• No results found

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM"

Copied!
5
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

DOM

Dok.Id 244746

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

Box 2293

103 17 Stockholm

Birger Jarls torg 13 08-561 676 00 måndag–fredag 09:00–12:00 13:00–16:00 E-post:

hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se www.hogstaforvaltningsdomstolen.se

Mål nr 3464-20

meddelad i Stockholm den 8 september 2021

KLAGANDE

Allmänna ombudet för socialförsäkringen 103 51 Stockholm

MOTPART AA

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Kammarrätten i Göteborgs dom den 28 april 2020 i mål nr 6525-19

SAKEN Sjukersättning

___________________

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet.

BAKGRUND

1. En person som på grund av sjukdom inte kan försörja sig själv genom arbete har under vissa förutsättningar rätt till sjukersättning. Beroende på hur nedsatt arbetsförmågan är lämnas sådan ersättning som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels förmån. Om arbetsförmågan senare förbättras, ska rätten till sjuk- ersättning omprövas.

(2)

2. AA beviljades från och med augusti 2004 en fjärdedels sjukersättning och kunde därmed med bibehållen rätt till ersättning arbeta upp till tre fjärdedelar av ett heltidsarbete. Efter en tid började hon arbeta som personlig assistent. I arbetet ingick både aktiv arbetstid och s.k. väntetid.

3. Med väntetid avses tid under natten när den personliga assistenten måste vara på plats för att kunna hjälpa den assistansberättigade om behov av det uppstår. Under väntetid har assistenten i regel rätt att sova i den mån arbetsuppgifterna medger det. Timlönen under sådan tid är därför betydligt lägre än under aktiv arbetstid.

4. Det kom till Försäkringskassans kännedom att AA under fyra månader i slutet av 2017 hade haft en arbetstid som – aktiv arbetstid och väntetid sammantaget – översteg tre fjärdedelar av ett heltidsarbete. Mot den bakgrunden bedömde Försäkringskassan att AAs arbetsförmåga inte längre var nedsatt med minst en fjärdedel och beslutade att dra in hennes sjukersättning från och med februari 2018.

5. Allmänna ombudet för socialförsäkringen överklagade beslutet till Förvaltnings- rätten i Göteborg och yrkade att AA skulle ges fortsatt rätt till sjukersättning samt anförde följande.

6. Under de aktuella månaderna översteg AAs totala arbetstid tre fjärdedelar av heltid men den aktiva arbetstiden understeg tre fjärdedelar. Väntetid kan, om inget händer, innebära flera timmars ostörd sömn för assistenten och ersätts därför lägre än aktiv arbetstid. Timmar med väntetid på natten bör då inte räknas på samma sätt som timmar med aktivt arbete och arbetsförmågan således inte bedömas enbart utifrån antalet avlönade timmar.

7. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och uttalade följande. Eftersom AA under väntetiden har stått till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att vid behov kunna utföra arbete ska även denna tid betraktas som arbetstid. Att

ersättningen för väntetiden är lägre än för aktiva arbetstimmar saknar betydelse då

(3)

det är arbetsförmågan som ska bedömas. Av den redovisade arbetstiden framgår att AA har uppvisat en arbetsförmåga som överstiger tre fjärdedelar. Försäkrings- kassan har därför haft fog för sitt beslut att dra in hennes sjukersättning.

8. Allmänna ombudet överklagade domen till Kammarrätten i Göteborg som gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten och avslog överklagandet.

YRKANDEN M.M.

9. Allmänna ombudet för socialförsäkringen yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen ska upphäva underinstansernas avgöranden och förklara att AA har fortsatt rätt till en fjärdedels sjukersättning från och med februari 2018.

10. AA anser att överklagandet ska bifallas.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Frågan i målet

11. Frågan i målet är om arbete som personlig assistent under väntetid ska anses innebära att en försäkrad har uppvisat en förbättrad arbetsförmåga och om grund för att minska tidigare beviljad sjukersättning därmed föreligger.

Rättslig reglering m.m.

12. I 33 kap. 5 § första stycket socialförsäkringsbalken anges att en försäkrad vars arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan och som var för- säkrad vid försäkringsfallet under vissa förutsättningar har rätt till sjukersättning.

Enligt 6 § krävs att arbetsförmågan kan anses stadigvarande nedsatt och att åtgärder som avses i 27 kap. 6 § samt i 29–31 kap. – i huvudsak medicinsk

(4)

respektive arbetslivsinriktad rehabilitering – inte bedöms kunna leda till att den försäkrade återfår någon arbetsförmåga.

13. Enligt 33 kap. 4 § lämnas sjukersättning tills vidare. Av 9 § följer att sjuk- ersättning lämnas som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels förmån.

14. När det bedöms hur nedsatt arbetsförmågan är ska Försäkringskassan enligt 10 § beakta den försäkrades förmåga att försörja sig själv genom förvärvsarbete på arbetsmarknaden. Av 11 § framgår att bedömningen av hur nedsatt arbets- förmågan är ska göras efter samma grunder oavsett på vilket sätt prestations- förmågan är nedsatt och i förhållande till ett heltidsarbete.

15. I 36 kap. 19 § första stycket föreskrivs att om arbetsförmågan förbättras för en försäkrad som får sjukersättning, ska rätten till förmånen omprövas. I andra stycket anges att en försäkrad som har uppvisat en arbetsförmåga som han eller hon antogs sakna när beslutet om sjukersättning fattades ska, om inte annat framkommer, antas ha en förbättrad arbetsförmåga.

16. Av 9 a § andra stycket lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions- hindrade följer att med väntetid avses tid under den enskildes dygnsvila när en assistent behöver vara tillgänglig i väntan på att den enskilde behöver hjälp utan att det är fråga om tillsyn.

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

17. Avgörande för bedömningen av i vad mån arbetsförmågan är nedsatt är den tid som den försäkrade kan arbeta och få en lön som är gängse inom yrkesområdet, ställd i relation till ett heltidsarbete. Vad arbetstiden mer exakt ägnas åt ska i princip inte vägas in vid denna bedömning. Det är en sak mellan arbetsgivaren och arbetstagaren (RÅ 2010 not. 95). Arbetad tid får alltså anses visa på en arbetsförmåga.

(5)

18. Under väntetid måste assistenten vara tillgänglig för att vid behov kunna utföra de arbetsinsatser som krävs. Detta förutsätter enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening att det finns en arbetsförmåga som omfattar hela väntetiden, eftersom assistenten under denna tid måste klara av samtliga insatser som kan komma att behövas. Arbete under väntetid ska därför i sin helhet beaktas vid bedömningen av om arbetsförmågan har förbättrats, oavsett om några aktiva arbetsinsatser faktiskt har utförts eller inte. Vid en sådan bedömning ska storleken på ersätt- ningen inte tillmätas någon betydelse.

19. Den tid AA har arbetat under de aktuella månaderna överstiger klart tre fjärdedelar av ett heltidsarbete. Hon har genom detta arbete uppvisat en arbets- förmåga som hon antogs sakna när beslutet om sjukersättning fattades. Försäk- ringskassans beslut att låta ersättningen upphöra från och med februari 2018 var således riktigt. Överklagandet ska därför avslås.

______________________ ______________________

______________________ ______________________

______________________

I avgörandet har deltagit justitieråden Henrik Jermsten, Kristina Ståhl, Kristina Svahn Starrsjö, Ulrik von Essen och Helena Rosén Andersson.

Föredragande har varit justitiesekreteraren Mårten Olsson.

References

Related documents

En bärkasse är en påse, med eller utan handtag, som är avsedd att tillhandahållas konsumenter för att de ska kunna packa varor på en plats där varor tillhandahålls eller

De i målet aktuella produkterna har tidigare ansetts utgöra sådana förbruknings- artiklar som behövs för egenkontroll av medicinering, enligt 18 § 3 förmånslagen. Mot bakgrund av

Ett byte av leverantör får dock under vissa förutsättningar ske om den nya leverantören helt eller delvis inträder i den ursprungliga leverantörens ställe till följd

förvaltningsdomstolen att PFC Clinic AB får göra avdrag för den ingående mervärdesskatt som hänför sig till bolagets verksamhet med estetiska operationer och behandlingar, i

I det målet fann Högsta förvaltningsdomstolen att en återkallelse av körkort på grund av att körkortshavaren gjort sig skyldig till grovt rattfylleri och olovlig körning

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening bör utgångspunkten vara att har en tillståndshavare gjort sig skyldig till grovt rattfylleri får denne anses ha visat sig vara

Först kan konstateras att det av artikel 5 i direktivet framgår att det både vid tillståndsgivning och vid ifrågasatt återkallelse av tillstånd att inneha skjutvapen ska beaktas

Arbetet har således utförts av en ställföreträdare för konkursboet och det utgör därmed enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening sådant eget arbete för vilket

n ä r ett avtal har slutits utan att upphandlingen har annonserats enligt bestämmelserna i L O U , får en sådan anses påbörjad först när avtalet har slutits, om inte

Kammarrätten har – med hänvisning till de unionsrättsliga reglerna om statligt stöd – gjort tolkningen att konkurrensvillkoret i 2 § förordningen om sjöfartsstöd bara

Av 16 a § framgår att vägplanen ska innehålla uppgifter om de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som ska vidtas för att förebygga störningar och andra olägenheter

Av paragrafens andra stycke framgår att utgifter för sådana ändringsarbeten på en byggnad som kan anses normala i den skattskyldiges näringsverksamhet behandlas som utgifter för

I deklarationerna för de aktuella åren tog AA upp förmånen till ett värde om knappt 10 000 kr per månad, med avdrag för vad han betalat i hyra till arbetsgivaren..

Frågan i målet är om Kulturkalaset 2010 anordnats i vinstsyfte i den mening som avses i ordningslagen (1993:1617) och bolaget därmed kan åläggas att ersätta

Vid bestämmandet av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska det ses som en försvårande omständighet att Statens konstråd fortsatte att fullgöra avtalet trots att det hade inletts

Det har inte visats något som tyder på att hon skulle brista i omsorgen av sin son eller utgöra påtaglig risk för att skada hans hälsa eller utveckling.. CC utvecklas normalt,

Vård ska enligt 2 § beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns

6 § första stycket miljöbalken anges att för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till

Innehållet i avtalet kan ha betydelse för att myndigheten ska kunna identifiera den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i den verksamhet som omfattas

2 § första stycket socialförsäkringsbalken lämnas bostadsbidrag i form av bidrag till kostnader för bostad, särskilt bidrag för hemmavarande barn, särskilt bidrag för barn som

Högsta förvaltningsdomstolen förklarar att jämförelsemånaden enligt lagen om stöd vid korttidsarbete är den kalendermånad som infaller tre månader före den kalendermånad

Den enskilde har rätt att få en egenvårdsbedömning dokumenterad av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och därmed goda förutsättningar att bidra till att kommunen får

Bolagets ansökan om resning får anses ytterst syfta till att åstadkomma en prövning i domstol av om Svenska kraftnäts beslut att dela in Sverige i fyra anmälningsområden för