• No results found

Kostnad Per Brukare & Kompassen Tierps kommun 2012

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kostnad Per Brukare & Kompassen Tierps kommun 2012"

Copied!
73
0
0

Full text

(1)

Kostnad Per Brukare &

Kompassen

Tierps kommun 2012

(2)

Ensolution AB

• Jan van Helleputte

• Erbjuder managementkonsulttjänster samt återförsäljer mjukvara inom

– KPB (kostnad per brukare), KPP, KPE, ABC-kalkylering – Löpande KPB

– Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (enligt SOSFS 2011:9) – Brukarundersökningar, Kompassen etc

– Löpande kvalitetsundersökningar

– Processutveckling, processkartläggning, intervjuer, verksamhetsutveckling – Balanserat styrkort/Verksamhetsstyrning

• Verkar inom offentlig och privat sektor

• Halmstad och Stockholm

(3)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

Individ- och

Familjeomsorgen

(4)

Förutsättningar

• Andra året med en komplett kalkyl för 2012 års utfall inom IFO verksamheten.

• Använt samma tidsuppskattningar som genomfördes för 2011 års utfall. Har dock uppdaterats till 2012 års statistik.

• Ny genomgång av fördelningar och brukarstatistik.

• Svårigheter att få ut utbetald kostnad per individ vilket har medfört mycket handpåläggning. Detta har använts för att validera materialet.

• Fler brukare är brukarkopplade i kalkylen då

verksamhetstatistiken är bättre för utfallet 2012. Detta påverkar

en del nyckeltal bl.a. kostnad per brukare.

(5)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

Kostnadsfördelning inom verksamheten IFO

• De totala kostnaderna har ökat med ca 11 miljoner SEK sedan 2011.

• Den största kostnadsökningen har skett inom försörjningsstöded och därefter

barn, ungdom och familj.

(6)

Extern jämförelse 2012

• I de flesta åldersintervall har Tierps kommun en högre kostnad per invånare och kostnad per brukare i jämförelse med externa genomsnittet.

Tierp 2012 - Kostnad per invånare

Extern 2012 - Kostnad per invånare

Differens Tierp 2012 - Kostnad per brukare

Extern 2012 - Kostnad per brukare

Differens

0- 6 år 3 496 2 652 844 23 353 33 328 -9 975

07- 12 år 7 143 4 283 2 860 77 068 69 320 7 748

13- 17 år 19 743 11 212 8 532 128 494 117 093 11 401

18- 19 år 13 213 13 267 -54 84 744 120 863 -36 119

20- 24 år 9 430 5 579 3 851 60 471 49 864 10 607

25- 29 år 6 498 4 088 2 409 64 726 50 675 14 052

30- 39 år 4 937 3 563 1 374 66 489 57 682 8 806

40- 49 år 3 543 3 427 116 71 886 63 162 8 724

50- 59 år 3 738 3 071 667 90 139 67 475 22 664

60- 64 år 2 132 2 013 119 92 071 59 710 32 362

Över 65 år 121 292 -172 15 914 27 157 -11 243

Totalt 4 806 3 469 1 337 70 554 60 277 10 277

(7)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

Extern jämförelse 2012

(8)

Extern jämförelse 2012

(9)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

Barn, Ungdom och Familj

(10)

Extern jämförelse 2012

(11)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

Extern jämförelse 2012

(12)

Insatsmixen BUF

Kostnadsfördelning av insatser inom BUF

• Observera för utfallet 2011 saknades en fördelning för hur mycket av öppenvården som är öppen verksamhet. Den totala kostnaden för öppenvården och öppen verksamhet mellan åren är jämförbar med varandra.

• De stora kostnadsförändringarna mellan åren är att kostnader för interna familjehem har ökat medan kostnader för konsulentstött familjehem har minskat samt har kostnader för förhandsbedömningar och utredningar ökat.

• Tierps kommun lägger en större andel kostnader på internt familjehem (36% motsvarande 23% i den externa jämförelsen) och desto mindre andel öppenvård (9% motsvarande 18% i den externa

jämförelsen).

(13)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

Extern jämförelse 2012

(14)

Extern jämförelse 2012

(15)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

Extern jämförelse 2012

(16)

Extern jämförelse 2012

(17)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

Extern jämförelse 2012

(18)

Extern jämförelse 2012

(19)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

Extern jämförelse 2012

(20)

Kostnadsfördelning av Öppenvårdsinsatser BUF

• Kontaktperson/kontaktfamilj utgör den största andelen av kostnaderna (61%) inom öppenvården och är väldigt avvikande i jämförelse med den externa jämförelsen (44%).

• Övrig intern öppenvård innefattar: Drogterapi, Föräldrastöd, Familjerådgivning,

Familjesamtal, Tejping, Alkohol- och drogkontroller.

(21)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

Sammanfattning Barn, ungdom & familj

• Tierps kommun har en hög kostnad per invånare BUF och medelhög kostnad per brukare BUF i den externa jämförelsen.

• Antalet ytterfall per 1000-invånare är högt i Tierps kommun medan andelen ytterfall är på medelhög nivå.

• Ytterfallen består för det mesta med brukare som är placerade under en längre period på dyra externa behandlingshem (HVB eller SIS) men också på konsulentstötta familjehem.

