Miljö- och byggnadsnämnden nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Full text

(1)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MILJOBYGG § 1 Mötets laglighet och beslutförhet MILJOBYGG § 2 Val av protokolljusterare

MILJOBYGG § 3 Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut

MILJOBYGG § 4 Ansökan om bygglov, Bost.Ab Sparsam/Corander Jerry och Sirpa MILJOBYGG § 5 Utlåtande gällande ansökan om ändring av planebeteckning för kyrkbyn,

stationen, sunnanvik (på fastigheterna Fogdestugan RN:r 1:30 och Gamla PrästgårdeN RN:R 4:0)

MILJOBYGG § 6 Utlåtande om förslaget till Långvik stranddetaljplan, lägenheten Långvik RN:r 2:3 i Prästgården by

MILJOBYGG § 7 Godkännandet av miljö- och byggnadsnämndens dispositionsplan för budgeten 2012

MILJOBYGG § 8 Miljö- och byggnadsnämndens ordinarie mötesdagar MILJOBYGG § 9 Byggnadsinspektörernas mottagningsdagar 2012

MILJOBYGG § 10 För kännedom, Anmärkning gällande Byggnadstillsyn, Parisaari Sanni och Viljamaa Mika

MILJOBYGG § 11 Andra ärenden

MILJOBYGG § 12 Helsingfors förvaltningsdomstols beslut gällande endurobanan MILJOBYGG § 13 Utlåtande i besvärärende, daghem Tjusterbyvägen 3

(2)

MÖTESTID 11.1.2012 kl 18.00 - 18.55 MÖTESPLATS Tekniska kansliet

NÄRVARANDE MEDLEMMAR (och anteckning om vem som fungerar som ordförande)

Tuominen Jaakko, ordförande Kokkonen Yrjö, viceordförande Forsblom Peppe, medlem Grönberg Johanna, medlem Holm Karl, medlem

Holmström Raimo, medlem Pesonen Kirsi, medlem Rehnberg Raija, medlem Niskanen Lasse, ersättare

ÖVRIGA NÄRVARANDE Laitinen Harry, byggnadsinspektör Skult Patrick, miljöchef

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET MILJOBYGG §

Konstaterades

ÄRENDEN 1 - 13

PROTOKOLLETS JUSTERINGSSÄTT

(Val av justerare eller anteckning om justeringen av senaste mötesprotokoll)

MILJOBYGG §

Valdes medlem Holmström Raimo och medlem Forsblom Peppe

DAG FÖR UTFÄRDANDE AV BESLUT SOM GÄLLER LOVÄRENDEN

På detta sammanträdet fattade beslut, som gäller lovärenden, ges efter anslag 18.01.2012

UNDERTECKNANDET AV PROTOKOLLET

Ordförande

Jaakko Tuominen

Protokollförare

Harry Laitinen Protokollet är justerat och konstaterat överensstämma med mötets gång

Justeringstid PROTOKOLLJUSTERING

Underskrifter

Meddelande om beslut angående lovärenden, som fattats på detta sammanträde har kungjorts på

kommunens anslagstavla 18.01.2012

ANSLAGSBEVIS (ByggnL 198 §)

Tjänsteställning

Kanslisekreterare

Underskrift

Virve Kääntee

(3)

Protokolljusterarnas signaturer

Nämnd Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes av Sjundeå

Namn tjänsteställning

MILJOBYGG § 3 LAGLIGHETSÖVERVAKNING AV TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT Kompletterande material Efter senaste möte har till nämnden skickats beslutsprotokoll gällande bes-

lut som gjorts av tjänsteinnehavare som lyder under nämnden och vilka i enlighet med § 51 i kommunallagen kan tas till nämnden för behandling.

Kompletterande material

- Som kompletterande material finns beslutförteckningarna av byggnads- inspektör Harry Laitinen, från tid 7.12.2011 – 3.1.2012, § 129 – 136.

Förslag: Nämnden besluter

- att i enlighet med 51 § i kommunallagen inte ta till behandling följande ärenden som ingår i tjänsteinnehavarbeslut gjorda av tjänsteinnehavare som lyder under nämnden:

- Byggnadsinspektörernas har godkänt följande lovansökningar,

21.12.2011: Soini Sauli och Satu Bollstad Brännmalmsbrinken 8, Egna- hemshus och Ekonomibyggnad (Nybyggnad); Stellberg Lars-Åke och Gun Pickala Kabanovgränd 40, Egnahemshus/Sidobostad (Nybyggnad);

Kiint.Oy Pickala Hillside Park Störsvik Bastuuddsbågen 13 bost. 12, Fritidsbostad (Nybyggnad); 29.12.2011: Taipale Tomi och Kälkäjä Mervi Svidja Lindkullavägen 166, Egnahemshus och Skyddstak för bil/Förråd (Nybyggnad); Jokiaho Mauri Pickala Gåsholmens Inre Örn, Fritidsbostad (Tillbyggnad); Tarvainen Seppo Kvarnby Näsbyvägen 466, Grillkåta (Åtgärdstillstånd).

- Byggnadsinspektörerna har godkänt följande ansvariga arbetsledare: Pe- ter Ekström lov 11-126-R, Tuomo Latvala lov 11-127-R, Johan Helan- der lov 11-132-T, Petri Aho lov 11-133-R och 11-134-R, Tarmo Kang- astie lov 11-127-R, Teuvo Lystimäki lov 11-63-R och Timo Mannila lov 10-73.

Beslut: Förslaget godkändes.

(4)

MILJOBYGG § 4 ANSÖKAN OM BYGGLOV, BOST.AB SPARSAM/CORANDER JERRY OCH SIRPA

LOVNUMMER 12-1-R

SÖKANDE Namn BOST.AB SPARSAM/CORANDER JERRY OCH SIRPA Adress VARGSVÄNGEN 47 C 22

02580 SJUNDEÅ

BYGGNADSPLATS Adress VARGSVÄNGEN 47 C 22 02580 SJUNDEÅ

RN:r 459 0001 0270

By SJUNDBY GÅRD

Lägenhetens namn K41

Koordinater 2-6669399-513169 Planeringsskede GENERALPLAN Byggnadsplats yta m²

ÄRENDE Byggnadsåtgärd UTVIDGNING/ÖVRE VÅNING Användningssyfte BOSTAD

Total yta 103 Total yta tillbyggnad 33

Volym 290 Volym tillbyggnad 115

Våningsyta 103 Våningsyta tillbyggnad 33

Våningsantal 2

FÖRSLAG Miljönämnden besluter bevilja ansökt tillstånd på nedanstående villkor.

Miljönämnden beviljar också sökanden tillstånd för påbörjande av bygg- nadsarbetena i enlighet av markanvändnings- och bygglagen § 144. Sökan- de bör lämna en säkerhet på 500 € för ersättning av sådana olägenheter, skador eller kostnader som bygglovets upphävande eller förändring av till- ståndet kan föranleda.

VILLKOR Byggnadsarbetet får ej påbörjas före godkänd ansvarig arbetsledare

(5)

Protokolljusterarnas signaturer

Nämnd Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes av Sjundeå

Namn tjänsteställning

Före påbörjandet av byggnadsskedet bör företes konstruktionsritningar

SYNER Sökande är skyldig att efter hand som arbetet framskrider, beställa följande syner:

slutsyn BESLUT: Förslaget godkändes.

DELGIVNING OCH BESVÄRSUNDERVISNING Besvärsmyndighet Helsingfors förvaltningsdomstol

Bangårdsvägen 9 00520 HELSINGFORS Besvärstid 30 dagar

Datum för beslut 18.01.2012

Detta beslut har givits efter anslag, då det anses ha kommit till vederbörandes kän- nedom. Ändring i detta beslut kan sökas hos Helsingfors förvaltningsdomstol ge- nom skriftligt besvär, vilket bör av ändringssökande själv eller av honom befull- mäktigat ombud inges eller med bud eller genom postens förmedling befordras till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag före ämbetstidens utgång räk- nat från ovannämnda dag då beslutet har givits. Till besvärsundervisningen bör bi- fogas detta beslut samt eventuell annan redogörelse som ändringssökanden vill åberopa.

(6)

MILJOBYGG § 5 UTLÅTANDE GÄLLANDE ANSÖKAN OM ÄNDRING AV

PLANEBETECKNING FÖR KYRKBYN, STATIONEN, SUNNANVIK (PÅ FASTIGHETERNA FOGDESTUGAN RN:R 1:30 OCH GAMLA PRÄSTGÅRDEN RN:R 4:0)

Kompletterande material Tekniska nämnden ber om miljö- och byggnadsnämndens utlåtande i rubri- ken nämnda planeändringsprojekt. Avsikten med ändringen är att bilda ett gårdscentrum (AM) på lägenheterna Fogdestugan RN:r 1:30 och Gamla Prästgården RN:r 4:0 i Sjundeå kyrkoby. Lägenheternas nuvarande general- planebeteckning är MT-2 och A/s.

AM-beteckningen skulle tillåta att den gamla prästgårdens byggnadstradi- tion skulle fortsätta på ett naturligt sätt även i framtiden.

Byggnadsinspektörens

(HL) förslag: Miljö- och byggnadsnämnden har ingenting att anmärka mot ansökan om planeändring.

Beslut: Förslaget godkändes.

(7)

Protokolljusterarnas signaturer

Nämnd Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes av Sjundeå

Namn tjänsteställning

MILJOBYGG § 6 UTLÅTANDE OM FÖRSLAGET TILL LÅNGVIK

STRANDDETALJPLAN, LÄGENHETEN LÅNGVIK RN:R 2:3 I PRÄSTGÅRDEN BY

Kompletterande material Tekniska nämnden ber om miljö- och byggnadsnämndens utlåtande om i rubriken nämnda projekt. Nämnden har tidigare gett utlåtande där nämnden anser att bergsryggen Limpan som är inom planeområdet bör skyddas med S-1 beteckning.

Detaljplaneförslaget har kompletterats och ändrats varför ett utlåtande har inbegärts pånytt. I det nya förslaget har nämndens anmärkning beaktats.

Byggnadsinspektörens

(HL) förslag: Miljö- och byggnadsnämnden har ingenting att anmärka mot stranddetalj- planeförslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

(8)

MILJOBYGG § 7 GODKÄNNANDET AV MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS DISPOSITIONSPLAN FÖR BUDGETEN 2012

Bilaga 1 Kommunfullmäktige godkände budgeten för år 2012 14.11.2011 § 75.

Kommunstyrelsen godkände 19.12.2011 instruktionerna för verkställandet av budgeten för år 2012 som riktats till nämnderna.

Enligt instruktionerna för verkställandet bör varje nämnd godkänna sin dis- positionsplan i den form att den följer den av kommunfullmäktige godkän- da budgeten.

Anslagen är nettobindande på verksamhetsorgannivå gentemot fullmäktige.

Detta innebär att verksamhetsorganens verksamhetsbidrag dvs. skillnaden mellan verksamhetsintäkterna och verksamhetsutgifterna, är bindande gent- emot fullmäktige.

Nämnden bör övervaka penninganvändningen i de verksamhetsområden som underlyder dem, så att pengarna riktas enligt de strategiska tyngdpunk- terna. På grund av detta bör nämnderna godkänna dispositionsplanerna per kostnadspost efter att kommunfullmäktige har godkänt kommunens budget.

Det nettobindande anslaget (i euro) som kommunfullmäktige beviljade nämnden för år 2012:

Budget 2012 Verksamhetsintäkter 144.000 Verksamhetsutgifter - 422.587 Interna utgifter - 17.980

Verksamhetsbidrag - 278.588 (nettobindande gentemot fullmäktige) Miljö- och byggnadsnämnden har ett resultatområde, byggnadsövervak- ning.

Resultatområde byggnadsövervakning

Resultatområde byggnadsövervakning inbegriper kostnadsposterna:

610 Byggnadstillsyn

620 Miljövård

630 Miljöhälsovård 720 Enskilda vägar Byggnadsinspektörens

(HL) förslag: Miljö- och byggnadsnämnden godkänner förslagen till dispositionsplaner enligt bilaga för kostnadsställen 610, 620, 630 och 720.

Beslut: Förslaget godkändes.

(9)

Protokolljusterarnas signaturer

Nämnd Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes av Sjundeå

Namn tjänsteställning

MILJOBYGG § 8 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ORDINARIE MÖTESDAGAR Byggnadsinspektören

(HL) förslag: Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder andra helgfria onsdagen i må- naden kl 18.00 i tekniska kansliets mötesrum (Botåker) förutsatt att det finns ärenden som bör behandlas.

Nämnden sammanträder ej i juli månad, men extra möten hålls vid behov.

Beslut: Förslaget godkändes.

(10)

MILJOBYGG § 9 BYGGNADSINSPEKTÖRERNAS MOTTAGNINGSDAGAR 2012 Byggnadsinspektören

(HL) förslag: Byggnadsinspektörerna är anträffbara på tekniska kansliet varje helgfri tis- dag och fredag mellan kl 9.00 - 11.00 eller enligt överenskommelse.

Byggnadsinspektörerna har telefondejourering även under samma tider.

Beslut: Förslaget godkändes.

(11)

Protokolljusterarnas signaturer

Nämnd Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes av Sjundeå

Namn tjänsteställning

MILJOBYGG § 10 FÖR KÄNNEDOM, ANMÄRKNING GÄLLANDE

BYGGNADSTILLSYN, PARISAARI SANNI OCH VILJAMAA MIKA Kompletterande material

Förslag: Antecknas till kännedom.

Beslut: Antecknades till kännedom.

(12)

MILJOBYGG § 11 ANDRA ÄRENDEN

Miljö- och byggnadsnämnden diskuterar aktuella ärenden.

(13)

Protokolljusterarnas signaturer

Nämnd Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes av Sjundeå

Namn tjänsteställning

MILJOBYGG § 12 HELSINGFORS FÖRVALTNINGSDOMSTOLS BESLUT GÄLLANDE ENDUROBANAN

Miljön.11.8.2010 § 116

Bilaga 2 Helsingfors förvaltningsdomstol har den 24.6.2010 avgivit sitt beslut

(10/0564/5) gällande besvären över miljönämndens beslut av den 14.9.2009

§ 178, som gällde Åke Holmlunds ansökan om endurokörning i enlighet med terrängtrafiklagen på lägenheten Ollas i Harfs by.

Förvaltningsrätten förkastade besvären, men kompletterade tillståndsbe- stämmelserna 10 och 13. Med kompletteringen förpliktar man att hålla än- damålsenligt bekämpningsmaterial till hands för att omedelbart kunna in- samla sådana, för grundvattnen skadliga utsläpp, som förorsakas av fordo- nen.

Dessutom bör markägaren:

Till ansökan bifoga en ändamålsenlig utredning över endurobanans buller- verkningar. Utredningen bör innehålla mätningar gjorda på sommaren och på vintern över bullret som förorsakas av körverksamheten. Mätningarna bör utföras på minst tre i närheten av banan befintliga bostadsfastigheters gårdsplaner.

Helsingfors förvaltningsdomstol har per fax av den 20.7.2010 inbegärt alla dokument, eftersom det på grund av beslutet har inlämnats ett fortsatt be- svär.

Helsingfors förvaltningsdomstols beslut har därför inte fått laga kraft.

Miljöchefen (PS)

Förslag : Antecknas till kännedom.

Beslut: Antecknades till kännedom.

====

Miljön. 8.9.2010 § 134

Bilaga 5 Högsta förvaltningsrätten ber i ett den 26.8.2010 ankommet brev om ett utlåtande gällande Erik Aspholms och Hannu Saloheimos samt övriga per- soners besvär.

Besvären som bilaga.

I Erik Aspholms besvär hänvisas bl.a. till innehållet i de avvikande åsikters innehåll som framförts över Helsingfors förvaltningsrätts beslut. Han kräver att beslutet kullkastas.

Även i Hannu Saloheimos och de övrigas (23 fastighetsägare) besvär kräver man att beslutet kullkastas och att ärendet remitteras till behandling i NTM- centralen; dessutom kräver man att Sjundeå kommun ersätter rättegångs- kostnaderna för de ändringssökande.

(14)

I besväret anser man att ärendet borde ha behandlats på basen av granne- lagslagen som ett miljötillstånd, då NTM-centralen skulle ha varit till- ståndsmyndighet, eftersom projektet har konsekvenser inom två kommu- ners område.

Kravet på ersättande av rättegångskostnaderna motiveras med att kommu- nen borde ha varit medveten om den rätta handläggningsordningen.

Miljöchefen (PS) Förslag:

Sjundeå kommuns miljönämnd framför att besvären i sin helhet förkastas och att det av nämnden beviljade provtillståndet omedelbart träder i kraft, med de tillägg som Helsingfors förvaltningsrätt gjort.

Motivering:

Nämnden hade uttryckligen tänkt sig att man på basen av det för ett år be- viljade provtillståndet skulle kunna insamla erfarenheter av de verkliga konsekvenserna av enduroverksamheten. Vid sidan om de i besvären fram- förda hotbilderna skulle man få faktauppgifter, vilket skulle underlätta be- slutet om ett tillsvidare i kraft varande tillstånd.

Frågan huruvida ärendet bör behandlas i enlighet med terrängtrafiklagen eller eventuellt ett miljötillstånd har dryftats och man har gått in för en pro- cess i enlighet med terrängtrafiklagen, eftersom frågan gäller uttryckligen övningskörning i liten omfattning i terrängen, inte en byggd bana eller mo- tocrosscyklar. I allmänhet karakteriseras en verksamhet, som kräver miljö- tillstånd, av institutions- eller yrkesmässighet. Eftersom det i grannelagsla- gens 17 § nämnda oskäliga men och terrängtrafiklagens oskäliga olägenhet som begrepp är väldigt liknande, torde det ur grannarnas synpunkt inte före- ligga någon större skillnad. Däremot skulle sökanden ha kunnat till ett mil- jötillstånd ansöka om verkställighetsbeslut trots att ändring har sökts, vil- ken möjlighet inte föreligger i terrängtrafiklagen.

Då man beaktar bl.a. det ovan sagda är kravet på ersättning av rättegångs- kostnaderna ogrundat.

Beslut: Förslaget godkändes.

====

MILJÖ 11.1.2012 § 12

Kompletterande material Högsta förvaltningsdomstolens beslut gällande endurobanan

Med sitt beslut av den 28.december 2011 avslog HFD besvären över Sjun- deå miljönämnds tillståndsbeslut av den 14.10.2009 § 178, upphävde till- ståndsvillkoret 13 och tillade ett nytt tillståndsvillkor 3a, som lyder:

(15)

Protokolljusterarnas signaturer

Nämnd Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes av Sjundeå

Namn tjänsteställning

”Det buller som förorsakas omgivningen av att man kör på banan, får inte överksrida ekvivalentbullernivån 55 dB (Laeq) på de närmaste närmaste ställena som kan bli störda. Den definierade maximibullernivån, som föror- sakas av körning på banan, får i de närmaste ställena som kan bli störda, inte överskrida 60 dB (LA/max).

Vid behov bör man mäta bullernivån i de närmaste ställena som kan bli störda av buller från körning på banan. Man bör meddela kommunens mil- jöskyddsmyndighet om mätningarna på förhand så att myndigheten har möjlighet att närvara då mätningarna utförs.

Man bör hålla dagbok över banans användning så att åtminstone följande uppgifter framgår:

- antal och tidpunkt för körningarna

- problem som uppstått (t.ex. bränsleläckage) - olyckssituationer.

Bruksdagboken bör uppvisas för den övervakande myndighetenom den ef- terfrågas.”

Dessutom blev Helsingfors förvaltningsdomstols tillägg till tillståndsbe- stämmelse 10 i kraft:

”Det bör finnas ändamålsenliga bekämpningstillbehör till hands på banom- rådet, såsom absorberande torv, som finns enkelt och snabbt att ta till för alla, för att omedelbart kunna ta tillvara eventuella, för grundvattnen farliga, läckage från fordon.”

HFD konstaterar i sina motiveringar att man i detta ärende inte kan avgöra om tillståndserhållaren eventuellt har behov av tillstånd som stipuleras i andra lagar, i detta fall närmast i miljöskyddslagen.

Som kompletterande material: HFD:s beslut av den 28.12.2011, arkive- ringsnr 7798 Diarienummer 26639/1/10 och 2750/1/10.

Miljöchefens (PS)

förslag: Miljö- och byggnadsnämnden antecknar till kännedom att det provtillstånd, som i enlighet med terrängtrafiklagen beviljats Åke Holmlund för ett år, har vunnit laga kraft, i enlighet med det ursprungliga tillståndsbeslutet och de tilläggsbestämmelser som gjorts till den.

Beslut: Förslaget godkändes.

(16)

MILJOBYGG § 13 UTLÅTANDE I BESVÄRÄRENDE, DAGHEM TJUSTERBYVÄGEN 3 Miljö- och byggnadsnämnden beviljade 14.12.2011 bygglov till Sjundeå kommun för byggandet av ett daghem. Nämnden beviljade också tillstånd för påbörjande av byggnadsarbetena i enlighet av markanvändnings- och bygglagen § 144 gällande byggandet av grunden.

Byggnadsplatsens granne Helene Koskinen har gjort besvär över nämndens beslut och anhåller om åtgärdsförbud av Helsingfors förvaltningsdomstol.

Med anledning av besväret ber Helsingfors förvaltningsdomstol om miljö- och byggnadsnämndens utlåtande beträffande anhållan om förverkligandet.

Byggnadsinspektörens(HL)

förslag: Miljö- och byggnadsnämnden meddelar som sitt utlåtande följande:

- Den av Koskinen nämnda ”avstjälpningsplatsen” är ej på ifrågavarande byggnadsplatsens område utan på grannlägenhetens område som är pri- vatägt.

- Till det område där det möjligtvis kan finnas något farligt avfall kom- mer man längs vägen som går på västra sidan av byggnadsplatsen. Att undersöka området ställer inte till svårigheter.

- Nämnden beviljade tillstånd att påbörja byggnadsarbetena därför att kommunen har brått att få daghemmet färdigt och för att Koskinens an- mälda ”avstjälpningsplats” går att undersökas under byggnadsskedet.

Beslut: Förslaget godkändes.

(17)

Protokolljusterarnas signaturer

Nämnd Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes av Sjundeå

Namn tjänsteställning

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

BESVÄRSFÖRBUD

Enligt 91 § kommunallagen kan rättelseyrkande inte göras och kommunalbesvär inte anföras över följande beslut, eftersom de endast gäller beredning eller verkställighet.

Paragrafer: 1 – 3 , 5 - 13

Eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan göras över nedan nämnda beslut, kan besvär inte anföras över beslutet:

Paragrafer:

Vad förbudet grundar sig på

Enligt förvaltningslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grund för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Myndighet till

vilken rättelse- yrkande kan göras samt tid för yr- kande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan göra skriftligt rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress, post- och e-postadress:

Paragrafer:

Yrkandet skall göras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett brev därom blivit sänt eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som har antecknats i ett särskilt intyg om delfående av beslutet.

Vad förbudet grundar sig på

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som gör det.

ANVISNING FÖR ANSÖKAN OM ÄNDRING HOS MARKNADSDOMSTOLEN Myndighet till

vilken ansökan om ändring kan göras samt tid för ansökan

Om det vid en upphandling förfarits i strid med upphandlingslagen eller med stöd av bestämmelser utfärdade enligt den eller i strid med Europeiska gemenskapens lagstiftning eller världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling kan skriftlig ansökan om ändring inlämnas till:

Paragrafer:

Ansökan skall göras inom 14 dagar från det att en anbudssökande eller anbudsgivare skriftligen fått del av ifrågava- rande beslut samt en anvisning om hur man söker ändring.

Av ansökan skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Ansökan skall undertecknas av den som gör det.

Bifogas protokollet

(18)

BESVÄRSANVISNING

I följande beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut, som getts i anledning av ett rättelseyrkande, kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som gjort rättelseyrkande. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunal- besvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

Besvärsmyndighet och besvärstid

Besvärsmyndighet, adress och postadress:

Helsingfors förvaltningsdomstol Bangårdvägen 9

00520 HELSINGFORS e-post:helsinki.hao@oikeus.fi Kommunalbesvär, paragrafer:

Förvaltningsbesvär, paragrafer: 4

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress:

Paragrafer:

Besvärstid 30 dagar Besvärstid dagar Besvärstid dagar

Besvärstiden börjar vid delfåendet av beslutet. Vid uträkningen av besvärstiden skall dagen för delfå- endet inte beaktas.

Besvärsskrift I besvärsskriften skall meddelas det beslut i vilket ändring söks

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som påyrkas de grunder på vilka ändring yrkas

I besvärsskriften skall ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om någon annan person uppgjort besväret, skall i besvärsskriften också uppges namn och hemkommun för denna person. I besvärsskriften skall vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften.

Till besvärsskriften skall fogas i original eller kopia det beslut i vilken ändring söks genom besvär samt intyg över vilken dag beslutet delgivits eller annan utredning om när besvärstiden börjat. Till besvärs- skriften skall dessutom fogas de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheterna. Ombudet skall till besvärsskriften foga en fullmakt.

Inlämnande av besvärshandling- arna

Besvärshandlingarna skall tillställas besvärsmyndigheterna inom besvärstiden. På eget ansvar kan besvärshandlingarna sändas med post eller genom bud. Handlingarna skall inlämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Besvärshandlingarna kan även lämnas till: namn, adress och post- adress

Besvärshandlingarna skall lämnas till1): namn, adress och postadress

Paragrafer Paragrafer

Tilläggsuppgifter Detaljerad anvisning för rättelseyrkande / besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

1)Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten.

(19)

Protokolljusterarnas signaturer

Nämnd Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes av Sjundeå

Namn tjänsteställning

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :