Styrelsen P R O T O K O L L

14  Download (0)

Full text

(1)

Styrelsen 04 2013

P R O T O K O L L 16.05.2013

(2)

Styrelsen 16.05.2013 s.2

FÖREDRAGNINGSLISTA 04/2013

Tid: 16.05.2013 kl. 16.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS

1 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 3 § TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT 4 § FASTSTÄLLANDE AV SEMESTRAR

5 § ANTAGNINGEN TILL GRUNDEXAMEN 2013

6 § VAL AV RESULTATENHETSCHEF FÖR INVEON KULTUR 7 § ÄNDRING AV LÄROPLANEN

8 § MELLANBOKSLUT 26.4.2013

9 § UPPSKATTNING AV ANTALET STUDERANDE VILKA BERÄTTIGAR TILL ENHETSPRISENLIG FINANSIERING 2013

10 § ANPASSNINGSPROGRAM FÖR 2013 ÅRS BUDGET 11 § BYTE AV SEMESTERPENG TILL LEDIG TID

12 § ANSÖKAN OM TJÄNSTLEDIGHET (FRISK)

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE, ÄNDRINGSSÖKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

MAGNUS BJÖRKLUND Magnus Björklund Ordförande

(3)
(4)

Styrelsen 16.05.2013 s.4

1 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Förslag: Ordförande konstaterar sammanträdet lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut: Förslaget godkänns.

2 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Förvaltningsstadgan (16 §) säger:

”Protokollet upprättas av en protokollförare under ledning av ordföranden. Det skall undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Proto- kollet skall justeras på det sätt som organet beslutar.

Protokollet skall hållas offentligt framlagt. Tid och plats bestäms av organet och kungörs minst en dag i förväg.”

Förslag: Nancy Lökfors och Petra Paakkanen utses till protokolljusterare.

Det justerade protokollet för mötet är framlagt till påseende 17.05.2013 på samkommunens officiella anslagstavla vid Östra Nylands yrkesinstitut Inveons kansli vilket kungörs 16.05.2013 på samma tavla.

Beslut: Förslaget godkänns.

3 § TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT

Beslut har fattats av tjänsteinnehavare enligt förteckning i bilaga och sänts till styrelsen.

JS Förslag: Samkommunens styrelse antecknar besluten för kännedom och meddelar beslutsfattarna att styrelsen inte använder sin upptagningsrätt med stöd av 51 § i kommunallagen. Besluten kan därmed verkställas.

Beslut: Förslaget godkänns.

4 § FASTSTÄLLANDE AV SEMESTER 2013

Semesterönskemål har framförts enligt följande:

Solveig Mickels 24.06.2013 28.07.2013 och 16.09.2013 22.09.2013 Frank Backman 01.07.2013 04.08.2013

Gunilla Träskelin 17.06.2013 24.06.2013 och 22.07.2013 04.08.2013 Johan Söderberg 17.06.2013 23.06.2013 och 15.07.2013 04.08.2013

Styrelsen fastställer tjänstemannaledningens semestrar. Kansliet kommer med tanke på utmaning- arna inom gemensam ansökan att vara bemannat hela sommaren.

Förslag: Semester fastställs enligt önskemålen ovan Beslut: Förslaget godkänns.

(5)

Styrelsen 16.05.2013 s.5

5 § ANTAGNINGEN TILL GRUNDEXAMEN 2013

Betydande förändringar i samkommunens ekonomiska situation har definierats. Detta har lyft fram behovet att analysera på vilket sätt antagningen av nya studerande vid gemensam ansökan och kompletteringsansökan 2013 påverkar helhetsekonomin. Grunden för samkommunens ekonomi är det enhetspris som respektive studerande hämtar in under sin studietid. En utmaning har upp- kommit då antalet ungdomar i den från grundskolan avgående årsklassen i östra Nyland i år är mindre än tidigare. Inveon kan därför inte upprätthålla en gruppstorlek på minst 14 studerande i medeltal i de grupper som annonserats. Samtidigt påverkar statens sparbeslut om enhetsprisen minskande på Inveons ekonomi.

Den ekonomiska analys som samkommunens direktör har gjort visar att det, trots de ekonomiska realiteterna 2013, är möjligt att i år anta studerande till alla de grupper som annonserats i gemen- sam antagning. Upprätthållaren har ett ansvar för att för sökande tillhandahålla den utbildning som funnits i utbudet så gemensam ansökan inleds.

Strategin för antagningen 2013 kan vara att anta studerande till alla utannonserade grupper och att intensifiera informationen om lediga platser som återstår. De lediga platserna erbjuds sökande i kompletteringsansökan. Samarbetet med ungdomsverksamheten i kommunerna och med arbets- kraftsmyndigheterna förstärks inom arbetet för förverkligande av ungdomsgarantin.

Att anta studerande till alla utbildningsgrupper innebär en risk inför 2014. De antagna grupperna minskar samkommunens valmöjligheter då ekonomin skall balanseras. Man bör alltså beakta att ett behov att sammanslå existerande grupper i undervisningen läsåret 2013-2014 kan uppkomma, lik- som att ytterligare minska bredden i utbudet av studiealternativ i gemensam ansökan 2014.

Samarbetsorganet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 6.5.2013 och förordat beslutsför- slaget.

SM Förslag: Studerande antas 2013 till grupper inom alla de utbildningar som annonserats i gemensam ansökan 2013. Restplatser erbjuds i kompletteringsansökan under sommaren. Samkommunens hela personal uppmanas att delta i att informationen om och marknadsföra återstående studieplat- ser.

Beslut: Förslaget godkänns.

(6)

Styrelsen 16.05.2013 s.6

6 § VAL AV RESULTATENHETSCHEF FÖR INVEON KULTUR

Resultatenhetschefsuppdraget har läsåret 2012-2013 sköts av t.f. lektor Mikael Bobacka, vars an- ställningsförhållande tar slut 31.7.2013. En ny resultatenhetschef bör utses. Enligt Inveons instrukt- ion kan styrelsen utse en resultatenhetschef inom lärarkåren.

Uppdraget har internt ledigförklarats att sökas senast 7.5.2013.

Resultatenhetschefen kan utses nu från och med 1.8.2013 tills vidare. För den som är resultaten- hetschef för Inveon Kultur görs en nedsättning av undervisningsskyldigheten med 6 h/v. Dessutom betalas ett individuellt lönetillägg som dags dato är 155 €/månad.

Följande personer har sökt uppdraget inom utsatt tid:

Waltonen, Peter lärare inom Inveon Husteknik (bilaga) Lindroth, Erik timlärare i bisyssla inom Inveon kultur (bilaga) Inveon kultur har hörts i ärendet 8. maj 2013.

Formuleringen om resultatenhetschefer i Inveons instruktion § 10 är: ”Styrelsen kan inom lärarkå- ren utse enhetschefer. ”

Erik Lindroth är, på grund av sin anställning i bisyssla, inte medlem av Inveons lärarkår i den mening som avses i instruktionen. Peter Waltonen är medlem av resultatenheten Inveon Husteknik även om han från och med hösten i huvudsak undervisar i lokaler som finns i Lundagatan 8.

SM Förslag: Ingen resultatenhetschef utses för Inveon kultur för läsåret 2013-2014. Rektor organiserar resultatenhetschefsarbetet enligt de behov som uppstår.

Beslut: Förslaget godkänns.

(7)

Styrelsen 16.05.2013 s.7

7 § ÄNDRING AV LÄROPLANEN

Från enheterna i Inveon har kommit förslag om ändringar i läroplanen som gör stöder studerandes inlärning, underlättar schemaläggning och en jämnare arbetsfördelning mellan lärarna. Dessa änd- ringsförslag föreligger i strukturplanerna och har sin grund i de erfarenheter lärarna nu har av att arbeta med de nya läroplanerna som fastställdes 2011.

Följande strukturplaner ändras:

grundexamen i husbyggnad, husbyggare

grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen, kock grundexamen i visuell framställning, bildartesan

grundexamen inom el- och automation (på grund av att en lokal examensdel tillkommer)

Dessutom finns ett förslag om ytterligare en lokal examensdel inom el- och automationsbranschen, utöver den som fastställdes 11.4.2013. Examensdelen behövs för att skapa enhetliga studier för de studerande som utnyttjar den s.k. flexmöjligheten och alltså avlägger gymnasiestudier parallellt med yrkesstudierna. Inom el- och automationsbranschen brukar 1-3 studerande varje år välja flex- studier.

SM Förslag: Styrelsen fastställer läroplansändringarna i bilagorna och den lokala examensdelen Pro- cessautomation. Yrkesteamet Inveon husteknik har rätt att byta namn på den lokala examensdelen om man anser det motiverat.

Ändringarna i strukturplanerna tillämpas på studier som inleds 1.8.2013 eller senare.

Den lokala examensdelen inom automation tillämpas omedelbart för de studerande som studerar inom Flexteam Öst.

Beslut: Förslaget godkänns.

(8)

Styrelsen 16.05.2013 s.8

8 § MELLANBOKSLUT 26.4.2013

Ett mellanbokslut har uppgjorts enligt situationen den 26.4.2013. I siffrorna ingår samtliga utgifter vars räkningar betalts senast 25.4.2013.

Den ekonomiska situationen verkar vara planenlig, inget allvarligt överskridningsbehov har note- rats. Orsaken till att ett anpassningsbehov har uppstått är i sin helhet beroende av att antalet stu- derande avsevärt minskar från det beräknade.

Samarbetsorganet har antecknat budgetläget för kännedom 6.5.2013.

JS Förslag: Styrelsen antecknar mellanbokslutet per 26.4.2013 för kännedom och konstaterar att det också utgör grunden för beräkningen av anpassningsprogrammets storlek.

Beslut: Förslaget godkänns.

(9)

Styrelsen 16.05.2013 s.9

9 § UPPSKATTNING AV ANTALET STUDERANDE VILKA BERÄTTIGAR TILL ENHETSPRISENLIG FINANSIERING 2013

En beräkning/uppskattning av antalet studerande den 20 september 2013 har gjorts av beredning- en. Uppskattningen bygger på att samtliga i årskurs 3 får avgångsbetyg och inte berättigar till finan- siering 20.9.2013. Uppskattningen av antalet nya studerande som är inskrivna 2013 bygger på en positiv tolkning av förhandsuppgifterna i GEA 2013 och att samtliga erbjudna utbildningar inleds på ett eller annat sätt.

Att vi skulle ha 25 % fler antagna än första hands sökande kan visa sig för optimistiskt. I så fall måste anpassningsprogrammet utvidgas i det skede det via styrelsen förs till samkommunstämman för det formella beslutet om en ändring av innevarande års budget.

Samarbetsorganet bedömer uppskattningen som realistisk vid sitt sammanträde 6.5.2013.

JS Förslag: Styrelsen besluter att uppskattningen fungerar som bas för det anpassningsprogram som skall behandlas av styrelsen vid detta sammanträde. Om uppskattningen av antalet studerande av- viker från det verkliga antalet studerande 20.9.2013 återkommer styrelsen till frågan.

Beslut: Förslaget godkänns.

(10)

Styrelsen 16.05.2013 s.10

10 § ANPASSNINGSPROGRAM FÖR 2013 ÅRS BUDGET

En bokslutsprognos för år 2013 har uppgjorts enligt bilaga. Anslagen i detta mellanbok-

slut/anpassningsprogram är bindande medan beredningen pågår och därefter om de fastställs av styrelsen 16.5.2013.

Åtgärderna är dimensionerade enligt de effekter uppskattningen av antalet studerande 20.9.2013 medför för den enhetsprisenliga finansieringen. Om uppskattningen är för låg kan anpassningsåt- gärderna lindras, om uppskattningen är för optimistisk bör åtgärderna skärpas i det slutliga försla- get till samkommunstämman vilket bereds i september i samband med ekonomiplanen för åren 2014-2016.

Årslönesumman bygger på förverkligandet av arbetsordningen 2012‐2013 enligt 4 månaders upp- följning, beräkning av lönerna till 31.7.2013 samt de uppgifter ur arbetsordningen 2013‐2014 som funnits att tillgå.

Effekter av eventuella vikarieförbud, byte av semesterpenning och löner som betalas av andra beta- lare har inte i detta skede medtagits i beräkningarna. Det är naturligtvis med tanke på att år 2014 kommer att bli en betydligt svårare uppgift att balansera önskvärt att stor återhållsamhet iakttas, att alla uppskattade inkomster uppnås, att inga överskridningar uppstår och att om möjligt åtgärder inleds vilka strävar efter en större medelgruppstorlek, ökad produktivitet och effektivitet inleds och prioriteras.

Enligt uppskattningen av antalet studerande och grupper 20.9.2013 har medelgruppstorleken minskat till under 13 studerande. Med tanke på den servicehelhet som uppbyggts under åren med studerandeantal över 450 är 360 studerande för litet för att uppnå ekonomiskt hållbar utveckling då den behövs som mest, det vill säga just nu då vi försöker vara med och skapa enhetliga och tids- enliga utrymmen för den grundläggande yrkesutbildningen på svenska i regionen.

Samarbetsorganet diskuterar den ekonomiska situationen och omfattar förslaget till anpassnings- program enligt bilagor vid sitt sammanträde 6.5.2013.

JS Förslag: Styrelsen omfattar anpassningsprogrammet enligt bilaga och konstaterar att de nya ansla- gen är bindande på basen av styrelsens beslut.

Vid behov återkommer styrelsen till frågan med en framställning till samkommunstämman i sep- tember beroende på antalet studerande 20.9.2013.

Beslut: Förslaget godkänns.

(11)

Styrelsen 16.05.2013 s.11

11 § BYTE AV SEMESTERPENG TILL LEDIG TID

Samarbetsorganet har förordat möjligheten att byta semesterpenningen till ledig tid utgående från samkommunens praxis de senaste åren. Diskussionen har förts utgående från texten nedan, texten är den samma som under de senaste åren:

"Den semesterpenning som avses i § 18 i semesterkapitlet i AKTA eller en del av semesterpennin gen kan med tjänsteinnehavarens/arbetstagarens samtycke ges i form av motsvarande ledighet.

Tillämpningsanvisning

Antalet utbytesledighetsdagar utgör 50 % av antalet intjänade semesterdagar enligt tabell B i § 5 mom. 3 i semesterkapitlet i AKTA 2010 - 2011. När utbytesledighet beviljas antecknas som utbytes- ledighet motsvarande antal dagar som för semester, dvs. arbetsdagar (mån-fre förutom söcken- helg). Utbytesledighet som beviljas som en full vecka fastställs från måndag till söndag (5 dagar ut- bytesledighet). Ordinarie lön betalas för hela utbytesledigheten (inte enbart för utbytesledighets- dagarna). Om hela semesterpenningen tas ut i form av ledighet, betalas ingen semesterpenning.

Om bara en del av semesterpenningen tas ut i form av ledighet, avdras från den semesterpenning (euro) som räknats ut enligt § 18 i lönekapitlet i AKTA lönen (semesterpenningen: antalet utbytes- ledighetsdagar) för så många dagar som tjänsteinnehavaren har utbytesledighet. Om tjänsteinne- havaren insjuknar innan utbytesledigheten börjar eller under ledigheten, tillämpas samma förfa- rande som vid flyttning av semester i motsvaraande situationer, och arbetsgivaren har då rätt till den del av sjukdagpenningen som motsvarar den lön som betalats för sjukdomstiden.”

JS Förslag: Styrelsen godkänner bytesmöjligheten för semesterpeng till ledig tid enligt beredningen ovan.

Beslut: Förslaget godkänns.

(12)

Styrelsen 16.05.2013 s.12

12 § ANSÖKAN OM TJÄNSTLEDIGHET (FRISK)

Inveons ordinarie speciallärare ansöker om tjänstledighet för tiden 1.6.2013–31.7.2014 (bilaga da- terad 13.5.2013 samt rättelse 15.5.2013). Perioden är en direkt fortsättning på en familjeledighet.

Ansökan är i enlighet med de principer för tjänstledigheter som styrelsen har fastställt 2013.

SM Förslag: Speciallärare Elisabeth Frisk beviljas oavlönad tjänstledighet för tiden 1.6.2013–31.7.2014.

Beslut: Förslaget godkänns.

(13)

Styrelsen 16.05.2013 s.13

Anvisning för rättelseyrkande, ändringssökande och besvärs anvisning

Datum för sammanträdet 16.05.2013 Styrelsen

BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragraferna 1- 3, 5, 8, 9

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyr- kande enligt 89 § i mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragraferna 4,6,7 och 10-12

Enligt 5 § förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet.

Anvisning för RÄTTELSEYRKANDE

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelse- yrkande.

Paragraferna 4,6,7 och 10-12

Myndighet hos vilken rättelse yrkas, adress och postadress:

Styrelsen för samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland c/o Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1, 06400 Borgå Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rät- telseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rät- telseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

Besvärsmyndighet, adress och postadress

Helsingfors förvaltningsdomstol, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors

Kommunalbesvär, Besvärstid

Paragraf - 30 dagar

Förvaltningsbesvär Besvärstid

Paragraf - 30 dagar

Besvär över beslut som gäller skriftlig varning Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet

(14)

Styrelsen 16.05.2013 s.14

Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som för- fattat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av bes- värshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndig- heters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändrings- sökande i förvaltningsdomstolen.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :