jsem to já nebo ne?

Tato aktivita je klidnějšího typu a zařadila jsem ji z důvodu, aby se děti uklidnily před tím, než půjdou do sprch a následně spát.

Pravidla:jeden hráč odejde za dveře a něco na sobě změní (rozpustí si vlasy, sundá si kus oblečení, vymění si boty, apod.).Poté se vrátí za ostatními, stoupne si před ně a oni musí uhodnout, co na sobě daný člověk změnil. Vedoucí hlídají, aby se vystřídali všichni.

M-T vybavení:žádné Zodpovědnost: Petra

38

(39)

8.2 2. den - p ondělí

Cíl: ti co nikdy neskákali na trampolíně se seznámí s trampolínou a naučí se prvotní cviky.

Pokročilí skokani si zopakují základní skoky.Poznají nové hry.

Je důležité myslet na to, že děti od začátku prázdnin pravděpodobně necvičily, a proto může dojít snadněji k úrazu. A tak do tréninku zařadíme dostatečné množství rozehřívacích cviků a cviků na protažení svalů, abychom jim předešly.

DOPOLEDNE Mouchy

Pravidla: děti na povel „mouchy“ běhají různě ve volném prostoru a u toho mávají pažemi, čímž znázorňují let. Podle níže vypsaných hesel mají různé úkoly. „Plyn“ děti si musí sednout do tureckého sedu a zacpat si nos. „Potopa“ žádná noha nesmí zůstat na zemi, jinak se utopí.

„Bomba“ co nejrychleji lehnout na břicho a schovat hlavu. „Nálet“ děti se musí rychle za něco schovat, aby nebyly vidět. „Medvěd“ děti se zastaví na místě v pohybu, ve kterém byly, a ani se nehnou, dokud opět nezazní „mouchy“.

M-T vybavení:žádné.

Zodpovědnost:Michal.

Míčové soutěže

Pravidla:děti se rozdělí do tří družstev. V každém družstvu si stoupnou za sebe a první v zástupu dostane míč. Na písknutí si tým předává míč, a když míč dojde nakonec, vyběhne poslední dopředu. To se opakuje, dokud se takto všichni neposunou do cíle. Míč si budou předávat vrchem, spodem (stoj rozkročný) a stranou (vpravo/vlevo).

M-T vybavení:3x míč.

Zodpovědnost:Lucie.

Na jelena

Zarámování:„Věděli jste, že kdysi dávno, když se indiáni nudili, vymysleli skvělou hru a zároveň tak trénovali na lov bizonů? Chtěli byste se také na chvíli stát indiány a bizony?“

Pravidla:všichni si stoupnou do kruhu. Vybere se jeden, který půjde doprostřed. Pomocí míče si ostatní musí mezi sebou „nabít“, a to tak, že hodí míč někomu jinému, ten ho musí chytit, nechytí-li nemá nabito. Po tomto úkonu se snaží zasáhnout hráče uprostřed, který se stal bizonem. Pokud ho trefí, jde doprostřed místo něho.

M-T vybavení:míč.

Zodpovědnost:já.

39

(40)

ODPOLEDNE Ovečky

Pravidla:vybere se jeden hráč, ten se stává vlkem a stojí na jedné straně tělocvičny. Ostatní jsou ovečky a stojí na druhé straně. Probíhá mezi nimi následující rozhovor:

vlk:„Ovečky, ovečky, pojďte domů!“

ovečky: „Nepůjdeme!“

vlk: „Proč?“

ovečky: „Protože se bojíme!“

vlk: „Ovečky, ovečky, nebojte se!“

A následně vyběhne vlk proti ovečkám, které mu běží naproti. Ten se jich snaží chytit co nejvíce, ale nesmí se vracet. Běží pouze přímo. Ovečky, které vlk chytil, se stávají vlky.

A hra pokračuje. Ovečka, která zůstane jako poslední, se v nové hře stává prvním vlkem.

M-T vybavení:žádné.

Zodpovědnost: já Trochu jiná baba

Pravidla:všichni se pohybují pomocí kotrmelců. Určí se jeden, který má „babu“. Ten ji předá někomu jinému. Baba se nevrací tomu, od koho ji hráč dostal.

M-T vybavení:žádné.

Zodpovědnost: Jiřina.

Místa si vymění Ti…

Z dřívějších zkušeností vím, že tato hra je velmi oblíbená. Dá se využít i jako aktivita k dozvědění se něčeho dalšího o ostatních.

Pravidla:hráči sedí na židlích v kruhu, jeden stojí uprostřed.Do začátku je dobré zvolit doprostřed někoho z vedoucích. Ten začíná větou „Místa si vymění ti, …“ a doplní, co ho napadne, např.: „co se těšili na tohle soustředění.“.Kdo se na soustředění těšil, se nyní zvedne a musí si vyměnit místo s někým jiným. V tomto okamžiku, se ten, kdo řekl danou větu, snaží ukrást židli, aby uprostřed zůstal někdo jiný.

M-T vybavení:židle, o jednu méně než je hráčů.

Zodpovědnost: Michal.

40

(41)

Živé pexeso

Pravidla: vyberou se dva hráči pexesa a jdou někam, odkud neuvidí ostatní (za dveře).

Z ostatních jsou kartičky pexesa, které utvoří dvojice. Je lepší zvolit dvojice, které hádači nečekají. Každá dvojice si vymyslí krátkou scénku, může to být zvuk, cokoliv.Nám se osvědčily různé zvuky zvířat. Důležité je, aby oba z té dvojice udělali opravdu to samé.

Potom se zamíchají a rozestaví stejně jako pexeso do řad a sloupců. Hráči, kteří jsou za dveřmi, se vrátí a střihnou si. Kdo vyhraje, ten první „otáčí kartičku“ a hledá dvojici.

Pexesová kartička po vyvolání předvede to, co si s partnerem připravila. Vyhrává hráč, který získá nejvíce dvojic. Poslední neotočené kartičky jdou za dveře a hra pokračuje.

M-T vybavení:žádné.

Zodpovědnost: Lucie.

VEČER Kimova hra

Pravidla:na určitý počet drobných a pojmenovatelných předmětů se hráči určitou dobu, zhruba 2 minuty,dívají. Následně se předměty zakryjí a hráči se snaží napsat to, co si zapamatovali.

M-T vybavení:10 drobných a pojmenovatelných předmětů, papír a tužku pro každý tým, stopky, hadr na zakrytí předmětů.

Zodpovědnost:Jiřina.

Mrkaná

Pravidla:hráči utvoří dvojice, jeden z dvojice sedí v kruhu čelem dovnitř. Kruh by měl být alespoň o průměru 2 metry. Druhý hráč stojí za ním. Jedno místo v kruhu je prázdné a za ním stojí taktéž jeden hráč. Stojící hráči mají ruce za zády a sledují pouze záda hráče před sebou.

Sedící hráči naopak sledují hráče stojícího nad prázdným místem. Ten si vybere jednoho ze sedících a posléze na něj mrkne. Jeho úkolem je co nejrychleji uvolnit své místo tak, aby se ho hlídající hráč za jeho zády nestihl rukou dotknout. Dotkne-li se ho, vymění si sedící hráč se stojícím místo a situace se opakuje. Nedotkne-li se ho, pak v dalším kole mrká ten, kterému sedící hráč utekl.

M-T vybavení:židle polovina, k počtu hráčů.

Zodpovědnost: já.

41

(42)

8.3 3. den - úterý

Cíl: všichni účastníci se již učí kromě základních prvků 1. sestavu.

DOPOLEDNE Štafetové běhy

Pravidla:děti budou rozděleny do tří družstev a to tak, aby byly zdatně vyrovnané. Týmy se seřadí vedle sebe a v týmu se seřadí za sebe na čáru. První dostane do ruky štafetový kolík a po odstartování se předem vysvětleným způsobem dopraví na druhou stranu tělocvičny a zpět, kde předá kolík dalšímu. Týmy jsou obodovány následovně podle toho, jak skončí:

1. místo - 3body, 2. místo - 2 body, 3. místo - 1 bod.

Na trase budou plnit následující cviky: běh vpřed/vzad, přímé skoky snožmo vpřed/vzad, skoky po jedné noze, běh po čtyřech, skákání do podřepu - žabáky.

M-T vybavení:3 štafetové kolíky.

Zodpovědnost: Michal.

Chobotnice:

Pravidla:hra začíná tak, že se vybere jeden, který chytá ostatní ve vyznačeném prostoru. Koho chytí, stává se jeho chapadlem (drží se za ruce) a chytají spolu ostatní. Hra pokračuje tak dlouho, až se všichni drží za ruku a stane se tak z nich chobotnice. Kdo přežije jako poslední, stává se chytačem v následujícím kole.

M-T vybavení:žádné.

Zodpovědnost: Lucie.

ODPOLEDNE Mrazík

Pravidla:vyberou se 2 hráči. Z jednoho se stává Mrazík, z druhého Sluníčko. Mrazík má za úkol zmrazit co nejvíc smrtelníků dotykem. Sluníčko se je snaží co nejrychleji rozmrazit, a to tak, že zmraženému proleze mezi roztaženýma nohama. Mrazík a Sluníčko se mohou kdykoliv vystřídat.

M-T vybavení:žádné.

Zodpovědnost: Jiřina.

Mravenci

Pravidla:Tato hra se dá hrát dvěma způsoby:

• všichni se pohybují v poloze raka. Určí se jeden, který má „babu“ a předá ji někomu jinému. Baba se nevrací tomu, od koho ji hráč dostal.

42

(43)

• jeden hráč se stane mravencem a pohybuje se v poloze raka. Když se někoho dotkne, dotyčný se též stává mravencem a chytají spolu ostatní. Kdo není mravenec, se pohybuje normálně po nohou.

M-T vybavení:žádné.

Zodpovědnost: já.

Psaní pohledů

Děti dostanou pohledy pro rodiče a každý napíše domů. Kdo ještě psát neumí, na pohled nakreslí obrázek, a pokud bude chtít na pohled něco dopsat, někdo z trenérů mu to napíše.

Při této aktivitě se mohou děti rozbrečet, protože si vzpomenou,na rodiče, a je tedy potřeba být na to připraven.

M-T vybavení:pohledy a známky pro všechny děti, psací potřeby.

Zodpovědnost:Lucie.

Kapitán přichází

Pravidla:Účastníci se ocitají na vlnách moře. Vybere se jeden, který se stává kapitánem.

Ostatní stojí před ním a čekají na povely. Kapitán musí vždycky říct:,,Kapitán přichází.“

V tom okamžiku si všichni musí stoupnout do pozoru. Potom, když řekne: ,,Pohov.“, může dávat další instrukce. Například: milenci –chytí se do dvojic. Ostatní vypadávají. 3 muži ve člunu - trojice si sednou za sebe. Ostatní vypadávají.Večeře - skupinky po 4 si sednou do kruhu. Ostatní opět vypadávají.Lodě - všichni se rozeběhnou na pravou stranu a zpět ke kapitánovi.Žraloci - všichni se rozeběhnou na levou stranu a zpět ke kapitánovi.Kapitán vždy musí danou činnost ukončit větou: „Pohov!“. Pokud tak neučiní a někdo se pohne, také vypadává.

M-T vybavení:žádné.

Zodpovědnost: Michal.

VEČER SuperStar

Pravidla:V době večeře, kdy jsou všichni v klidu, je oznámeno, aby si každý tým za sebe vybral2 hráče, kteří si vyberou písničku, kterou budou zpívat. Soutěž se skládá ze šesti zpěváků, kteří zazpívají písničky a následně jsou obodovány porotou. A protože by všichni nezpívali, porota si vymyslí bonusový úkol, a to pro úplně všechny. Musí si vymyslet jednu písničku, kterou umí všichni a kterou společně zazpívají.

M-T vybavení:stůl pro porotu, kartičky na ohodnocení zpěváků.

Zodpovědnost: já + zbytek trenérů dělá porotce.

43

(44)

8.4 4. den - s tředa

Cíl: děti trénují na trampolíně skoky, které předvedou na závěrečném vystoupení rodičům.

DOPOLEDNE Písnička

Pravidla: za doprovodu rytmické písně se děti pohybují podle Jiřiny, která bude dělat následující: skákat panáka, nohy střídat dopředu a dozadu, běh na místě, vykopávat a zakopávat kolena na místě.

M-T vybavení:přehrávač a rytmická písnička.

Zodpovědnost:Jiřina.

Hutututu

Pravidla: hráči jsou rozděleny na 2 poloviny. Jeden hráč je vybrán jako zástupce, ten se nadechne, vběhne do území protivníka, dělá ,,hutututu...“a snaží se letmo dotknout několika protihráčů. Jeho soupeři, zejména ti, kterých se dotkl, se ho snaží chytit a udržet na území, dokud se nenadechne. V tomto případě musí zůstat na území protihráčů.

M-T vybavení: žádné.

Zodpovědnost: Lucie.

Zapamatovaná

Pravidla: hráči se vybíjejí pomocí míče. Kdo je zasažen míčem, udělá 10 dřepů s výskokem a vrací se do hry.

M-T vybavení: míč.

Zodpovědnost: já.

ODPOLEDNE Překážková dráha

Pravidla: každý musí projít předem připravenou překážkovou dráhou v co nejkratším čase.

M-T vybavení: žebřiny, švédská bedna, kladina, žíněnky.

Zodpovědnost: všichni.

Červená X bílá

Pravidla: v této hře jsou hráči opět rozděleni na 2 půlky. Tyto poloviny sedí zády k sobě v půlce hřiště. Jeden tým je bílý a druhý červený. Zodpovědný vedoucí říká vymyšlený příběh, když v něm zmíní červenou nebo bílou barvu, daný tým vyběhne a snaží se pochytat co nejvíce z druhého týmu.

M-T vybavení: žádné.

Zodpovědnost: Michal.

44

(45)

Tento odpolední trénink bude o 30 minut zkrácený. Je to takový krizový den. 2 dny tvrdé dřiny se projevují na výkonech. Často se tento den setkáváme s tím, že děti nechtějí cvičit, protože je bolí záda, různé svaly a jejich výkony klesají. Proto nebudeme přepínat síly a zbytek odpoledne strávíme v maskách, protože uspořádáme karneval, na kterém si zahrajeme různé hry.

Hry na karneval Lidé k lidem

Pravidla: protože jsme na karnevale a je zde plno masek, nazvala jsem ji „Strašidla ke strašidlům“. Ideální je lichý počet hráčů, ale hru lze hrát i v sudém počtu. Pro začátek je vybrán někdo, kdo zavolá:„Strašidla ke strašidlům“. Na toto zavolání hráči co nejrychleji vytvoří dvojice. Osoba, která zůstane bez partnera, je určena jako vyvolávač. Tato osoba pak zavolá dvě části těla, kterými se hráči musí vzájemně dotknout. Např.: pokud se zavolá

„loktem ke kolenu“, partneři se musí dotýkat jedním ze svých loktů kolene druhého partnera.

Vyvolávač pokračuje a označí další části, které musí být přidány k současným pozicím hráčů.

Pokud se v sérii úkolů stal z partnerů úplný propletenec, nebo se některé dvojice i rozpadly, vyvolávač zakřičí znovu „Strašidla ke strašidlům“, hráči musí vytvořit nové dvojice a proces se znovu opakuje.

M-T vybavení: žádné.

Zodpovědnost: já.

Židličkovaná

Pravidla:Z židlí vytvoříme kruh sedátky ven. Při spuštění písničky běhají hráči okolo židliček.

Jakmile vypne hudba, musí si všichni sednout na židličku. Na koho židlička nezbude, vypadává.

M-T vybavení: židle, přehrávač.

Zodpovědnost: Lucie.

Hádání písniček

Pravidla:děti jsou rozděleny do soutěžních týmů. Jeden z vedoucích pustí písničku z nějaké známé pohádky nebo večerníčku. Kdo ví název daného filmu, zvedne ruku. Pokud je název přesný, získává jeho tým bod, pokud ne, mají možnost ostatní týmy.

M-T vybavení:přehrávač, CD s písničkami z pohádek.

Zodpovědnost:Michal.

VEČER

Po večeři je na programu nejprve hygiena. Po ní přichází klidný program v podobě masáží.

Těch se ujme Michal, který má zkušenosti s masírováním.

45

(46)

8.5 5. den - čtvrtek

Cíl: děti se naučí vystoupení pro rodiče, které obsahuje: tanec na písničku Deset malých černoušků a 2 výstupy na trampolíně.

DOPOLEDNE Opičí virus

Pravidla: vybere se jeden, který bude infikovaná opičí máma. Jejím cílem je nakazit co nejvíc opičích mláďat. To udělá tak, že se jich dotkne rukou. Kdo je nakažen, musí si lehnout na záda a čekat na to, až mu ostatní pomůžou do nemocnice, kde je protilék. Nemocnicí je myšlena žíněnka, na kterou ho ostatní donesou a kde se uzdraví. V momentě, kdy zdravé opice nesou nemocnou do nemocnice, nemohou být nakaženy. A jednu mohou nést maximálně 3.

M-T vybavení: 2 žíněnky.

Zodpovědnost: já.

Závodění s míčem

Pravidla: rozdělíme hráče do tří stejně fyzicky zdatných týmů. Do každého týmu dáme jeden míč a hráči nyní budou mít za úkol následující aktivity:

• jeden přenese míč na druhou stranu tělocvičny a utíká zpět.Když doběhne, vybíhá druhý hráč bez míče.Míč vezme a běží zpátky s míčem.

• místo přenesení míče budou v následujících kolech hráči míč kutálet, driblovat a házet.

M-T vybavení: 3 míče.

Zodpovědnost: já.

ODPOLEDNE Baba

Pravidla: Určí se jeden, který má „babu“. Předá ji někomu jinému. Baba se nevrací tomu, od koho ji hráč dostal. Tuto hru obměníme tak, že vytvoříme dvojice, které se nesmí pustit.

V prvním kole se hráči budou držet oba stejným směrem. V dalším kole pak proti sobě každý čelem na jinou stranu.

M-T vybavení: žádné.

Zodpovědnost: Lucie.

46

(47)

Čertíci

Pravidla: každý dostane proužek krepového papíru, který si zastrčí za kalhoty ze zadu jako ocásek. Po odstartování se každý snaží uhlídat si svůj ocásek a zároveň ukrást ocásek někomu jinému. Kdo nemá ocásek, vypadává. Vyhrává ten, kdo jich ukradne nejvíce.

M-T vybavení:proužky z krepového papíru 30 centimetrů dlouhé a 10 centimetrů široké.

Zodpovědnost: Michal.

Stopovaná

Pravidla: starší půlka dětí s Michalem a Lucií vyjdou z tělocvičny a pomocí fáborků vyznačí cestu, kterou má projít druhá půlka dětí. Po cestě schovají úkoly, které bude muset druhá polovina hledat a plnit. Když dojdou do cíle, musí ještě najít poklad, který ukryla první polovina. Poté se všichni společně vrátí do tělocvičny.

M-T vybavení:barevné fáborky z krepového papíru, 10 papírků s úkoly, křída, poklad.

Zodpovědnost: Lucie a Michal mají na starosti starší partu, Jiřina a já mladší partu.

VEČER Lávová řeka

Zarámování: Nyní se z dětí stávají mravenci, kteří šli do cukrárny na sladkosti: „Pomoc, pomoc, utopím se! A ty si taky dávej pozor na svá tykadla. Stali se z nás zvědaví mravenečci, kteří šli do cukrárny loupit sladké, a jeden nešikovný mraveneček rozlil všude po zemi rozpuštěnou čokoládu. Jediné, co vás teď může zachránit, jsou maršmelouny. (Ukážu na koberečky rozmístěné na obou stranách tělocvičny). Jenže východ je daleko. (Střed tělocvičny). Vaším úkolem, abyste se zachránili, je pomocí maršmelounů se dostat do bezpečí. Ale má to ještě jeden háček. Musíte být úplně potichoučku, protože jinak vzbudíte cukrářku. Za každý hlas, který uslyší, vám sebere jeden maršmeloun. A vy se do bezpečí musíte dostat všichni.“

Pravidla: každý má na začátku jeden kobereček. Aby se dostali do cíle, musí stoupat pouze na ně. Je nutné, aby se každého koberečku dotýkala vždy nějaká část těla. Pokud kobereček zůstane prázdný, bude odebrán. Zrovna tak v případě, že někdo šlápne mimo kobereček.

M-T vybavení: koberečky.

Zodpovědnost: já.

Pantomima

Pravidla: pomocí pohybu svého těla předvede hráč ostatním činnost. Činnosti budou zaměřené na domácí práce, např.: vaření, praní prádla, žehlení, apod. Kdo správně uhodne, co dotyčný předvádí, jde ukazovat. Nesmí při tom používat rekvizity a dělat zvuky.

M-T vybavení: papírky se slovy

47

(48)

8.6 6. den - pátek

Cíl: zopakovat a doladit vystoupení, které odpoledne předvedou rodičům.

DOPOLEDNE Série výbuchů

Pravidla:každému hráči je na každou nohu přivázán balónek. S nimi se pohybují po hracím území a snaží se dupnutím zničit balónky ostatních hráčů a přitom uchránit před zašlápnutím své. Kdo přijde o oba, vypadává.Když někomu praskne balónek samovolně, má bohužel smůlu.

M-T vybavení:nafukovací balonky, stejně dlouhé provázky.

Zodpovědnost: Lucie.

Nepořádek

Pravidla:rozdělíme hráče a tělocvičnu na 2 poloviny. Rovnoměrně rozházíme po tělocvičně papírové koule a odstartujeme hru. Úkolem každého družstva je, aby na jejich půlce nebyly žádné koule! Po určitém časovém limitu hru zastavíme a spočítáme jednotlivé papírové koule na obou půlkách tělocvičny. Které družstvo má méně, vyhrává. Úkol můžou plnit bez pomocí rukou.

M-T vybavení:zmačkané papíry.

Zodpovědnost: Jiřina.

ODPOLEDNE

Toto odpoledne už trénink nebude. Musí se uklidit tělocvična, vyhlásit vítěze, předat odměny týmům,pomoc dětem se sbalením věcí a uzpůsobit tělocvičnu na vystoupení pro rodiče, které proběhne v 16 hodin. Poté budou trenéři i děti odjíždět domů.

48

(49)

9 ANKETA

Jedním z cílů bakalářské práce bylo vytvořit anketu a vyhodnotit jeho výsledky. Byly zvoleny otevřené i uzavřené otázky.

9.1 Metoda zjišťování

Jako metodu jsem zvolila anketu. Dotazovanou skupinu tvořili trenéři skoků na trampolíně nebo osoby, které se trénování začínají věnovat. V první fázi jim byl předložen návrh na program. Po jeho přečtení obdrželi dotazník se sedmi otázkami. Poslední otázka má tři navazující otázky, které vyplňovaly pouze někteří. Osloveno bylo 100 respondentů a návratnost činila 69 vyplněných (tj. 69 %).

9.2 Výsledky a vyhodnocení

Jednotlivé otázky a jejich vyhodnocení:

1 Věk respondenta:

Tabulka 1: Věk respondenta

Věk respondenta Počet odpovídajících

15 - 20 13

21 - 30 22

31 - 40 17

41 - 50 14

51 a více 3

Tato tabulka říká, že 13 z 69 odpovídajících trenérů bylo ve věku mezi 15 - 20 lety. Mezi lety 21 - 30 bylo nejvíce respondentů a to 22. 17 z celkové počtu uvedlo věk mezi 31 - 40 lety.

Pouhých 14 odpovídajících uvedlo věk v rozhraní 41 - 50 let. A nejmenší věkovou skupinou byli trenéři ve věku 51 a více, ti byli pouze 3.

2 Pohlaví respondenta:

Tabulka 2: Pohlaví respondenta

Pohlaví respondenta Počet odpovídajících

Žena 30

Muž 39

Tato tabulka ukazuje na to, že z 69 odpovídajících bylo více mužů. Těch bylo celkem 39 a žen, které odpovídali na anketu bylo 30.

49

Figure

Updating...

References

Related subjects :