Konferensrum Höörsalen Måndagen den 31 oktober 2016 kl 18:00 22:45

27  Download (0)

Full text

(1)

Plats och tid Konferensrum Höörsalen

Måndagen den 31 oktober 2016 kl 18:00–22:45

Beslutande Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M)

Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande

Maria Boström-Lambrén (S), 1:e vice ordförande Per-Olov Henriksson (S)

Lars Oscarsson (S) Fredrik Hanell (MP) Stefan Liljenberg (SD) Rolf Streijffert (SD)

Hans Erik Johansson (KD)

Utses att justera Stefan Liljenberg Paragrafer 154 - 172

Justeringens plats och tid Kommunkansli, 2016-11-07, kl 08:30

Sekreterare

Daniella Swenson

Ordförande

Björn Andreasson

Justerande

Stefan Liljenberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-10-31

Datum då anslaget sätts upp 2016-11-08 Datum då anslaget tas ned 2016-11-30

Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör

Underskrift

(2)

Övriga Camilla Kampf (M) Anna Johnsson (MP) Hans-Erik Johansson (KD)

Lisbeth Bonthron, barn- och utbildningschef

Cecilia Palmqvist, bitr. barn- och utbildningschef, §§ 154-163, § 170 Christel Jansson, utvecklingsstrateg, §§ 159-161

Kristina Malmquist, förskolechef, § 162 Sabina Zigon, ekonom/controller, § 163 Lars-Johan Rosvall, ekonomichef, § 163

Magnus Gejdner, facklig förtroendevald, Lärarnas Riksförbund, §§

154-169, 171-172

Lena Garmer Lang, facklig förtroendevald, Lärarnas Riksförbund, §§

154-169, 171-172

Daniella Swenson, nämndsekreterare

(3)

Innehållsförteckning

Ärende Sida

§ 154 Upprop ... 4

§ 155 Val av Justerare och tidpunkt för protokollets justering ... 5

§ 156 Fastställande av föredragningslista samt extra ärenden som tillkommit ... 6

§ 157 Anmälan av protokoll från sammanträde med barn- och utbildningsnämnden 2016- 09-26 ... 7

§ 158 Anmälan av protokoll från arbetsutskottet sammanträde 2016-10-05 ... 8

§ 159 Utvärdering av: Förstelärare per den 1 februari 2015 ... 9

§ 160 ”Planering av Utvärdering av skolutvecklingsprojekt 2016” ... 10

§ 161 Uppföljning och utvärdering av lovskola 2016 ... 11

§ 162 Informationsärende: Uteförskola -utomhuspedagogik i förskolan ... 13

§ 163 Driftsbudget 2017 ... 14

§ 164 Lärarlönelyftet ... 16

§ 165 Beslutsattestanter inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde för 2016 ... 18

§ 166 Informationspunkt: Kö till förskoleplatser – lägesrapport ... 19

§ 167 Lägesrapport: Lokalförsörjning – lägesrapport ... 20

§ 168 Informationsärende - Integrationsfrågor ... 22

§ 169 Uppföljning av dialogträff och öka kvalitetsarbetet ... 23

§ 170 Muntlig information: anmälan av kränkningsärenden till skolhuvudmannen ... 24

§ 171 Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll ... 25

§ 172 Redovisning av delegeringsbeslut ... 27

(4)

§ 154 Upprop

Ärendebeskrivning

Upprop sker enligt förteckning av ledamöter och ersättare.

Ordförande konstaterar att Rolf Streijffert (SD) inte är närvarande vid uppropet och Hans- Erik Johansson (KD) tjänstgör i hans ställe.

Rolf Strejffert (SD) är tjänstgörande från och med § 162.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(5)

§ 155 Val av Justerare och tidpunkt för protokollets justering

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Stefan Liljenberg (SD) utses att justera dagens protokoll, samt

2. Ordföranden meddelar att justering äger rum i kommunhuset, måndagen den 7 november, kl. 08.30.

Ärendebeskrivning

I tur att justera är Stefan Liljenberg (SD).

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(6)

§ 156 Fastställande av föredragningslista samt extra ärenden som tillkommit

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Föredragningslistan till kvällens möte godkännes.

