INVESTERINGSBUDGET (tkr)

Download (0)

Full text

(1)

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN, totalt 67 561 46 831 15 131

Kapitalkostnader (avskr, int rta) 806 2 738 4 527

Internhyra 729 2 829 3 921

Ökade driftskostnader pga investeringar 975 5 299 5 299

Reinvestering fastighet 50 000

Investering verksamhetsutveckling 10 861

Reinvestering maskiner/fordon 6 700

Investeringsram ospecificerat 1 2 000 2 000 2 000

Bilaga Maskinutbytesplan

Lekparksplan (år 5 av 10) 2 600 600 600

Bilaga Lekparksplan

Konsekvenser Barn och unga:

Konsekvenser utbildning, arbete, näringsliv:

Konsekvenser demokrati, öppenhet:

Konsekvenser livsmiljö:

Investering LF Arena fotboll (År 2 av 2) 3 2 000

Konsekvenser barn och unga:

Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:

Konsekvenser demokrati, öppenhet:

Konsekvenser livsmiljö:

Återstående 2 Mkr av 10 Mkr för satsningen på LF arena som innebär; Ny konstgräsmatta för elitfotboll, gamla mattan läggs ut för föreningsliv och skola. Nytt omklädningsrum samt ny läktare för 350 sittande under tak plus ett antal hundra stående.

Fotbollen som varumärke stärks vilket lockar fler barn och unga att börja eller fortsätta aktivera sig inom denna idrott.

Fotbollen ger idag flera personer sysselsättning. Möjligheten att fortsätta att bedriva elitfotboll stärks med denna investering.

Matcharrangemangen inom fotbollen är en viktig mötesplats som främjar öppenhet och demokrati. En förutsättning för att Piteå skall få fortsätta att spela i damallsvenskan från 2014 är att förbundet godkänner arenan enligt de nya kraven.

LF Arena utvecklas samtidigt som den intima känslan för publiken behålls. LF är en central arena i Piteås infrastruktur och investeringen främjar fortsatt utveckling av denna arena

Utökad ram (+ 500 tkr) med utbytesplan för anläggningarnas maskiner och fordon, makinutbytesplan, skärgårdsutveckling samt mindre investeringar.

Den årliga investeringen 600 000 kr läggs i första hand på utrustning och miljöförbättringar på områdets lekpark. Mindre insatser rörande lekredskap, markmaterial samt planteringar kan även komma i fråga när det gäller lekytorna. Prioriteringsordningen baseras på behovet av modernisering samt befolkningsstatistik. Barn stimuleras och mår bra av att få utlopp för leklusten och skaparandan. Lekplatsen fyller en viktig funktion för att barn skall utvecklas och hålla sig friska samt en viktig mötesplats där de sociala färdigheterna prövas.

Lekparksplanen fokuserar på två geografiska områden per år.

Genomförande innebär att kvaliteten på lekmiljöerna höjs. En bättre kvalitet på lekmiljöerna tillgodoser barnens behov i olika åldersgrupper vilket gynnar fysisk och social utveckling. Möjligheterna till lek förbättras även för barn med rörelsehandikapp genom införande av lekredskap som alla brukare kan nyttja.

Lekplatser är viktiga mötesplatser. Barnen i närliggande skola intervjuas inför renoveringarna av lekparker och ges därmed inflytande i en för dem viktig miljö. Barnen bjuds in till invigningen av den renoverade lekmiljön och får då se att deras önskningar har förverkligats.

Växter renar luften och ger miljöförbättringar. Grönare lekplatser gynnar barnens lek- och upptäckarglädje samtidigt som de bidrar till en trivsammare utomhusmiljö för de boende. Den gröna strukturen är viktig för stadens och stadsdelens attraktivitet. Boendemiljön för barnfamiljer förbättras väsentligt när lekmiljön i området renoveras.

Tillfälliga arbeten skapas vid investeringsåtgärderna.

(2)

Ombyggnation renovering Nolia friidrottshall 4 23 000

Ökad driftskostnad 800 800 800

Bilagor Programhandling, Ekonomi, Ritning

Konsekvenser barn och unga:

Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:

Konsekvenser demokrati och öppenhet:

Konsekvenser livsmiljö:

Totalrenovering Pitholms sporthall inkl mötesplats 5 22 750

Ökad driftskostnad 150 150 150

Konsekvenser barn och unga:

Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:

Konsekvenser demokrati och öppenhet:

Konsekvenser livsmiljö:

Utbyggnad av 11-manna konstgräsplaner (år 1 av 5) 6 7 000 5 000 5 500 Bilaga Fotbollsdialogen + Infrastruktur konstgräs

Konsekvenser barn och unga

Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:

Konsekvenser demokrati och öppenhet:

Konsekvenser livsmiljö

Piteå har halkat efter övriga grannkommuner ordentligt vad det gäller till konstgräs. Många lag har idag ingen träningsyta under våren trots att seriespelet har startat. Planen bygger på att en ny konstgräsplan byggs per år under fem år.

Tillgängligheten till konstgräs för barn och unga säkras. En konstgräsplan kan nyttjas upp till 2000 tim per år, 10 ggr så mycket som en naturgräsplan.

Möjligheter att till en attraktiv skola genom möjlighet till fotbollsklasser.

Fotboll är den största idrotten i Piteå dessutom är det lika många flickor som pojkar som är aktiva.

Piteås attraktivitet som idrotts- och motionsstad ökar.

Sporthallen är idag så sliten och nedgången att den är i akut behov av renovering. Dessutom är ventilationen i sådant skick att den när som helst kan stanna utan att fastighetskontoret kan starta upp den igen.

Anläggningen byggdes på 60-talet och har inte fått någon större renovering sedan dess.

En renoverad sporthall innebär en naturlig mötesplats. Dessutom möjlighet att bedriva många olika idrotter för skola och föreningsliv.

Den nya mötesplatsen i foajén samt att Strömnäs GIF flyttar sin kanslipersonal till sporthallen, främjar

dialogen mellan vuxna och ungdomar. Det ger också en naturlig samlingsplats för alla brukare och besökare i anläggningen.

Anläggningen blir betydligt mer attraktiv för alla brukare och besökare Tillgängligheten ökar med de förändringar som görs.

Tillfälliga arbeten skapas vid investeringen

Inomhusmiljön i hallen åtgärdas. En ”riktig” friidrottshall för både träning och tävling. Omklädningsrum och där flera får plats, dessutom en läktare och samlingsrum som kan nyttjas till kiosk. Skolan får tillgång till en hall med aktivitetsmöjligheter. Ishockeyn får fler omklädningsrum vid cuper och arrangemang.

Inomhusmiljön i hallen förbättras. Nolia stärks ytterligare som ett idrotts- och aktivitetsområde. Hallen rymmer 6 st boulebanor tillgängliga för alla Pitebor, främst dagtid.

Noliaområdet stärks som generationsövergripande mötesplats tack vare ny verksamhet (boule) och ökad verksamhet friidrott och skola, även nya brukargrupper bland annat motionärer och äldre.

Piteå får en friidrottshall som blir en av de ledande i Norrland, vilket i kommer att locka besökare utifrån både för träning och tävling.

Äskar ytterligare 23 mkr för ombyggnation friidrottshallen enligt plan. I tidigare VEP-beslut finns 26 Mkr reserverade för ombyggnationen. Ombyggnationen innebär att Piteå får en fullstor friidrottshall med godkänd rundbana på 200 m och plats för att kunna utöva alla grenar inomhus i friidrott. Dessutom 4 omklädningsrum, som också kan nyttjas av ishockeyn, ett mindre samlingsrum, som kan nyttjas till kiosk vid tävlingar, 6 st boulebanor för träning. Nolia AB får ett nytt förråd som ersättningsyta samt höj- och sänkbara eluttag i taket enligt modell Skellefteå och Umeå.

2

(3)

Kulturmötesplats 7 1 000

Driftskostnad (2.0 tjänst, hyra, verksamhetsbudget) 3 500 3 500

Bilaga Plan för verksamhetsinnehåll Kulturmötesplats

Konsekvenser barn och unga

Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:

Konsekvenser demokrati och öppenhet:

Konsekvenser livsmiljö

Bokbuss 8 3 500

Konsekvenser barn och unga:

Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:

Konsekvenser demokrati och öppenhet:

Konsekvenser livsmiljö:

Ismaskin LF Arena 9 1 200

Konsekvenser barn och unga Konsekvenser demokrati, öppenhet:

Konsekvenser livsmiljö:

Viktigt för att bibehålla kvaliteten på vår representationsarena.

Parkplan del 2 (år 1 av 4) 10 400 400 400

Ökade driftskostnader 12 24

Bilaga Parkplan del 2

Konsekvenser barn och unga:

Byte av nuvarande ismaskin (-00). Befintlig maskin erbjuds Nolia ishall alt Rosvik IK till Kristallen ishall.

Ismaskinen på LF är idag i sådant skick att den ofta hamnar på verkstan med driftstopp och reparationer som följd. Personal och arrangörer upplever otrygghet vid matcher då man inte litar på att ismaskinen.

Viktigt för att bibehålla kvaliteten på isen och inte matcher ska bli lidande av att det inte går att spola isen.

Isstadion på LF är en viktig mötesplats ffa vid matcher.

Parkplanen beskriver utveckling av fem parker för ökad attraktivitet, bättre tillgänglighet, ökad trygghet samt mer trivsel och livskvalitet. När parker utvecklas ges parkerna dessutom en egen identitet och karaktär. Detta ökar orienterbarheten i staden, skapar upplevelsevärden, variation och en mer lustfylld livsmiljö.

Viktigt med en god livsmiljö. Den agrarhistoriska informationen som planeras i Öjeparken är främst riktad till barnen som härigenom ges möjlighet att ta del av vårt kulturhistoriska arv.

Bokbussen är närmare 20 år gammal och reparationskostnaderna skjuter i höjden samtidigt som den ur miljösynpunkt påvisar brister. För att åtgärda detta samt för att förbättra utbudsmöjligheter och arbetsmiljö är införskaffande av en ny bokbuss av yttersta vikt.

Merparten av bokbussens utlån sker till skolor och förskolor som inte har tillgång till ett eget bibliotek. En ny bokbuss skulle innebära möjlighet att öka utbud och service till denna målgrupp.

Säkerställa servicen till grund- och förskola

Sett till utlån är bokbussen den största biblioteksfilialen och är en av få kommunala instanser som når ut till glesbygden. En ny buss tryggar fortsatt verksamhet. Bussen kommer även att handikappanpassas vilket förbättrar tillgängligheten.

Piteborna får tillgång till en modern bokbuss. En ny buss medför minskade reparationskostnader och är bättre ur miljösynpunkt.

Kommunstyrelsen har tagit ett inriktningsbeslut för den framtida kulturmötesplatsen där avsikten är att hyra 500 kvm upp till max 1 000 kvm för kulturell verksamhet. Utifrån dialog med medborgare och föreningar föreslås: Ungdomsbibliotek, Konsthall, Skapande verkstad, ungverksamhet och kulturtorg. För detta krävs resurser i form av 1 tjänst ungdomsbibliotekarie 500 tkr, 1 tjänst samordnare 500 tkr, verksamhetsbudget 500 tkr och inventarier 1 mkr. Hyreskostnad beräknas till 2 mkr/år.

En mötesplats för unga har efterfrågats länge och behovet är stort. Motverkar utslagning och utanförskap och bidrar till mångfald.

Kulturmötesplatsen öppnar upp för nya kreativa näringar.

Kulturmötesplatsen främjar möten mellan alla målgrupper och samverkan föreningsliv, näringsliv och samhälle.

Piteås attraktivitet påverkas och främjar befolkningsutvecklingen.

(4)

Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:

Konsekvenser demokrati och öppenhet:

Konsekvenser livsmiljö:

Teknikinvesteringar Stora salen Studio Acusticum 11 600 600 600

Lindbäcksstadion reinvesteringar 12 500 500 500

Konsekvenser barn och unga

Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:

Konsekvenser demokrati och öppenhet:

Konsekvenser livsmiljö

Ny inriktning folhälsoåtgärder (år 1 av 5) 13 500 500 500

Drift 25 25 25

Bilaga Folkhälsa del 2

Konsekvenser barn och unga:

Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:

Konsekvenser demokrati och öppenhet:

Konsekvenser livsmiljö:

Allt ljus på Piteå 14 300 ? ?

Driftskostnader ? ?

Bilaga Allt ljus på Piteå

Naturrum ger pedagogiska möjligheter till lärande för barn och ungdomar.

Tillfälliga arbeten skapas vid arbetets genomförande samt vid driftsinsatser.

Närboende, föreningar och skolor ges möjlighet att komma med idéer och förslag på områden där insatser vore lämpliga.

Tillgängliga friluftsområden och vandringsleder är en viktigt för att skapa en attraktiv boendeort som erbjuder en god livsmiljö. Kvaliteten på friluftsområden höjs och möjligheten till att finna gratis aktiviteter lämpade för alla åldersgrupper ökar för alla pitebor och besökare.

Anläggningen erbjuder stor variation på möjligheter och utbud för barn och unga samt blir en naturlig mötesplats.

Anlläggningen öppnar möjlighet för nya verksamheter och näringsliv.

Den generationsövergripande mötesplatsen på Lindbäcksstadion ökar ytterligare i attraktivitet Pitebor och besökare får möjlighet till ett aktivt friluftsliv och kan utöva idrottsaktiviteter av olika slag.

I 5-årsplanen är avsikten att öka ortens attraktivitet genom ökad tillgänglighet till friluftsområden, skidspår och vandringsleder samt fler aktivitetsmöjligheter för att gynna folkhälsan. En detaljerad plan utarbetas och presenteras före de årliga insatserna.

Tillfälliga arbeten skapas under ombyggnadstiden. Attraktiva parker är viktigt för att stärka varumärket Piteå och därmed stimulera till inflyttning och locka nya företag.

Parker och grönområden är viktiga offentliga mötesplatser. För att ge de närboende en möjlighet att påverka sin närmiljö involveras dessa grupper inför renoveringarna i lämpliga områden.

Kvaliteten på parkerna höjs samtidigt som tillgängligheten ökar när ex. gångsystem förbättras och när taktila skyltar införs. Trygghetsskapande åtgärderna i form av belysning gör att fler människor törs ta en

kvällspromenad även under den mörka årstiden. Eftersom kvinnor generellt sett känner sig mer osäkra på mörka platser gynnas även jämställdheten.

Huset måste bli användarvänligt och snabbt kunna ställas om efter olika kunders/förhyrares önskemål.

Ställtiden måste kortas ned och personal- och tidskrävande insatser minimeras. Lokalerna måste fungera för såväl för publiken i salen som för publiken vi når genom olika mediekanaler, samtidigt.

Anläggningen kräver löpande reinvesteringar och modernisering. Exempel på kostnader vi står inför.

Komplettering/byte av belysning i backarna 500' kr, energiåtgärder byggnader 100' kr, byte liftvajer i bägge liftarna 100' kr, färdigställa återstående 15 belysningsstolpar på elljusspåret 200' kr, byte drivband på pistmaskinen 100' kr, byte skoter 100' kr, ny utrustning funparken 50' kr, nytt begagnat biljettsystem med vändkors 200' kr (finns ej idag), gräva ur parkeringsytorna och gör en överbyggnad 200' kr.

4

(5)

Konsekvenser barn och unga:

Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:

Konsekvenser demokrati och öppenhet:

Konsekvenser livsmiljö:

Ny sarg och skyddsglas LF Arena 15 1 200

Konsekvenser barn och unga:

Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:

Konsekvenser demokrati, öppenhet:

Konsekvenser livsmiljö:

Lusthusbacken 16 280

Driftskostnad 12

Konsekvenser barn och unga:

Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:

Konsekvenser demokrati och öppenhet:

Konsekvenser livsmiljö:

Kulturtorgen, kv Stadsvapnet 500 4 300

Upp o nedtagbar fotbollshall Airdome Nolia 10 000

Ökade driftskostnader 800 800

Investering i parkmiljö för Lusthusbacken i form av trädallé, gräs, grusgång samt belysning. Arealen parkmark har i den nya planen för Lusthusbacken utökats med ca 850m2. Ytan är avsedd att vara en trygg, grön kommunikationslänk genom området. Åtgärder krävs för att visionen ska bli verklighet.

Viktigt för barn och ungdomar med en god livsmiljö

Tillfälliga arbeten skapas vid arbetets genomförande. Skötsel av området bidrar även det i viss mån till sysselsättningen.

Söder om parkområdet planeras för en mötesplats i form av ett gemensamt växthus. Trädraden och belysningen bildar en fin bakgrund till denna mötesplats.

Dessa åtgärder bidrar till att Lusthusbacken upplevs som ett attraktivt, tryggt och trivsamt område

Tillfälliga arbeten skapas när ljusinstallationerna skall monteras och tas ner. Behov av projektledare kan även det skapa arbetstillfälle. Detta projekt bör även kunna intressera och gynna ex upplevelse-producenteleverna på musikhögskolan.

Öppenhet kommer att prägla projektet. Workshops kring belysning kan hållas för att intressera piteborna för att även dekorera sina hus för att förstärka effekten av allt ljus på Piteå.

Belysning ger upplevelsevärden, nya dimensioner på en invand miljö och ökar tryggheten på mörka platser.

Genom att inte jobba statiskt med samma belysningar på samma platser varje år finns det alltid något nytt att upptäcka. Detta lockar pitebor att ta en promenad och besökare att komma hit och se sig kring i vår stad även vintertid.

Huvudskadorna inom ishockeyn har ökat senaste åren. En anledning är ett snabbare, hårdare spel en annan är de stumma sarger och skyddsglas som utvecklades under 90-talet. I dag byggs sarger och skyddsglas som ger efter vid tacklingar och därmed minskar skaderisken. Alla är överens om att de är viktiga för en säkrare idrott.

Bättre då representationsanläggningen för ishockey får en modern sarg som minimerar skador.

En säkrare ishockey och färre allvarliga skador främst huvudskador.

Obetydliga Obetydliga

Äskar 300 tkr för projektering. År 2020 ska vi vara 43 000 Pitebor vilket vi firar år 2021, då Piteå stad har 400- års jubileum. För att lyckas krävs att staden upplevs som attraktiv under hela året. Sommartid är Piteå en stad fylld av besökare liv och aktiviteter. Vintertid för staden en mer undanskymd roll. Det är dags att ge Piteå det lilla extra under den mörka årstiden. Staden kan fyllas med färg, liv, människor och aktiviteter även under vintern. Låt oss rikta allt ljus mot Piteå!

I en spännande stad med ljusinstallationer, upptäckter och aktiviteter trivs barn och ungdomar.

(6)

Konsekvenser barn och unga

Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:

Konsekvenser demokrati och öppenhet:

Konsekvenser livsmiljö

Renovering Nolia ishall (År 1 av 3) 3 000 ?

Bilaga Renovering Nolia ishall

Konsekvenser barn och unga

Konsekvenser utbildning, arbete och näringsliv:

Konsekvenser demokrati och öppenhet:

Konsekvenser livsmiljö

Renovering Munksunds sim- o sporthall inkl mötesplats 23 000

Internhyra 299

Förklaring

Modernisering park 100 100 100

(Omförd fr driftbudgetram)

Modernisering anläggningar 550 550 550

(Omförd fr driftbudgetram)

Konstparken 81 81 81

Bilaga Konstparken (Omförd fr driftbudgetram)

Nolia ishall byggdes i början av 80-talet och har alltsedan dess fungerat som en ren barn- och ungdomshall.

Kylmaskinerna är original sedan ishallen byggdes. I dag är det svårt at få tag på reservdelar och risken är stor för att det kommer att bli kostbara reparationer och/eller längre stopp i verksamheten om vi inte byter maskiner. Köldmediet R 404 som är ett HFC-köldmedel kommer så småningom att förbjudas, en ny

kylmaskin innehåller kolsyra som köldmedel, dessutom är en ny maskin 15-20% effektivare vilket kommer att spara en hel del energi. Ishallen har inte renoverats och är nu i behov av en ordentlig ansiktslyftning.

Omklädningsrummen har tills nu plockats ut inför varje Stora Noliamässa men nu finns möjlighet att bygga fasta och permanenta dem.

Driftssäkerheten i ishallen tryggas till nytta för alla barn o ungdomar som tränar och spelar där.

Nolia ishall är huvudarena för barn- o ungdomsishockeyn.

Nolia ishall kan öka sin attraktion som ishall.

En fungerande upp- o nedtagbar Airdome på Noliaområdet innebär att fotbollen i Piteå får tillgång till

vinterträning till en väldigt låg investeringskostnad. Dessutom kan konstgräsplanen nyttjas sommartid då tältet plockas ned, nyttjandet av anläggningen blir då optimal.På sikt byggs omklädning för fotbollen i anslutning till ishockeyns nya omklädningsrum i ishallen. Nolia/Norrstrand som idrottscentrum förstärks ytterligare. Skolorna har tillgång till anläggningen på dagtid.

Träningsmöjligeterna för fotbollsspelande barn och unga förbättras både vinter och sommar.

Möjligheten för Piteå att locka gymnasieungdomar som vill gå på fotbollsgymnasium skapas.

Anläggningen och Nolia blir en ännu större och viktigare mötesplats.

Anläggningen ökar Piteås attraktionskraft.

6

Figure

Updating...

References

Related subjects :