Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby Onsdag 25 maj 2016, klockan Ajournering kl

Full text

(1)

Barn- och utbildningsnämnden

Plats och sammanträdestid Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby

Onsdag 25 maj 2016, klockan 08.30–14.20 Ajournering kl 13.40–13.55

Beslutande ledamöter Lis Astrid Andersson (S), ordförande

Kjell Alexandersson (M) Kjell Bülow (S)

Peter Karlsson (C)

Övriga närvarande

Tjänstgörande ersättare Anette Eriksson (S), ersätter Camilla Stridh (S)

Maja Danlid (C), ersätter Ann-Cathrine Weckfors (KD)

Tjänstemän Anne-Cathrine Ingström, verksamhetschef förskola, § 85–86, kl 09.10–10.45,

§ 88, kl 11.25–11.35.

Eva Johansson, förskolechef, Liisa Karlsson, vik förskolechef, Linda Carlsson, förskolechef, Maria Sandell, förskolechef, § 86, kl 09.55–10.45.

Bertram Stenlund Fridell, kvalitetssamordnare, § 87, kl 10.45–11.25.

Thomas Hjelm, controller, § 91, kl 11.45–12.00, § 92, kl 13.00–13.40.

Birgitha Sahlin, förvaltningschef Mia Gustafsson, förvaltningssekreterare

Protokolljusterare Kjell Bülow (S)

Justeringens plats och tid Vimmerby 31 maj 2016 Paragrafer 81–96

Underskrifter

Sekreterare

Mia Gustafsson

Ordförande _________________________________________________

Lis Astrid Andersson

Protokolljusterare

Kjell Bülow

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-05-25

Datum då anslaget sätts upp 2016-05-31 Datum då anslaget tas ned 2016-06-22

Protokollets förvaringsplats Vimmerby kommun, barn- och utbildningsförvaltningen Underskrift

Mia Gustafsson

Utdragsbestyrkning

(2)

BUN § 81

Förvaltningschefen informerar

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendet

Förvaltningschefen informerar:

Tre rektorer slutar sina anställningar och tjänsterna är utannonserade. Josephine Svensson, rektor för Brännebro och Rumskulla skola kommer att tillträda som rektor för åk 7–9 på Astrid Lindgrens skola när nuvarande rektor går i pension.

Två av tre intendenttjänster är tillsatta.

____

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

(3)

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 82 Meddelanden

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger följande meddelanden till handlingarna:

Id 20404

1. Protokollsutdrag KS § 170, 2016-04-19 – Unga möter beslutsfattare.

Id 20402

2. Kallelse till årlig stämma den 17 maj, för NTA Skolutveckling ekon.förening.

Id 20410

3. Skolinspektionen: Anmälan gällande Astrid Lindgrens skola i Vimmerby kommun (sekretess).

Id 20420

4. Skolinspektionen: Anmälan om skolsituationen för elever vid Astrid Lindgrens skola i Vimmerby kommun.

Id 20441

5. Skolinspektionen: Anmälan gällande Astrid Lindgrens skola i Vimmerby kommun (sekretess).

Id 20470

6. Protokollsutdrag KSAU § 91, 2016-05-02 – Budgetberedning 2017.

Id 20467

7. Vimmerby kommuns redovisning till Skolverket avseende uppföljning av statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan 2015.

Id 20472

8. Protokollsutdrag KSAU § 75, 2016-04-25 – Motion om samlad skoldag.

Id 20473

9. Protokollsutdrag KSAU § 97, 2016-04-25 – Bullerbyns förskola – återöppnande.

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

(4)

Id 20492

10. Information från Skolverket om obligatoriska bedömningsstöd och kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1.

Id 20479

11. Cirkulär 16:28 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta om försöksverksamhet med tidsbegränsad anställning enligt skollagen.

Id 20493

12. Protokoll från Vimmerby gymnasiums programråd för restaurang- och livsmedelsprogrammet.

____

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

(5)

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 83 Dnr 2016/7

Redovisning av anmälda incidentrapporter om kränkande behandling

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälda incidentrapporter.

Ärendet

Redovisning av anmälda incidentrapporter om kränkande behandling inkomna till förvaltningen perioden 2016-04-20–2016-05-24.

Sammanlagt är 18 incidenter anmälda, 1 Astrid Lindgrens skola, 4 Södra Vi skola, 1 Brännässlans fritidshem och 12 Vimarskolan. En incident på Vimarskolan inträffade hösten 2015. Ingen incidentrapport från

gymnasiet. Av anmälningarna gick 7 vidare till likabehandlingsgrupp.

____

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

(6)

BUN § 84

Redovisning av delegeringsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till en ledamot eller ersättare eller till en anställd hos kommunen (ordförande och tjänsteman) i enlighet med barn- och utbildningsnämndens

delegationsordning. Beslut som har fattats av delegat ska redovisas på barn- och utbildningsnämndens närmast följande sammanträde.

Följande delegeringsbeslut redovisas:

Övergripande ekonomiska/administrativa/juridiska ärenden

Fullmakt för förvaltningschefen att representera Vimmerby kommun vid årsstämman för NTA Skolutveckling ekonomiska förening, i Stockholm 2016-05-17 (2016/31, id 20445), 2016-05-04.

Förskola, grundskola, gymnasium

Yttrande över elevs skolgång i annan kommuns grundskola eller grundsärskola (Dnr 2016/9, id 20411), 2016-04-27.

Yttrande avseende enskilda barns placering i annan kommun inklusive avtal om internkommunal ersättning (Dnr 2016/9, id 20519), 2016-05-24.

____

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

(7)

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 85 Dnr 2016/27/714

Revidering av riktlinjer förskola och fritidshem

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner de reviderade riktlinjerna för plats i förskola och fritidshem och att riktlinjerna gäller från och med 1 augusti 2016.

Ärendet

Vimmerby kommuns riktlinjer för plats i förskola och fritidshem gäller sedan mars 2014. Förslaget till revidering innebär såväl en anpassning till tidigare beslut i nämnden men också vissa förtydliganden och språkliga justeringar. Det nya regelverket föreslås träda i kraft 1 augusti 2016. Taxan för plats i förskola och fritidshem är oförändrad.

Följande ändringar görs:

FÖRSKOLA

Allmän förskola erbjuds 3 timmar per dag 5 dagar i veckan.

Enligt beslut BUN § 53,2016-03-23.

Placering

Om inkomstuppgift ej inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen uttages högsta avgift.

Placeringstid

För studier gäller att heltidsstudier = 40 tim per vecka plus tid för hämtning och lämning. Tillagt hämtning.

Restid och 8 timmars sömn är utgångspunkten för bedömning av placeringstiden för barnet/barnen. Tillagt som ett förtydligande.

Barn vars förälder är föräldralediga för vård av annat barn

Dessa timmar erbjuds 3 timmar per dag 5 dagar i veckan. Syskonförtur gäller till den förskola där äldre syskon har sin placering.

Enligt beslut BUN § 53,2016-03-23. Tagit bort vilande plats.

Barn vars föräldrar är arbetssökande

Dessa timmar erbjuds 3 timmar per dag 5 dagar i veckan. Barnet/barnen har rätt till utökning av vistelsetiden när behov uppstår. Enligt beslut BUN § 53,2016-03-23.

Tagit bort kravet på intyg från arbetsförmedlingen.

Semester

Generellt gäller att vid semester, lov, kompledighet etcetera för vårdnadshavare får barnet inte vistas i förskolan. Tagit bort förälder/sambo.

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

(8)

Semesterstängning

Förskolorna i kommunal regi stänger tre veckor under sommaren. Under dessa

veckor har Lundens och/eller Norrängens förskolor öppet. Förut var det Norrgården.

Stängningsdagar

Du som har behov av förskola för ditt/dina barn under stängningsdag anmäler det till respektive förskolechef. Tillagt utifrån Skolinspektionens senaste tillsyn.

Avsteg från riktlinjer

Eventuella avsteg utifrån gällande riktlinjer för enskilt barn beslutas av förskolechef efter prövning utifrån Barnkonventionens artikel 3 om barnets bästa.

Tillägg.

FRITIDSHEM Placering

Om inkomstuppgift ej inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen uttages högsta avgift.

Placeringstid

För studier gäller att heltidsstudier = 40 tim per vecka plus tid för hämtning och lämning. Restid och 8 timmars sömn är utgångspunkten för bedömning av placeringstiden för eleven/eleverna. Tillagt, se förskolan.

Stängningsdagar

Du som har behov av fritidshem för ditt/dina barn under stängningsdag anmäler det till respektive rektor. Tillägg efter Skolinspektionens tillsyn.