Ärendebeskrivning

Föredragningslista och kallelse till dagens möte är publicerade på Höör24, till vilken ledamöter och ersättare har åtkomst.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(7)

Dnr BUN 2016/157

§ 157 Anmälan av protokoll från sammanträde med barn- och utbildningsnämnden 2016-09-26

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Protokoll från sammanträde med barn- och utbildningsnämnden 2016-09-26 läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2016-09-26 anmäls.

Beslutsunderlag

Protokoll.doc (2016-09-26)

Utkast till protokoll sekretess skyddat av PuL och OSL 2016-09-26.pdf

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott OBS! Nytt datum! (2016-10-05 BUN AU

§128).doc _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(8)

Dnr BUN 2016/266

§ 158 Anmälan av protokoll från

arbetsutskottet sammanträde 2016-10-05

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Protokollet från arbetsutskottets sammanträde 2016-10-05 läggs med godkännanande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Protokoll från arbetsutskottet sammanträde 2016-10-05 anmäls.

Beslutsunderlag

Protokoll (2016-10-05) _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(9)

Dnr BUN 2014/279

§ 159 Utvärdering av: Förstelärare per den 1 februari 2015

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Uppdra till sektorsledningen att utarbeta ett förslag att för att permanenta reformen om förestelärare i Höörs kommun, och

2. Förslaget skall redovisas till nämnden i januari eller februari 2017 för att inkludera det i budgetprocessen, samt

3. Information om utvärdering av förestelärare läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Utvecklingsstrateg Christel Jansson presenterar en utvärdering av förstelärare.

Projektet har pågått i fyra år och till årsskiftet 2016/2017 har kommunen 18 stycken lärare som är utsedda till Förstelärare.

Försteläraren har som arbetsuppgift, utöver sin vanliga tjänst, att; leda lärargrupper, utveckla undervisandet, ingå i skolutvecklingsgruppen, ta del av skolforskning osv. En förstelärare måste undervisa 50% av sin arbetstid.

Utvärdering av projektet förstelärare har skett och Christel Jansson bedömer att utvärderingen blev representativ då den baseras på såväl enkäter, intervjuer och lärarsamtal. Lärare, förstelärare samt rektorer har fått delta i utvärderingen.

Sekrotsledningen förtydligar att förstelärare kan även uppbära lärarlönelyftet men sektorn har valt att avstå att kombinera dessa tjänster i samråd med facket med motiveringen att fler lärare kan gynnas om sektorn inte förenar dessa lyft.

Ordförande klargör att han skall möta utbildningsminister Gustav Fridolin och kan ta med sig nämndens frågeställningar.

Beslutsunderlag

Utvärdering av förstelärare i Höör 2013-15.pdf

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott OBS! Nytt datum! (2016-10-05 BUN AU

§133).doc _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(10)

Dnr BUN 2014/34

§ 160 ”Planering av Utvärdering av skolutvecklingsprojekt 2016”

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Uppdra åt utvecklingsstrateg, Christel Jansson, att samordna en arbetsgrupp som tar fram en ny nulägesbeskrivning och analyserar uppnådda effekter, och

2. Utvärderingen skall utgå utifrån sektorns utsatta mål och redovisas i förhållande till kostnaden och uppställas i prioriteringsordning i förhållande till sektorns fem mål, och 3. Utvärderingen skall utmynna i ett förslag på hur projektet skall fortskrida, samt 4. Ärendet skall åter behandlas på nämndens sammanträde i december 2016.

Ärendebeskrivning

Utvecklingsstrateg, Christel Jansson, redogör för ärendet.

Under åren 2015 och 2016 har förskole- och skolutvecklingsprojektet 2016 genomförts och nu ska vi utvärdera dess aktiviteter och effekter.

Utvecklingsstrategen, Christel Janssons, förslag är att en utvärderingsgrupp bildas med alla yrkeskategorier från förskola, grundskolor, fritidshem, vuxenutbildning och IM. Denna grupp sammanställer en nulägesbeskrivning liknande den som gjordes inför projektet. En enkät eller fokussamtal med personalgrupper bör ingå. Utifrån detta bör effekter och fortsatta utvecklingsområden kunna analyseras och tas med i framtida

skolutvecklingsarbete. Arbetsgruppen bör bestå av 10-12 personer. Detta förslag är förankrat i ledningsgruppen för skolledare.