• Internt familjehem utgör en stor andel av insatsmixen medan öppenvård utgör en mindre andel i den externa jämförelsen.

• I Tierps kommun har man både en hög kostnad per invånare för institution och familjehem medan dygnskostnaden är medelhög.

• Kostnad per invånare för öppenvård är låg medan kostnad per invånare för

öppen verksamhet är något över medel. Stor andel av öppenvården utgörs

av kontaktperson/kontaktfamilj.

(22)

Försörjningsstöd

(23)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

Förändring över tid kring försörjningsstödet

• Utbetalt bistånd och andelen biståndsmottagare följer varandras utveckling över tid.

• Sedan 2001 har utbetalt försörjningsstöd ökat markant.

• Trots att arbetslösheten sjönk mellan 2005 och 2008 så fortsatte försörjningsstödet att öka utan förändring.

• De senaste åren har både andelen biståndsmottagare och utbetalt försörjningsstöd planat ut

något.

(24)

Utbetalt försörjningsstöd i förhållande till genomsnittet i riket

• Förändringen av utbetalt försörjningsstöd i Tierp i jämförelse med riket är väldigt olika. Tierps

utbetalda försörjningsstöd 2012 har nästan tredubblats sedan 1996 medan riket ligger kvar på

ungefär samma nivå.

(25)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

Antal hushåll och månader med försörjningsstöd, 2010-2012

• 11% av alla aktuella hushåll mellan 2010 och 2012 har varit aktuella mellan 31-36 månader. Till dessa hushåll har det betalats ut ca 34 miljoner kr i försörjningsstöd.

Detta utgör 36% av det totalt utbetalada försörjningsstödet de senaste tre åren.

(26)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

Utbetalning per orsak

Orsak Belopp

Andel av totala utbetalning försörjningsstöd

Arbetslös 20 459 608 58%

Sjukskriven 5 523 257 16%

Språkhinder 2 202 208 6%

Arbetshinder, sociala skäl 1 777 879 5%

Arbetar (hel- och deltid) 1 583 054 4%

Sjuk- och aktivitetsersättning 1 080 172 3%

Studerande 1 008 920 3%

Övrigt 869 468 2%

Föräldrarledig 774 647 2%

TOTALT 35 279 212 100%

Belopp

Andel av totala utbetalning försörjningsstöd

Varav otillräcklig: 6 968 631 20%

- ersättning 4 445 090 13%

- inkomst 1 200 623 3%

- föräldrarpenning 665 480 2%

- sjukpenning 589 223 2%

- pension 68 216 0%

Varav väntar på: 1 319 700 4%

- ersättning 759 251 2%

- inkomst 382 431 1%

- föräldrarpenning 109 167 0%

(27)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

Extern jämförelse 2012

(28)

Extern jämförelse 2012

(29)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

Sammanfattning Försörjningsstödet

• Sedan 2001 har försörjningsstödet ökat markant till skillnad från genomsnittet i riket.

• Ca en tredjedel av det totalt utbetalda försörjningsstödet har betalats ut till 107 hushåll som varit aktuell mellan 31-36 månader.

• Det totala utbetalda försörjningsstödet har ökat med 15% (ca 4,2 miljoner SEK) i jämförelse med 2011.

• Den största ökningen har skett i åldrarna 20-24 år (ca 1,5 miljoner SEK) och 30-39 år (ca 1,4 miljoner SEK).

• 58 % av det utbetalda försörjningsstödet är registrerade med

orsakskoden ”Arbetslös” varav 48% av dessa är pga. ingen ersättning.

• Fortsatt hög kostnad per brukare och kostnad per invånare, framförallt inom ålderskategorin 20-24 år.

• Den statistik gällande antal biståndshushåll och biståndsmottagare som

rapporteras in i till SCB stämmer inte överens med den statistik i KPB

kalkylen. I SCB statistiken indikeras en minskning av antalet medan i

KPB kalkylen en ökning. Detta behöver undersökas närmare för att

undersöka vad det beror på.

(30)

Vuxna missbrukare

(31)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

Extern jämförelse 2012

(32)

Extern jämförelse 2012

(33)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

Insatsmixen Vuxna Missbrukare

 Observera att öppenvård för utfallet 2011 är jämförbar med öppenvård och öppen verksamhet för utfallet 2012.

 Kostnader för externa placeringar hvb/sis utgör majoriteten av kostnaderna inom vuxna missbrukare.

 Den totala kostnaden för externa placeringar hvb/sis har ökat med ca 2,5 miljoner SEK.

 80% av kostnaderna inom Vuxna missbrukare utgörs av externa placeringar hvb/sis i jämförelse med den externa jämförelsen på 23%. Snittkommunen lägger betydligt mycket mer resurser mot

öppenvården och den öppna verksamheten än vad man gör i Tierps kommun.

 Ett alternativt komplement till Tierps insatsmix är internt boende.

(34)

Extern jämförelse 2012

(35)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

Extern jämförelse 2012

(36)

Extern jämförelse 2012

(37)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

Extern jämförelse 2012

(38)

Extern jämförelse 2012

(39)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

Kostnadsfördelning av Öppenvårdsinsatser VUX

• Stor andel av öppenvården består utav enskilt samtalsstöd.

• Generellt är det lite kostnader som är fördelade till öppenvård VUX.

• Möter öppenvården det behov som finns inom kommunen?

(40)

Sammanfattning VUX

• Medelhög kostnad per invånare VUX och kostnad per brukare VUX.

• Högt antal ytterfall per 1000-invånare och andel ytterfall VUX i den externa jämförelsen.

• Ytterfallen är brukare med extern placering hvb/sis-hem.

• Kostnader för de externa placeringar hvb/sis-hem utgör 80% av

kostnaderna inom vuxna missbrukare. I den externa jämförelsen motsvarar detta endast 23%.

• Kostnad per invånare för institution VUX i Tierps kommun är väldigt hög i den externa jämförelsen.

• Det läggs en liten andel kostnader för öppenvårds/öppen verksamhet i Tierps kommun.

• Kostnad per invånare för öppenvård och öppen verksamhet sammanslaget

hamnar Tierps kommun lågt i den externa jämförelsen.

(41)

SoL och LSS

(42)

Förutsättningar

• Resultatet är baserat på 2012 års utfall för ekonomin och verksamhetsstatistik.

• Ny genomgång av insatser och brukarstatistik.

• I KPB inkluderas även kostnader från Sociala enheten gällande SoL och LSS t.ex. köpta platser.

• Förbättring av kostnadsfördelningar.

• Femte årets kalkyluppdatering.

• Andra året ”Kompassen” kopplas på för att få ett kvalitetsmått i kombination med kostnader.

• Söderfors hemtjänst grupp är nedbrutet på enhetsnivå.

(43)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

Kostnad Per Brukare

Totalt

(44)

Insatsmix SoL och LSS

 En ökning av de totala kostnaderna med ca 40 miljoner SEK mellan 2011 och 2012, varav LSS står för ca 16,7 miljoner av ökningen.

 Den högsta ökningen har skett inom LSS (22%), därefter ordinärt boende (14%) och särskilt boende (8%).

 Ökningen av kostnaderna inom öppen verksamhet (inom ÄO) beror på att insatsen ”kontaktperson, psykisk funktionshindrade” tillkommit i årets kalkyl (2 miljoner SEK) samt ökad kostnad pga. minskad

stimulansmedel för anhörigstöd (ca 1 miljon SEK).

 Inom LSS är det bl.a. kostnader inom personlig assistans (barn har tillkommit för 2012 som tidigare låg

under RCB) och korttidsvistelsen Trollsländan som står för en del av de ökade kostnaderna.

(45)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

Extern jämförelse 2012 – Kostnad/brukare inom SoL & LSS

Kostnad per brukare har ökat men är fortsatt på en lägre nivå i jämförelse med andra kommuner.

År Kostnad per brukare

2011 201 703

2010 204 146

2009 232 831

2008 229 018

Medel 249 693

Skara 192 368

Båstad 195 746

Skurup 195 979

Kristinehamn 201 997

Varberg 203 187

Älvkarleby 207 320

Karlstad 213 859

Vara 213 923

Karlskoga 214 097

Tierp 215 283

Forshaga 217 434

Hällefors 217 481

Eslöv 221 181

Vimmerby 222 637

Älmhult 224 789

Kumla 225 493

Ockelbo 228 073

Laholm 232 135

Säffle 233 138

Bollnäs 234 621

Gislaved 238 172

Bollebygd 238 943

Bengtsfors 240 268

Ängelholm 240 362

Mullsjö 240 659

Ludvika 241 397

Gotland 241 626

Kommun Kostnad per brukare SoL & LSS

Heby 241 834

Ljusdal 246 488

Vårgårda 247 336

Katrineholm 250 176

Mellerud 251 589

Oxelösund 253 635

Trosa 253 717

Örebro 254 685

Leksand 259 385

Härryda 260 141

Kungsbacka 263 186

Orust 263 850

Östersund 264 866

Luleå 267 130

Karlskrona 268 707

Dals-Ed 269 893

Mora 270 465

Boden 278 551

Kristianstad 278 810

Hammarö 280 497

Gagnef 280 722

Växjö 282 287

Vansbro 283 054

Munkedal 283 109

Uddevalla 284 671

Vindeln 301 549

Pajala 303 183

Kalmar 307 292

Gällivare 333 268

Knivsta 356 239

(46)

Extern jämförelse 2012 – Kostnad/invånare inom SoL & LSS

Kostnad per invånare har ökat ganska mycket och ligger nu i den mellersta kategorin i jämförelse med andra kommuner.

En förklaring till kostnadsökningen är delvis pga. tidigare RCB kostnader är nu med i kalkylen för KPB ÄO/LSS (köpta platser, soc. psyk).

År Kostnad per invånare

2011 12 227

2010 12 386

2009 12 162

2008 11 989

Medel 15 228

Skurup 9 959

Knivsta 10 096

Bollebygd 10 814

Härryda 10 916

Trosa 11 642

Varberg 11 676

Kungsbacka 11 722

Hammarö 11 882

Karlstad 12 079

Båstad 12 297

Kumla 12 417

Mullsjö 12 561

Vårgårda 12 647

Eslöv 12 702

Älvkarleby 12 816

Skara 12 901

Älmhult 13 324

Vimmerby 13 544

Örebro 13 631

Laholm 13 656

Forshaga 13 860

Tierp 13 874

Kommun Kostnad per invånare SoL & LSS

Kristinehamn 14 531

Gotland 14 935

Vara 15 277

Orust 15 307

Ängelholm 15 398

Dals-Ed 15 447

Gagnef 15 561

Oxelösund 15 711

Kristianstad 15 868

Säffle 15 915

Karlskrona 16 061

Kalmar 16 260

Bollnäs 16 647

Leksand 17 160

Munkedal 17 226

Katrineholm 17 240

Uddevalla 17 352

Hällefors 17 428

Östersund 17 610

Bengtsfors 17 667

Mora 17 724

Ludvika 17 804

Ockelbo 17 895

Ljusdal 18 878

Vansbro 19 040

(47)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

LSS

(48)

Insatsmix LSS

 Tierp har en större andel kostnader för gruppbostad och daglig verksamhet i jämförelse med

genomsnittskommunen.

(49)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

Insatsmix LSS

 Tierp har en större andel kostnader

för gruppbostad i jämförelse med

genomsnittskommunen.

(50)

Extern jämförelse 2012 – Andel ytterfall LSS

Andelen ytterfall har minskat pga.

antalet aktuella brukare har ökat.

Antalet faktiska ytterfall har ökat från

21 till 22 st.

(51)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

Extern jämförelse 2012 - Daglig verksamhet

Tabellen visar en jämförelse av kostnad per dag med beslut (ej tillfällen)

Ljusblå = 25% av kommunerna, de med lägre EK Blå = 50% av kommunerna

Mörkblå = 25% av kommunerna, de med högre EK

Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses:

Gruppstorlek

Olika insatser inom daglig verksamhet (ex.

utegrupp med specifika handledare)

Andel i egen regi

Specialinriktning, t.ex. för personer med autism

Andel företagsknutna platser

Många unga med nya behov/krav

Extern försäljning (ex. tillgång till legoarbete)

Samarbete med gruppbostad

Lokalkostnader

Habiliteringsersättning

År Kostnad per dygn Daglig verksamhet

2011 327

2010 329

2009 436

2008 432

Vansbro 476

Laholm 482

Växjö 492

Knivsta 503

Alingsås 505

Kristinehamn 507

Munkedal 516

Kalmar 525

Säffle 529

GBG , Angered 548

Heby 551

Ängelholm 553

GBG, Majorna-Linné 557

Gagnef 561

Kungälv 570

Gislaved 596

Vimmerby 600

Uddevalla 607

Leksand 610

Vårgårda 622

GBG, Norra Hisingen 634

Ljusdal 640

Orust 656

GBG, Västra GBG 668

Kungsbacka 683

Vindeln 685

Göteborg 686

GBG, centrum 765

GBG, Lundby 780

Bollebygd 796

GBG, Västra Hisingen 839

GBG, Örgryte Härlanda 840

GBG, Askim Frölunda Högsbo 845

Härryda 855

Gällivare 957

Trosa 1 028

Kommun

Daglig verksamhet

Medel 515

Vara 129

Ockelbo 218

Mora 230

Tierp 273

Boden 285

Karlskoga 304

Båstad 331

Älvkarleby 331

Bollnäs 339

Mullsjö 339

Oxelösund 349

Gotland 358

Östersund 364

Kumla 374

Skara 376

Pajala 377

Bengtsfors 380

GBG, Östra GBG 389

Dals-Ed 390

Älmhult 394

Ludvika 400

Eslöv 410

Hällefors 416

Varberg 426

Karlstad 442

Skurup 446

Örebro 446

Hammarö 448

Kristianstad 450

Forshaga 456

Katrineholm 467

Luleå 468

Mellerud 472

(52)

Daglig verksamhet

Personal 2012

Brukare 2012 Personal 2011

Brukare 2011

(53)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

Extern jämförelse 2012 - Personlig assistans, SFB

Tabellen visar en jämförelse av nettotimkostnad (efter ersättning för FK).

Ljusblå = 25% av kommunerna, de med lägre EK Blå = 50% av kommunerna

Mörkblå = 25% av kommunerna, de med högre EK

Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses:

Storlek på administration

Dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl

Rätt till heltid / övertalighet

Planeringsförmåga

Åldersstruktur

Andel i egen regi

Vårdtyngden bland brukare

HSL-insatser i kommunal regi

Jourinsatser

Ersättningsnivåer

Andel PAN-anställda

År Kostnad per SFB timme

2011 49

2010 38

2009 54

2008 84

Kommun Personlig assistans, SFB

Medel 74

Kumla 22

Hällefors 29

Vårgårda 35

Mellerud 35

Bengtsfors 36

Vindeln 38

Mullsjö 40

Ockelbo 41

Skurup 44

Alingsås 44

Gagnef 46

Trosa 51

Eslöv 52

Uddevalla 54

Örebro 55

Oxelösund 56

Tierp 56

Orust 57

Boden 59

Vansbro 62

Bollebygd 63

Karlskoga 63

Vimmerby 67

Heby 69

Ljusdal 70

Gislaved 74

Varberg 74

Gotland 74

Forshaga 78

Gällivare 79

Ängelholm 79

Kristinehamn 80

Karlstad 81

Kristianstad 81

Ludvika 82

Östersund 82

Bollnäs 82

Båstad 83

Katrineholm 85

Karlskrona 86

Hammarö 86

Älvkarleby 86

Knivsta 87

Pajala 89

Härryda 89

Mora 92

Kalmar 93

Luleå 95

Kungälv 96

Dals-Ed 100

Leksand 106

Vara 112

Säffle 113

Kungsbacka 114

Växjö 115

Munkedal 121

Älmhult 129

Laholm 137

(54)

Personlig assistans

Personal 2012

Brukare 2012 Personal 2011

Brukare 2011

(55)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

Extern jämförelse 2012 - Gruppbostad

Tabellen visar en jämförelse av dygnskostnad.

Ljusblå = 25% av kommunerna, de med lägre EK Blå = 50% av kommunerna

Mörkblå = 25% av kommunerna, de med högre EK

Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses:

 Storlek på boende (4, 5 el. 6 platser)

 Personaltäthet

 Nattpersonal, vaken natt

 Äldre brukare som är ”kvar” på gruppboendet och inte är på daglig verksamhet

 Vårdtyngden bland brukare

 Lokalkostnader

 Tomma platser

 Minskat behov av vissa målgrupper/”fel” boendeform

År Kostnad per dygn Gruppbostad

2011 2 646

2010 2 505

2009 2 372

2008 2 348

Kommun Gruppbostad LSS

Medel 2 595

Hällefors 1 830

GBG, centrum 1 915

Kristinehamn 1 918

Ängelholm 1 997

Forshaga 2 058

GBG, Majorna-Linné 2 069

Gotland 2 088

Gagnef 2 090

Karlskoga 2 142

Kumla 2 173

Kristianstad 2 208

Bollnäs 2 243

Luleå 2 267

Bengtsfors 2 305

Skurup 2 311

Kungälv 2 338

Mora 2 351

Varberg 2 361

GBG, Norra Hisingen 2 369

Alingsås 2 380

Säffle 2 388

Karlskrona 2 418

Oxelösund 2 433

Hammarö 2 451

Uddevalla 2 463

GBG, Askim Frölunda Högsbo 2 470

Växjö 2 483

Karlstad 2 488

Eslöv 2 501

Boden 2 530

Ockelbo 2 532

Katrineholm 2 533

Örebro 2 547

Älvkarleby 2 554

GBG, Östra GBG 2 562

Ljusdal 2 564

Göteborg 2 568

Älmhult 2 578

Orust 2 605

Vara 2 619

Gislaved 2 623

Skara 2 628

Kungsbacka 2 631

GBG, Lundby 2 645

Munkedal 2 654

Pajala 2 691

Mellerud 2 700

Tierp 2 716

Vimmerby 2 735

Ludvika 2 742

Vindeln 2 765

Kalmar 2 803

Mullsjö 2 818

GBG, Västra GBG 2 832

GBG, Västra Hisingen 2 917

Leksand 2 932

Laholm 2 938

GBG, Örgryte Härlanda 3 069

Gällivare 3 164

Östersund 3 172

GBG , Angered 3 178

Dals-Ed 3 276

Heby 3 361

Vårgårda 3 377

Båstad 3 726

Härryda 4 477

(56)

Övergripande Gruppbostäder

Personal 2012

Brukare 2012 Personal 2011

Brukare 2011

(57)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

Kvalitet och kostnad 2012- Gruppbostad, Brukare

(58)

Extern jämförelse 2012 - Servicebostad

Kommun Servicebostad LSS

Medel 1 424

Hammarö 716

Karlskoga 733

Bollnäs 787

Tierp 828

Bengtsfors 851

Ljusdal 887

Gotland 947

Ludvika 975

Vara 991

Vimmerby 1 015

Eslöv 1 037

Boden 1 038

Mora 1 067

Laholm 1 097

Östersund 1 117

Varberg 1 124

Forshaga 1 139

Växjö 1 151

Karlstad 1 185

Katrineholm 1 198

Orust 1 233

GBG, Västra GBG 1 238

Kristianstad 1 257

Ängelholm 1 287

Karlskrona 1 295

Uddevalla 1 318

Gislaved 1 327

Kalmar 1 357

Mellerud 1 364

Alingsås 1 412

Örebro 1 441

GBG, Örgryte Härlanda 1 479

Pajala 1 512

Kungälv 1 519

Dals-Ed 1 522

Heby 1 552

GBG, Östra GBG 1 557

GBG, Lundby 1 585

Kungsbacka 1 665

Luleå 1 704

Göteborg 1 706

Gagnef 1 707

Älmhult 1 760

GBG , Angered 1 807

GBG, Norra Hisingen 1 832

Gällivare 1 863

GBG, Västra Hisingen 1 877

Trosa 1 954

Härryda 1 954

Älvkarleby 1 960

Munkedal 2 005

Båstad 2 024

GBG, Askim Frölunda Högsbo 2 112

Leksand 2 428

Bollebygd 2 800

(59)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

Övergripande Servicebostäder

Personal 2012

Brukare 2012 Personal 2011

Brukare 2011

(60)

Extern jämförelse 2012 – Kostnad/brukare LSS

 Enhetskostnaden per brukare inom LSS är för Tierps kommun utfallet år 2012, 361 961 SEK.

För utfallet 2011 var utfallet 367 090 SEK dvs. en minskning på ca 6000 SEK.

 Generellt sett är utfallet för Tierps kommun lågt i jämförelse med den externa jämförelsen.

Kommun Kostnad per

brukare LSS

Medel 453 589

Skara 293 646

Älvkarleby 325 836

Gotland 327 875

Kristinehamn 333 456

Bollnäs 339 181

Ockelbo 340 553

Karlskoga 354 386

GBG, Östra GBG 362 228

Tierp 363 468

GBG , Angered 370 486

Vara 372 844

GBG, Majorna-Linné 377 243

Ängelholm 392 415

Gagnef 393 512

Skurup 395 470

Hällefors 399 613

Bengtsfors 403 792

Karlstad 405 107

Varberg 406 388

Mullsjö 406 593

Dals-Ed 406 681

Forshaga 413 760

Vårgårda 416 044

Knivsta 421 402

Vansbro 422 274

Båstad 423 189

Eslöv 426 027

GBG, centrum 426 256

Heby 439 648

Bollebygd 443 051

Mellerud 447 803

Trosa 450 281

Gislaved 451 296

Göteborg 456 755

Säffle 457 737

Örebro 460 857

Kristianstad 463 751

Luleå 465 930

Oxelösund 467 209

Kungälv 468 566

GBG, Norra Hisingen 472 033 GBG, Västra Hisingen 478 862

Härryda 480 218

Ljusdal 480 605

Katrineholm 487 436

Laholm 488 060

Ludvika 491 814

Östersund 494 901

Uddevalla 495 405

Vimmerby 498 685

Pajala 520 491

GBG, Örgryte Härlanda 526 912

Kungsbacka 534 283

Växjö 538 620

Karlskrona 541 051

GBG, Västra GBG 546 478

Alingsås 552 640

GBG, Askim Frölunda Högsbo 564 984

(61)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

Sammanfattning LSS

• Det faktiska antalet ytterfall har ökat med en brukare, trots att andelen ytterfall minskat (till följd av fler aktuella brukare under 2012 än 2011).

• Forshem, Smedkulla och Bokbindarlunden har höga enhetskostnader. De flesta ytterfallen bor i dessa gruppbostader.

• Den upplevda kvaliteten på gruppbostäderna har blivit lite bättre med en variation på enhetsnivå.

• Daglig verksamhet har lyckats att hantera en volymökning utan att kostnaderna har minskat vilket bidragit till en lägre enhetskostnad per dag med insatsen. Den upplevda kvaliteten har blivit bättre inom alla enkätsområden.

• Kostnader för personlig assistans har ökat mellan åren delvis pga. Försäkringskassan har blivit strängare i sina beslut. Den upplevda kvaliteten är blivit sämre inom samtliga enkätområden, både från personal- och brukarenkäterna.

• För 2012 går man mindre runt på personlig assistans ersättningen än vad man gjorde

under 2011.

(62)

SoL

(63)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

Extern jämförelse 2012 – Andel ytterfall SoL

(64)

Extern jämförelse 2012 - Särskilt boende, egen regi

Tabellen visar en jämförelse av kostnad per dygn på särskilt boende, HSL är medräknat.

Ljusblå = 25% av kommunerna, de med lägre EK Blå = 50% av kommunerna

Mörkblå = 25% av kommunerna, de med högre EK

Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses:

Personaltäthet

Personalstruktur

Ledarskap

Planering

Stordriftsfördelar i boende - boendestorlek

Beläggning/tomma dagar

Riktlinjer för in- och utflyttning

Vårdtyngd

Boendeform (Specialanpassningar, dvs. demens- eller vanligt boende)

Fastigheten (nya/gamla lokaler, husstruktur)

Kostnad för gemensamhetsutrymmen

År Kostnad per dygn i särskilt boende

2011 1 534

2010 1 510

2009 1 490

2008 1 400

Kommun Särskilt boende

Medel 1 704

Vara 1 426

Eslöv 1 441

Varberg 1 442

Kristinehamn 1 484

Bengtsfors 1 488

Östersund 1 498

Vimmerby 1 501

Laholm 1 538

Växjö 1 548

Boden 1 555

Tierp 1 573

Vårgårda 1 576

Luleå 1 589

Bollebygd 1 596

Mellerud 1 606

Skara 1 611

Ronneby 1 616

Leksand 1 620

Ljusdal 1 621

Ockelbo 1 627

Ängelholm 1 647

Vansbro 1 676

Gotland 1 677

Karlskoga 1 701

Älvkarleby 1 710

Ludvika 1 720

Örebro 1 720

Mora 1 722

Karlstad 1 727

Skurup 1 737

Härryda 1 738

Forshaga 1 751

Hammarö 1 753

Mullsjö 1 761

Karlskrona 1 763

Uddevalla 1 767

Kumla 1 767

Gällivare 1 770

Trosa 1 784

Pajala 1 797

Knivsta 1 801

Munkedal 1 806

Båstad 1 814

Oxelösund 1 820

Orust 1 879

Heby 1 882

Kungsbacka 1 883

Vindeln 1 896

Kalmar 1 899

(65)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

Särskilt boende, egen regi

Personal 2012

Brukare 2012 Personal 2011

Brukare 2011

(66)

Kostnad och kvalitet 2012 - Särskilt boende - Brukare

(67)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

Extern jämförelse 2012 - Hemtjänsttimme

Tabellen visar en jämförelse av kostnad per beviljad timme hemtjänst.

Ljusblå = 25% av kommunerna, de med lägre EK Blå = 50% av kommunerna

Mörkblå = 25% av kommunerna, de med högre EK

Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses:

Organisation och planering

Högre lönenivåer

Rätt till heltidstjänster

Hög sjukfrånvaro och mycket vikariekostnader

Vårdtunga brukare (dubbelbemanning)

Dokumentation i samband med kommunikation

Ledarskap

Beställning och styrning

Skillnad mellan beviljade timmar och utförda timmar

Om kommunen tagit över hemsjukvården

Politiska ambitioner – t.ex. kontinuitet

Brukarmix och utbud

Restider mellan brukarna

År Kostnad per hemtjänsttimme

2011 312

2010 344

2009 482

2008 480

Kommun Hemtjänst

Medel 435

Växjö 301

Hammarö 334

Karlskrona 346

Gotland 353

Karlskoga 354

Kalmar 355

Östersund 365

Ronneby 367

Tierp 367

Luleå 370

Gällivare 374

Karlstad 376

Uddevalla 376

Laholm 377

Älvkarleby 378

Orust 386

Mora 387

Bollebygd 387

Varberg 388

Vara 398

Boden 400

Kungsbacka 404

Forshaga 405

Katrineholm 407

Skurup 410

Trosa 414

Oxelösund 423

Härryda 426

Älmhult 428

Mullsjö 430

Båstad 431

Skara 435

Knivsta 439

Vansbro 444

Eslöv 445

Munkedal 447

Vindeln 464

Kristinehamn 464

Bengtsfors 471

Heby 475

Ängelholm 483

Ljusdal 486

Örebro 495

Vimmerby 504

Säffle 509

Vårgårda 522

Gagnef 523

Ludvika 540

Gislaved 540

Dals-Ed 570

Kumla 588

Leksand 605

Ockelbo 685

(68)

Övergripande Hemtjänst

Personal 2012

Brukare 2012 Personal 2011

Brukare 2011

(69)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

Kvalitet och kostnad 2012- Hemtjänst, Brukare

(70)

Brytpunkt antal hemtjänsttimmar motsvarande boende helår

Kostnad helår särskilt boende 574 254

Motsvarande antal hemtjänsttimmar / år 1 476

Motsvarande antal hemtjänsttimmar / vecka 28

Antal brukare inom ordinärt boende med kostnaden över brytbunkten 10 Antal brukare inom hemtjänsten med timmar över brytbunkten 5

 Tre brukare som tillkommit (SÄB 2012) i de högre kostnadsintervallen är de

brukare med köpt plats för psykiskt funktionshindrade (som tidigare låg

under LSS).

(71)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

Extern jämförelse 2012 – Kostnad/brukare SoL

 Kostnaden per brukare inom SoL är för Tierps kommun utfallet år 2012, 174 770 SEK. För utfallet 2011 var utfallet 158 444 SEK dvs. en ökning på 16 327 SEK.

 Generellt sett är utfallet för Tierps kommun lågt i

jämförelse med den externa jämförelsen.

Kommun Kostnad per brukare SoL

Medel 208 278

Skurup 161 459

Eslöv 169 419

Forshaga 169 814

Varberg 170 015

Båstad 170 206

Skara 171 860

Tierp 172 656

Kristinehamn 173 277

Vara 175 333

Kumla 177 573

Karlstad 178 060

Vimmerby 178 729

Laholm 180 674

Ronneby 184 794

Älvkarleby 186 117

Karlskoga 186 863

Heby 188 244

Bollebygd 190 151

Säffle 190 273

Hällefors 191 511

Ockelbo 195 182

Katrineholm 195 977

Härryda 197 515

Älmhult 199 384

Mullsjö 199 498

Gislaved 201 123

Bollnäs 203 052

Örebro 203 246

Östersund 204 360

Mellerud 204 979

Ludvika 205 672

Hammarö 207 362

Vårgårda 209 117

Bengtsfors 212 050

Ängelholm 212 830

Ljusdal 215 125

Luleå 215 389

Oxelösund 215 515

Trosa 216 909

Kungsbacka 216 992

Orust 218 246

Leksand 222 179

Dals-Ed 222 332

Växjö 222 742

Gotland 223 407

Karlskrona 223 685

Boden 228 998

Kristianstad 230 616

Mora 231 651

Kalmar 231 677

Uddevalla 235 238

Munkedal 237 888

Gagnef 247 916

Vansbro 254 442

Vindeln 271 164

Pajala 272 265

Gällivare 283 276

Knivsta 324 114

(72)

Extern jämförelse 2012 - Konsumtion särskilt

boende & hemtjänst, personer över 80 år

(73)

Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil 070 – 953 24 59, jan.vanhelleputte@ensolution.se

• Andelen ytterfall har ökat inom SoL, mestadels inom ordinärt boende. 3 st ytterfall har tillkommit för köpt plats (psykiskt funktionshindrade) som tidigare låg under LSS. Enhetskostnaderna för både hemtjänsttimmen och dygnskostnaden på säbo har ökat vilket gör att fler brukare blir mer kostsamma och hamnar därför över 600 tkr under 2012.

• Ytterfallen har oftast en insatskombination av hemtjänst, äldreboende och korttidsvård.

• Inom särskilt boende har det skett en kostnadsökning med en mindre volymökning mellan åren, vilket resulterat i att enhetskostnaden per dygn har ökat.

• Kvaliteten inom särskilt boende är fortsatt god ur brukarperspektivet samtidigt som personalen upplever kvaliteten högre än tidigare.

• Det har skett en stor kostnadsökning inom hemtjänsten medan volymen (HSL

ingår ej) är fortsatt densamma. Detta har resulterat i att enhetskostnaden har ökat mycket mellan åren.

• Kvaliteten inom hemtjänsten är fortsatt densamma som 2011. Alla enkätområden förutom Trygghet får godkänt eller mycket bra. Trygghetsfrågor är fortsatt på en låg nivå.

• Kvinnor står för 65 % av kostnaderna inom SoL och männen 35%. En kvinnlig brukare kostar i snitt 24 710 SEK mer än en manlig brukare inom SoL.

Sammanfattning SoL

References

Related documents

procent Totalt kr/kvm 2004 Totalt kr/kvm 2003 Totalt kr/kvm 2002 Barmarksrenhållning i kostnad per kvadratmeter gatu- och. parkmark 2 0% 2

Verksamhet: Antal med formell Totalt antal Andel med. kompetens

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner

Därmed har kommunerna möjlighet att ta ut en taxa som täcker kommunens självkostnad för tillsyn- och tillståndshanteringen, rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt

Flera undersökningar visar att barn och ungdomar, i olika omfattning, utsätts för kränkande behandling av kamrater eller vuxna i skolan.. Kränkande behandling drabbar också vuxna

Målet syftar till att öka trafiksäkerheten, minska utsläppen av växthusgaser, förbättra förutsättningarna för oskyddade trafikanter i gatunätet, skapa tillgängliga

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner

Fysisk aktivitet och träning är två viktiga ingredienser för att vi människor ska må bra och kunna fortsätta leva i en aktiv vardag genom hela livet.. Genom att vara

Gällivare Pajala Älmhult Högsby Gislaved Luleå Älvsbyn Boden Uddevalla Karlskrona Fagersta Gagnef Eslöv Kramfors Göteborg Ludvika Växjö Alvesta Olofström

Relevanta i det här sammanhanget är alla verksamheter och insatser som kommunen tillhandahåller inom vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning i enlighet

• Bilden visar totala kostnader - ekonomiskt bistånd inom respektive ålderskategori år 2016 och 2015, samt antal månader med utbetalt stöd. • Föregående år ökade kostnaderna

Diagrammet i bild 26 visar utbetalning av ekonomiskt bistånd och ger en indikation om normer och regler tillämpas olika i kommunerna för brukare 20-24 år, men även till

I den här rapporten redovisas hur Kostnad per brukare (KPB), dvs. en in- dividrelaterad insats- och kostnadsredovisning kan beräknas inom vård och omsorg i Östersunds kommun. Den

Kostnad per brukare (KPB) är en metod för att beräkna kommunens kostnader för olika insatser inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.. Metoden bygger

Kostnad Per Brukare (KPB) är en metod för att beräkna kostnader per insats och brukare inom kommunal vård och omsorg.. Metoden kan användas för att få fram bättre information om

Kostnad per dygn inom särskilt boende, egen regi, exklusive boende för psykiskt funktionshindrade Kommunerna är grupperade i tre olika nivåer uti- från kostnaden per

Kostnad per brukare (KPB) är en metod för att beräkna kommunens kostnader för olika insatser och hur dessa insatser kan knytas till den enskilde brukaren. Genom att KPB bygger

Diagrammet i bild 26 visar utbetalning av ekonomiskt bistånd och ger en indikation om normer och regler tillämpas olika i kommunerna för brukare 20-24 år, men även till

brukare kommunen har / hur mycket det satsas i medel per brukare för yngre respektive vuxna för samtliga insatser. • Kostnad per invånare,

Syftet med denna analys är att undersöka om vi har valt mest kostnadseffektiv strategi för vår insatsmix i förhållande till brukarnas konsumtion.. Hur ser vår

– Lika höga totala kostnader (SÄB, ORB & LSS) – Lika stor andel LSS av de totala kostnaderna – Lika många brukare inom LSS.. Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00

• Totalt har kostnaderna för externa placeringar (inkl. kostnader för Vårnäs öppet intag) ökat med ca 2,2 MSEK.. Kalle Pettersson, Jan van Helleputte -

Tabellen visar kostnaden per dygn i gruppbostad för vuxna i kommunens regi för samtliga brukare från 18 år, enligt LSS. Förande kan