Avsteg från riktlinjer

Avsteg från gällande riktlinjer för enskild elev beslutas av rektor efter prövning utifrån Barnkonventionens artikel 3 om barnets bästa. Tillägg.

Ändringen gäller från och med den 1 augusti 2016 och publiceras på http://www.vimmerby.se/barn-utbildning/forskola/

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse (Id 20491), 2016-05-06.

___

Sändlista Förskolechefer

Skoladministratörer förskola

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

(9)

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 86

Presentation av förskolecheferna

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner lämnad information. Ärendet föranleder inget beslut.

Ärendet

Förskolecheferna presenterar sig för nämnden och informerar om verksamheten i förskolan.

____

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

(10)

BUN § 87

Öppna Jämförelser grundskola 2016

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner lämnad information. Ärendet föranleder inget beslut.

Ärendet

Redovisning av Öppna Jämförelser grundskola 2016.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sammanställer för tionde året i rad Öppna Jämförelser för grundskolan. Årets rapport innehåller

kunskapsresultat på kommun- och riksnivå för läsåret 2014/15. Skolans resultat beskrivs utifrån betyg i årskurs 6 och 9, ämnesprov i årskurs 3 och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal. Dessa indikatorer jämförs och rankas och några indikatorer sammanräknas till en total rankning.

Syftet med Öppna Jämförelser är att vara ett stöd för kommunerna utifrån ett styrnings- och ledningsperspektiv och hur kommunerna kan förbättra resultaten i skolan.

2016 hamnar Vimmerby kommun på plats 227 av 290 kommuner. 2015 var placeringen 213 och 2014 hamnade Vimmerby på plats 74.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning av kvalitetssamordnare.

____

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

(11)

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 88 Dnr 2016/77

Överklagan över barn- och utbildningsnämndens beslut om att

femtontimmarsbarnen får vara i förskolan tre timmar per dag fem dagar i veckan från och 1 augusti 2016

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn och utbildningsnämnden avvisar överklagandet på grund av att det kommit in för sent.

Ärendet

Inkommen överklagan angående förläggningen av placeringstider för 15- timmarsvistelser fördelade på 5 dagar i veckan istället för 3 dagar i veckan i förskolan kan sammanfattas i tre punkter. I överklagan anser berörda

vårdnadshavare att nämnden inte följt lagen eller kommunens policy och riktlinjer, att beslutet har fattas med bristfälligt underlag och krav på att beslutet bör upphävas.

Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning av beslutet är att det inte strider mot förskolans författningar eller barnets eller barnens bästa.

Av 28 kap skollagen framgår vilka beslut som kan överklagas och till vem. Beslut enligt 8 kap 4 § och 8 kap 6 § skollagen finns inte med som beslut som går att överklaga enligt förvaltningsbesvär utan där finns laglighetsprövning som enda alternativ. Laglighetsprövning gäller om det inte finns några särskilda föreskrifter i annan författning än kommunallagen om hur beslutet ska överklagas. När det gäller laglighetsprövning finns det till skillnad från förvaltningsbesvär ingen skyldighet för kommunen att förse besluten med besvärshänvisning.

Barn- och utbildningsnämndens beslut, BUN § 53 fattades 2016-03-23 och uppgift om att paragrafen justerats fanns anslagen mellan 2016-04-01–2016-04-23.

Överklagandet ska enligt 10 kap 6 § kommunallagen (KL) ha kommit in inom tre veckor från den dag då den tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Överklagandet kom in till kommunen 2016-05-02 och har således kommit in för sent.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 20518), 2016-05-24.

Överklagan gällande beslut BUN § 53 (Id 20418), 2016-05-02.

____

Sändlista Anmälaren

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

(12)

BUN § 89 Dnr 2016/73/611

Utökad undervisningstid i matematik åk 4–6

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden begär hos kommunfullmäktige att för budgetåret 2016 erhålla tilläggsanslag på 0,5 mnkr för att finansiera den av regeringen beslutade utökningen av matematikundervisning i årskurs 4–6.

2. Barn- och utbildningsnämnden begär hos kommunfullmäktige att från 2017 få utökad budgetram med 1,0 mnkr för att finansiera den av regeringen beslutade utökningen av matematikundervisningen i årskurs 4–6.

Ärendet

Regeringen har utifrån Lagrådsremiss: ytterligare undervisningstid i matematik, beslutat att matematikundervisningen i grundskolan och motsvarande skolformer ska utökas med 105 timmar för årskurserna 4-6 tillsammans. Utökningen gäller från den 1 juli 2016.