Ordförande konstaterar att detta är nära förknippat med den dialogträff som är inplanerad 2016-11-18 och bland annat syftar till att belysa skolutveckling.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott OBS! Nytt datum! (2016-10-05 BUN AU

§134).doc _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(11)

Dnr BUN 2016/58

§ 161 Uppföljning och utvärdering av lovskola 2016

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Informationen gällande uppföljning av lovskola läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Utvecklingsstrateg, Christel Jansson, föredrar ärendet.

Sektorn har genomfört påsklovskola (2 lärare, ca 15-20 elever, övervägande del nyanlända, 3 dagar, för åk 6-9) och sommarlovskola, samt i skrivande stund pågår höstlovskola (3 dagar, åk 6-9). Under lovskolan så finns det studiehandledare tillgängliga för eleverna.

Christel Jansson förklarar att långa lov ofta upplevs som avbräck såväl i landet som i det sociala samspelet. Det har betytt mycket för eleverna, särskilt de nyanlända att vi har kunnat erbjuda lovskola, för lärandet och kontinuiteten. Vi har alltmer hittat bra arbetsformer och det är önskvärt att kunna fortsätta erbjuda lovskola.

Sommarlovskolan var mest omfattande:

Ca 10 lärare

Både för åk 6-9 (45-50 elever under två veckor) och språkintroduktionsprogrammet (40-45 elever under 3 veckor)

Språkintroduktionseleverna läste svenska som andraspråk, genom att skriva olika slags texter som resulterade i en skoltidning. 2 elever genomförde prövning och blev behöriga att gå vidare i gymnasiet.

Eleverna i grundskolan var både nyanlända (ca 80%) och övriga elever. Undervisning erbjöds av behöriga lärare i svenska/sva, matematik, biologi, fysik, kemi, hemkunskap, engelska och SO-ämnen. Några elever i åk 8 kompletterade sina betyg, men för de flesta innebar sommarskolan att man fick mer undervisning och stöd från lärare, främst i sin språkutveckling.

Eleverna utvärderade sommarskolan som bra och värdefull. De tyckte att det var en möjlighet att komma vidare i sin utveckling och i sitt lärande, att lärarna var snälla och duktiga och att det var bra att gå några extra veckor i skolan på lovet. De tyckte att det gav välbehövlig repetition. Några elever avslutade efter några dagar, någon gick en vecka, men de flesta var där med god närvaro hela perioden.

Lärarna som arbetade på sommarlovskolan hittade ett mycket gott samarbete och former för parallella lektioner i olika ämnen som eleverna roterade till utifrån behov. Lärarna uttryckte att det gav dem mycket att arbeta med de nyanlända eleverna, det gav dem chans att arbeta med stora språkutvecklande uppgifter som täcker mycket av

Justerande Utdragsbestyrkande

(12)

kunskapskraven, så vill de arbeta mer även under resten av året. Lärarna hade stor kommunikation med elevernas boenden för att hålla reda på närvaro/frånvaro. Detta samarbete har utvärderats. En svårighet med sommarlovskolan var att få in anmälningar, det finns många aktörer: eleverna själva, vårdnadshavare, goda män och boenden.

Ramadan inföll också under lovskolan, det var svårt att beräkna hur många elever som var fastande och hur många som skulle äta skollunch, men med ett gott samarbete med måltidsenheten löstes detta.

Kostnaderna för lovskola täcks delvis av statsbidrag (vi har för 2016 fått drygt 210 000 kr och lönekostnader är ca 250 000 kr och måltider och städning kostar ca 50 000 kr) Från och med år 2017 kommer det införas obligatorisk lovskolla innebärande att huvudmannen, Höörs kommun, måste erbjuda lovskola.

Ordförande poängterar att lovskola är kostnadseffektivt då lovskolan kan bidra till att elever som inte annars hade klarat att uppnå betyg kan gå vidare i utbildningen.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott OBS! Nytt datum! (2016-10-05 BUN AU

§135).doc _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(13)

Dnr BUN 2016/326

§ 162 Informationsärende: Uteförskola - utomhuspedagogik i förskolan

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Tacka förskolechef, Kristina Malmquist, för redogörelsen samt närvarandet på nämnden, och

2. Uppdra till förskolechef, Kristina Malmquist, att fortsätta undersöka hur implementeringen av uteförskola skulle kunna se ut i Höörs kommun, samt 3. Lägga informationen om uteförskola med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Förskolechef, Kristina Malmquist, informerar om utomhuspedagogik i förskolan.

Forskning visar utomhuspedagogik har mycket positiva effekter på de inskolade barnen.

Framförallt kan utomhuspedagogik användas i preventivt syfte då forskning i dagsläget påvisat att allt yngre barn lider av fetma och depressioner. Utomhuspedagogiken utvecklar sammarbetet, närheten och kunskapen om sin närmiljö hos barnen.

Kristina Malmquist har stor erfarenhet av att arbeta som utomhuspedagog och undersöker hur sektorn skulle kunna implementera utomhuspedagogik inom kommunen. Kristina Malmquist poängterar att det är av vikt att barnen utomhusförskolan har en lokal eller liknade att söka skydd i samt att det är viktigt att rekrytera personal som tycker om utevistelsen som arbetet innebär. Kristina Malmquist framhåller att implementera utomhuspedagogiken i kommunen skulle innebära en positiv effekt på kön till förskoleplats.

Nämnden diskuterar olika tänkbara lösningar för att integrera utomhuspedagogik i kommunens barnverksamheter.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(14)

Dnr BUN 2015/312

§ 163 Driftsbudget 2017

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Driftsbudgeten 2017 fastställs med tillägg enligt punkt 2-4, och 2. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen skall beakta följande;

- Nämnden är inte fullt kompenserade för löneökningen 2017 och vid beslutstillfället saknas 1,3 MSEK.

- Hyreskostnader som Kommunstyrelsen beslutat om inte är inkluderade i nämndens budgetram för 2017 och nämnden önskar att hyreskostnaderna framgent lyfts in i den budgetram som tilldelas nämnden för vidare finansieringsdiskussion.

- Nämnden önskar att de barn som är placerade i barnomsorgskön men ännu inte är folkbokförda i Höörs kommun skall beaktas i de demografiska förutsättningarna. I januari och februari 2017 uppgår de ännu icke folkbokförda barnen till 50 barn.

- Särskilt beakta av fördelningen av statsbidragen till nämnden och övriga verksamheter behöver göras i budgetprocessen flera av statsbidragen är förenat med lagkrav och utfallet av statsbidraget följs upp av skolinspektionen.

- Beakta de identifierade budgetriskerna och ytterst skyndsamt hantera UNIKOMs prislista för IT-tjänster. Tilläggsbeloppet är ett lagkrav.

3. Inför budgetbeslut år 2017 skall redovisning av de demografiska grunddata som finns samt ett utkast till skolpengen för 2018 biläggas ärendet, samt

4. Budgetramen kommer utökas med 3,74 MSEK från 1900-kontot som inte är redovisat vid beslutstillfället samt etableringsbidrag på 1,4 MSEK.

Ärendebeskrivning

Ekonom/controller Sabina Zigon och Ekonomichef Lars-Johan Rosvall redogör ärendet.

Ramförändringar för nämnden innebärande att nämndens budgetram har minskat. Sabina Zigon klargör vad som är medräknat i budget 2017 såväl utgifter som intäkter som

volymer i respektive organisation som faller under sektorn.

Sabina Zigon har identifierat budgetrisker. En risk är att det råder en diskrepans mellan antal barn och elever. En annan risk som påtalas är att avsatt budget för elevassistenter inte kommer att hålla. En tredje identifierad risk är att lokalkostnaderna blir dyrare. Vidare belyser Sabina Zigon också att kostnaden för samarbetet med UNIKOM utgör en risk för nämndens budget. En överhängande risk är också att kostnaden för asylsökanden samt nyanlända kommer att öka.

Ordförande konstaterar att nämnden hade en budgetberedning 2016-10-13 och nämnden ställer sig undrande till om vissa poster såsom löneökningar för 2017 är inräknat i

Justerande Utdragsbestyrkande

(15)

budgetramen samt hur det förhåller sig med statsbidrag som nämnden beviljats.

Ekonomichef, Lars-Johan Rosvall, förklarar skillnaden mellan generella samt riktade statsbidrag för nämndens ledamöter.

Nämnden är överens som att det skall framöver finnas en transparens gällande sökta och beviljade statsbidrag. Statsbidragen skall fördelas till den nämnd som sökt bidraget och beslutas det annat inom kommunen så skall nämnden underrättas om förändingen.

Överläggning

Mötet ajourneras kl. 21:16 och återupptas kl. 21:38.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott OBS! Nytt datum! (2016-10-05 BUN AU

§131).doc

BUDGET BUN 2017 powerpoint SÖSAM.pdf BUN Budget blankett 1 2017.pdf

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-11 budgetberedning (2016-10-11 KSAU

§295).doc _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(16)

Dnr BUN 2016/218

§ 164 Lärarlönelyftet

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning

Lärarlönelyftet är ett statsbidrag för ökade lärarlöner främst till lärare, men också till förskollärare och fritidspedagoger. Statsbidragsramen tilldelad Höör uppgår till 3 100 000 kr/år. Det motsvarar 72 heltidstjänster med den modell vi valt. Minst 90 % av potten ska gå till löneökningar för lärare, högst 10 % får användas till förkollärare och

fritidspedagoger. Löneökningen ska i genomsnitt motsvara 2500 kr/månad och ska inte påverka den årliga överenskomna lönerevisionen.

Regeringen har under sensommaren deklarerat att lärarlönelyftet är en permanent satsning, men beslut finns bara fram till vårterminens slut år 2017.

Det finns kommuner som trots detta valt att göra lärarlönelyftet permanent, i närområdet är det Hässleholm och Eslöv som valt att göra så.

Efter samverkan med fackliga företrädare har Höör valt följande modell för lönesatsningen:

Lärare/förskollärare/fritidspedagoger sökte lärarlönelyftet utifrån de kriterier som anges i förordningen om lärarlönelyftet.

Så många som möjligt ska kunna ta del av lärarlönelyftet.

Lärarlönelyftet utformas som lönetillägg och gäller för läsåret 2016/2017.

Alla yrkesgrupper som det går att fördela lärarlönelyft till ska ingå i satsningen.

2500 kr i löneökning för alla som får del av lönesatsningen, oavsett profession.

108 st. ansökningar hade inkommit vid vårterminens slut.

Antalet lärare per skola fördelas utifrån elevantal, likt fördelningen av förstelärare.

Urvalet sker av närmaste chef, d.v.s. förskolechef/rektor. Beslut fattas 30 september 2016 på skolledarmöte.

Lärarna/fritidspedagoger/förskollärare får beskedet via sina rektorer/förskolechefer under vecka 40. Möjlighet att få beslutet motiverat muntligt ges.

Beslutsunderlag

http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/lararlonelyftet-1.246367 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott OBS! Nytt datum! (2016-10-05 BUN AU

§140).doc

Justerande Utdragsbestyrkande

(17)

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(18)

Dnr BUN 2015/6

§ 165 Beslutsattestanter inom Barn- och utbildningsnämndens

verksamhetsområde för 2016

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. Godkänna Förskolechef, Kristina Malmqvist, till beslutsattestant, och

2. Godkänna Maida Becriovic ersätter Eva-Maria Håkansson som beslutsattestant.

Ärendebeskrivning

Nyanställda förskolechefen för Syd, Kristina Malmqvist, får beslutsattestant.

Maida Bercriovic kommer att överta en del av Eva-Maria Håkanssons tjänst och behöver erkännas som beslutattestant för att kunna utföra arbetsuppgifterna.

Beslutsunderlag

Attestanter rev 2016-10-26.pdf

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott OBS! Nytt datum! (2016-10-05 BUN AU

§132).doc _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(19)

Dnr BUN 2016/18

§ 166 Informationspunkt: Kö till förskoleplatser – lägesrapport

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning

Det föreligger laglig rätt till förskoleplats inom barnomsorgen inom fyra månader från den dagen vårdnadshavarna placerar barnet i kön.

