Månadsrapport per februari månad 2012

Download (0)

Full text

(1)

SDN 2012-03-22

Box 15017. Gustavlundsvägen 151 G Telefon 08 508 06 000. Fax 08 508 06 012

bromma@stockholm.se www.stockholm.se/bromma

Handläggare: Jan-Åke Frögéli Telefon: 08 508 06 066

Till

Bromma stadsdelsnämnd

Månadsrapport per februari månad 2012

Förslag till beslut

Nämnden godkänner månadsrapport per februari månad 2012.

Bitte Davidsson

Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Förvaltningen förutser för 2012 ett samlat utfall i balans med budget, när hänsyn tas till förväntade budgetjusteringar samt fonddispositioner.

För VO Socialtjänst och fritid pekar den nuvarande kostnadsnivån mot underskott med netto 9,2 mnkr, vilket hänför sig till större behov än beräknat inom funktions- nedsättning (4,7 mnkr) och ekonomiskt bistånd (4,5 mnkr). Verksamhetsområdet förväntas till tertialrapport 1 redovisa nödvändiga och tillräckliga åtgärder för att under året uppnå ett balanserat resultat.

Såväl VO Äldreomsorg som VO Förskola och teknik prognostiserar balanserade utfall. VO Administration förutser överskott motsvarande drygt 0,5 mnkr p.g.a. ett antal vakanser under årets första månader. För stadsdelsnämnden och stadsdels- direktören prognostiseras balanserade utfall.

Resultatenheternas beräknas redovisa ett underskott med 4,9 mnkr mot årets prestationer, vilket till del beror utnyttjande av befintliga fondmedel. Utgående fondsaldon till 2013 beräknas minska från 30,5 mnkr till 25,2 mnkr.

Andelen dagar med sjukfrånvaro var 5,9 % i januari jämfört med 6,7 % under 2011.

(2)

MÅNADSRAPPORT PER FEBRUARI 2012

Box 15017. Gustavlundsvägen 151 G Telefon 08 508 06 000. Fax 08 508 06 012 bromma@stockholm.se

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten inom verksamhetsområde administration i samråd med övriga verksamhetsområden.

Bakgrund

Verksamheten är, utöver nämnd och direktör, organiserad inom fyra verksamhets- områden med ett varierat antal enheter med ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Förvaltningen redovisar månadsvisa ekonomiska prognoser till såväl stadsledningskontoret som stadsdelsnämnden. I redovisningen till nämnden rapporteras avvikelser mot budget per enhet. De enheter som prognostiserar under- skott har i uppdrag att genomföra nödvändiga åtgärder för att nå ett balanserat resultat.

Prognostiserat ekonomiskt resultat

Nämndens ekonomi är fortsatt ansträngd. Samtliga enheter har i uppdrag att bidra till ett totalt utfall i balans med tilldelad budget.

Budget 1 231,3

Beräknat utfall (netto) 1 236,6 Resultat (före fondavsättning) -11,3

Fondmedel från 2011 30,5

Beräknade fondmedel till 2013 25,2 Beräknat resultat efter

fonddispositioner

0,0

Resultatenheterna räknar sammantaget med underskott för året med 4,9 mnkr. Det samlade fondnettot reduceras dock med 5,3 mnkr på grund av stadens regler för överföring av resultatenheternas resultat mellan åren. Av samtliga 20 resultat- enheter beräknas 19 enheter föra med sig positiva ackumulerade fondsaldon till 2013, totalt 26,2 mnkr. En enhet, Personligt stöd, kommer att föra med sig ett negativt saldo, 1,0 mnkr.

VO Förskola och teknik

Ansvarsområdet beräknas redovisa ett balanserat utfall efter resultatdispositioner.

Under 2012 införs månadsvis avläsning av antalet prestationer . Budgeten justeras först preliminärt i tertialrapport 2 och sedan slutligt i verksamhetsberättelsen. Även budgetkravet avseende avgiftsintäkter kommer i fortsättningen att regleras per månad och baseras på faktiska bokförda intäkter.

(3)

MÅNADSRAPPORT PER FEBRUARI 2012

Box 15017. Gustavlundsvägen 151 G Telefon 08 508 06 000. Fax 08 508 06 012 bromma@stockholm.se

Under årets två första månader var 2,3 % fler stockholmsbarn inskrivna än vad som låg till grund för verksamhetsplanen. I verksamhetsplanen var bedömningen att 8,4 mnkr av kommunfullmäktiges preliminärt tilldelade schabloner, skulle behöva återredovisas till staden. Denna bedömning står fast till dess kommunstyrelsens gör sin budgetjustering i samband med tertialrapport 2.

Förvaltningen räknar i nuläget med att söka stimulansbidrag för sex avdelningar i ny förskola vid Pippi Långstrumps väg samt för två avdelningar vid Tyska Bottens väg, totalt 6,4 mnkr.

Resultatenheterna inom förskoleverksamheten beräknas redovisa överskott med 0,5 mnkr relativt årets prestationer. Det samlade fondsaldot beräknas öka till 13,4 mnkr. Samtliga enheter bedöms redovisa positiva fondsaldon till 2013.

Vid sidan av resultatenheterna inom förskolan prognostiserar den anslags- finansierade teknikenheten (stadsmiljö, lokaler, IT) en budget i balans.

VO Socialtjänst och fritid

Ansvarsområdet prognostiserar underskott med netto 9,2 mnkr inkl. resultat- dispositioner.

Familjeenheten, vuxenenheten resp. resurs- och fritidsenheten prognostiserar utfall i balans med budget.

Enheten för arbete och försörjning prognostiserar underskott med 4,5 mnkr, vilket helt hänför sig till det direkta biståndet. Enheten kommer att redovisa kraftfulla åtgärder i samband med tertialrapport 1.

Antalet biståndshushåll har ökat under de första två månaderna jämfört med december 2011. Planeringsnivån för året ligger på 350 hushåll per månad medan utfallet hittills har varit i medeltal 424 hushåll. I prognosen ingår åtgärder som under året bedöms ge besparingseffekt på 2,1 mnkr. Målgruppens förutsättningar att nå den reguljära arbetsmarknaden bedöms i nuvarande konjunkturläge vara begränsad. För arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar enheten ett balanserat utfall. Flyktingmottagande har legat på en låg nivå och schablonen är baserad på de antal flyktingar som har blivit placerad före 1 december.

Resultatenheten Långskeppet, prognostiserar ett balanserat utfall.

Inom verksamheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknas enheten för biståndshandläggning redovisa underskott med 4,7 mnkr efter beräknade budgettillägg på 7,7 mnkr. Insatserna till funktionsnedsatta personer är oftast långvariga och kostnadsminskningar tar tid att genomföra.

Biståndsenheten kommer att redovisa nödvändiga åtgärder i samband med tertialrapport 1.

(4)

MÅNADSRAPPORT PER FEBRUARI 2012

Box 15017. Gustavlundsvägen 151 G Telefon 08 508 06 000. Fax 08 508 06 012 bromma@stockholm.se

De två resultatenheterna inom funktionsnedsättning redovisar underskott för året med 2,0 mnkr. Underskottet inom Personlig stöd är en följd av omställnings- kostnader i samband med avvecklad verksamhet där personal inte har kunnat tas över till andra verksamheter. Åtgärder fortgår för att minska underskottet. De två resultatenheterna minskar sina utgående fondmedel med 1,0 mnkr.

VO Äldreomsorg

Ansvarsområdet beräknas redovisa ett balanserat utfall, när hänsyn tas till fond- dispositioner. Budgetramen är 18,9 mnkr högre än 2011 samtidigt som antalet äldre beräknas öka med netto 282 personer. Ökningen ligger inom gruppen yngre pensionärer (341 personer), medan de äldsta pensionärerna beräknas bli färre (59 personer). Detta förväntas totalt sett innebära att behovet av heldygnsomsorg i vård- och omsorgsboende minskar samtidigt som insatser i ordinärt boende väntas öka. För närvarande har dock heldygnsomsorgen oförändrad volym jämfört med december 2011.

Prestationsersättningarna till utförarna inom vård och omsorgsboende har för 2012 höjts 3,97 procent. För insatser i ordinärt boende höjdes ersättningen till utförarna med 2,5 % från årets början och sedan med ytterligare 3,05 procent från första mars. Den senare höjningen innebär en ökad kostnad för äldreomsorgen med ca 5,2 mnkr, medan kompensationen i kommunstyrelsens avstämningsärende blev 4,0 mnkr.

Enheten för biståndshandläggning. Enheten har en budget i balans, men måste minska kostnaderna med 1,2 mnkr, som följd av den ofullständiga kompensa- tionen för den höjda ersättningen till hemtjänstutförarna. En ökning av antalet beslutade timmar inom hemtjänsten har kunnat iakttas under den senaste månaden, vilket kommer att följas upp under kommande månader. Antalet biståndshand- läggare har utökats för att stärka möjligheterna till systematisk uppföljning av insatsernas genomförande och kvalitet.

Resultatenheterna. Resultatenheternas bruttokostnader beräknas överstiga intäkt- erna för årets prestationer. Detta beror huvudsakligen på att 3,4 mnkr av de fond- överskott (14,9 mnkr) som enheterna fört med sig från tidigare år, tas i anspråk för ändamål som ligger vid sidan av den reguljära driften av årets verksamhet. De enheter som förutser en faktisk ekonomisk obalans för 2012 är Tranebergs service- hus resp. Blackebergs servicehus. De har intagningsstopp sedan början av februari i avvaktan på omställning till trygghetsboende respektive i avvaktan på beslut från arbetsmiljöverket. Detta medför minskade prestationsintäkter och hyresintäkter samtidigt som de har kvarstående kostnader för lokaler, avtal och personal.

(5)

MÅNADSRAPPORT PER FEBRUARI 2012

Box 15017. Gustavlundsvägen 151 G Telefon 08 508 06 000. Fax 08 508 06 012 bromma@stockholm.se

Bemanningen kan av schematekniska skäl inte minska i samma takt som intäkterna sjunker

VO Administration, stadsdelsnämnden samt stadsdelsdirektören

VO administration bedöms redovisa överskott motsvarande 0,6 mnkr till följd av ett flertal vakanser under årets första månader. Stadsdelsnämnden bedöms redovisa ett balanserat utfall.

ENHETER (Ansvar 3) Budget Prognos Tillägg Fond In Fond Ut Resultat

Månad 2 Riktvärde 16,7%

Netto Års- avvikelse

Budget just.

Överfört från 2011

Beräknad till 2013

Prognos inkl allt

STADSDELSNÄMNDEN

IA Stadsdelsnämnden 1 960 0 0 0 0 0

STADSDELSDIREKTÖREN

JA Stadsdelsdirektören 15 000 8 651 0 0 0 8 651

VO FÖRSKOLA OCH TEKNIK

AA VO ledn & gemensamt förskola 296 390 5 810 -6 210 0 0 -400

AB Abrahamsbergs förskolor 0 -687 0 1 996 1 309 0

AC Blackebergs förskolor 0 194 0 2 360 2 555 0

AE Mariehälls och Bällstas förskolor 0 107 0 353 460 0

AF Bromma Kyrka förskolor 0 146 0 2 344 2 355 135

AH Alvik förskolor 0 -65 0 674 609 0

AI Ulvsunda förskolor 0 -155 0 1 116 961 0

AJ Nockeby förskolor 0 134 0 7 141 0

AK Ålstens förskolor 0 46 0 1 794 1 840 0

AL Blackeberg Olovslund förskolor 0 110 0 276 386 0

AM Äppelvikens förskolor 0 643 0 1 842 2 218 266

AN Åkeslunds förskolor 0 2 0 534 536 0

AR Teknikenheten 42 700 0 0 0 0 0

Total 339 090 6 283 -6 210 13 297 13 370 1

VO SOCIALTJÄNST OCH FRITID

CA VO ledn & gemensamt 2 506 0 0 0 0 0

CB Vuxenenheten 42 935 0 0 0 0 0

CD Familjeenheten 31 446 0 0 0 0 0

CE Enheten för arbete & försörjning 50 054 -4 500 0 0 0 -4 500

CF Resurs och fritidsenheten 17 546 0 0 0 0 0

CI Västerorts aktivitetetscenter 0 0 0 0 0 0

CJ Långskeppet (resultatenhet) 0 -14 0 1 134 1 120 0

CM Ledning funktionsnedsatta 1 400 0 0 0 0 0

CN Enheten för biståndshandläggning 186 100 -12 411 7 700 0 0 -4 711

CO Åkeshovs korttidshem (entreprenad) 0 0 0 0 0 0

CP Gruppbostad och dagverk (entreprenad) 0 0 0 0 0 0

CQ Grupp och servicebostäder 2 013 -546 0 742 196 0

CR Utförarenheten för personligt stöd 0 -1 399 0 445 -954 0

Total 334 000 -18 869 7 700 2 321 362 -9 211

(6)

MÅNADSRAPPORT PER FEBRUARI 2012

Box 15017. Gustavlundsvägen 151 G Telefon 08 508 06 000. Fax 08 508 06 012 bromma@stockholm.se

Utvecklingen av förvaltningens sjukfrånvaro

Andelen dagar med sjukfrånvaro var 5,9 % i januari jämfört med 6,7 % och 7,5 % under åren 2011 resp. 2010.

ENHETER (Ansvar 3) Budget Prognos Tillägg Fond In Fond Ut Resultat

Månad 2 Riktvärde 16,7%

Netto Års- avvikelse

Budget just.

Överfört från 2011

Beräknad till 2013

Prognos inkl allt

VO ÄLDREOMSORG

GA VO ledn & gemensamt 13 200 0 0 0 0 0

GB Norra Hemtjänsten 0 0 0 2 421 2 421 0

GC Rehab 5 400 0 0 0 0 0

GD Södra Hemtjänsten 0 -1 850 0 1 852 2 0

GE Blackebergs äldreboende 0 -1 600 0 1 613 13 0

GG Tranebergs äldreboende 0 0 0 1 734 1 734 0

GH Brommagårdens äldreboende 0 0 0 7 259 7 259 0

GI Mälarbackens vård och omsorgsboende 0 0 0 18 18 0

GJ Tranebergs restaurang 1 000 0 0 0 0 0

GL Pensionatet Kinesen 4 600 0 0 0 0 0

GM Äo projekt 0 0 0 0 0 0

GN Biståndshandläggning 495 000 0 0 0 0 0

Total 519 200 -3 450 0 14 897 11 447 0

VO ADMINISTRATION

KA Stabsenheten 7 160 0 0 0 0 0

KB Ekonomienheten 6 822 401 0 0 0 401

KE Personalenheten 5 356 0 0 0 0 0

KG VO ledn och gemensamt 1 219 158 0 0 0 158

Total 20 557 558 0 0 0 558

Totalt 1 229 807 -6 826 1 490 30 515 25 179 0

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2010 7,5 8,8 8,3 7,3 7,0 6,5 5,6 5,9 7,4 7,3 6,7 6,8 2011 6,7 7,0 6,2 5,8 6,1 5,5 4,5 4,9 6,0 5,9 5,7 5,7

2012 5,9

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

Procent

Sjukfrånvaro antal dagar i procent

Figure

Updating...

References

Related subjects :