• No results found

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK FÄLTKÖKET 5

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK FÄLTKÖKET 5"

Copied!
24
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK

FÄLTKÖKET 5

SLUTRAPPORT

2017-01-24

(2)

Tyréns AB Fack 34 252 78 Helsingborg Besök: Kungstorget 8

Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

2017-01-24

UPPDRAG 275099, Fältköket 5

Titel på rapport: MUR Fältköket 5

Status: Slutrapport

Datum: 2017-01-24

MEDVERKANDE

Beställare: Helsingborgs Stad Kontaktperson: Ludvig Landen

Konsult: Tyréns AB

Uppdragsansvarig: Anna Falk

Handläggare: Anna Falk

Kvalitetsgranskare: Magnus Palm

(3)

Uppdrag: 275099, Fältköket 5 2017-01-24 Beställare: Helsingborgs stad Stadsbyggnadsförvaltningen

O:\HBG\275099\G\_Text\MUR Fältköket 5.docx

3(8)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 OBJEKT... 4

2 SYFTE ... 4

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN ... 4

4 STYRANDE DOKUMENT ... 5

5 GEOTEKNISK KATEGORI ... 6

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN ... 6

7 POSITIONERING ... 6

8 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR ... 6

8.1 UTFÖRDA SONDERINGAR ... 6

8.2 UTFÖRDA PROVTAGNINGAR... 6

8.3 UNDERSÖKNINGSPERIOD... 7

8.4 FÄLTINGENJÖRER ... 7

8.5 KALIBRERING OCH CERTIFIERING ... 7

8.6 PROVHANTERING ... 7

9 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR ... 7

9.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR ... 7

9.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD... 7

9.3 LABORATORIEINGENJÖRER ... 7

10 HÄRLEDDA VÄRDEN ... 7

10.1 JORDARTER ... 7

10.2 HÅLLFASTHETS- OCH DEFORMATIONSEGENSKAPER ... 8

10.3 HYDROLOGISKA EGENSKAPER ... 8

10.4 MILJÖTEKNISKA EGENSKAPER ... 8

11 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING ... 8

12 ÖVRIGT ... 8

Bilagor

Bilaga 1 Provtabell geoteknisk

laboratorieundersökning 2 sidor

Bilaga 2 Tidigare utförd geoteknisk undersökning 10 sidor

Bilaga 3 Härledda värden 2 sidor

Ritningar

G110101 Plan, 1:400

G110301 Enstaka undersökningspunkter, 1:100

(4)

Uppdrag: 275099, Fältköket 5 2017-01-24 Beställare: Helsingborgs stad Stadsbyggnadsförvaltningen

O:\HBG\275099\G\_Text\MUR Fältköket 5.docx

4(8)

1 OBJEKT

Helsingborgs Stad planerar att bygga om friluftsbadet Drottninghögsbadets anläggning i nordöstra Helsingborg.

Tyréns AB har på uppdrag av Helsingborgs Stad utfört geotekniska undersökningar som underlag för planerad projektering av nya byggnader i anslutning till befintlig badanläggning.

Planerade byggnader förväntas uppföras med betongbjälklag i 2 plan utan källare. Befintliga byggnader kommer i samband med utbyggnaden att rivas. Endast en källare med teknikrum kommer att bevaras och ingå som en del av de nya konstruktionerna.

Figur 1 Planerade byggnader är markerade med rött. (källa: maps.google.se) Samtliga nivåer i denna rapport är angivna i höjdsystem RH 2000.

2 SYFTE

Syftet med undersökningen är att undersöka jordens egenskaper och utgöra underlag för projektering av planerade byggnader.

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN

Inom aktuellt område har en geoteknisk undersökning tidigare utförts som redovisas i

”Friluftsbad i Drottninghög. Geoteknisk undersökning”, upprättad av Geokonsult, daterad 1990- 07-02. Undersökningen utfördes för nybyggnad av friluftsbadet och omfattade 4 st

(5)

Uppdrag: 275099, Fältköket 5 2017-01-24 Beställare: Helsingborgs stad Stadsbyggnadsförvaltningen

O:\HBG\275099\G\_Text\MUR Fältköket 5.docx

5(8)

skruvprovtagningar, 3 st viktsonderingar samt installation av grundvattenrör. Undersökningen bifogas denna handling, se bilaga 2.

I närområdet har även miljöteknisk undersökning utförts och redovisas i ”Fördjupad miljöteknisk markundersökning Drottning H Park”, upprättad av Sweco Environment AB, daterad 2015-04-23.

Jordartskarta, jorddjupskarta samt berggrundkarta har hämtats från SGUs Kartgenerator.

Förväntade jordlager är isälvsmaterial av grus ovanpå lerig morän och sedimentär berggrund av lersten, se Figur 2. Jorddjupet förväntas vara 10-20 meter.

Figur 2 Jordartskarta hämtad från SGU

4 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1:2005 med tillhörande nationell bilaga. I tabellerna nedan redovisas styrande dokument för undersökningen.

Tabell 1. Planering och redovisning

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Fältplanering SS-EN 1997-2:2007

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt SGF kompletterat beteckningsblad, 2016-11-01.

Tabell 2. Fältundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument CPT, CPTU/

Spetstrycksondering SS-EN ISO 22476-1:2012/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Provtagningar

Kategori B SS-EN ISO 22475–1:2006/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

(6)

Uppdrag: 275099, Fältköket 5 2017-01-24 Beställare: Helsingborgs stad Stadsbyggnadsförvaltningen

O:\HBG\275099\G\_Text\MUR Fältköket 5.docx

6(8)

Tabell 3. Laboratorieundersökningar

Metod Standard eller annat styrande dokument Klassificering SS-EN ISO 14688-1

5 GEOTEKNISK KATEGORI

Utförda undersökningar är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori 2 för konstruktion/grundläggning.

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Aktuellt område ligger i en sänka som tidigare varit en grustäkt. Gropen har sedan dess återfyllts med massor av varierande innehåll och mäktighet. Marknivån i läge för utförda

undersökningspunkter ligger ungefär på +42. Omgivande mark utanför sänkan har nivåer på mellan +44 och +47.

Markytan utgörs inom undersökningsområdet av asfalterade ytor, gräsytor samt plattlagda ytor.

Undersökningsområdet är delvis inhägnat. Inom den inhägnade delen finns befintliga byggnader samt bassänger.

Inom området finns många befintliga kablar och ledningar. Utanför badets anläggning finns bland annat högspännings-, belysnings-, el-, tele- och opto-kablar samt fjärrvärmeledningar.

Dessa kablar och ledningar redovisas schematiskt på ritning G110101. De interna ledningarna utgörs av VA- samt fjärrvärmeledningar, information om dessa ledningars lägen har endast tillhandahållits på äldre pappersritningar i samband med undersökningen.

7 POSITIONERING

Utsättning och inmätning av geotekniska undersökningar har utförts av Anna Falk, Tyréns AB i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013.

Koordinatsystem: Sweref 99 13 30 Höjdsystem: RH 2000

8 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR

8.1 UTFÖRDA SONDERINGAR Aktuella sonderingar omfattar:

· CPT-sondering (CPT) i 4 st punkter

Sondering i undersökningspunkt T6 fick signalfel under utförandet, se mer information i kapitel 11.

8.2 UTFÖRDA PROVTAGNINGAR Aktuella provtagningar omfattar:

· Störd provtagning med skruvborr (Skr) i 4 st punkter

· Notering av fri vattenyta i utförda skruvprovtagningshål i 3 st punkter

(7)

Uppdrag: 275099, Fältköket 5 2017-01-24 Beställare: Helsingborgs stad Stadsbyggnadsförvaltningen

O:\HBG\275099\G\_Text\MUR Fältköket 5.docx

7(8)

8.3 UNDERSÖKNINGSPERIOD

Undersökningarna har utförts under 2016-12-20.

8.4 FÄLTINGENJÖRER

Fältarbete har utförts av Tyréns AB, fältingenjör Anna Knut.

8.5 KALIBRERING OCH CERTIFIERING

Undersökningarna har utförts med borrbandvagn Geotech 604 och CPT-sond 4029.

Kalibreringsintyg för borrbandvagn och CPT-sond kan tillhandahållas på begäran.

8.6 PROVHANTERING

Provhantering har utförts enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk Fälthandbok.

Störda prover har förvarats och transporterats i provpåsar av plast till Tyréns geotekniska laboratorium i Malmö för analys.

9 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

9.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR Aktuella laboratorieundersökningar omfattar:

· Jordartbenämning av 25 st prover

Utförda laboratorieanalyser redovisas i provtabell, se bilaga 1.

9.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD

Laboratorieundersökningar har utförts under 2017-01-09.

9.3 LABORATORIEINGENJÖRER

Laboratorieundersökningar har utförts av Anna Fouskopoulos Larsson, laboratorieingenjör Tyréns AB.

10 HÄRLEDDA VÄRDEN

10.1 JORDARTER

Marken utgörs i huvudsak av fyllning ovanpå sand.

Fyllningens sammansättning är varierande och består av bland annat sand, grus, lera, tegel, trä, betong, byggavfall, mulljord och slagg. Fyllningen har lös till medelfast lagringstäthet. I en undersökningspunkt har fyllning av mestadels mulljord med mycket lös lagringstäthet påträffats på 3,5-4,0 m djup. Fyllningens uppmätta mäktighet uppgår till mellan 4,0 och > 6 meter.

Sand har påträffats i två undersökningspunkter från 4,0 respektive 4,5 m och ned till undersökt djup, som mest 6 meter. Sanden förekommer som siltig sand, något grusig sand och lerig sand.

Sandens egenskaper har undersökts i en punkt och utvärderats att ha medelfast lagringstäthet.

(8)

Uppdrag: 275099, Fältköket 5 2017-01-24 Beställare: Helsingborgs stad Stadsbyggnadsförvaltningen

O:\HBG\275099\G\_Text\MUR Fältköket 5.docx

8(8)

10.2 HÅLLFASTHETS- OCH DEFORMATIONSEGENSKAPER

Friktionsvinkeln är utvärderad enligt TK Geo 13. För fyllningen har sonderingsmotståndet dividerats med 1,2 före utvärderingen.

Elasticitetsmodulen är utvärderad enligt TK Geo 13.

Sammanställning av härledda värden redovisas i bilaga 3.

10.3 HYDROLOGISKA EGENSKAPER

Den fria vattenytan har noterats i tre av skruvprovtagningshålen på 4,0-4,5 m under markytan, vilket motsvarar nivåer på +38,2 - +37,6. Noteringen är utförd under 2016-12-19.

10.4 MILJÖTEKNISKA EGENSKAPER

Tidigare utförd miljöteknisk undersökning har inte påvisat några föroreningar som kan utgöra hälsorisk invid Drottninghögsbadet.

Inga markmiljöundersökningar har utförts inom ramen för detta uppdrag.

11 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING

På grund av befintliga kablar i mark fick de planerade undersökningspunkterna flyttas i samband med utsättningstillfället.

Fyllningens sammansättning påverkade det planerade utförandet. I undersökningspunkt T1 gjordes två försök med CPT med stopp på ca 1m djup, troligen mot stora stenar. I T5 gjordes ett flertal försök med CPT efter börborrning på 0, 1, 2 samt 3 m djup. Samtliga försök i

undersökningspunkten kunde endast utföras ett par centimeter på grund av hinder i marken, sten eller träbitar.

CPT-sonderingen i undersökningspunkt T6 fick signalfel under utförandet och data saknas därför på djup mellan 2,1 och 3,9 m djup.

12 ÖVRIGT

Efter utförd undersökning har marken återställts och asfalterade ytor har återfyllts med kallasfalt.

Undersökningsresultaten redovisas i bifogade handlingar och ritningar. För förklaring till de geotekniska beteckningarna hänvisas till SGF:s (Svenska Geotekniska Förening) hemsida:

www.sgf.net.

(9)

Fältköket 5Littera:275099 Helsingborgs stad, StadsbyggnadsförvaltningenDatum:2017-01-23 Geoteknisk laboratorieundersökningProvtagningsredskap:Skr Provtabell BorrhålJordartEurocodeAnmärkning IDMtrl.typTjälfarl.

T1 0,0 - 0,8 brun FYLL NING av g rusig sand Mg[g rsa]

7(2)(1)

0,8 - 2,0 brun FYLL NING av l era, sand och grus Mg[cl, sa, gr]

7(5A)(4)

2,0 - 3,0 gråbrun FYLL NING av sand, g rus, tegel , trä och slag g Mg[sa, gr, bri ck, w ood, cinder]

7(2)(1)

3,0 - 3,6 grå FYL LNING av le ra, sand, grus, teg el och trä Mg[cl, sa, gr, bri ck , wood]

7(5A)(4)

T2 0,0 - 0,6 brun FYLL NING av sand, le ra, grus och teg el Mg[sa, cl, g r, brick ]

7(3B)(2)

0,6 - 1,0 m örkbrun FYLL NING av sand, le ra, grus och teg el Mg[sa, cl, g r, brick ]

7(3B)(2)

1,0 - 2,0 m örkbrun FYLL NING av sandig lerm orän, teg el och betong Mg[saclti, brick , concrete]

7(5A)(4)

2,0 - 2,5 svartbrun FYLL NING av m ulljord, sand, trä och teg el Mg[hu, sa, wood, bri ck ]

7(5B)(4)

2,5 - 3,5 m örkbrun FYLL NING av sand, lera , grus, teg el och by gg avfall Mg[sa, cl, g r, brick, construct ion waste]

7(3B)(2)

3,5 - 4,0 m örkg rå FYLL NING av m ulljord, sand, lera och teg el Mg[hu, sa, cl, brick ]

7(5B)(4)

4,0 - 5,4 gråbrun FYL LNING av l erig sand och m ulljord Mg[clsa, hu]

7(5A)(4)

5,4 - 6,0 gråbrun FYL LNING av l erig sand och m ulljord Mg[clsa, hu]

7(5A)(4)

T5 0,1 - 0,6 brun FYLL NING av sand och g rus Mg[sa, g r]

7(2)(1)

0,6 - 1,0 brun FYLL NING av sand, le ra, grus och teg el Mg[sa, cl, g r, brick ]

7(3B)(2)

1,0 - 2,0 brungrå FYLL NING av sandig lerm orän Mg[saclti]

7(5A)(4)

2,0 - 3,0 grå FYL LNING av sandig lerm orän, trä och teg el Mg[saclti, w ood, brick]

7(5A)(4)

3,0 - 4,5 grå FYL LNING av sandig lerm orän, trä och teg el Mg[saclti, w ood, brick]

7(5A)(4)

4,5 - 5,0 brun siltig SAND siSa

3B2

5,0 - 6,0 brun något grusig SAND (gr) Sa

21

T6 0,0 - 1,0 brun FYLL NING av g rusig sand Mg[g rsa]

7(2)(1)

1,0 - 2,0 brun FYLL NING av a v silt ig sandm orän Mg[sis ati]

7(3B)(2)

2,0 - 3,0 brungrå FYLL NING av a v silt ig sandm orän och teg el Mg[sisati, brick]

7(3B)(2)

3,0 - 4,0 gråbrun FYL LNING av l erig sand och m ulljord Mg[clsa, hu]

7(5A)(4)vedämnen

4,0 - 5,0 brun något lerig någ ot g rusig SAND (cl)(g r)Sa

21

5,0 - 6,0 brun leri g SAND cl Sa

3B2 AMA-13Djup (m)

Bilaga 1

Sid 1 av 2

(10)

Ler Silt Sand Grus Sten Finsilt Mellansilt Grovsilt Finsand Mellansand Grovsand Fingrus Mellangrus Grovgrus

0,001 0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2 6 20 60 200

0,001 0,004 0,01 0,045 0,125 0,25 0,5 1 4 8 16 31,5 45 63 200

100

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Kornfördelning, Fraktionsindelning

Uppdragsnamn:

Uppdragsnr:

Beställare:

Utfört av:

Datum:

Signatur:

2017-01-23 Helsingborgd stad Stadsbyggnadsförvaltningen

J.Åkerman 275099

Fältköket 5

Borrpunkt Markering Nivå Jordart Kommentar

T02 Mg[clsa, hu] FYLLNING av lerig sand och mulljord

Tyréns AB

Bilaga 1

Sid 2 av 2

(11)

Bilaga 2

Sid 1 av 10

(12)

Bilaga 2

Sid 2 av 10

(13)

Bilaga 2

Sid 3 av 10

(14)

Bilaga 2

Sid 4 av 10

(15)

Bilaga 2

Sid 5 av 10

(16)

Bilaga 2

Sid 6 av 10

(17)

Bilaga 2

Sid 7 av 10

(18)

Bilaga 2

Sid 8 av 10

(19)

Bilaga 2

Sid 9 av 10

(20)

Bilaga 2

Sid 10 av 10

(21)

Uppdragsnamn: Fältköket 5 Uppdragsnummer: 275099

Datum: 2017-01-18

Handläggare: Anna Falk

ELASTICITETSMODUL

0

1

2

3

4

5

6

7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Djup(m)

E (MPa)

T1.cpt T2.cpt T6.cpt

O:\HBG\275099\G\_Berakningar\Härledda värden\Härledda värden.xlsm

Bilaga 3

Sid 1 av 2

(22)

Uppdragsnamn: Fältköket 5 Uppdragsnummer: 275099

Datum: 2017-01-18

Handläggare: Anna Falk

FRIKTIONSVINKEL

0

1

2

3

4

5

6

7

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Djup(m)

ϕ (°)

T1.cpt T2.cpt T6.cpt

O:\HBG\275099\G\_Berakningar\Härledda värden\Härledda värden.xlsm

Bilaga 3

Sid 2 av 2

(23)

5

1283K-14372.1

(24)

References

Related documents

Geotekniska och miljötekniska undersökningar har även utförts av WSP år 2006 precis väster om området benämnt Lager E, vilket ligger precis väster om lager A..

Allmänt Undersökningsområdet är beläget i centrala Landskrona. Fastigheten är till ytan ca 65 ×120 m och begränsas av Regeringsgatan i öster, Österleden i

Geoteknik Dimensioneringsparametrar för jordens egenskaper har utvärderats från värden härledda från utförda undersökningar, med hjälp av hävdvunna

Ur bild 3.3 går det att utläsa att förväntat djup till berg uppgår till ca 5 – 10 m med en lokal ravin i den södra delen av området där djupet till berg skall förväntas

Undersökningen syftar till att klarlägga de geotekniska förhållandena så att ett underlag kan erhållas för att redovisa släntstabiliteten samt att översiktligt bedöma lämplig

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Skruvprovtagning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 Totaltrycksondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 1)

Berg i dagen finns på flera platser inom det undersökta området och även avsprängt berg finns. I den norra delen vid slänten ner mot Karlsvägen utgörs marken av ett

Området utgörs delvis av ängsmark med betydande in- slag av blandskog inom framför allt Aspen 9, samt delvis av trädgårdsmark med mestadels gräsytor, inom framför allt berörd del

Tyréns har på uppdrag av Trafikverket (som underkonsult till Structor Mark Malmö AB) utfört en geoteknisk undersökning, ytkartering och sticksondering, i samband

Markytan utgörs till stor del av sly, träd och berg i dagen, i placeringen för planerad byggnad.. 3 Blivande

Utsättning och Inmätning av geotekniska undersökningar har utförts av Magnus Wiklander, Tyréns AB i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013. 7.4

Utförda undersökningar redovisas tillsammans med styrande dokument i Tabell 5 nedan. Antal

Närmast västra åkanten består jordprofilen överst av 2 m mäktigt lager fyllning bestående av sandig grusig lera, överst med inslag av mull, följt av 2 m gyttja med växtmaterial

På uppdrag av AQ Arkitekter i Eskilstuna AB har WSP Samhällsbyggnad utfört geoteknisk över- siktlig undersökning för nybyggnad av 12 bostadshus inom fastighet Torshälla –

AR-003v47.. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska

På uppdrag av Hemsö Development AB, har WSP Sverige AB utfört en översiktlig geoteknisk undersökning för östra kanalstaden i Österåker, se figur 1.. Figur 1: Aktuellt område

RITNINGEN REDOVISAS ENLIGT SGF/BGS BETECKNINGS- SYSTEM VERSION

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Vingförsök SFG Rapport 2:93; Rekommenderad standard för.. vingförsök i

Avvikelse från SS027125: Om konintrycket är mindre än 7,0 mm med 100g konen, används 400g konen, enligt rekommendation från SGF:s laboratoriekommitté... Korrigeringen

Kolvprov för CRS-försök vid nivå 2,0 m är troligen stört. Då första försöket visade på detta utfördes ytterligare ett försök. Endast data gällande permeabilitet har

I tabellen nedan redovisas antal sonderingar och in-situförsök som har utförts med respektive metod enligt gällande standarder inom ramen för denna utredning. Tabell 4 Antal

Hejarsonderingar (undantaget 5119, 5120, 5123 och 5127) samt installation av grundvattenrör har utförts med 605DD (samt skruvprovtagningar i samma punkter som hejarsonderingar),

Anmärkningar (Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m.m.).