Statistik avseende kö till förskoleplatser redovisas.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott OBS! Nytt datum! (2016-10-05 BUN AU

§142).doc

Förskolebarnsplaceringar tom 2016-10-20.pdf _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(20)

Dnr BUN 2016/26

§ 167 Lägesrapport: Lokalförsörjning – lägesrapport

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning

Tjörnarp, pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-5 år, 1,5 avdelning: Kommunstyrelsen har beviljat barn- och utbildningsnämndens anhållan om utökning med 1,5 avdelning i Tjörnarp. Underlag för lämplig placering och därpå följande bygglov i Tjörnarp tas fram av fastighetsstrateg i samarbete med såväl förskolechef som rektor i Tjörnarp. HFAB

genomför upphandling och fortsatt process för färdigställande. Modulerna kan troligen tas i anspråk tidigast inför höstterminen 2017.

Centrala delarna av Höör, förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år, 4 avdelningar:

Kommunstyrelsen har beviljat barn- och utbildningsnämndens anhållan om utökning med fyra förskoleavdelningar i centrala Höör. Med anledning av detta har förslag gällande placering av modullösning för fyra förskoleavdelningar i centrala delarna tagits fram. Efter överväganden beslutade BUN 2016-09-26 att föreslå ett fortsatt arbete med två olika alternativ, antingen en placering på kommunens fastighet Tigern 32, parkeringsyta invid Åkersberg eller en placering på kommunens mark Björkgatan, f n parkeringsyta med lågfrekvent användning, söder om Slöjdgatan. Efter fastighetsstrategernas bedömning av tomten vid Åkersberg anses det alternativet inte kunna tillgodose utemiljön inom befintlig markyta varför huvudalternativet utgör en placering på tomten vid Björkgatan. Underlag för lämplig placering och därpå följande bygglov tas fram av fastighetsstrateg i samarbete med förskole- och sektorchef. HFAB genomför upphandling och fortsatt process för färdigställande. Modulerna kan troligen tas i anspråk tidigast inför höstterminen 2017.

Norra Rörum, pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år, ca 35 barn: Befintlig yta på 160 kvm måste utökas med hänsyn till antalet barn. Verksamheten bedrivs för barn i mycket skiftande åldrar, vilket ger behov av olika typer av pedagogiska miljöer.

Riktlinjerna från Boverket anger 7 kvm per barn som utgångspunkt. HFAB har återkallat försäljningen av Norra Rörums skola. Lokalerna i skolan behöver tillgänglighetsanpassas inkluderande installation av hiss för att möjliggöra förskoleverksamhet för barn 1-5 år.

Sektorn har fått erbjudande om att hyra endast de kvadratmeter som sektorn efterfrågar på plan 2, för belopp kring 500 tkr per år. Lokalerna kan vara tillgängliga för

skolverksamhet tidigast hösten 2017. Sektorn fick i uppdrag av BUN att genomföra en risk - och konsekvensanalys kring möjligheten att använda föreslagna lokaler i skolbyggnaden utan att installera hiss. Vid BUN-AU i oktober redovisades den konsekvensanalysen där det konstaterades att det inte är möjligt ur arbetsmiljö- och säkerhetsskäl. Ytterligare uppdrag gavs till sektorn att överväga andra lokalmöjligheter för verksamheten. En risk- och konsekvensanalys kommer att genomföras för att pröva

Justerande Utdragsbestyrkande

(21)

möjligheten att utöka nuvarande lokalyta genom att ta i anspråk en tredje lägenhet i anslutning till de två som verksamheten inryms i nu. Redovisning kommer att ske vid kommande BUN-AU.

Sätofta ny- och ombyggnation för förskole- och skolverksamhet: se särskild bilaga till detta ärende.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott OBS! Nytt datum! (2016-10-05 BUN AU

§143).doc

Anteckningar styrgrupp och process Sätofta maj tom okt 2016.pdf _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(22)

Dnr BUN 2015/164

§ 168 Informationsärende - Integrationsfrågor

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning

Bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist informerar om situationen med nyanlända elevers skolgång inför höstterminen 2016.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott OBS! Nytt datum! (2016-10-05 BUN AU

§141).doc _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(23)

§ 169 Uppföljning av dialogträff och öka kvalitetsarbetet

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden genomförde tillsammans med skolledare en dialogträff 2016-09-23 kring det systemetiska kvalitetsarbetet och styrkedjan samt ekonomiutbildning för politiker.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott var eniga om att dialogträffen var bra och kommer inverka med en positiv effekt på det fortsatta arbetet.

Den 2016-11-18 är där en ny dialogträff gällande skolpeng, målstyrning och processen inför investeringsbudget 2018.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(24)

Dnr BUN 2016/45

§ 170 Muntlig information: anmälan av

kränkningsärenden till skolhuvudmannen

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Informationen om anmälan av kränkningsärende till skolhuvudmannen läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Den som är ansvarig för skolan ska arbeta förebyggande för att motverka kränkande behandling. Skolan ska ta varje uppgift eller annan signal om att ett barn eller en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling på allvar och utreda vad som ligger bakom.

Om utredningen visar att kränkande behandling förekommer måste skolan vidta de åtgärder som behövs för att stoppa fortsatta kränkningar.

Bestämmelser om åtgärder mot kränkande behandling finns i 6 kap. skollagen.

Biträdande barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist informerar om nya inträffade kränkningar på skolorna. Flera inrapporterade kränkningsärende och åtgärder är vidtagna i samtliga ärenden.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(25)

Dnr BUN 2016/50

§ 171 Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisning av inkomna skrivelser och protokoll till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll:

Kommunfullmäktige, § 114, Fyllnadsval, 2016-09-28, Dnr KSF 2016/252.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 295, Driftsbudget 2017 och VEP 2018-2019, 2016-10- 11, Dnr KSF 2016/318.

Skolverket, Statsbidrag för Fritidshemssatsningen bidragsåret 2016/17, Dnr BUN 2016/170.

Skolverket, Statsbidrag för Lågstadiesatsningen bidragsåret 2016/17, Dnr BUN 2016/170.

Skolinspektionen, Underlag för beslut i samband med pågående riktad tillsyn av HVB- placerade elevers utbildning i kommunala grundskolor.

Skolinspektionen, Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Realgymnasiet i Lund i Lunds kommun, Dnr BUN 2016/88.

Skolinspektionen, Ansökan om godkännande som huvudman för särskild variant inom estetiska området av naturvetenskapsprogrammet vid gymnasieskolan Lund

Waldorfskolan i Lunds kommun, BUN 2016/96.

Skolinspektionen, Ansökan om godkännande som huvudman för särskild variant inom estetiska området av samhällsvetenskapsprogrammet vid gymnasieskolan Lund Waldorfskolan i Lunds kommun BUN 2016/95.

Skolinspektionen, Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Lunds Waldorfskola i Lunds kommun, BUN 2016/96.

Skolinspektionen, Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Thoren Innovation School Lund i Lunds kommun, BUN 2016/73.

Polismyndigheten, Underrättelse om beslut till målsägande.

Polismyndigheten, Anmälan ang. ofredande mot grupp.

SÖSAM protokoll 2016-10-03, se bifogat beslutsunderlag.

Beslutsunderlag

SÖSAM protokoll 2016-10-03.pdf

Justerande Utdragsbestyrkande

(26)

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(27)

Dnr BUN 2016/49

§ 172 Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisningen av fattade delegationsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt den delegationsordning som nämnden antagit. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Vid dagens sammanträde redovisas följande:

Redovisning av Förskolechefs/Rektors/Sektorschefens delegationsbeslut anställningar och avgångar under sep/okt 2016.

Redovisning av delegationsbeslut från sektorschefen, beslut rapporterade september- oktober 2016, Dnr BUN 2016/1

Redovisning av delegationsbeslut från ekonom/controller, inga beslut rapporterade september-oktober 2016, Dnr BUN 2016/2

Redovisning av delegationsbeslut från utredare/skolskjutsansvarig, inga beslut rapporterade september-oktober 2016, Dnr BUN 2016/3

Redovisning av delegationsbeslut från specialpedagog, inga beslut rapporterade september-oktober 2016, Dnr FSK 2016/1.

Beslutsunderlag

Redovisning av delegeringsbeslut SEP-OKT.docx _____

Justerande Utdragsbestyrkande

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :