PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare

Full text

(1)

Sammanträdestid Torsdagen den 4 juni 2015 kl.18.30-20.16 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Vårdö

Närvarande

Frånvarande

Göte Winé, ordförande Sarah Ahlbäck

Ulla-Britt Dahl Ann Carlsson Yngve Bjurne

Marja Elomaa-Andersson Petter Johansson

Karin Karlsson, ks-repr.

Övriga närvarande Susann Peltonen, sekreterare

Ärenden §§ 25-36

Underskrift

Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare

Protokollet justerat Torsdag4.6.2015, Kommunkansliet i Vårdö

Ulla-Britt Dahl Sarah Ahlbäck Protokollet framlagt

till påseende Tid och plats

Onsdagen den 10.6.2015 på kommunkansliet i Björby/Sund Intygar

Susann Peltonen Socialsekreterare

(2)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk

Sn § 25 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET ... 4

Sn § 26 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE ... 5

Sn § 27 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA 6 Sn § 28 RÄKENSKAPER – Budgetuppföljning – Sund ... 7

Sn § 29 RÄKENSKAPER – Beräkning av behov av utkomststöd - Sund ... 8

Sn § 30 RÄKENSKAPER – Budgetuppföljning – Vårdö ... 10

Sn § 31 Konfidentiellt ärende – ... 11

Sn § 32 RÄKENSKAPER – Anhållan om tilläggsanslag – Vårdö ... 12

Sn § 33 FÖRVALTNINGSÄRENDE/ Revidering av förvaltningsstadga - Vårdö .... 13

Sn § 34 FÖRVALTNINGSÄRENDE – Avtal om utbildning och stöd inom barnskyddets familjevård Rädda Barnen r.f. – Sund ... 14

Sn § 35 FÖRVALTNINGSÄRENDE – Avtal om utbildning och stöd inom barnskyddets familjevård Rädda Barnen r.f. – Vårdö ... 15

Sn § 36 DELGIVNINGAR ... 16

(3)

Sn § 25 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Enligt Förvaltningsstadga för Sunds kommun, antagen av fullmäktige 23.01.2007:

§ 83 Varje organ håller sina sammanträden vid de tidpunkter och på de platser som de beslutar.

Sammanträde hålls också om ordföranden anser det vara nödvändigt eller om en majoritet av ledamöterna gör framställning om detta till ordföranden.

§ 84 Ordförande eller, om denna är förhindrad, viceordföranden kallar till sammanträde.

I kallelsen skall anges tidpunkt och plats för sammanträdet samt vilka ärenden som skall behandlas (föredragningslista). Därutöver kan ärenden av brådskande natur handläggas och avgöras under sammanträdet. Kallelsen bör skickas minst 4 dagar på förhand.

Kallelsen skall distribueras till ledamöterna jämte ersättare och till övriga personer som har närvarorätt eller närvaroplikt. Kallelsen distribueras på det sätt som organet besluter.

§ 90 Vid kommunens organs sammanträden har förutom ledamöterna följande personer närvaro- och yttranderätt:

- vid kommunstyrelsens sammanträde fullmäktiges ordförande samt vice ordförande - vid övriga organs sammanträden kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören

- kommunstyrelsens utsedda representanter i nämnderna

Om andra än ovan nämnda personers närvaro- och yttranderätt beslutar respektive organ.

Även annan förtroendevald, tjänsteman eller utomstående person kan kallas till sammanträde för att höras i ett visst ärende.

§ 92 Vid kommunens organs sammanträden fattas besluten efter föredragning av en tjänsteman. Om föredragande tjänsteman är jävig fattar organet beslut efter ordförandens redogörelse. Kommunstyrelsen kan i enstaka fall och av särskilda skäl besluta att ett ärende avgörs efter ordförandens redogörelse.

Föredragandens förslag ligger till grund för behandlingen (utgångsförslag). Om

föredraganden har ändrat det förslag som finns i föredragningslistan innan organet fattar beslut i ärendet, är det ändrade förslaget utgångsförslag. Om förslaget har tagits tillbaka avlägsnas ärendet från föredragningslistan, såvida organet inte besluter annat.

Vem som skall föredra ärendena bestäms i instruktionen för respektive organ och om sådan bestämmelse inte finns, genom särskilt beslut av organet. Om föredraganden är frånvarande skall dennas ställföreträdare fungera som föredragande.

Enligt Kommunallag för landskapet Åland 73/97:

§ 23 Styrelsen, en nämnd, en kommitté och en direktion är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Socialsekreterarens förslag:

Att socialnämnden beslutar att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

Socialnämndens beslut:

Förslaget godkändes.

(4)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk Sn § 26 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Enligt förvaltningsstadga för Sunds kommun § 29: Protokollet skall undertecknas av ordföranden och sekreteraren. Protokollet skall justeras på det sätt som organet beslutar.

Kommunstyrelsens och nämndernas protokoll skall efter justeringen hållas offentligt framlagda tillsammans med en besvärsanvisning. Platsen och tidpunkten för

framläggningen skall på förhand meddelas på kommunens anslagstavla.

Socialsekreterarens förslag:

Att socialnämnden utser Ulla-Britt Dahl och Sarah Ahlbäck till protokolljusterare och att protokolljustering sker direkt efter mötet.

Socialnämndens beslut:

Förslaget godkändes.

(5)

Sn § 27 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA Socialsekreterarens förslag:

Att socialnämnden beslutar godkänna föredragningslistan §§ 25-36 samt behandling av eventuella övriga ärenden.

Socialnämndens beslut:

Förslaget godkändes.

(6)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk Sn § 28 RÄKENSKAPER – Budgetuppföljning – Sund

Budgetuppföljning, Bilaga 1-2, Bilaga 1 per 30.4.2015 och bilaga 2 bokade poster per 27.5.2015 2015.

Användningsgraden skall vara 33,33 % för april för att hålla budget.

Socialsekreterarens förslag:

Socialnämnden antecknar budgetuppföljningen för kännedom, sänder densamma kommunstyrelsen för kännedom samt besluter att under skild paragraf behandla anhållan om tilläggsanslag.

Socialnämndens beslut:

Förslaget godkändes.

(7)

Sn § 29 RÄKENSKAPER – Beräkning av behov av utkomststöd - Sund

Utkomststöd har beviljats i större utsträckning än vad som tidigare beräknats.

Den 09.03.15 har 13700 euro beviljats i utkomststöd. Om utkomststöd beviljas i samma utsträckning hela året beräknas det beviljade utkomststödet uppgå i 65760 euro år 2015. Prognosen ser ändå ut som att en del av de beviljade kommer återkomma medan andra kommer få andra inkomstkällor.

Socialarbetarens förslag:

Att socialnämnden anhåller om 20000 euro i tilläggsanslag för utkomststöd.

Socialsekreterarens förslag:

Att socialnämnden informerar kommunstyrelsen om att anslaget för utkomststöd troligen inte kommer att räcka till för budgetåret. Socialnämnden vidtar åtgärder i god tid om behovet av utkomststöd inte märkbart avtar.

Socialnämndens beslut:

Socialnämnden delger kommunstyrelsen situationen för kännedom och återkommer om eventuellt tilläggsanslag med tilläggsberedning efter nästa socialnämndsmöte.

Kst § 51

23.03.2015 Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen besluter anteckna situationen för kännedom utan vidare åtgärder.

Beslut:

Förslaget godkändes.

——————————

Sn § 29 Hittills har under året 17 hushåll, bestående av ensamhushåll och

flerpersonershushåll ansökt om utkomststöd. En del av dessa har fått avslag på sin ansökan. Totalt 45 paragrafer har behandlats. Av 26.000 euro har 15.919,16 euro använts. Eventuella återkrav på förväntad förmån kan ännu finnas.

Av det förebyggande utkomstödet har totalt 1957,96 euro av det budgeterade 4000 euro använts.

Därtill finns 4000 euro för sysselsättningsstöd.

Faktorer som delvis skulle minska på behovet av utkomststöd är sysselsättning, ev.

körkort för yrkestrafik, körkort.

Beräknat behov av utkomststöd med nuvarande behovsgrad är 22.500 euro, d.v.s.

12.500 euro mer än budgeterat.

En omdisponering från anslaget för sysselsättningsstöd anser socialsekreteraren inte är motiverad eftersom det kan finnas behov av anslaget senare under året.

(8)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk Sn § 29 Socialsekreterarens förslag:

Socialnämnden anhåller om att få 12.500 euro i tilläggsanslag för C215 övrig socialvård, kostnadsställe 2151.

Socialnämndens beslut:

Socialnämnden besluter att inte anhålla om tilläggsanslag i detta skede trots att det ekonomiska läget inom utkomststödet är ansträngt. Socialnämnden ber

kommunstyrelsen att se över sysselsättningsmöjligheter inom kommunen.

(9)

Sn § 30 RÄKENSKAPER – Budgetuppföljning – Vårdö

Budgetuppföljning bokade poster per 18.5.2015, Bilaga 3.

För socialnämndens del och socialförvaltningen saknas arvoden till förtroendevalda samt samarbetsersättningar till Sunds kommun.

Förmedlade tjänster via Ålands omsorgsförbund faktureras med fördröjning samt kostnader för färdtjänst.

Socialsekreterarens förslag:

Socialnämnden antecknar budgetuppföljningen för kännedom, sänder densamma kommunstyrelsen för kännedom samt besluter att under skild paragraf behandla anhållan om tilläggsanslag.

Socialnämndens beslut:

Socialnämnden beslöt att anteckna budgetuppföljningen för kännedom.

(10)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk Sn § 31 Konfidentiellt ärende

(11)

Sn § 32 RÄKENSKAPER – Anhållan om tilläggsanslag – Vårdö

Socialnämnden har ett utökat behov av anslag för annan barn- och familjevård.

Behovet beräknas i nuläget till 28.000 euro utöver det budgeterade anslaget för år 2015 som är 10.956 €. Kommunen erhåller särskilda landskapsandelar för detta ändmål, dock med 2-års fördröjning. Omdisponeringar inom individ- och familjeomsorgen bedöms inte som möjliga.

Socialsekreterarens förslag:

Socialnämnden sänder anhållan om tilläggsanslag för resultatområdet C 215 annan barn- och familjevård till kommunstyrelsen för vidare behandling, totalt 34.000 euro.

Socialnämndens beslut:

Socialnämnden beslöt att godkänna förslaget.

.

(12)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk

Sn § 33 FÖRVALTNINGSÄRENDE/ Revidering av förvaltningsstadga - Vårdö Förvaltningen har givits i uppdrag att granska och bereda förslag till behov av förändringar till gällande förvaltningsstadga.

Bilaga 4-5

Socialsekreterarens förslag:

Socialnämnden fattar beslut om förslag till revidering av förvaltningsstadga.

Socialnämndens beslut:

Socialnämnden beslöt återremittera ärendet.

(13)

Sn § 34 FÖRVALTNINGSÄRENDE – Avtal om utbildning och stöd inom barnskyddets familjevård Rädda Barnen r.f. – Sund

Enligt gällande lagstiftning om tillämpning i landskapet Åland av

familjevårdarlagen som trädde i kraft 31.3.2015 skall kommunerna ordna den förberedande utbildning som krävs enligt 1 § 2 mom. familjevårdarlagen och tillgodose familjevårdarnas behov av övrig förberedelse för uppdraget samt tillse att familjevårdarna får den arbetshandledning och den fortbildning som de behöver för sitt uppdrag.

Rädda Barnen r.f. på Åland har tillsänt kommunerna ett avtalsförslag, bilaga 6, om utbildning och stöd inom barnskyddets familjevård. Avtalsperioden sträcker sig från 1.8.2015 – 31.12.2016, med möjlighet till förlängning efter gemensam utvärdering. Parter är Rädda Barnen r.f. och kommunerna på Åland.

Den totala kostnaden beräknas till 13.100 euro för samtliga kommuner och hela perioden. Sunds utgifter är 453 euro. Utgifterna bör beaktas i budgeten för år 2016, kostnader för barnskydd.

Socialsekreterarens förslag:

Socialnämnden besluter föreslå inför kommunstyrelsen att avtalet godkänns mellan Rädda Barnen r.f. och Sunds kommun.

Socialnämndens beslut:

Förslaget godkändes.

(14)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk

Sn § 35 FÖRVALTNINGSÄRENDE – Avtal om utbildning och stöd inom barnskyddets familjevård Rädda Barnen r.f. – Vårdö

Enligt gällande lagstiftning om tillämpning i landskapet Åland av

familjevårdarlagen som trädde i kraft 31.3.2015 skall kommunerna ordna den förberedande utbildning som krävs enligt 1 § 2 mom. familjevårdarlagen och tillgodose familjevårdarnas behov av övrig förberedelse för uppdraget samt tillse att familjevårdarna får den arbetshandledning och den fortbildning som de behöver för sitt uppdrag.

Rädda Barnen r.f. på Åland har tillsänt kommunerna ett avtalsförslag, bilaga 6, om utbildning och stöd inom barnskyddets familjevård. Avtalsperioden sträcker sig från 1.8.2015 – 31.12.2016, med möjlighet till förlängning efter gemensam utvärdering. Parter är Rädda Barnen r.f. och kommunerna på Åland.

Den totala kostnaden beräknas till 13.100 euro för samtliga kommuner och hela perioden. Vårdös utgifter är 176 euro. Utgifterna bör beaktas i budgeten för år 2016, kostnader för barnskydd.

Socialsekreterarens förslag:

Socialnämnden godkänner avtalet med mellan Rädda Barnen r.f. och Vårdö kommun enligt bifogad bilaga.

Socialnämndens beslut:

Förslaget godkändes.

(15)

Sn § 36 DELGIVNINGAR

Informationstillfällen/utbildning

 Utvärdering av samverkansmodellen ”barnahuset” 8.4.2015, socialsekreteraren deltog

 Socialsekreteraren har 11.5.2015 deltagit i informationsmöte angående Klubbhuset Pelaren

 Socialsekreteraren och vik. familjearbetaren har 18.5.2015 deltagit i diskussion och informationsmöte om problematisk skolfrånvaro, socialsekreteraren

representerar socialväsendet och ingår i en arbetsgrupp som skall jobba fram en handlingsplan för skolväsendet på norra Åland. Gruppens arbete skall vara klart inom september månad 2015.

 Socialsekreteraren deltar i konferensen ”courage in social work” i Helsingfors 10-12.6.2015, fackföreningen Talentia har gett 400 euro i bidrag.

 Socialkansliet har utbildning i Abilita data-program 15-17.6.2015, delvis i samarbete med Finström och Saltvik

 Vik. familjearbetaren har 16.3.2015 deltagit i Bemötande seminarium

 Vik. familjearbetaren har 17.3.2015 deltagit i Föreläsning "om hur det kan vara att växa upp med föräldrar som missbrukar eller är psykiskt sjuka"

 Vik. familjearbetaren har 16.4.2015 deltagit i Nätverksträff med temat

"sysselsättning som en språngbräda framåt"

 Vik. familjearbetaren har 5.5.2015 deltagit i föreläsning om dataspelsmissbruk

 Vik. familjearbetaren och socialsekreteraren har 13.5.2015 deltagit Seminarium om barnfattigdom på Åland

 Vik. familjearbetaren har deltagit i föräldramöte på daghemmet i Sund 20.5.2015

Annan information

 Rädda Barnen på Åland r.f. - Utvärdering av Matbankens verksamhet 2010- 2014, samt inbjudan till uppföljningsmöte den 2.6.2015

 Information angående socialvårdslagstiftning 12.3.2015

 Pressmeddelande, gällande socialvårdslag förblir tillämplig på Åland 24.3.2015 (www.regeringen.ax)

 Pressmeddelande, information om rättsläget inom socialvården 31.3.2015 inkl.

brev ÅLR 2015/2605 Landskapslagstiftningen om socialvården med bibehållen tillämpning av socialvårdslagen (FFS 710/1982) fr.o.m. 1.4.2015, 31.3.2015 (www.regeringen.ax)

 Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen (18/2015), ikraftträdande 31.3.2015 (www.regeringen.ax)

 Ålands motivations- och behandlingscenter Ab – nya avgifter från 1.6.2015

(16)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk Sn § 36 Socialsekreterarens förslag:

Socialnämnden antecknar ovanstående delgivningar för kännedom Samt

 Meddelande: vårdavgifter 2016 vid Stiftelsen Hemmet beräknas vara oförändrade

Socialnämndens beslut:

Socialnämnden beslöt anteckna ovanstående för kännedom.

(17)

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt

§ 112 KomL rättelseyrkande inte framställas, eller kommunalbesvär anföras över beslut.

Paragrafer

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt § 110 KomL kan framställas över beslutet.

Paragrafer

Enligt 3 § 1 mom. FörvBesvL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet.

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Myndighet till

vilken rättelse- yrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas; myndighetens adress och postadress:

Socialnämnden i Sund Björby

22520 KASTELHOLM Paragrafer 6

Socialnämnden i Vårdö Vårdöbyvägen 11 22550 VÅRDÖ Paragrafer

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet

(18)

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrk Rättelseyrkans

innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndig-

het och I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär.

Besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär.

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom

kommunalbesvär, endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av rättelseyrkandet kan ändring i beslutet sökas genom

kommunalbesvär, också av en som är part, eller av en kommunmedlem.

Besvärsmyndighet, adress och postadress Ålands Förvaltningsdomstol

PB 31

22101 Mariehamn

Kommunalbesvär, paragrafer Besvärstid

§ 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer Besvärstid

§ 30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Ålands Landskapsregering

PB 1060

22101 Mariehamn

Paragrafer Besvärstid 30 dagar

Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges:

(19)

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original, eller som officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av besvärs-

handlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Besvärshandlingarna kan även lämnas till: 1) Namn, adress och postadress

Paragrafer Tilläggs-

uppgifter

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :