08.1. Budget med verksamhetsplan 2016, plan 2016-2018

Download (0)

Full text

(1)

Dnr 2015/0092 KS-16 Diariekod: 101

Kommunstyrelsen

Budget med verksamhetsplan 2016, plan 2016-2018

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta följande:

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utfärda anvisningar för höstens verksamhetsplanering samt återrapportering (inklusive rapporteringsnivå för budgetuppföljningen) från nämnderna.

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige fastställer de finansiella målen samt kommunövergripande mål som utgår från de fem politiska fokusområdena, i enlighet med majoritetens förslag.

2. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 för kommunstyrelsen exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med majoritetens förslag.

3. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 för kommunstyrelsens

exploateringsverksamhet, i enlighet med majoritetens förslag.

4. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och

ekonomisk plan 2016-2018 för barn- och ungdomsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

5. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 för utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

6. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och

ekonomisk plan 2016-2018 för vård- och omsorgsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

7. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 för socialnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

8. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 för kultur- och fritidsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

(2)

9. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och

ekonomisk plan 2016-2018 för miljö- och byggnadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

10. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och

ekonomisk plan 2016-2018 för trafik- och fastighetsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

11. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 för rösjöstyrelsen, i enlighet med majoritetens förslag.

12. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och

ekonomisk plan 2016-2018 för överförmyndarnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

13. Majoriteten fastställer skattesatsen för år 2016 till 18,12

kronor/invånare. 2 öre är en skatteväxling med landstinget i samband med att kommunen övertar hemsjukvården för LSS-boenden.

14. Internräntan är oförändrad 2 % för 2016.

15. Utdelning från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2015 ska vara 31 miljoner kronor, dock högst enligt gällande lagstiftning.

16. Utdelning från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2015 ska vara 14 miljoner kronor. Av beloppet avser 8 miljoner kronor

kommunens bostadsförsörjningsansvar enligt § 5 i Lag om

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska dock högst vara enligt gällande lagstiftning.

17. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller

checkkrediter under 2016 till ett värde av högst 400 miljoner kronor.

18. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp lån för investeringar på upp till 400 miljoner kronor 2016.

19. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att redovisa utvecklingen av kostnader och antal elever som får tilläggsbelopp för särskilt stöd, studiehandledning och modersmål för åren 2012-2014 med prognos för 2015 och 2016. Uppdraget ska återrapporteras till

kommunledningskontoret senast den 15 oktober 2015.

20. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att redovisa utvecklingen av övriga kostnader för gymnasieutbildningen för åren 2012-2014 med prognos för 2015 och 2016, med uppdelning på

inackorderingstillägg, SL-kort/terminskort och administrativa kostnader.

Uppdraget ska återrapporteras till kommunledningskontoret senast den 15 oktober 2015

21. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda på vilket sätt och under vilka förutsättningar de verksamheter som nämnden ansvarar för kan övergå från att vara upphandlade enligt lagen om offentlig

(3)

upphandling (LOU) till att vara upphandlade enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Detta ska gälla såväl de verksamheter som drivs av AB SOLOM som de verksamheter som drivs av privata utförare. Uppdraget ska utföras i samarbete med

kommunledningskontoret och redovisas senast den 15 oktober.

22. Fullmäktige fastställer regler för nämndernas budget under verksamhetsåret i enlighet med avsnitt 15 i budgetdokumentet.

Sammanfattning

Sollentuna kommun tar beslut om budget i juni månad. Budgetprocessen finns beskriven i styrdokumentet, Regler för ekonomi- och

verksamhetsstyrning i Sollentuna kommun.

Med ”budget” avses budgetram, uppdrag, kommunövergripande mål, samt verksamhetsplan och investeringsplan. Till detta kommer också regler för nämndernas budget under verksamhetsåret. Beslut om

kommunövergripande mått fattas av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen godkände 2015-03-16 preliminär budget med

verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018. Den preliminära budgeten har beretts av nämnderna. En sammanfattning av beredningen finns i bilaga 2.

Den av fullmäktige fastställda budgeten lämnas till nämnderna som under hösten tar fram en verksamhetsplan med åtagande till de

kommunövergripande målen, handlingsplaner samt budget på nämndens rapporteringsnivå.

Kommunallagens regler om budget

Budget- och verksamhetsplan

Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår (budgetår). Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna (KL 8:4)

Budgeten för en gemensam nämnd upprättas av värdkommunen efter samråd med överiga samverkande kommuner (KL 8:4)

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomi under budgetåret. I planen ska skattesatsen och nämndernas anslag anges. För verksamheterna ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning (KL 8:5)

Rullande treårsplan

Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år (KL 8:5)

(4)

Budgetprocessen

Kommunstyrelsen ska upprätta förslag till budget före oktober månads utgång. Styrelsen bestämmer när de övriga nämnderna senast ska lämna in sina budgetförslag till styrelsen (KL 8:6 och 8:7)

Budgeten ska fastställas av fullmäktige senast under november månads utgång. Under valår ska budgeten fastställas av det nyvalda fullmäktige (KL 8:8).

Sollentuna kommun tar beslut om budget i juni månad. Budgetprocessen finns beskriven i styrdokumentet , Regler för ekonomi- och

verksamhetsstyrning i Sollentuna kommun.

Finansbemyndigande till nämnderna

I samband med att budgeten antas får fullmäktige uppdra åt en nämnd att genomföra en viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt, om inte annat följer av lag (KL 3:12)

Med stöd av bestämmelsen kan fullmäktige bevilja nämnderna ett ramanslag för en verksamhet eller för en nämnd.

För att det ska vara möjligt med finansbemyndiganden måste fullmäktige ta ställning till verksamhetens omfattning, inriktning och kvalitet samt till kostnader och intäkter i stort. Fullmäktige ska alltså göra de grundläggande politiska prioriteringarna.

Definition budget

Budget är i Sollentuna kommun definierat att vara ett sammanfattande begrepp för följande delar:

• Skattesats

• Budget

• Budgetuppdrag

• Kommunövergripande mål

• Treårig verksamhets- respektive investeringsplan

• Regler för nämndernas budget under verksamhetsåret.

Uppdrag

I samband med budgetprocessen har framkommit behov av att under hösten utreda följande:

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

I en genomlysning av kostnadsutvecklingen för gymnasieutbildningen för åren 2011-2014 framkommer att kostnaderna som ej ingår i volymbudgeten

(5)

ökat med 50 % under perioden trots att antalet elever under samma period minskat. Tabellen nedan visar förändringen:

• Kommunledningskontoret föreslår att utbildnings- och arbetsmarknads- nämnden får i uppdrag att redovisa utvecklingen av kostnader och antal elever som får tilläggsbelopp för särskilt stöd, studiehandledning och modersmål för åren 2012-2014 med prognos för 2015 och 2016.

Uppdraget ska redovisas till kommunledningskontoret senast den 15 oktober för slutredovisning till fullmäktige i december 2015.

• Kommunledningskontoret föreslår att utbildnings- och arbetsmarknads- nämnden får i uppdrag att redovisa utvecklingen av övriga kostnader för gymnasieutbildningen för åren 2012-2014 med prognos för 2015 och 2016, med uppdelning på inackorderingstillägg, SL-kort/terminskort och administrativa kostnader. Uppdraget ska redovisas till

kommunledningskontoret senast den 15 oktober för slutredovisning till fullmäktige i december 2015

Vård- och omsorgsnämnden

• Kommunledningskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda på vilket sätt och under vilka förutsättningar de verksamheter som nämnden ansvarar för kan övergå från att vara upphandlade enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) till att vara upphandlade enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Detta ska gälla såväl de verksamheter som drivs av AB SOLOM som de verksamheter som drivs av privata utförare. Uppdraget ska utföras i samarbete med kommunledningskontoret och redovisas senast den 15 oktober för slutredovisning till fullmäktige 2015.

Inom ramen för budget 2016 finns ett uppdrag till kultur- och fritidsnämnden, vilket framgår av budgetdokumentet.

Beredning

Processen

Kommunstyrelsen fattade i mars beslut om preliminär budget. Processen för att ta fram förslaget till preliminär budget omfattar ett antal aktiviteter, bland annat:

• Omvärldsanalys, analysen har presenterats i skriftlig rapport i januari 2015.

Tkr 2011 2014 Förändring %

Vol ym be l opp 241 477 221 128 -20 349 -8%

Vol ym a nta l 2 912 2 541 -371 -13%

Övr kos tna der o ti l l ä ggs bel opp 8 259 12 432 4 173 51%

Ande l övr kos tn o ti l l ä ggs b 3% 6%

(6)

• Resultatanalysdagar har genomförts med samtliga nämnder.

Majoriteten och oppositionen har var för sig genomfört resultatanalysdagar, där politiker och tjänstemän har deltagit.

Den preliminära budgeten har lämnats på remiss till nämnderna för beredning. Beredningen omfattade följande huvuddelar:

1. Nämndernas kommentarer på föreslagen resurstilldelning och uppdrag till nämnderna.

2. Utifrån de kommunövergripande målen och politiska prioriteringar ska nämnd beskriva prioriterade möjliga satsningar.

3. I samband med preliminär budget har kommunstyrelsen beslutat om ett antal utredningsuppdrag.

Nämndernas remissvar finns i bilaga 2.

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplan där koppling till trafik- och fastighetskontorets investeringsbudget klargörs, finns i bilaga 3.

Beredning resursfördelning

Nämndernas föreslagna budgetram tar sin utgångspunkt i budget 2015. Till denna har det preliminära budgetbeslutet för 2016 lagts till/dragits av.

Någon generell pris- och lönekompensation för 2016 har inte lagts ut.

De nämnder som erhåller volymkompensation har kompenserats urifrån förväntade volymförändringar enligt kommunens befolkningsprognos. Inom vård- och omsorgsnämndens område är nu även LSS en del i

volymkompensationen.

Nämndernas ramar har justerats med avseende på:

• Effekter av statliga beslut

• Effekter av tidigare beslut i kommunen

• Nivåpåverkande förändringar

• Tillfälliga satsningar

I kommunstyrelsens oförutsedda medel, avsätts i enlighet med tabellen nedan:

Kommunstyrelsens oförutsedda Budget 2016

Plan 2017

Plan 2018 Bundna medel

- UAN, Yrkesvux -4,0 -4,0 -4,0

- UAN, Unga utanför -2,0 -2,0 -2,0

- UAN, Länsprislistan 2016 -6,0 -6,0 -6,0

- KFN, Friidrottshall ökad kostnad -5,0 -10,0 -10,0

- KFN, 2 st. nya idrottshallar -2,5 -5,0 -5,0

(7)

- KFN, Kapitaltjänst fotbollshall -1,0 -1,0 -1,0 - KFN, Kapitaltjänst fotbollshall från KFN -1,8 -1,8 -1,8

- UAN, Volymökning -2,7 -2,7 -2,7

- VON, OPI -8,5 -8,5 -8,5

Summa bundna medel -33,5 -41,0 -41,0

Ospecificerade medel -8,1

Summa KS-oförutsedda -41,6 -41,0 -41,0

Länsprislistan för gymnasieutbildningen är ej fastställd för 2016. Därför avsätts medel i kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel.

Statsbidraget till yrkesvux är osäkert. Därför avsätts medel i kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel.

Beredning förslag utvecklingsinsatser mot målen

Samtliga nämnder har lämnat beskrivning över tänkbara utvecklingsinsatser kopplade till föreslagna kommunövergripande mål.

Processen efter fullmäktiges budgetbeslut

Nämnderna ska utifrån fullmäktiges budgetbeslut och kommunstyrelsens anvisningar upprätta en verksamhetsplan. Planen ska innehålla:

• Åtaganden till kommunövergripande mål

• Budget på nämndens rapporteringsnivå (kommunstyrelsen ansvarar för att fastställa nämndernas rapporteringsnivå)

• Övrig planering enligt kommunstyrelsens anvisningar

Nämnderna ska återrapportera verksamhetsplanen till kommunstyrelsen.

Katarina Kämpe Inga-Lill Fritsch Kristina Brismark Kommundirektör

Bilagor:

1. Förslag till budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 i enlighet med förslag från majoriteten.

2. Sammanställning remissvar från nämndberedningen.

3. Lokalförsörjningsplanen.

Figure

Updating...

References

Related subjects :