Ökningen av undervisningstiden i matematik medför ett utökat ekonomiskts åtagande för Vimmerby kommun som skolhuvudman för grundskola och grundsärskola.

Kostnadsökningen kommer främst att bero på ökade utgifter i form av ökade lönekostnader för lärare som undervisar i matematik. Dessutom kan vissa andra kostnader förknippade med läro- och timplanebundna aktiviteter förväntas öka, t.ex.

vikariekostnader.

Finansiering

Regeringens beslut är tvingande och kommunerna kompenseras (kommunerna kommer att ersättas fullt ut redan från start) för den utökade undervisningstiden och därmed ökade kostnader i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen.

Sammanlagt kommer kommunerna ersättas med 245 miljoner kronor 2016 och med 490 miljoner kronor permanent från och med nästa år.

För kommunernas del innebär det att den s.k. ”påsen” utökas men utökningen öronmärks inte. För Vimmerby kommuns del innebär beslutet en ökning med 2,0 lärartjänster inom grundskola och grundsärskola tillsammans, vilket innebär behov av utökad budgetram med 1,0 mnkr per helår. För 2016 behövs 0,5 mnkr för att klara den utökade matematikundervisningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen anser att barn- och utbildningsnämnden utifrån regeringens fattade beslut bör få en utökad budgetram för att kunna realisera den utökade

matematikundervisningstiden.

Utökningen från 1 juli 2016 med totalt ca 2,0 lärartjänster beräknas kosta 0,5 mnkr och barn- och utbildningsnämnden föreslås begära tilläggsanslag för 2016 med motsvarande belopp.

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

(13)

Barn- och utbildningsnämnden

Från budgetåret 2017 beräknas kostnaden att uppgå till 1,0 mnkr per år och barn- och utbildningsnämnden föreslås begära utökad ram från 2017 med motsvarande belopp.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse (Id 20396), 2016-04-25.

Regeringskansliets pressmeddelande ”Mer matematik i årskurs 4–6”, 2016-03-03.

____

Sändlista

Kommunstyrelsen

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

(14)

BUN § 90 Dnr 2016/78/003

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande reglemente för barn- och utbildningsnämnden att gälla från och med 2016-07-01.

Ärendet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tog fram ett nytt underlag för reglemente i december 2014 som bygger på kommunallagens lydelse från och med 1 januari 2015.

Behov föreligger därför att ta fram ett nytt reglemente för barn- och

utbildningsnämnden. Föreliggande förslag bygger på SKL:s underlag för reglemente och följer till stor del dess upplägg. Planen är att samtliga nämnder i Vimmerby kommun har reglementen som är uppbyggda utifrån samma struktur och att varje reglemente är anpassat till respektive nämnd i den mån det behövs.

Kommunallagen möjliggör numera sammanträde på distans och det är en nyhet i förhållande till tidigare reglemente. SKL:s förslag till skrivning föreslås finnas med i fall det uppstår behov av att ha sammanträde med ledamöter närvarande på distans.

Vad gäller insynsplatser för kommunledning har fullmäktige genom att godkänna reglemente för kommunstyrelsen 2016-02-29, KF § 34 beslutat att kommunalråden och oppositionsrådet får insynsplats i alla nämnder. Syftet är att kommunledningen ska kunna utöva sin uppsiktsplikt gentemot nämnderna och få information.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse (Id 20442), 2016-04-22.

SKL:s underlag till reglemente (Id 50197).

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden.

____

Sändlista

Kommunstyrelsen

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

(15)

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 91 Dnr 2016/10

Ekonomisk uppföljning per 30 april 2016 – tertialrapport

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljning och helårsprognos baserad på utfall 30 april 2016.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter beräknas överskrida budgeten med 7,5 miljoner kronor. Nämndens bruttobudget för 2016 är fastlagd till 315,3miljoner kronor och nämndens intäkter (exklusive skatter) är 31,5mnkr. Då är social-

nämndens extraanslag på 2,5 mnkr inte medräknad.

Grundskolan tillsammans med förskoleklassverksamheten har en nettobudget på 128,5 mnkr och kan komma att redovisa ett nettounderskott på 0,6 mnkr vid årets slut. Extraanslaget från socialnämnden på 2,5 mnkr inräknat och personaltätheten i grundskola och förskoleklass är återställd till samma nivå som läsåret 2015/2016.

Elevassistentkontot drar iväg i kostnader med anledning av många elever med särskilda behov av stöd.

Gymnasieskolan kan komma att redovisa ett underskott på 3,1 mnkr 2016.

Interkommunala ersättningar för våren ser ut att överskrida budgeten med 4,6 mnkr utifrån den preliminära antagningen till hösten 2016. Gymnasiesärskolan kan komma att redovisa överskott med 0,9 mnkr när antalet elever minskar till hösten 2016.

Förskolan som kan komma att redovisa ett underskott på 5,2 mnkr. I denna prognos ingår Bullerbyn utan tilläggsanslag. Obudgeterade lokalkostnader på 3,0 mnkr är svåra att balansera mot lägre personalkostnader. Antalet barn ser ut att öka ännu mer 2016 jämfört med 2015.

Prognosen för fritidshemsverksamheten, som har en nettobudget på 10,7 mnkr, pekar mot överskott. Särskolans nettobudget på 4,7 mnkr beräknas hålla.

Vuxenutbildningen kan komma att redovisa underskott med 0,4 mnkr. Komvux intäkter är mindre än budget, cirka 1,0 mnkr, medan grundvux och sfi kan komma att redovisa överskott.

Barn- och utbildningsnämnden kan inte balansera volymökningar i förskolan med minskad personaltäthet längre. Prognosen för IKE gymnasiet är fortfarande preliminär men den pekar mot minus 4,6 mnkr.

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

(16)

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2016 (Id 20513), 2016-05-23.

_____

Sändlista

Ekonomiavdelningen

Bilaga.

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

(17)

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 92 Dnr 2016/10 Budget 2016

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Ärendet föranleder inget beslut. Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Fullmäktiges beslut i november 2015 om budget 2016 gäller.

Efter kommunstyrelsens arbetsutskotts direktiv till nämnderna inför budgetberedningsdagarna i maj (KSAU § 91, 2016-05-02), redogör förvaltningschefen för förslag till effektiviseringar och ekonomiska behov inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde inför budgetram 2017 samt plan för åren 2018 och 2019, i relation till budget 2016.

Nämndernas samtliga ekonomiska förslag och önskemål ska överlämnas till ekonomiavdelningen skriftligt senast 2016-05-26.

Den 30 maj är det budgetberedning med politiska och tjänstemanna- representanter för samtliga nämnder.

Ärendet ajourneras mellan kl 13.40–13.55.

____

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

(18)

BUN § 93 Dnr 2016/10

Nämndens sammanträde 31 augusti 2016

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden ställer in sammanträdet den 31 augusti.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att minska antalet nämndssammanträden (BUN § 53, 2016-03-23). Vid sammanträdet i april gav nämnden presidiet i uppdrag att informera om vilka sammanträden som ska ställas in under 2016.

____

Sändlista

Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden Administrativa avdelningen

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

(19)

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 94 Dnr 2016/22

Kurser och konferenser

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Lis Astrid Andersson deltar i kursen

”Nämndsekreterare och nämndordförande – utveckla ert kunnande”!

2016-06-03.

Ärendet

Regionförbundet i Kalmar län inbjuder 2016-06-03, kl 08.30–15.30, Brofästet Hotell & Konferens, Kalmar, till kursen ”Nämndsekreterare och

nämndordförande – utveckla ert kunnande”!

____

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

(20)

BUN § 95 Dnr 2015/85

Verksamhetsbesök Campus Vimmerby

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen föranleder inget beslut.

Ärendet

Muntlig rapportering från barn- och utbildningsnämndens verksamhetsbesök 2016-05-24 på Campus Vimmerby.

Det är bekymmer med optimalt fungerande IT-teknik/miljö, vilket har en stor betydelse för Campus Vimmerbys verksamhet.Möte med ITSAM är planerat.

Återkoppling i nämnden.

____

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

(21)

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 96

Stjärnevikskollot

Barn- och utbildningsnämndens beslut Informationen föranleder inget beslut.

Ärendet

Peter Karlsson (C) undrar över ett offentligt uttalande om barn- och utbildningsnämndens ansvar för Stjärnevikskollot.

Ordförande menar att kolloverksamheten aldrig har varit barn- och utbildningsnämndens ansvar utan kultur- och fritidsnämndens.

Fritidshemmen bedriver sin verksamhet med utgångspunkt från läroplanen.

____

Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :