Protokollet förvaras på kanslienheten

Full text

(1)

Dag och tid Tisdagen den 9 februari, kl 14.00- 15.25 Beslutande Maria Pettersson, S

Kjell Israelsson, M Birgitta Granström, S Kurt Josefsson, BOP Sören Finnström, S Mauritz Bropetters, C Britt Marinder, S Ingvar Henriksson, S Ingrid Holmström, S Lena Thurén, FP Sören Grandelius, S Hans Göran Persson, M Lotta Wedman, MP

Seppo Timonen, S, tjänstgörande ersättare Lena Högberg, V, tjänstgörande ersättare

Övriga Se sidan 2

§ 23 - 40 Underskrifter

Sekreterare

Marianne Gidlund

Ordförande

Maria Pettersson

Justerande

Lena Thurén

Protokollet från kommunstyrelsen den 9 februari 2010, § 23-40 ANSLAG/BEVIS

är justerat och tillkännagivet genom anslag

Anslås under tiden ………. - ……….

Protokollet förvaras på kanslienheten

Underskrift

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(2)

Övriga

Kjell Stenberg, S, ersättare

Carl-David Dahlman, KD, ersättare Håkan Anestedt, S, ersättare

Jim Gavelin, S, ersättare Lars Hellsing, kommunchef Rune Wikström, ekonomichef

Sefan Andersson, fastighetschef § 23-24 Marianne Gidlund, kommunsekreterare

(3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ändringar i föredragningslistan

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner ändringarna.

Ärendebeskrivning Följande ärenden tillkommer:

- Information om uppsägningen av Högskolans lokaler i Kasttjärnsparken - Fråga om kommunens snöröjning.

- Bokslutskommuniké år 2009 _____

(4)

§ 24

Information om uppsägning av Högskolans lokaler i Kasttjärnsparken

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Behandling

Kommunens fastighetschef, Stefan Andersson, informerar om hanteringen av uppsägningen av Högskolans lokaler i Kasttjärnsparken, Ludvika.

_____

Kopia till: Akten

(5)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 25 KS 2009/1028 10

Brottsförebyggande åtgärdsplan för 2010 - 2012

Beslut

Kommunstyrelsen antar förslag till Brottsförebyggande åtgärdsplan för 2010 - 2012 daterad den 9 december 2009.

Ärendebeskrivning

Av en tjänsteskrivelse daterad 23 december 2009 framgår att kommunfull- mäktige den 29 april 2009, § 57, antog ett förslag till brottsförebyggande handlingsprogram som kommunövergripande dokument.

Kommunstyrelsen antog den 14 april 2006, § 136, ett förslag till brottsföre- byggande åtgärdsprogram.

Brottsförebyggande rådet har reviderat åtgärdsprogrammet vid sitt möte den 24 november 2009 och föreslår att kommunstyrelsen antar ny plan da- terad den 9 december 2009 att gälla från och med 2010 till och med 2012.

Revideringen har genomförts med alla berörda förvaltningar och berörda externa organisationer under året.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till brottsförebyggande åtgärdsplan för 2010 till och med 2012 daterad den 9 december 2009. Planen är bilagd tjänsteskrivelsen.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 26 januari 2010, § 9.

_____

Kopia till: Samtliga nämnder, inkl åtgärdsplan Styrdokument Akten

(6)

§ 26 KS 2008/849 04

Oberoende värdering av kommunens aktieinnehav samt uppskrivning av aktievärdet för VBKraft och VB Energi AB-gruppen

Beslut

Kommunstyrelsen noterar rapporten.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar om en uppskrivning av aktievärdet för VB Kraft med 59 mnkr och för VB Energi AB-gruppen med 124 mnkr.

Ärende beskrivning

Av en tjänsteskrivelse daterad 18 januari 2010 framgår att efter att revi- sionsbiträdet KPMG genomfört ett uppdrag att belysa frågan om en upp- skrivning av aktieinnehavet i VB Kraft AB och VB Energi AB har kom- munledningskontoret fått i uppdrag att anlita en kvalificerad värderingsman för att genomföra en oberoende värdering av kommunens aktieinnehav.

Uppdraget har genomförts av en oberoende värderare, företaget Valuation AB, som valt att värdera onoterade fåmansföretag i Sverige. Valuation har som grundidé att värdera företag utifrån tillgängliga redovisningsdata som är officiell information hos Bolagsverket.

Värderingen har gjorts utifrån underlag fram till årsredovisning för år 2008.

Hänsyn har tagits till latent skatt på framtida avkastning/vinster. Kommu- nen har valt en försiktig utgångspunkt i värderingen och justerat ned det framtida avkastningsvärdet med 25% samt valt ett lågt värde (min) när al- ternativa värden och utgångspunkter har presenterats av värderingsföreta- get.

De redovisade värdena representerar Ludvika kommuns ägarandel i respek- tive bolag. VB Kraft AB har med ovanstående som utgångspunkt värderats till 59,9 mnkr. Bokfört värde av aktierna är 0,5 mnkr och en uppskrivning föreslås därför med 59 mnkr. VB Energi AB representerar både VB Energi och de helägda dotterbolagen VB Elnät och VB Elförsäljning. VB Energi- gruppen har värderats till 132,4 mnkr. Bokfört värde på aktierna är 8,3 mnkr. En uppskrivning föreslås därför med 124 mnkr.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen noterar rapporten och att kommunfullmäktige beslutar om en uppskrivning av aktievärdet för VB Kraft med 59 mnkr och för VB Energi AB - gruppen med 124 mnkr.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 26 januari 2010, § 8.

_____

Kopia Kommunfullmäktige

Akten

(7)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 27 KS 2010/25 10

IT-beredningsgruppens uppdrag samt delegation till kommunchefen

Beslut

1. Kommunstyrelsen fastslår att IT-beredningsgruppen ska ansvara för be- redning av strategiska ärenden inom IT-området.

2. Kommunstyrelsen delegerar till kommunchefen att fatta beslut om kommunövergripande styrdokument inom IT-området såsom t.ex. rikt- linjer, instruktioner under förutsättning att dessa dokument stödjer av fullmäktige antagna styrdokument.

Ärendebeskrivning

Av en tjänsteskrivelse daterad 11 januari 2010 framgår att IT- berednings- gruppen har utsetts av förvaltningscheferna för att bereda frågor inom IT- området. IT-beredningsgruppen finns omnämnd i IT- och telepolicyn.

Uppdrag:

- Bereda strategiska ärenden inom IT-området för politiska beslut (lång- siktiga mål samt policydokument)

- Ta fram dokument inom IT-området (t.ex. riktlinjer, instruktioner) som beslutas av kommunchef via delegationsbeslut.

IT-beredningsgruppen består av följande personer:

- Kommunchef (ordförande)

- Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen

- Förvaltningschef social och utbildningsförvaltningen (representerar kultur och fritidsförvaltningen)

- Förvaltningschef miljö och byggförvaltningen (representerar tekniska områden)

- IT-chef (föredragande) - Ekonomichef

- IT-säkerhetssamordnare (sekreterare)

De dokument som tas fram via IT-beredningsgruppen ska vara normerande för samtliga nämnder och förvaltningar hur frågor inom IT-området skall hanteras.

Kommunledningskontoret föreslår bl.a. att kommunstyrelsen fastslår att IT- beredningsgruppen ska ansvara för beredning av strategiska ärenden inom IT-området.

(8)

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 26 januari 2010, § 10.

_____

Kopia till: Samtliga förvaltningar

Kommunledningskontorets enheter Kanslienheten för handläggning Akten

(9)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 28 KS 2010/72 00

Översyn av nämnd- och förvaltningsorganisationen

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att det ska genomföras en kommunöver- gripande översyn av nämnds- och förvaltningsorganisationen.

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara styrgrupp för översynen.

3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att upphandla en organisations- konsult.

4. Under översynen ska rapport om arbetet löpande lämnas till kommun- styrelsen.

Ärendebeskrivning

Av en tjänsteskrivelse daterad den 20 januari från kommunledningskontoret framgår att kommunstyrelsen under 2008 fick en redovisning av vilka or- ganisationsförändringar som gjorts under de senaste åren.

Under beredningen av budgeten för 2010 diskuterade budgetberedningen behovet av en kommunövergripande översyn av organisationen

Översynen ska belysa

- behovet av omfördelning av ansvars- och arbetsfördelning mellan nämnder och/eller förvaltningar,

- behovet av sammanslagning av nämnder och/eller förvaltningar, - möjligheter till ökat samutnyttjande av personal, administrativa styr-

system, lokaler etc.

- ökade möjligheter till intern och extern samverkan.

I budget för 2010 finns inga medel anslagna för omorganisationsarbetet, varför konsultkostnaderna finansieras utanför fasställd budget.

Då hela organisationen är berörd bör översynen genomföras av extern part.

Tidplanen för arbetet ska ha som målsättning att eventuella organisations- förändringar ska kunna införas fr.o.m. år 2011 i och med den nya mandat- perioden.

Kommunledningskontoret föreslår att det ska genomföras en kommunöver- gripande översyn av nämnds- och förvaltningsorganisationen och att kom- munstyrelsens arbetsutskott ska vara styrgrupp för översynen. Vidare före- slås att kommunledningskontoret får i uppdrag att upphandla en

organisationskonsult.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 26 januari 2010, § 19.

(10)

Förhandling enligt MBL, § 11 genomfördes den 29 januari 2010 med kommunens samtliga fackförbund.

Behandling

Maria Pettersson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Lotta Wedman yrkar på tillägg av en punkt med lydelsen: ”Under översy- nen ska rapport om arbetet löpande lämnas till kommunstyrelsen”. Till detta yrkar Maria Pettersson bifall.

Ordföranden ställer proposition på Lotta Wedmans m. fl. yrkande och fin- ner att kommunstyrelsen beslutat enligt detta.

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt detta.

_____

Kopia till: Samtliga förvaltningar

Kommunledningskontorets enheter

Remiss kommunledningskontoret

Akten

(11)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 29 KS 2008/881 80

Svar på motion om cykelvägar i Ludvika kommun

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.

2. Motionens intentioner beaktas i det pågående arbetet med kommunens översiktsplan.

Ärendebeskrivning

Av en tjänsteskrivelse daterad 14 januari 2010 framgår att Lena Thurén (FP) har lämnat in en motion där det bland annat framgår att cykelvägar i Ludvika kommun ger möjlighet till natursköna upplevelser. Vid cykelvägar som går igenom tidigare orter för gruvnäringar kan man på enstaka skyltar kortfattat läsa om byggnader som delvis fortfarande finns kvar. Det finns dock så mycket mer att berätta om den bygd som cyklisten möter. Motionä- ren yrkar att idén om kulturslingor beaktas när nästa års kulturutbud plane- ras.

Motionen har varit på remiss till kultur- och fritidsnämnden. Av protokollet framgår att nämnden ställer sig positiv till motionen men att nämnden inte inom befintlig budget har möjlighet att bekosta nya, skyltade natur- och kulturslingor.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige bifaller motio- nen samt att motionens intentioner beaktas i det pågående arbetet med kommunens översiktsplan.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 26 januari 2010, § 11.

_____

Kopia till: Kommunfullmäktige

(12)

§ 30 KS 2008/1097 10

KS 2009/896 10

Svar på motioner om allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionerna om förändringar av allmän- hetens frågestund.

Ärende beskrivning

Av en tjänsteskrivelse daterad 21 december 2009 framgår att Ken Sweden- borg (FFS) föreslår i motion daterad 19 november 2008 att allmänhetens frågestund införs även vid budgetfullmäktige.

I motion daterad 22 oktober 2009 föreslår Ken Swedenborg att allmän- hetens frågestund ska ske efter det att upprop av ledamöter och ersättare har gjorts. Fullmäktiges arbetsordning måste som en konsekvens ändras.

I kommunfullmäktiges arbetsordning står att det att allmänheten har möj- lighet att ställa frågor vid ordinarie fullmäktigesammanträde. Frågorna bör vara skriftliga och inlämnade till kommunstyrelsens kansli dagen före sammanträdet. Frågestunden hålls innan upprop av ledamöter och ersättare har förrättats. Fullmäktiges presidium har två gånger per år möte med gruppledarna i fullmäktige. Vid dessa möten har det rått konsensus för hur allmänhetens frågestund ska hanteras och fungera.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige avslår motioner- na om förändringar av allmänhetens frågestund.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 26 januari 2010, § 12.

Behandling

Maria Pettersson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Lotta Wedman yrkar bifall till motionens yrkande som handlar om att den tidigare formen av allmänhetens frågestund ska återinföras. Till detta yrkar Maria Pettersson avslag.

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Lotta Wed- mans yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskot- tets förslag.

_____

Kopia till: Kommunfullmäktige

(13)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Svar på motion om att folkomrösta om nivån på kom- munalskatten

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning

Av en tjänsteskrivelse daterad 21 december 2009 framgår att Ken Sweden- borg (FFS) föreslår i motion daterad 14 oktober 2009, att det ska ordnas en folkomröstning om nivån på kommunalskatten.

Kommunens finansieringskällor är i huvudsak kommunalskatt, kommunala avgifter och statsbidrag. Eftersom budgeten ska balanseras måste den poli- tiska viljan och ambitionen hos kommunfullmäktige sammanvägas med hur stort statsbidrag som kommunen får, vilka avgifter som kan tas ut och vil- ken skattenivå som är acceptabel. En folkomröstning om kommunalskatt är en mer komplicerad fråga än ett belopp.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 26 januari 2010, § 13.

_____

Kopia till: Kommunfullmäktige

(14)

§ 32 KS 2009/820 10

Svar på motion om representation vid beredning av budget

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning

Av en tjänsteskrivelse daterad 21 december 2009 framgår att Ken Sweden- borg (FFS) föreslår i motion daterad 1 oktober 2009 att varje gruppledare ska få utse en personlig ersättare i budgetberedningen.

Enligt kommunallagen är nämnd och utskotts sammanträden i princip slut- na. Med enkel majoritet kan man ge förtroendevalda, revisorer, anställda el- ler sakkunniga närvarorätt. Det krävs däremot enhällighet och att närvaron begränsas till det aktuella sammanträdet för att någon annan än de som räk- nats upp ska få närvara.

Vid beredning av budgeten adjungeras gruppledare för de partier som finns i fullmäktige, men som inte finns representerade i kommunstyrelsen respek- tive arbetsutskottet. Adjungeringen görs för att samtliga partier ska ha möj- lighet att ta del av all den information som lämnas under budgetens bered- ning. Kan en gruppledare inte komma till mötena kan en ersättare utses.

Denne ersättare måste dock vara förtroendevald i kommunen.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 26 januari 2010, § 14.

_____

Kopia till: Kommunfullmäktige

(15)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Svar på motion om en folkomröstning om lasarettsan- knuten medicinsk avancerad hemsjukvård, LAMH

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen om folkomröstning.

Ärendebeskrivning

Av en tjänsteskrivelse daterad 14 januari 2010 framgår att Ken Swedenborg (FFS) föreslår i motion daterad 25 oktober 2009 att:

a) det anordnas en folkomröstning om införande av lasarettsanknuten me- dicinsk avancerad hemsjukvård, LAMH,

b) fullmäktige uttalar sig om att det i samma fråga även bör ske i Smedje- backens kommun,

c) en förberedande debatt om folkomröstningen sker i ett sammanlyst fullmäktige för Ludvika och Smedjebackens kommuner,

d) fullmäktige ska göra uttalande om hur debatten i fullmäktige ska föras.

Ken Swedenborg har inkommit med en komplettering av sin motion. Kom- pletteringen är daterad 26 november 2009 och handlar om hur i ett sam- manlyst fullmäktige för Ludvika och Smedjebackens kommuner kan ske.

Av ett protokoll daterat 9 december 2009, § 119, från vård- och omsorgs- nämnden framgår att landstinget haft ett internt arbete om överförande av hemsjukvård till kommunerna. Sannolikt kommer landstinget att ta upp frå- gan med länets kommuner.

Eftersom frågan om hemsjukvård kommer att aktualiseras genom diskus- sioner mellan kommunen och landstinget anser kommunledningskontoret att det inte bör hållas någon kommunal folkomröstning.

Kommunfullmäktiges ordförande har i fullmäktige meddelat att han inte ämnar initiera något gemensamt möte med kommunfullmäktige i Smedje- backens kommun.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen om folkomröstning.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 26 januari 2010, § 15.

_____

Kopia till: Kommunfullmäktige

(16)

§ 34 KS 2009/788 73

Svar på motion om att kommunen inleder diskussion om överförande av hemsjukvården till kommunen

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.

2. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att under 2010 uppta diskus- sioner med landstingen om övertagande av hemsjukvård.

Ärendebeskrivning

Av en tjänsteskrivelse daterad 14 januari 2010 framgår att Mauritz

Bropetters (C) i motion inkommen den 21 september 2009, föreslår att det upptas en diskussion med landstinget om ett överförande av hemsjukvården till kommunen.

Enligt protokoll daterat 9 december 2009, § 119, från vård- och omsorgs- nämnden har landstinget under året haft ett internt arbete om överförande av hemsjukvård till kommunerna. Sannolikt kommer landstinget att ta upp frågan med länets kommuner. Vård- och omsorgsnämnden föreslår därför ett bifall till motionen.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige bifaller motio- nen samt att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att under 2010 uppta diskussioner med landstingen om övertagande av hemsjukvård.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 26 januari 2010, § 16.

Behandling

Mauritz Bropetters yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

_____

Kopia till: Kommunfullmäktige

(17)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Svar på motion om möjligheten att ha Lyngdal i Norge som vänort

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad samt utgöra underlag i arbetet med utökning av antalet vänorter.

Ärendebeskrivning

Av en tjänsteskrivelse daterad 14 december 2009 framgår att Ken Sweden- borg (FFS) den 19 juli 2009 lämnat in en motion om möjligheten att ha Lyngdal i Norge som vänort. Av motionen framgår bland annat att motio- nären inte avser att förändra det nuvarande vänortsutbytet, utan ser ännu en vänort som en komplettering.

Ken Swedenborg yrkar att ”kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen, att söka lämpliga samarbetsformer med Lyngdals kom- mun i Norge, så att om möjligt Lyngdals kommun kan bli ytterligare en välkommen vänkommun till Ludvika”.

Enligt kommunens antagna policy för vänortssamarbete framgår att vänort- samarbetet kan utvecklas till att omfatta flera vänorter, med inriktning mot två i Norden, två i övriga Europa och en i en annan världsdel. I dagsläget har kommunen två vänorter, Imatra i Finland och Bad Honnef i Tyskland.

Kommunledningskontoret föreslår att Ken Swedenborgs förslag på ny vän- ort beaktas i arbetet med utökning av antalet vänorter. Motionen anses be- svarad med motiveringen att arbete pågår med att ta fram ett underlag för att etablera kontakt med fler möjliga vänorter. Kommunfullmäktiges presi- dium ansvarar för detta arbete.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 26 januari 2010, § 17.

_____

Kopia till: Kommunfullmäktige

(18)

§ 36 KS 2008/1102 77

Svar på motion om fri handsprit till barn inom försko- leverksamheten

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen Ärendebeskrivning

Av en tjänsteskrivelse daterad 27 oktober 2009 framgår att Ken Sweden- borg (FFS) har inkommit med en motion daterad den 20 november 2008, som handlar om fri handsprit till barn inom förskoleverksamheten.

Motionären yrkar att:

- Kommunfullmäktige beslutar att fri handsprit ska erbjudas barnen inom förskoleverksamheten.

- Kommunfullmäktige uttalar som sin mening till kommunstyrelsen och be- rörda nämnder att ett samordnat arbete och planering skall ske för ett effek- tivt införande av handspritsenheterna.

Miljö- och byggnämnden och social och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen. Av deras yttrande framgår att tillhandahållande av handsprit inte är någon bra lösning. Sprit i behållare ovan handfat ger en hög risknivå för att barn när de är själva på toaletten skulle kunna få i sig sprit.

Vidare framgår av yttrandena att under 2009 kommer kommunen att ingå i ett nationellt projekt om hygien och smittspridning. Projektet drivs av Soci- alstyrelsen och miljöförvaltningarna i landet.

Från Ken Swedenborg har en komplettering inkommit, daterad den 27 juli 2009. Av motionen framgår att motionären anser att motionens syften har fått ny aktualitet med anledning av ”svininfluensan”. Motionären yrkar ånyo bifall till sin motion.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 26 januari 2010, § 18.

_____

Kopia till: Kommunfullmäktige

(19)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bokslutskommuniké år 2009 Ludvika kommun

Beslut

Kommunstyrelsen noterar rapporten.

Ärendebeskrivning

Det ekonomiska resultatet för förvaltningsorganisationen, Ludvika kom- mun, har tagits fram och redovisas översiktligt i bilagd kommuniké.

Bokslutskommuniké år 2009 ---Bilaga1 Kommunikén avser kommunens eget resultat. Den sammanställda redovis- ningen, då även kommunens ”dotterbolag” redovisas, kommer att behand- las på kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars, på kommunstyrelsen den 13 april och på kommunfullmäktige den 27 maj.

Kommunledningskontoret föreslår att rapporten noteras till protokollet.

_____

Kopia till: Akten

(20)

§ 38

Fråga om snöröjning

Lotta Wedman tar upp frågan om kostnaden för kommunens snöröjning.

Ordförande i tekniska nämnden svarar på frågan.

_____

Kopia till: Akten

(21)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 39

Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning.

Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen.

Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller faststäl- la delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Kommunstyrelsens utskott

KS 2009/136 00

§ 47-51, 2009-12-21 Förhandlingsdelegationen

KS 2010/83 00

§ 1, 2010-01-13

Förhandlingsdelegationen

Kommunen avstår från sin förköpsrätt

Datum Fastighet Löpnr i diariet

2009-11-20 Övre Marnäs 4:83 956

2009-12-08 Säfsen 2:434 1016

209-12-09 Rämsbyn 1:11 1025

2009-12-10 Säfsen 2:300 1027

2009-12-10 Saxhyttan 62:2 1030

2009-12-22 Sörvik 1:10 1060

2009-12-21 Ludvika by 3:8 och 3:9 1061

2009-12-21 Gonäs 34:2 1059

2009-12-23 Björkås 2:31 921

2010-01-05 Gäddsjöberget 1:6 10

2010-01-26 Lorentsberga 9:1 11

2010-01-05 Brunnsvik 4:19 12

2010-01-05 Säfsen 2:352 13

2010-01-20 Annefors 5:3 42

2010-01-18 Säfsen 2:248 43

2010-01-19 Sunnansjö 183:3 49

(22)

Kommunchefen

KS 2009/1073 02

Beslut daterat 2009-12-22 att godkänna förslag till organisationsförändring på mätningsavdelningen mark- och planeringsenheten

Planeringschefen

KS 2009/1066 02

Beslut daterat 2009-12-22 att anställa Jan Gezelius som exploateringsingen- jör från och med 2010-02-01

KS 2009/1067 02

Beslut daterat 2009-12-22 att anställa Britta Ivarsson som mätningsingenjör från och med 2010-02-01.

KS 2009/1068 02

Beslut daterat 2009-12-22 att anställa Pär Ragvald som mätningsingenjör från och med 2010-04-01.

KS 2009/1069 02

Beslut daterat 2009-12-22 att anställa Karls Bergström som mätningsingen- jör från och med 2010-03-01.

KS 2009/1024 25

Beslut daterat 2009-12-09 att försälja del av Notgården 1:175 genom fas- tighetsreglering. Syftet är att ge fastighetsägaren av Ludvika By 5:2 möjlig- het till utfart mot Frutjärnsvägen på egen mark.

KS 2008/125 25

Beslut daterat 2009-12-16 att vederlagsfritt förvärva Pudeln 1, (Gåvobrev).

_____

Kopia till: Akterna

(23)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 40

Redovisning av meddelanden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelandena.

Protokoll

KS 2009/936 10 AB Dalatrafik - ordinarie bolagsstämma 2009-11-27.

Ekomuseum Bergslagen styrelsesammanträde 2009-12-09 Färna gård.

Västerbergslagens Samordningsförbund 2009-12-18 Övrigt

KS 2010/44 43

New Boliden – Persbo nr 1003 och Persbo nr 1008. Information om arbets- plan för undersökningsarbeten inom undersökningstillstånden

KS 2010/50 44

Rapport från Miljö- och byggkontoret – säker och trygg kommun.Sänt till Swedish Association for Safe Communities den 13 januari 2010.

KS 2010/21 14

EU-projekt Finnskogarna.com - Reviderad ansökan enligt Kommunstyrel- sebeslut den 8 september 2009. (Dnr KS 2008/1196).

KS 2010/58 02

Social- och utbildningsnämnden § 189, 2009-12-16. Beslut om avgifter vid köp av tjänster från beroendeenheten/individ- och familjeomsorgen (IFO).

KS 2010/63 73

Sveriges kommuner och landsting – Styrelsen beslut nr 16. Överenskom- melse mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting om ett program för en god äldreomsorg

Cirkulär

10:3 Kommunal fastighetsavgift, prognos för 2009 års bokslut 09:86 Etiska krav i offentlig upphandling

Kallelse

KS 2010/23 10

Dala måltidsservice – ordinarie bolagsstämma den 12 februari 2010.

_____

Kopia till: Akterna

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :