• No results found

Lånekapitalet euro (Premium euro och Extra euro)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lånekapitalet euro (Premium euro och Extra euro)"

Copied!
11
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, 00100 Helsingfors, tfn. 010 247 5000, www.aktia.fi, FO-nummer 2181702-8, hemort Helsingfors 1(11)

AKTIA INDEXLÅN BRASILIEN - INDIEN, SLUTLIGA VILLKOR

De slutliga villkoren för Aktia Indexlån Brasilien - Indien (Premium FI4000019377 och Extra FI4000019385) har den 20 december 2010 fastställts till följande:

• Avkastningskoefficienten Alternativet Neutral 92 % Alternativet Extra 142 %

• Lånekapitalet 2 509 000 euro

(Premium 1 168 000 euro och Extra 1 341 000 euro)

Helsingfors den 20 december 2010 Aktia Bank Abp

(2)

Aktia Indexlån Brasilien - Indien Lånespecifika villkor

Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren i grundprospektet för Aktia Bank Abp:s mass- skuldebrevsprogram av 27.4.2010 villkoren för detta lån. Prospektet finns att få på teckningsställena och Aktia Banks hemsida www.aktia.fi.

Vid komplettering av Prospektet kan de investerare som förbundit sig att teckna eller köpa värdepapper innan komplette- ringen offentliggjorts återkalla sin teckning inom två bankdagar eller inom en av Finansinspektionen av särskilda skäl bestämd längre tid, dock högst fyra bankdagar efter det att kompletteringen offentliggjorts. Det kompletterade Prospek- tet, alla till kompletteringen relevanta dokument och anvisningarna om eventuellt återkallande av teckning finns att få på teckningsställena och Aktia Banks hemsida www.aktia.fi. De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Eventuella indikativa villkor är markerade med *). Slutliga villkor för detta enskilda Lån fastställs senast på Emissionsdagen och publiceras på Internet senast en vecka efter teckningstidens slut på adressen www.aktia.fi under "Spara och placera" och vidare under "Masskuldebrevslån".

Uppgifter om Aktia Bank Abp och Lånet framgår av Prospektet (inkl. kompletteringar), de genom hänvisning införlivade dokument och dessa lånespecifika villkor.

Emittent: Aktia Bank Abp

Betalningsombud: Aktia Bank Abp

Lånets namn: Aktia Indexlån Brasilien - Indien, med två investeringsalternativ:

Alternativ Premium Alternativ Extra

Underliggande tillgång: iShares MSCI Brazil Index Fund (Bloomberg-kod EWZ UP) WisdomTree India Earnings Fund (Bloomberg-kod EPI UP)

(nedan separat även Referensvärdepappret och tillsammans Referensvärdepappren) som beskrivs nedan.

Lånekapital: Högst 10 000 000 euro, minst 3 000 000 euro.*) Skuldebrevets nominella

belopp: 1 000 euro

Antal skuldebrev: Högst 10 000*) st

Lånets prioritetsställning: Samma som för Emittentens övriga förbindelser utan säkerhet.

Emissionssätt: I form av värdeandelar

Emissionsdag: 21.12.2010

Teckningskurs: Alternativet Premium: 105 %

Alternativet Extra: 110 % Minimiteckning: 1 000 euro

Teckningsavgift: Vid teckning uppbärs en teckningsavgift (även kallad teckningsprovision) på 1,0 % av det nominella beloppet.

Lånetid: Cirka 3 år, 21.12.2010 - 4.12.2013 Återbetalningsdag: 4.12.2013

Belopp som återbetalas: På Återbetalningsdagen betalas i alternativen Premium och Extra Lånets nominella belopp till kursen 100 % och en eventuell gottgörelse såsom nedan beskrivs. Gottgörel- sen kan vara 0 %. Teckningsavgiften 1,0 % samt överkursen 5 % i alternativet Premium och 10 % i alternativet Extra återbetalas inte.

Teckningstid: 22.11.2010 - 17.12.2010

(3)

Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, 00100 Helsingfors, tfn. 010 247 5000, www.aktia.fi, FO-nummer 2181702-8, hemort Helsingfors 3(11)

Teckningsställe: Aktia Bank Abp:s samt följande bankers kontor: Alahärmän Osuuspankki, Hannulan Osuuspankki, Hellanmaan Osuuspankki, Joroisten Osuuspankki, Jämijärven Osuus- pankki, Kauhavan Osuuspankki, Kiuruveden Osuuspankki, Kortesjärven Osuuspankki, Kurikan Osuuspankki, Kyrön Seudun Osuuspankki, Kyrönmaan Osuuspankki, Laihian Osuuspankki, Lammin Osuuspankki, Lanneveden Osuuspankki, Lapinlahden Osuus- pankki, Lappajärven Osuuspankki, Liedon Osuuspankki, Multian Osuuspankki, Nivalan Järvikylän Osuuspankki, Petäjäveden Osuuspankki, Piikkiön Osuuspankki, Reisjärven Osuuspankki, Sievin Osuuspankki, Siilinjärven Osuuspankki, Sydbottens Andelsbank, Tuusniemen Osuuspankki, Vaskion Osuuspankki och Ylihärmän Osuuspankki.

Betalning av teckning: Betalas vid teckning.

Ränta eller

annan gottgörelse: Villkor 10.4 (Ränta eller gottgörelse på annan grund) i de allmänna villkoren i Prospektet för Aktia Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 27.4.2010 tillämpas.

På Lånet betalas ingen årlig ränta.

På Lånets nominella belopp betalas avkastning i form av en gottgörelse (nedan Index- gottgörelse). Indexgottgörelsen är inte en årlig ränta.

Betalningsdag för Indexgottgörelsen:

Återbetalningsdagen Indexgottgörelsens storlek:

Indexgottgörelsens storlek är lika med en Justerad lägsta värdeutveckling för Referens- värdepappren multiplicerad med en Avkastningskoefficient (även allmänt benämnd del- tagandegrad). Indexgottgörelsen är dock minst 0 %.

Indexgottgörelsen beräknas enligt följande formel:

Indexgottgörelsen = Lånets nominella belopp * Avkastningskoefficienten * Max (Justerad lägsta värdeutveckling ; 0 %)

Justerad lägsta värdeutveckling = det numeriska värdet för värdeutvecklingen av det Re- ferensvärdepappret som har lägre värdeutveckling på Slutdagen, där

Referensvärdepapprets värdeutveckling beräknas på följande sätt:

)

% 00 rdepapper 1

Referensvä

rdepapper Referensvä

Re

Start i Slut(t) i

,  −

=

t

epapperi

ferensvärd

Där

Referensvärdepapperi Start = Det officiella Stängningsvärdet för Referensvärdepapperi på Startdagen

Referensvärdepapperi Slut(t) = Det officiella Stängningsvärdet för Referensvärdepapperi på varje Värderingsdag t, beräknat på följande sätt:

Referensvärdepapprets värdeutveckling beräknas som det aritmetiska medeltalet av de tolv (12) kvartalvärdeutvecklingarna för Referensvärdepappret på de definierade Värde- ringsdagarna. Kvartalvärdeutvecklingen är lika med den procentuella skillnaden mellan det officiella Stängningsvärdet på en Värderingsdag och det officiella Stängningsvärdet på Startdagen.

(

= 12

1

rdepapper Referensvä

t

t

i, )* 1/12, där

(4)

Referensvärdepapperi, t = Det officiella Stängningsvärdet av Referensvärdepapperi på den relevanta Värderingsdagen t

Ifall det finns motstridigheter mellan den verbala beskrivningen och den matematiska formeln, tillämpas den matematiska formeln.

Avkastningskoefficienten:

I alternativet Premium indikativt 70 %*) minst 50 % I alternativet Extra indikativt 110 %*), minst 100 %

De slutliga Avkastningskoefficienterna fastställs senast på Emissionsdagen och är se- nast en vecka efter teckningstidens slut tillgängliga på teckningsställena och www.aktia.fi.

Startdag: 21.12.2010. Om Startdagen inte är en Planerad Börsdag, används Stängningsvärdet för den närmast följande Börsdagen.

Slutdag 20.11.2013. Om Slutdagen inte är en Planerad Börsdag, används Stängningsvärdet för den närmast följande Börsdagen.

Värderingsdag: Med Värderingsdag avses följande tolv (12) värderingsdagar:

21.3.2011 21.3.2012 21.3.2013

21.6.2011 21.6.2012 24.6.2013

21.9.2011 21.9.2012 23.9.2013

21.12.2011 21.12.2012 20.11.2013

Ifall en Värderingsdag inte är en Planerad Börsdag, används Stängningsvärdet för den närmast följande Börsdagen.

Stängningsvärde:

Med Stängningsvärde avses den av Börsen noterade och publicerade officiella slutkur- sen för Referensvärdepappret. Ifall en dag inte är en Börsdag, skall som slutkurs använ- das den närmast följande börsdagens officiella Stängningsvärde med beaktande av punkterna Störd Börsdag och Följderna av Störd Börsdag.

Stängningsvärdena för Referensvärdepappret publiceras bland annat på Börsens sidor och på Bloombergs informationsförmedlingssidor, av vilka de sistnämnda är avgiftsbe- lagda och förutsätter avtal om användningsrätt.

Uppgifter om beräkningsgrunderna för värdeutveckling och volatilitet fås på begäran hos Aktia Bank Abp, enhet Koncernfinans. Uppgift om Referensvärdepapprets volatilitet hit- tas under punkt Information om Referensvärdepappren.

Planerad Börsdag:

Med Planerad Börsdag avses varje sådan dag, då ett Stängningsvärde för Referensvär- depappret avses noteras och publiceras och då varje i dessa lånevillkor avsedd Börs avser att hålla öppet för handel i normal omfattning.

Börsdag: Varje Planerad Börsdag då ett Stängningsvärde för Referensvärdepappret noteras och publiceras och då varje i dessa lånevillkor avsedd Börs håller öppet för handel i normal omfattning, fastän en sådan Börs skulle stänga före sin Planerade Stängningstid.

Planerad Stängningstid:

En Börs ordinarie stängningstid på vardagar, oberoende av eventuell efterbörshandel eller annan handel utanför tiden för den ordinarie handeln.

Börs: Den börs eller annan marknadsplats där handeln med Referensvärdepappret enligt Kal- kyleringsombudets bedömning huvudsakligen idkas och den börs eller annan mark- nadsplats där handeln i options- och futurkontrakt relaterade till Referensvärdepappret enligt Kalkyleringsombudets bedömning huvudsakligen idkas, samt varje sådan börs el- ler annan marknadsplats där handeln har en enligt Kalkyleringsombudets bedömning betydande inverkan på den totala handeln med Referensvärdepappret eller i options-

(5)

Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, 00100 Helsingfors, tfn. 010 247 5000, www.aktia.fi, FO-nummer 2181702-8, hemort Helsingfors 5(11)

och futurkontrakt relaterade till Referensvärdepappret. Vid tidpunkten för emissionen av Lånet avses med Börs för Referensvärdepappret den börs som nämns under punkt In- formation om Referensvärdepappren. Om handel med Referensvärdepappret upphör på nämnda Börs, kan den ersättas av annan börs som fastställs av Kalkyleringsombudet.

Störd Börsdag:

Med Störd Börsdag avses en Planerad Börsdag, då en i dessa lånevillkor avsedd Börs inte håller öppet för handel under sin ordinarie öppethållningstid eller då ett Marknads- avbrott inträffar.

Marknadsavbrott:

Med Marknadsavbrott avses, att det under den sista timmen innan tidpunkten då Stäng- ningsvärdet för Referensvärdepappret avses noteras och publiceras på en Börs inträffar eller det råder ett Handelsavbrott eller ett Börsavbrott avseende Referensvärdepappret, vilket enligt Kalkyleringsombudets bedömning är väsentligt, eller en Stängning i förtid.

Med Handelsavbrott avses ett inställande av eller en inskränkning i handeln på en Börs som en följd av kursrörelser som överskrider de rörelseintervall eller -gränser Börsen till- låter eller av annan orsak och som berör Referensvärdepappret eller options- och futur- kontrakt relaterade till Referensvärdepappret.

Med Börsavbrott avses en sådan händelse, frånsett Stängning i förtid, som enligt Kalky- leringsombudets bedömning förhindrar eller begränsar möjligheterna för aktörer på marknaderna i allmänhet att göra affärer i eller erhålla marknadspriser för Referensvär- depappret eller options- och futurkontrakt relaterade till Referensvärdepappret.

Med Stängning i förtid avses att en Börs stänger före sin Planerade Stängningstid och inte har meddelat om denna stängning minst en timme före den faktiska avslutningsti- den för den ordinarie handeln på ifrågavarande Börsdag och före den sista tidpunkten då uppdrag som skall verkställas vid tidpunkten då Stängningsvärdet för Referensvär- depappret avses noteras och publiceras kan inmatas i Börsens system.

Följderna av Störd Börsdag:

Ifall Startdagen eller en Värderingsdag för Referensvärdepappret är en Störd Börsdag, skall följande Planerade Börsdag som inte är en Störd Börsdag vara motsvarande Startdag eller Värderingsdag, såvida inte de åtta omedelbart följande Planerade Börs- dagarna efter den ursprungliga Börsdagen är Störda Börsdagar, varvid denna åttonde Planerade Börsdag skall vara motsvarande Startdag eller Värderingsdag oberoende av att den är en Störd Börsdag, och Kalkyleringsombudet skall enligt sin egen prövning fastställa värdet för Referensvärdepappret, som skall tillämpas. Härvid skall Kalkyle- ringsombudet beakta senast offentliggjorda kurs och de kutymer som råder på markna- den.

Justering av lånevillkoren vid ändring som berör Referensvärdepappret:

Kalkyleringsombudet och Emittenten kan justera lånevillkoren på nedan beskrivet sätt om

(a) Referensvärdepappret upplöses eller föreslås upplösas, eller är föremål för likvida- tion eller motsvarande process,

(b) aktieindexet som Referensvärdepappret följer ändras eller föreslås ändras,

(c) Referensvärdepapprets stadgar eller övriga villkor, lagstiftning eller myndighetsbe- stämmelser tillämpliga på Referensvärdepappret eller på fondbolaget som förvaltar Re- ferensvärdepappret eller Referensvärdepapprets placeringspolitik enligt Kalkylerings- ombudets uppfattning väsentligen ändras,

(d) Referensvärdepappret eller det fondbolag som förvaltar Referensvärdepappret fu- sioneras, eller föreslås fusioneras, delas, försätts i konkurs eller nationaliseras,

(e) handeln i Referensvärdepappret enligt Kalkyleringsombudets uppfattning väsentli- gen har minskat eller Referensvärdepappret inte längre är eller skall vara föremål för handel på Börsen,

(6)

(f) det förekommer brott mot lagstiftningen, myndighetsbestämmelser eller tillämpliga villkor gällande Referensvärdepappret eller det fondbolag som förvaltar Referensvärde- pappret, eller verksamhetstillståndet eller registrering av Referensvärdepappret eller det fondbolag som förvaltar Referensvärdepappret dras in, eller

(g) annan händelse med motsvarande inverkan inträffar.

Kalkyleringsombudet och Emittenten har i dessa fall rätt att korrigera kursen för Refe- rensvärdepappret, ersätta Referensvärdepappret med ett annat motsvarande värde- papper, ändra lånevillkoren eller helt eller delvis återbetala Lånet i förtid. Även om Kal- kyleringsombudet och Emittenten skulle misslyckas i att informera Lånets innehavare om ett ersättande värdepapper, är ersättningen giltig. Vid återbetalning av Lånet skall Kalkyleringsombudet beräkna avkastningen så, att Lånets innehavares och Emittentens rättigheter och skyldigheter förblir i möjligaste mån oförändrade. Då lånevillkoren ändras strävas det efter att tillämpa de principer som iakttas då villkor för icke-standardiserade derivatkontrakt ändras.

Ifall Kalkyleringsombudet och Emittenten anser att åtgärderna beskrivna ovan inte skul- le ge ett skäligt resultat, har Kalkyleringsombudet rätt att i förtid beräkna Indexgottgörel- sen och Emittenten har rätt att fastställa beloppet som ska återbetalas. Beloppet kan över- eller understiga Lånets nominella belopp. Vid beräkningen strävas det efter att till- lämpa de principer som iakttas för motsvarande icke-standardiserade derivatkontrakt.

När beloppet är fastställt, skall Lånets innehavare informeras om beloppets storlek och till vilken räntesats Lånet i fortsättningen löper. Emittenten skall betala marknadsmässig ränta på beloppet. Lånet och räntan återbetalas på Återbetalningsdagen.

Emittenten informerar om en justering av lånevillkoren på www.aktia.fi under "Spara och placera" och vidare under "Masskuldebrevslån".

Korrigering av Stägningsvärdet:

Ifall Stängningsvärdet för Startdagen eller en Värderingsdag korrigeras efter att det har offentliggjorts och korrigeringen publiceras räknat från den ursprungliga publiceringsda- gen senast inom den sedvanliga clearing- och avvecklingsperioden för handeln på Bör- sen, och sådan kurs använts för att bestämma Stägningsvärdet för Startdagen eller Värderingsdagen, skall detta korrigerade värde användas då avkastningen på Lånet be- räknas.

Kalkyleringsombud:

Aktia Bank Abp. Alla i lånevillkoren beskrivna avgöranden och beräkningar utförs av Kalkyleringsombudet. Avgöranden och beräkningar gjorda av Kalkyleringsombudet är bindande utom i fall av ett uppenbart fel. Kalkyleringsombudet ansvarar inte för fel eller försummelse vid beräkningen eller spridningen av sådana uppgifter som hämtats från officiella källor och som används vid beräkningen av Belopp som återbetalas.

Ränteberäkningsgrund: Tillämpas inte.

Bankdagsantagande: Följande Emittentens rätt till

förtida återbetalning: Nej (utom i sådana fall som avses i punkterna Justering av lånevillkoren vid ändring som berör Referensvärdepappret eller Förbehåll för myndighetsbestämmelse mm. Beloppet kan då över- eller understiga det nominella beloppet).

Fordringsägares rätt att kräva förtida återbetalning: Nej Övriga villkor:

Förbehåll för emissionens genomförande:

Emittenten har rätt att låta emissionen förfalla om det tecknade beloppet för Lånet inte uppgår till minst 3 000 000 euro. Emittenten har även rätt att låta emissionen eller något av dess alternativ förfalla, ifall en sådan förändring har skett i de ekonomiska eller poli- tiska omständigheterna, räntenivån, valutakurserna eller aktiekurserna eller andra om-

(7)

Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, 00100 Helsingfors, tfn. 010 247 5000, www.aktia.fi, FO-nummer 2181702-8, hemort Helsingfors 7(11)

ständigheter som inverkar på emissionen, som enligt Emittentens uppfattning väsentli- gen kunde störa eller försvåra förverkligandet av emissionen eller dess lönsamhet ur Emittentens synvinkel. Ifall Avkastningskoefficienten i alternativet Premium skulle under- stiga 50 % och/eller i alternativet Extra skulle understiga 100 %, har Emittenten rätt att låta emissionen förfalla för ifrågavarande alternativs del. Information om att emissionen har förfallit finns tillgänglig på Emittentens huvudkontor senast en vecka efter tecknings- tidens slut. Ifall emissionen har förfallit sker återbetalning av teckningsbeloppet senast en vecka efter teckningstidens sluttill det konto tecknaren angivit vid teckningen. På be- loppet som tecknaren betalat erlägger Emittenten ingen ränta för tiden mellan teck- ningsdagen och återbetalningsdagen.

Förbehåll för myndighetsbestämmelse mm:

Ifall lagstiftning, myndighetsbeslut, domstolsavgörande eller motsvarande medför, att Indexgottgörelsen inte kan fullgöras eller att förutsättningarna för fullgörelse av den vä- sentligt förändras, eller förhindrar innehav av och/eller handel i derivatkontrakt som Emittenten använder för att skydda/finansiera uppfyllandet av sin skyldighet att erlägga Indexgottgörelsen, eller annan väsentlig förändring ur Emittentens synvinkel med mot- svarande konsekvenser inträffar såsom till exempel ökade riskhanteringskostnader eller riskhanteringsstörningar, har Kalkyleringsombudet rätt att avgöra hur lånevillkoren an- gående Indexgottgörelsen skall uppfyllas samt rätt att ersätta en eller flera underliggan- de tillgångar. Dito gäller om förutsättningarna för fullgörelse eller förhindret berör den part med vilken Emittenten ingått derivatkontraktet. Då lånevillkoren ändras strävas det efter att tillämpa de principer som iakttas då villkor för icke-standardiserade derivatkon- trakt ändras.

Emittenten informerar om en ändring av lånevillkoren på www.aktia.fi under "Spara och placera" och vidare under "Masskuldebrevslån".

Ifall Lånet helt eller delvis återbetalas i förtid, fastställer Emittenten beloppet som åter- betalas i enlighet med god marknadssed. Beloppet kan över- eller understiga Lånets nominella belopp. Kalkyleringsombudet fastställer den eventuella Indexgottgörelsens storlek.

Emittenten har därtill rätt att återköpa skuldebrev på andrahandsmarknaden eller på an- nat sätt till ett pris som överenskommes separat mellan Emittenten och säljaren. De på detta sätt återköpta skuldebreven kan säljas vidare till marknaden eller makuleras.

Övrigt: På det tecknade lånebeloppet betalas ingen ränta mellan teckningsdagen och emis- sionsdagen.

Börsnotering: Nej

Låneavkastning och lånets

duration Emedan Lånets slutliga avkastning och duration är beroende av Referensvärdepapprens värdeutveckling kan de inte beräknas på förhand. Ifall ingen Indexgottgörelse utfaller och innehavaren har behållit obligationen till förfallodagen, är Lånets effektiva årliga avkast- ning cirka -1,92 % (Premium) och cirka - 3,42 % (Extra) på Emissionsdagen, då teck- ningskursen är 105 % (Premium) respektive 110 % (Extra) och med en teckningsavgift på 1 %. Lånets duration är härvid cirka 3 år.

Den effektiva avkastningen och durationen har beräknats enligt nuvärdesprincipen som används allmänt på värdepappersmarknaden.

Beräkningsformeln för durationen (Macauley duration) är följande:

) (

)

* ) ( (

1

A NV

t kf NV D

T

t

t A

=

=

där DA = Duration för tillgång A

NV = Nuvärde

kft = Kassaflöde vid tidpunkt t

(8)

t = Tid

NV(A) = Nuvärde av tillgång A

Lånets ISIN-kod: Premium: FI4000019377

Extra: FI4000019385

Källskatt: 28 %

(9)

Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, 00100 Helsingfors, tfn. 010 247 5000, www.aktia.fi, FO-nummer 2181702-8, hemort Helsingfors 9(11)

Information om Referensvärdepappren Brasilien: iShares MSCI Brazil Index Fund

iShares MSCI Brazil Index Fund är en indexandelsfond vars syfte är att återspegla den brasilianska marknaden genom att följa ett brett brasilianskt aktieindex (MSCI Brazil). MSCI-indexen är allmänt erkända marknadsvärdesvägda index som återspeglar respektive aktiemarknaders breda kursutveckling. Fonden noteras på New York Stock Exchange sedan 7 oktober 2000. Referensvärdepappret är noterat i amerikanska dollar (USD). ISIN-kod US4642864007. För mera infor- mation: www.ishares.com

Referensvärdepapprets volatilitet under det senaste året (20 dagars volatilitet) har varit cirka 31 %.

Indien: WisdomTree India Earnings Fund

WisdomTree India Earnings Fund är en indexandelsfond vars syfte är att återspegla den indiska aktiemarknaden genom att följa ett brett indiskt aktieindex (WisdomTree India Earnings Index). Bolagen väljs till det underliggande indexet på basis av deras historiska vinstnivå. Fonden noteras på New York Stock Exchange sedan 22 februari 2008. Referensvär- depappret är noterat i amerikanska dollar (USD). ISIN-kod US97717W4226. För mera information:

www.wisdomtree.com

Referensvärdepapprets volatilitet i medeltal under det senaste året (20 dagars volatilitet) har varit cirka 25 %.

Graf 1. Referensvärdepapprens historiska utveckling

Grafen visar Referensvärdepapprens historis- ka indexerade värdeutveckling t.o.m.

1.11.2010 med ett startvärde på 100 % per den 22.2.2008, men inte den simulerade värdeutvecklingen av Lånet (källa: Bloom- berg). Den historiska värdeutvecklingen visas fr.o.m. 1.11.2005 för iShares MSCI Brazil Index Fund, medan den för WisdomTree India Earnings Fund visas fr.o.m. 22.2.2008 då fonden blev föremål för offentlig handel. Den historiska värdeutvecklingen utgör ingen garanti för framtida utveckling.

I den procentuella värdeförändringen har varken kapitalgarantin eller överkursen (Pre- mium 5 % respektive Extra 10 %) beaktats. I den procentuella värdeförändringen har inte heller teckningsavgift (1 %), indikativa delta- gandegrader eller medeltal av kvartalsvisa värderingar beaktats. Om en investering i Lånet skulle ha gjorts för motsvarande tidspe- riod, kunde dess avkastning av ovan nämnda orsaker vara lägre eller högre än den framför- da utvecklingen. Emittenten ansvarar inte för att de angivna uppgifterna om Referensvärde- papprens värdeutveckling är fullständiga eller korrekta. Investeraren bör själv bekanta sig med uppgifterna om Referensvärdepappren innan investeraren fattar sitt investeringsbeslut angående Lånet. En investering i Lånet är inte det samma som en investering direkt i Referensvärdepappren.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 % 140 %

1.11.2005 1.8.2006 1.5.2007 1.2.2008 1.11.2008 1.8.2009 1.5.2010 iShares MSCI Brazil Index Fund WisdomTree India Earnings Fund

Uppgifter om emission av masskuldebrevslån

Dessa uppgifter om emission av masskuldebrevslån presenteras vid emissionen av varje Lån.

Beslut och befogenheter som emissionen av Lånet grundar

sig på: Emittentens ledningsgrupps utskott för risk- och kapitalhantering ALIC- COs beslut 15.11.2010 i enlighet med fullmakt utfärdad av styrelsen 27.4.2010.

Emissionens karaktär: S.k. enskilt lån. Lånet erbjuds till allmänheten.

Teckningsrätten: Teckningsrätten har inte begränsats.

(10)

Teckningstid: 22.11.2010 - 17.12.2010

Lånetid: Cirka 3 år, 21.12.2010 - 4.12.2013, förutsatt att Lånet inte återbetalas i förtid.

Överlåtelse av skuldebrev: Masskuldebreven noteras på tecknarnas värdeandelskonton efter teckningstidens utgång.

Teckningskurs: Alternativet Premium: 105 %

Alternativet Extra: 110 %

Låneavkastning: På Lånet betalas ingen årlig ränta. På Lånets nominella kapital betalas en eventuell avkastning i form av Indexgottgörelse.

Minimiteckning: 1 000 euro

Teckningsavgift: 1,0 %, uppbärs vid teckningen.

Teckningsförbindelser: Nej

Säkerhet: Nej

Uppskattning av kapital som inflyter till Emittenten och planerat

användningsändamål: Högst 10 300 000 euro. Lånet ingår i Emittentens kapitalanskaffning.

Struktureringskostnad: Till Lånet hänför sig en struktureringskostnad utöver marknadsränte- nivån för en period motsvarande lånetiden och de kostnader Emittenten har för att säkra utbetalningen av Indexgottgörelsen. Struktureringskost- naden för Lånet baserar sig på ränte- och derivatprisnoteringarna på emissionsdagen. På avstämningsdagen 8.11.2010 var strukturerings- kostnaden cirka 0,9 % p.a., vilket motsvarar en totalkostnad på cirka 2,70 %.

Struktureringskostnaden definieras separat för varje lån. Kostnadens storlek beror på bl.a. marknadsläget, till exempel förändringar i ränte- nivån och marknadsvolatiliteten. I struktureringskostnaden ingår alla Emittentens kostnader för Lånet, som till exempel kostnaderna för emis- sion, licenser, material, marknadsföring, clearing och förvaring. Vid jäm- förelse av olika emittenters kostnader ska investeraren beakta mark- nadsparternas varierande förmåga att genomföra de ränte- och derivat- placeringar som ingår i strukturerade lån.

Finansieringsnivå Vid beräkning av nollkupongplacering används 6 månaders Euribor med cirka 0,40 % för finansieringstillägg.

Lånespecifika risker: Riskerna för detta värdepapper framgår ur riskfaktorbeskrivningen i Prospektet s. 9-10, punkt 3. Till Lånet hänför sig bl.a. en emittentrisk (kreditrisk), dvs. risken för att Emittenten inte kan uppfylla sina åtagan- den på Återbetalningsdagen och då kan investeraren helt eller delvis för- lora sitt investerade nominella kapital och eventuell avkastning, en av- kastningsrisk i.o.m. att Indexgottgörelsen är beroende av deltagande- grad och värdeutveckling för det Referensvärdepappret som har lägre värdeutveckling, med beaktande av medeltal av kvartalsvisa värdering- ar, och en likviditetsrisk, dvs. en risk för att Lånet inte kan säljas eller köpas vid en given tidpunkt överhuvudtaget eller att priset som kan fås för Lånet kan vara lägre än vad det är köpt för, om det inte finns tillräck- ligt efterfrågan eller utbud på marknaden. Om Indexgottgörelsen t.ex. är noll (0), ger teckningsavgiften och överkursen upphov till en negativ ef- fektiv årlig avkastning. Kalkyleringsombudet kan även ändra lånevillko-

(11)

Aktia Bank Abp, Mannerheimvägen 14, 00100 Helsingfors, tfn. 010 247 5000, www.aktia.fi, FO-nummer 2181702-8, hemort Helsingfors 11(11)

ren inom de ramar som fastställts i dem. Investeraren bör observera att Emittenten enligt lånevillkoren i vissa fall har rätt till förtida återbetalning och då kan det återbetalade beloppet över- eller understiga det nominel- la beloppet.

Investeraren bör observera att de slutliga Avkastningskoefficienterna fastställs senare och att eventuella ränteförändringar samt andra föränd- ringar på finansmarknaden kan påverka dem. Avkastningskoefficienten kan bli såväl högre som lägre än indikerat.

Med anledning av att teckningskursen för alternativet Premium är 105 % och för alternativet Extra 110 %, bör investeraren observera att återbe- talningen inte är garanterad till den betalda överkursen. Kapitalgarantin gäller endast på Återbetalningsdagen och omfattar inte heller tecknings- avgiften. Investeraren bör observera att då Lånet köps till överkurs, upp- står det en överlåtelseförlust som kan avdras från eventuella överlåtel- sevinster när lånet förfallit. En överlåtelseförlust kan även uppstå ifall Lånet säljs före Återbetalningsdagen.

Helsingfors den 17.11.2010

AKTIA BANK ABP

References

Related documents

Eftersom konsumenten själv förutsätts montera brandvarnaren och inte kan antas ha ingående kännedom om var en (eller flera) brandvarnare bör monteras i en bostad och inte heller

Bolagets försäkringstekniska resultat för egen räkning (f.e.r.) för perioden uppgick till 198,2 MSEK (121,8 MSEK), vilket är en förbättring jämfört med föregående

Druvorna torkade 3-4 månader, 40 dagars macerering med skalen, jäses i ca 15 grader i fransk ek och flyttas sedan över till stora ekfat från Slovenien för 2 års ytterligare lag-

– Aggregering: Alla investeringar, inklusive derivat, som är kopplade till ett visst emittentföretag har slagits samman för att skapa en total innehavsprocent för varje företag..

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) beslutar att lämna ett bidrag på 200 000 euro till Världstullorganisationen (WCO) för ett projekt om bekämpning av illegal

Rörelsevinsten för det tredje kvartalet förbättrades dock och uppgick till 6,0 miljoner euro eller 1,3 miljoner euro större än året innan.. Bilgruppens rörelsevinst ökade

Seppäläs omsättning ökade med 12,3 procent jämfört med första kvartalet år 2011 och uppgick till 31,3 miljoner euro (27,9 miljoner euro).. Omsättningen ökade med 12,1 procent

Om det fortfarande på den åttonde (8) börsdagen efter den ursprungliga start- eller värderingsdagen råder marknadsavbrott, skall den ifrågavarande dagen anses som start-