HBA1K, Byggnadsantikvarieprogrammet, 180 hp

Full text

(1)

HBA1K , Byggnadsantikvarieprogrammet , 180 hp

HBA1K , Bachelor Programme in Building Conservation , 180 hp

Anmälningskod: P5045 Startermin: H16 Programtakt: 100%

Studieort: Gotland

Undervisningsform: Normal Studietid: Dagtid

Studienivå (antagning.se): Nybörjarprogram Språk: Svenska

Finansieringsform: Utbildning på Campus Gotland Planeringstal:

Antagningstal:

Internationell master: Nej Uppdragsutbildning: Nej Utbytesstudenter: Nej Ämnesord: Kulturvård

Examensord: Kandidatexamen

Fritextord: Byggnader Byggnadsvård Hållbar utveckling Arkeologi Arkitektur Entreprenörskap Intresseområden: Energi - Miljö - Hållbar utveckling Kultur - Humaniora

Studieavgiftsklass: Humsam klass 2 (grundnivå) Studieavgift, första betalning: 55000 SEK Studieavgift, totalt: 330000 SEK

Behörighet

Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14) alternativt Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 15)

Urval

Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Katalogtext

Som byggnadsantikvarie kommer du att arbeta med att bevara, förvalta och utveckla byggnader och

bebyggelsemiljöer från olika tider. Genom att läsa byggnadsantikvarieprogrammet får du kunskap om hur vårt byggda kulturarv kan vårdas och brukas på ett långsiktigt hållbart sätt med respekt för dess kulturhistoriska värden.

Du kommer bland annat att studera byggnaders material och konstruktion samt hur de fungerar som tekniska system, bebyggelsens tradition och historia, hur restaureringar har genomförts förr och nu samt lagar, regler och processer som styr och påverkar den byggda miljön. Genom att kombinera teori med att jobba med skarpa projekt, övningar och laborationer får du insikt i och kunskap om kulturmiljövårdens praktik såväl som hantverk och teknik.

Genom att kombinera utbildningen på byggnadsantikvarieprogrammet med ett biämne skapar du din egen personliga utbildningsprofil. Studier utomlands och praktik antingen i Sverige eller i annat land ger dig unika möjligheter att få erfarenhet och bygga nätverk under utbildningen. Utbildningen förbereder dig för ett yrkesliv

(2)

som byggnadsantikvarie i organisationer, vid myndigheter eller på företag. Flera av våra tidigare studenter är idag egna företagare eller verksamma vid konsultföretag eller auktionsverk. Andra arbetar vid

Riksantikvarieämbetet, museer av olika slag, Svenska kyrkan, länsstyrelse eller kommuner.

Programmet ges vid Campus Gotland med studieort Visby.

Byggnadsantikvarieprogrammet leder till en filosofie kandidatexamen med kulturvård som huvudområde med möjlighet att fortsätta på avancerad nivå.

Ingress

Byggnadsantikvarieprogrammet i Visby är en utbildning för dig som vill arbeta med att bevara, vårda och utveckla byggnader och byggnadsmiljöer från olika tider. Vi erbjuder kurser som spänner över flera områden som

arkitektur- och bebyggelsehistoria, byggnadsfysik och restaureringsideologi till mer praktiska områden som byggnadsdokumentation, hantverks- och byggnadsteknik och restaurering.

Om programmet

Byggnadsantikvarieprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med byggnader och byggda miljöer och fördjupa dig i den historia som de representerar. Genom studier på programmet får du kunskap om hur vårt byggda kulturarv kan vårdas och brukas på ett hållbart sätt med respekt för kulturhistoriska värden och bebyggelsens tradition och historia. Du får också förståelse för varför och hur tidigare restaureringar utförts samt hur vi idag förhåller oss till de kulturhistoriskt intressanta miljöerna. Programmet blandar teori och praktik.

Genom projektarbeten med verkliga objekt nås större insikt i tekniskt-praktiska aspekter och antikvariska processer. Genom övningar och laborationer får du fördjupad kunskap om hantverk, material och teknik.

Under dina studier kommer du att möta olika ämnesinriktningar som ger perspektiv på byggnader och byggda miljöer. Några av dessa är arkitektur- och bebyggelsehistoria, restaurering och konservering i teori och praktik, byggnadsvetenskap, materialegenskaper, byggnadsfysik och klimatfrågor.

Studierna inom programmet ger dig möjlighet att ta ut en kandidatexamen i kulturvård. Under din studietid kan du välja olika grad av fördjupning och specialisering inom kulturvård men även möjlighet till breddning i ett annat ämne. Programmet erbjuder variation i undervisning med inslag av studiebesök och övningar. I vissa kurser ingår exkursioner inom Norden, Östersjöområdet eller Europa. Det internationella perspektivet är en viktig del av förståelsen för det nationella.

Vår grundläggande pedagogiska idé är att kombinera teori och praktik och att arbeta med verkliga projekt och problemställningar. Det finns möjligheter till internationellt utbyte och praktik inom ramen för utbildningen. Du formar din utbildning genom att välja kurser som kompletterar de obligatoriska kurserna. Du kan även välja internationella studier eller verksamhetsförlagd utbildning (praktik) inom ramen för utbildningen. Praktik i Sverige eller utomlands kan ibland vara särskilt värdefullt i kombination med valet av frågeställning till det slutliga examensarbetet.

Utbildningen förbereder dig för att kunna arbeta med byggnadsantikvariska frågor i organisationer, myndigheter och i företag.

Examen

Byggnadsantikvarieprogrammet leder till en filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård.

(3)

Om undervisningen

Programmet ges på helfart på Campus Gotland i Visby.

Undervisningens bas är föreläsningar, seminarier och självstudier med betydande inslag av tillämpade moment och laborationer. Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska men nordiska språk och engelska kan förekomma.

Studera utomlands

Möjlighet till internationellt utbyte finns både i form av av studier vid andra lärosäten och praktik i företag och organisationer.

Upplägg

Den första terminen på byggnadsantikvarieprogrammet inleds med en kurs inom programmets huvudområde som gör dig bättre förberedd för dina fortsatta studier.

Kurser i kulturvård omfattar kulturvård i dagens samhälle, kulturvårdens teori och historia, forskningsmetodik, restaurerings- och konserveringsmetodik och teori, byggnadsdokumentation, byggnadsvetenskap,

restaureringsprocessen och examensarbete.

Valbara kurser i kulturvård omfattar breddnings- eller fördjupningskurser i kulturegendomsrätt, träbyggnader, stenbyggnader, inrednings- och föremålshistoria, byggnadstradition och bebyggelsehistoria, värde och värdering, praktik, museologi, praktik med flera kurser. Utbudet av valbara kurser varierar mellan olika terminer.

Karriär

Efter att ha läst Byggnadsantikvarieprogrammet vid Uppsala universitet kommer du att kunna vara verksam inom ett stort antal yrken, till exempel byggnadsantikvarie, kontrollant, byggprojektledare, museitjänstman eller konsult.

Intervju

Adam Justin Moll flyttade till Gotland för att plugga och stortrivs på

Byggnadsantikvarieprogrammet. Han läser nu tredje året och har mycket att berätta om studier och studentliv på Uppsala universitet – Campus Gotland i Visby.

Hur kommer det sig att du läser Byggnadsantikvarieprogrammet?

Byggnader har intresserat mig mer eller mindre hela livet. Redan som barn satt jag ofta och ritade borgar och annat. Ju längre tiden gick desto mer insåg jag att det var gamla hus och detaljer som intresserade mig mest.

Det var framförallt de konkreta fysiska byggnaderna jag ville jobba med, inte exempelvis arkitekturteori, även om det också är intressant. Jag vill minnas att jag uppmärksammade utbildningen genom en annons i tidningen Byggnadskultur.

Vad tycker du är det bästa med utbildningen?

Vi får en väldigt bra blandning av intressanta gästföreläsare och återkommande lärare i nästan alla kurser, vilket jag ser som givande. Något som känns speciellt för utbildningen på Gotland är att vi ofta har en blandning av praktiska och teoretiska moment i undervisningen. Det ger en större förståelse för hur till exempel

byggnadskonstruktioner fungerar samtidigt som det ger en koppling till kommande arbetsliv.

(4)

Vill du lyfta fram någon särskild kurs?

Det finns massor av kurser som jag skulle kunna lyfta fram men om jag ska välja två så blir det Byggnadsdokumentation samt Kulturegendomsrätt. I kursen i byggnadsdokumentation fick vi göra

uppmätningsritningar samt genomföra en utförlig byggnadsbeskrivning. Just att göra en byggnadsbeskrivning ledde till att man noterade detaljer som annars är svåra att lägga märke till. Jag upptäckte massor av nya saker i ett hus som jag trodde jag kände utan och innan. Kulturegendomsrätten känns extra viktigt eftersom lagstiftning i slutänden styr och påverkar så mycket. Kursen är utformad så att den berör många delar av kulturvården såsom byggnadsminnen, föremål och fornlämningar. Samtidigt som kursen var en ögonöppnare, som ibland kunde göra en lite bitter eftersom verkligheten ser ut som den gör, gav den mig verktyg för att kunna hantera lagen på ett för kulturvården fördelaktigt sätt.

Hur trivs du i Visby?

Visby är en jättetrevlig stad som har nära till allt, jag har insett att jag blivit lite bortskämd med avstånd under tiden som jag bott här. Jag gillar verkligen Visby i stort och studentlivet här. Vi som är kursare träffas ofta hemma hos varandra. Mycket i Visby håller hög klass, här finns exempelvis massor av bra restauranger. Om man är beredd på att flytta under sommaren så kan man få tag på fantastiska boenden till bra pris.

Vad har du för framtidsplaner?

Jag planerar att avsluta min utbildning med praktik utomlands. Allt är inte helt klart men förmodligen så kommer jag att praktisera i England. Förhoppningsvis så blir en del av praktiken förlagd till The Georgian Group, en organisation som arbetar med rådgivning och informationsspridning kring georgiansk arkitektur. Att jag söker mig just till England beror dels på att landet har så ett så rikt kulturarv men också för att det är framstående inom kulturvård. Mycket där bygger på ideella krafter och organisationer, staten är inte lika betydelsefull i detta hänseende. Det kan man tycka mycket om, men hur som helst så tror jag att det är något vi kommer se mycket mer av i Sverige.

Har du några råd till blivande studenter?

Min erfarenhet säger att det kan verka lite avlägset att flytta till Gotland, men att man snabbt kommer in i det.

Campus Gotland har en välkomnande atmosfär och det är lätt att bli en del av Visby. Om du tvekar så är det inte så mycket att fundera på, kom hit!

Intervjun gjordes 2014.

Adress (om annan än i universitetskatalogen)

Enhetens namn: Konstvetenskapliga institutionen - Kulturvård Besöksadress: Cramérgatan 3

Postadress: 621 67 Visby Enhetens telefon: 0498-29 99 00

Kontakt

Namn: Joakim Andersson Telefon: 0498-10 83 25

E-post: joakim.andersson@konstvet.uu.se

(5)

HFA1K , Föremålsantikvarieprogrammet , 180 hp

HFA1K , Bachelor Programme in Objects Conservation , 180 hp

Anmälningskod: P5046 Startermin: H16 Programtakt: 100%

Studieort: Gotland

Undervisningsform: Normal Studietid: Dagtid

Studienivå (antagning.se): Nybörjarprogram Språk: Svenska

Finansieringsform: Utbildning på Campus Gotland Planeringstal:

Antagningstal:

Internationell master: Nej Uppdragsutbildning: Nej Utbytesstudenter: Nej Ämnesord: Kulturvård

Examensord: Kandidatexamen

Fritextord: Konsthistoria Teknikhistoria Föremålsanalys Materialvetenskap Kulturvård Intresseområden: Energi - Miljö - Hållbar utveckling Kultur - Humaniora

Studieavgiftsklass: Humsam klass 2 (grundnivå) Studieavgift, första betalning: 55000 SEK Studieavgift, totalt: 330000 SEK

Behörighet

Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14) alternativt Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 15)

Urval

Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Katalogtext

En föremålsantikvarie arbetar med bevarande av föremål, till exempel genom att dokumentera och vårda inredningar, förmedla och visa eller handla med föremål, konst- och industriprodukter.

Programmet ger kunskaper om användning, bevarande och vård av kulturgods, liksom i deras kulturhistoriska och sociala bakgrund och det ger dig verktyg för att arbeta med ett brett spektrum av antikvariska frågor. Du

studerar materialvetenskap, teknikhistoria, insamlings- och dokumentationsprocesser samt lagstiftning. Material- och teknikkurserna är unika för programmet vid Uppsala universitet Campus Gotland. Studierna ger dig en kärna av kunskap i kulturvård och du väljer om du ska specialisera dig mot den offentliga sektorn eller den privata marknaden. Du breddar dig genom att läsa ett biämne. I utbildningen kommer du att arbeta med verkliga projekt och problemställningar och du får många tillfällen att öva dina färdigheter i att skriva och tänka kritiskt. Möjlighet finns till internationella studier eller verksamhetsförlagd utbildning (praktik under handledning).

Målet är att du ska kunna arbeta med till exempel kvalitets-, urvals- och tillståndsfrågor vid myndigheter, länsstyrelser, museer eller i eget eller andras företag på den privata marknaden med exempelvis

(6)

utställningsproduktion, kulturturism, näthandel, inom inrednings-, auktions- eller antikbranschen. Flera av våra tidigare studenter är idag verksamma som antikvarier, intendenter, värderare, guider eller visningsvärdar.

Programmet ges vid Campus Gotland med studieort Visby.

Föremålsantikvarieprogrammet leder till en filosofie kandidatexamen med kulturvård som huvudområde med möjlighet att fortsätta på avancerad nivå.

Ingress

En föremålsantikvarie arbetar med bevarande av föremål, till exempel genom att dokumentera och vårda inredningar, förmedla och visa föremål, konst- och industriprodukter. Utbildningen ges på Uppsala universitet Campus Gotland i Visby och ger dig verktyg för att i framtiden arbeta med ett brett spektrum av antikvariska frågor. Programmets material- och teknikkurser är unika kurser, som du inte kan hitta vid något annat lärosäte i Sverige.

Om programmet

Föremålsantikvarieprogrammet i Visby vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med föremål, interiörer, konst, hantverksprodukter, antikviteter eller begagnat. En del av kurserna handlar om föremålens och

inredningarnas kulturhistoriska och sociala sammanhang. I andra kurser studeras både praktiska och teoretiska frågor kring användning, bevarande och vård av kulturgods. Programmet spänner över både teori och praktik, från filosofiska frågor om värden till konkreta och praktiska, kemiska och biologiska aspekter som

materialvetenskap, teknikhistoria och lagstiftning.

Programmet erbjuder variation i undervisning med inslag av studiebesök och övningar. I vissa kurser ingår exkursioner inom Norden, Östersjöområdet eller Europa. Det internationella perspektivet är en viktig del av förståelsen för det nationella. Sammantaget erbjuder programmet dig en kärna av kunskap inom kulturvård där du kan välja olika grad av fördjupning och specialisering mot till exempel antikhandel eller museer, samtidigt som du ges möjlighet till breddning inom andra områden.

Målet är att du ska kunna arbeta med till exempel bevarande-, kvalitets-, urvals- och tillståndsfrågor vid myndigheter, länsstyrelser, museer och liknande, i eget eller andras företag på den privata marknaden, till exempel med utställningsproduktion, kulturturism, näthandel, i inrednings-, auktions- eller antikbranschen.

Vår grundläggande pedagogiska idé är att kombinera teori och praktik och att arbeta med verkliga projekt och problemställningar. Du kan även välja internationella studier eller verksamhetsförlagd utbildning (praktik) inom ramen för utbildningen. Praktik i Sverige eller utomlands kan ibland vara särskilt värdefullt i kombination med valet av frågeställning till det slutliga examensarbetet.

Exempel på ämnen du kan läsa inom programmet är:

• interiör- och föremålshistoria,

• restaureringsideologi och

• lagstiftning till mer tillämpade områden som

• materialanalys,

• tillverkningsteknologi,

• byggnadsfysik,

• klimatlära.

Examen

(7)

Föremålsantikvarieprogrammet leder till en filosofie kandidatexamen med kulturvård som huvudområde.

Om undervisningen

Programmet ges på helfart på Campus Gotland i Visby.

Undervisningens bas är föreläsningar, seminarier och självstudier med betydande inslag av tillämpade moment och laborationer.

Upplägg

Den första terminen på föremålsantikvarieprogrammet inleds med en kurs inom programmets huvudområde som gör dig bättre förberedd för de fortsatta studierna.

Kurser i kulturvård omfattar kulturvård i dagens samhälle, kulturvårdens teori och historia, forskningsmetodik, restaurerings- och konserveringsmetodik och teori, arkitektur-, inrednings- och föremålshistoria,

materialvetenskap och examensarbete.

Karriär

Efter att ha läst föremålsantikvarieprogrammet vid Uppsala universitet kommer du att kunna vara verksam inom ett stort antal yrken, till exempel föremålsantikvarie, antikhandlare, museiintendent eller konsult.

Intervju

Katarina Kolak fick ett intresse för kulturvård när hon besökte krigshärjade områden i Kroatien. Nu läser hon andra året på Föremålsantikvarieprogrammet på Uppsala universitet – Campus Gotland i Visby.

Hur kommer det sig att du läser Föremålsantikvarieprogrammet?

- Jag har varit intresserad av historia från det att jag var liten. Under min uppväxt besökte jag och min familj ofta historiska platser och museer i olika delar av Kroatien, där mina familjerötter finns. Där mötte jag ofta

krigshärjade områden som hade en historia att berätta. Det väckte någonstans ett intresse som följde mig upp i ålder. När jag gick i mellanstadiet började jag intressera mig för Balkans politik och någon gång då gick det upp för mig att nyckeln till att förstå politik kräver en förståelse för historia. När jag senare i livet letade efter en universitetsutbildning började jag efter lite turer att fundera på att läsa ett program som stämde överens med mitt intresse för antikviteter. Jag började leta efter utbildning i London men märkte då att det fanns ett föremålsantikvariskt program på Gotland.

Är det något du upplever som unikt med din utbildning?

- Att utbildningen innehåller praktiska moment som är realistiska, alltså sådant som du kommer att behöva i ditt arbetsliv. Utbildningen känns på så vis ärlig och jag vet tydligt vad jag utbildar mig till. Förra terminen läste jag exempelvis en teknik- och materialkurs om färg och plast där vi fick pröva att skrapa fram olika färgskikt på trä, en så kallad färgtrappa, något som jag känner att jag har användning för i mitt yrkesliv. Jag tycker ofta att vi ser på kulturvård i ett större perspektiv och utifrån olika sätt att tänka. I våras gjorde vi till exempel en resa till forna Jugoslavien som dels gav minnen för livet och dessutom en större förståelse för andra länders sätt att tänka kring kulturarv och bevarande.

Hur trivs du i Visby?

- Från början var det en ganska stor omställning att flytta från Malmö till en småstad men jag har träffat massor av vänner under den tid jag bott här. Min klass är väldigt sammansvetsad och vi umgås ofta privat. Alla får vara

(8)

med och vi är väldigt lojala mot varandra, även i studierna. Vi delar litteratur, förkunskaper och erfarenheter med varandra, något som leder till djupare förståelse för ämnet. De som går utbildningen är verkligen målinriktade och vet vad de vill, vilket bidrar till en bra studiemiljö.

Vilket är ditt drömjobb?

- Om jag ska sikta högt så är det att bli chef för British Museum. Det viktigaste för mig är dock att jag får vara del i att förbättra museivärlden. Museer är till för alla. Just nu gör vi en enkätundersökning i kursen Värde och värdering, och vår analys av svaren säger att majoriteten av museibesökarna är höginkomsttagare, en verklighet som går emot principen om att museer är till för alla. Det vill jag förändra. Jag vill också arbeta med att göra museer mer ärliga, att förklara varför och hur vissa val har gjorts.

Har du något råd till den som funderar på att börja läsa Föremålsantikvareprogrammet?

- Tänk på att du ger dig in på ett tufft område, något som kräver att du faktiskt har ett genuint intresse.

Utbildningen är unik och vi får massor gratis i form av erfarenheter under studietiden. Det ska man verkligen ta tillvara på.

Intervjun gjordes 2014.

Adress (om annan än i universitetskatalogen)

Enhetens namn: Konstvetenskapliga institutionen - Kulturvård Besöksadress: Cramérgatan 3

Postadress: 621 67 Visby Enhetens telefon: 0498-29 99 00

Kontakt

Namn: Maria Brunskog Telefon: 0498-10 83 27

E-post: maria.brunskog@konstvet.uu.se

(9)

HKE1K , Kandidatprogram i kulturentreprenörskap , 180 hp

HKE1K , Bachelor Programme in Cultural Entrepreneurship , 180 hp

Anmälningskod: P5040 Startermin: H16 Programtakt: 100%

Studieort: Uppsala

Undervisningsform: Normal Studietid: Dagtid

Studienivå (antagning.se): Nybörjarprogram Språk: Svenska

Finansieringsform:

Planeringstal: 50 Antagningstal:

Internationell master: Nej Uppdragsutbildning: Nej Utbytesstudenter: Nej

Ämnesord: Antikens kultur, Arkeologi, Etnologi, Genusvetenskap, Konstvetenskap, Textilvetenskap Examensord: Kandidatexamen

Fritextord: kulturentreprenörskap kulturarbetare kulturarbete kulturentreprenör

Intresseområden: Ekonomi - Företagande - Ledarskap Kultur - Humaniora Språk - Kommunikation - Media Studieavgiftsklass: Humsam klass 1 (grundnivå)

Studieavgift, första betalning: 45000 SEK Studieavgift, totalt: 270000 SEK

Behörighet

Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1) alternativt Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1)

Urval

Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Katalogtext

Kultur hör till den idag snabbast växande ekonomiska sektorn i Sverige. Arbetsmarknaden för en

kulturentreprenör är därför väldigt vid. Driftiga kulturentreprenörer behövs inom både museisektor, turism och upplevelseindustri. Programmet riktar sig till dig som vill kombinera humanistiska ämnen med praktiskt orienterade kurser. Kombinationen ger dig en bred arbetsmarknadskompetens oavsett om du vill jobba som egenföretagare eller som anställd.

En kulturentreprenör har till uppgift att förmedla och tolka kulturella uttryck av olika slag, exempelvis konstverk, kulturföremål, kulturmiljöer och moderna media. Under det senaste decenniet har arbetsmarknaden förändrats för kulturvetare. De fasta tjänsterna har blivit färre och de tidsbegränsade projektanställningarna fler. Även allt fler egna företag startas inom denna sektor. Kulturentreprenörsprogrammet i Uppsala ger dig de teoretiska kunskaper, färdigheter och förmågor som behövs för att klara sig på en flexibel och föränderlig arbetsmarknad.

(10)

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med något av följande huvudområden: arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi, etnologi, genusvetenskap, konstvetenskap eller textilvetenskap.

Ingress

Kultur hör till den idag snabbast växande ekonomiska sektorn i Sverige. Arbetsmarknaden för en

kulturentreprenör är därför väldigt vid. Driftiga kulturentreprenörer behövs inom både museisektor, turism- och - upplevelseindustri. Programmet riktar sig till dig som vill kombinera humanistiska ämnen med praktiskt

orienterade kurser. Kombinationen ger dig en bred arbetsmarknadskompetens oavsett om du vill arbeta som egenföretagare eller som anställd.

Om programmet

En kulturentreprenör har till uppgift att förmedla och tolka kulturella uttryck av olika slag, exempelvis konstverk, kulturföremål, kulturmiljöer och moderna media. Under det senaste decenniet har arbetsmarknaden förändrats för kulturvetare. De fasta tjänsterna har blivit färre och de tidsbegränsade projektanställningarna fler. Även allt fler egna företag startas inom denna sektor. Kulturentreprenörsprogrammet ger dig de teoretiska kunskaper, färdigheter och förmågor som behövs för att klara sig på en flexibel och föränderlig arbetsmarknad.

Kulturentreprenörsprogrammet är ett treårigt program som leder till en filosofie kandidatexamen inom valt huvudområde. Du kan välja mellan sju olika huvudområden: arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi, etnologi, genusvetenskap, konstvetenskap och textilvetenskap. Huvudområdet ger dig en gedigen teoretisk och analytisk grund inom ett kulturvetenskapligt ämnesområde som utgör kärnan i din utbildning.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi, etnologi, genusvetenskap, konstvetenskap eller textilvetenskap som huvudområde.

Om undervisningen

Utbildningen är förlagd i Uppsala. Undervisningens uppläggning varierar lite mellan de olika ämnena, för närmare information se respektive ämnes kursplan. Generellt kan dock sägas att undervisningens bas är föreläsningar och självstudier. Det ställs höga krav på din egen insats. Därutöver består undervisningen av seminarier, studiebesök, fältarbete, projektarbete och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Handledning ges på examensarbetet, vilket görs under C-kursen i ditt valda huvudområde (D-kursen om du läser egyptologi). Undervisningen sker i hög grad av disputerade lektorer som har mycket goda ämneskunskaper och stor forskningsvana.

Kurserna examineras med hjälp av hemtentamen, salstentamen eller genom projektarbeten och uppsatser.

Projektarbeten kan antingen göras enskilt eller i grupp. Huvuddelen av undervisningen sker på svenska och ges på dagtid. Kursen Entrepreneurship (entreprenörskap) ges dock på engelska och på kvällstid. Kurslitteraturen är både på svenska och engelska.

Studera utomlands

Det är möjligt att studera utomlands under en eller två terminer.

Upplägg

Det huvudområde som du valt läser du under sammanlagt tre terminer, A-, B- och C-kurs. Om du väljer egyptologi kommer du även att läsa en fjärde termin, D-kurs. Resterande tre terminer (två om du läser

(11)

egyptologi) styr du i hög grad över själv. Vi erbjuder en entreprenörsinriktad termin och en verktygstermin.

Utöver dessa två terminer ska du läsa ett valfritt biämne under en termin, en A-kurs om 30 högskolepoäng (hp).

Under den entreprenörsinriktade terminen får du en gedigen grund att stå på som egenföretagare. Du lär dig att göra en affärsplan, en marknadsundersökning samt sätta upp och driva projekt. Kunskaper som du även har mycket stor nytta av som anställd. Dessutom får du lära dig om kulturpolitik och kulturens och ekonomins påverkan på varandra.

Under verktygsterminen kan du välja att läsa kurser av mer praktisk karaktär. Verktygsterminens kurser är på 7,5 hp och läses på halvfart. Utöver verktygskurser kan du under denna termin gå kursen verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Inom ramen för denna kurs gör du praktik på en arbetsplats vilket ger dig arbetslivserfarenhet och värdefulla kontakter. Du kan välja att göra 7,5 hp eller 15 hp VFU.

Kurser inom programmet

Rekommenderad studiegång:

Termin 1

A-kurs i ditt huvudområde, 30 hp

Termin 2

Entreprenörstermin bestående av:

Kultur, ekonomi och politik, 7,5 hp Entrepreneurship, 7,5 hp

Marknadsföring inom kultursektorn, 7,5 hp Projektplanering och projektledning, 7,5 hp

Termin 3

A-kurs i ditt biområde, 30 hp

Termin 4

B-kurs i ditt huvudområde, 30 hp Termin 5

C-kurs i ditt huvudområde, 30 hp

Termin 6

Verktygstermin alternativt D-kurs om du läser egyptologi, 30 hp

Mer information om vilka delkurser som ingår kan du läsa i de olika ämnenas kursplaner.

Karriär

Efter att ha läst kulturentreprenörsprogrammet vid Uppsala universitet kommer du kunna vara verksam som både egenföretagare och anställd. Du kommer kunna arbeta inom både privata företag och statliga, regionala och kommunala kulturinstitutioner.

Beroende på personliga intressen och vald studieinriktning står många yrken öppna för dig, bland annat:

• museiintendent

• antikvarie

(12)

• producent

• utställningsanordnare

• kultursekreterare

• kulturstrateg

• gallerist

• konsult

• utredare

• debattör

• föreläsare

• redaktör

• kulturskribent

• kultursamordnare

• reseledare

• arkeolog

• kulturanalytiker

• kulturguide

• jämställdhetsutvecklare

Om du vill läsa vidare kan du ta en master- eller magisterexamen antingen inom ditt huvudområde eller i exempelvis ABM (arkiv, bibliotek och museer). Därefter finns möjligheter till forskarstudier.

Intervju

Namn: Tuva-Li Peter

Kommer ursprungligen från: Sundsvall Utbildning: Kulturentreprenörsprogrammet

Därför valde jag den här utbildningen:

Tyckte det lät spännande att blanda humanistiska ämnen med entreprenörskap och programmet verkade stämma överens med den utbildning jag i slutändan vill ta en examen i.

Hur var omställningen från gymnasiet?

Jag startade inte utbildningen direkt efter gymnasiet utan arbetade och studerade innan därför tror jag att jag inte upplevde det som en så stor omställning.

Varför blev det Uppsala?

Jag hade bott i närheten av Uppsala tidigare och tyckte att staden verkade trevlig, det kändes som att det fanns många möjligheter.

Kommer du ihåg ditt första möte med Uppsala?

Egentligen inte det första mötet, men jag kommer i håg att jag upplevde det som att det hände mycket

kulturmässigt i staden, bland annat mycket musik i små vrår som kunde utforskas. Det var en spännande stad att lära känna.

Vad är typiskt för din utbildning?

Föreläsningar på Engelska parken och mycket egna studier. Dock hade jag önskat mer föreläsningstimmar vilket är knapert när man läser humanioraämnen.

Hur upplevde du första tentan?

Första tentan var en mindre uppsats. Jag upplevde det positivt att få ägna en period åt att verkligen gräva ner mig i ämnet och prova på hur det skulle kunna kännas att forska, att arbeta med ett material, formulera sig och

(13)

slutligen ro uppsatsen i land. Det gav mersmak!

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?

Staden är fantastisk, liten men ändå inte för liten. Att det går att cykla överallt är ett stort plus. Och så klart alla människor som jag har fått möjlighet att träffa, både genom programmet och kurser.

Vilket är ditt mål med utbildningen?

Att få en utbildning som en grund att stå på för att kunna arbeta både med att förmedla konst och kultur samt driva egna projekt.

Inom vilken bransch och på vilken yrkesposition ser du dig själv i framtiden?

Att arbeta inom konstverksamheter eller kulturorganisationer där drömmen är att verka som Intendent.

Är du aktiv inom en eller flera nationer?

I min nation är jag aktiv som illustratör men jag har varit mest engagerad inom instutitionens studerandeförening samt humanioradagarna där studenter arbetar tillsammans för inspiration och kunskap arbetsrelaterat inom humanioraämnen.

Ditt hittills bästa minne från din studietid i Uppsala:

När våren kom på riktigt till Uppsala, staden levde upp och gatorna befolkades av cyklar igen, man kunde börja vara ute och umgås.

Fem snabba

Bästa stället att hänga på en fredag kväll?

Katalin, Hijazz eller en god bit mat på en nation.

Var sitter du helst och pluggar?

Carolina Rediviva.

Vilket är ditt bästa tips för att fixa kurslitteratur?

Kolla på din institutions anslagstavla, där kan hänga info om de som säljer sin gamla kurslitteratur, annars låna på biblioteken.

Favoritcafé i Uppsala?

Eko Cafeet, speciellt med live musik, ett väldigt mysigt café som även har mindre konst och hantverksutställningar.

Bästa studenttraditionen i Uppsala?

Oj, har inte hunnit fördjupa mig i Uppsalas studenttraditioner än men en rätt annorlunda studenttradition som jag fick vara med om när jag var första gången i Flogsta var flogstavrålet kl 10.

Adress (om annan än i universitetskatalogen)

Enhetens namn: Konstvetenskapliga institutionen Besöksadress: Thunbergsvägen 3 H

Postadress: Box 630 751 26 Uppsala Enhetens telefon: 018-471 28 87 Webbsida: www.konstvet.uu.se

(14)

Kontakt

Namn: Programsamordnare Anna Micro Vikstrand Telefon: 018-471 28 81

Fax: 018-471 28 92

E-post: anna.micro.vikstrand@konstvet.uu.se

Namn: Studierektor Carina Jacobsson Telefon: 018-471 28 88

E-post: carina.jacobsson@konstvet.uu.se

Webbadress

Länknamn: Institutionens programsida

Webbadress: www.konstvet.uu.se/konst/utbildning/grundutbildning/program-kulturentrepenorskap/

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :