Val av protokolljusterare 1 Internkontroll och tillsyn av internkontroll

20  Download (0)

Full text

(1)

Kallelse/Underrättelse

Sammanträdesdatum

1(20)

Kommunstyrelsen 2012-05-08

Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 8 maj 2012,

kl. 14.00

Föredragningslista

Ärende Dnr

Val av protokolljusterare

1 Internkontroll och tillsyn av internkontroll Anders Naeslund kl. 14.00

KS 12/132(5)

2 Information till kommunstyrelsen 2012 KS 12/116(7) 3 Kommunstyrelsens internbudget 2013-2015 KS 12/205(1) 4 Tilldelningsbeslut i upphandling av totalentreprenad enligt

partneringmodell för om- och tillbyggnad av Sannerudsskolan

KS 12/88(8)

5 Ansökan om bidrag till Kils sport- och jaktskytteförening KS 12/81 6 Utdelning av utmärkelsen Kilen, riktlinjer och

ansvarsfördelning

KS 11/424

7 Lokalisering av kategoriboende KS 10/254

8 Svar på motion om att införa ett kundvalssystem i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV)

KS 11/62

9 Ändring av förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

KS 12/197

10 Attestreglemente för Kils kommun KS 12/176

11 Ändring av taxan för kommunal hälso- och sjukvård KS 12/184 12 Inrättande av gemensam kost- och servicenämnd KS 11/256 13 Förslag om borgerlig vigselförrättare KS 12/201 14 Försäljning av mark till Kils Golfklubb KS 11/178 15 Ersättning till pensionärsorganisationernas representanter i

kommunala pensionärsrådet, KPR

KS 12/206(1)

16 Anmälan av delegeringsbeslut KS 12/5(15)

17 Meddelanden - information till kommunstyrelsen KS 12/7(10)

18 Kurs- och konferensinbjudningar KS 12/8(47)

19 Rapporter från deltagare i kurser och konferenser KS 12/9(9)

Mikael Johansson

Ordförande Cecilia Hurtig

Sekreterare

(2)

1 Dnr KS 12/132(5)

Internkontroll och tillsyn av internkontroll

Anders Naeslund, KPMG, deltar vid kommunstyrelsens sammanträde och går igenom skillnaden mellan internkontroll och tillsyn av den interna kontrollen.

(3)

2 Dnr KS 12/116(7)

Information till kommunstyrelsen 2012

Förvaltningen informerar om:

1. Hur vi arbetar med information och kommunikation inom Kils kommun 2. Projektet ”Tomma rum”

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

(4)

3 Dnr KS 12/205(1)

Kommunstyrelsens internbudget 2013-2015

Ärendet redovisas vid sammanträdet.

(5)

4 Dnr KS 12/88(8)

Tilldelningsbeslut i upphandling av totalentreprenad enligt partneringmodell för om- och tillbyggnad av Sannerudsskolan

Kils kommun har avsatt 140 miljoner kronor för en om- och tillbyggnad av

Sannerudsskolan.

Samtliga delar inom Sannerudsskolan berörs på något sätt av ombyggnationen. Största ändringen blir vid huvudbyggnaden som är skola 7-9 för 500 elever med elevfokuserade arbetslag, arbetslagsarenor, specialarenor, pedagogiska uterum, lokaler för

centraladministration, kök, restauranger, café, aula, bibliotek och stor entréyta. Den totala ombyggnads- och tillbyggnadsarean är ca 10 300 m2. Sannerudsskolan kommer även att genomgå en förnyelse inom pedagogiken, vilket innebär att det är lärandet som sätts i fokus när lokalerna anpassas.

Kommunstyrelsen godkände i februari 2012 förfrågningsunderlaget för upphandling av totalentreprenad enligt partneringmodell för om- och tillbyggnad av Sannerudsskolan med tillägg om lärlingsplatser och att miljöskadliga ämnen ska undvikas. Anbudstiden gick ut den 12 april.

Utvärdering har skett och styrgruppen behandlar ärendet om tilldelningsbeslut den 2 maj.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2012-02-07, § 17

(6)

5 Dnr KS 12/81

Ansökan om bidrag till Kils sport- och jaktskytteförening

Kils sport- och jaktskytteförening ansöker om ett investeringsbidrag på 400 000 kronor för installation av el till sin anläggning. Den totala kostnaden för investeringen är 800 000 kronor. För en fortsatt utveckling av sin verksamhet behöver man en fast elinstallation till sin anläggning. Verksamhetens olika skytteformer och rörliga mål kräver el. Idag försörjs anläggning av två elverk som drivs med diesel. Föreningen har idag 362 medlemmar varav 50 är aktiva ungdomar. Markägaren är positiv till en förlängning av arrendeavtalet som gäller t o m 2014. Man har på sikt utöver den ordinarie tävlingsverksamheten ambitionen att utveckla s k teambuilding för företag och organisationer. Man säljer idag paket till företag inom detta område. En fortsatt utveckling av föreningens verksamhet samt att kunna arrangera nationella och internationella tävlingar vid anläggningen kräver en fast elförsörjning. Events verksamhet i samarbete med andra företag kan ge positiva effekter för besöknäringen i kommunen. Det finns idag ingen annan lämplig plats för skytteverksamhet som gör att en anläggning kan etableras med tillgång till el för verksamheten.

Beslutsunderlag

Ansökan om bidrag 2012-01-18

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-13 Kultur- och fritidsutskottets protokoll 2012-04-18, § 10

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beviljar 400 0000 kronor till Kils sport- och jaktskytteförening installation av el till föreningens anläggning.

2. Bidraget finansieras genom intäkter från försäljningen av mark till Kils Golfklubb.

3. Bidraget beviljas under förutsättning att ett långsiktigt arrendeavtal tas fram.

(7)

6 Dnr KS 11/424

Utdelning av utmärkelsen Kilen, riktlinjer och ansvarsfördelning

Tillväxtutskottet har beslutat att förslag på kandidater till utmärkelsen Kilen ska tas fram och diskuteras och att en eventuell utdelning av utmärkelsen Kilen bör ske i samband med Kil hela veckan 2012. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till rutin och

ansvarsfördelning för utdelning av utmärkelsen.

Beslutsunderlag

Tillväxtutskottets protokoll 2011-12-01, § 32

Förslag till rutin och ansvarsfördelning för utdelning av utmärkelsen Kilen 2011-12-14 Tillväxtutskottets protokoll 2012-02-16, § 4

Tillväxtutskottets protokoll 2012-04-19, § 11

Förslag till beslut

Tillväxtutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till rutin och ansvarsfördelning inför och vid utdelning av utmärkelsen Kilen.

(8)

7 Dnr KS 10/254

Lokalisering av kategoriboende

Arbetsutskottet gav den 26 mars uppdrag till kommunledningsförvaltningen att utreda följande placeringar. Inga pengar ska läggas ned i denna utredning:

- inom fastigheten Sannerud 1:268 ”Hyrman-tomten”

- på Gärdesgatan vid Hantverkshuset ”Mexitegelvillan”

- vid telestationen på Dalliden

- på fastigheten Sannerud 1:221 på Sannerudsgatan

Arbetsutskottet gör en rundtur vid mötet den 23 april för att titta på de olika föreslagna placeringarna.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2012-03-26, § 36 Arbetsutskottets protokoll 2012-04-23 ,§ 46

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att inleda en bygglovsprocess för att bygga ett kategoriboende på Sannerudsgatan, fastighet Sannerud 1:221.

(9)

8 Dnr KS 11/62

Svar på motion om att införa ett kundvalssystem i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV)

Ingbritt Johansson (M), Agneta Käld (KD) och Miriam Tolvanen (FP) har väckt en motion om att införa kundvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Budgetberedningen har föreslagit att motionen ska anses vara behandlad genom utbildning i alternativa driftsformer, som kommer att genomföras 2012.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige föreslås anse motionen om att införa kundvalssystem enligt LOV besvarad med hänvisning till att arbetet med ett införande av alternativa driftsformer har påbörjats genom utbildning samt att avsikten är att beslut om alternativ driftsform tas 2013-2014.

Beslutsunderlag Motion 2011-01-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2011-01-27, § 10 Socialnämndens protokoll 2011-05-25, § 57

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-06-08 Kommunstyrelsens protokoll 2011-08-09, § 158

Socialnämndens protokoll 2011-08-31, § 84 Arbetsutskottets protokoll 2011-10-24, § 106 Budgetberedningens protokoll 2012-03-26

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-12 Arbetsutskottets protokoll 2012-04-23 ,§ 48

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen om att införa kundvalssystem enligt LOV anses besvarad med hänvisning till att arbetet med ett

införande av alternativa driftsformer har påbörjats genom utbildning samt att avsikten är att beslut om alternativ driftsform tas 2013-2014.

(10)

9 Dnr KS 12/197

Ändring av förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Styrelsen i Fryksdalens samordningsförbund föreslår att förbundsordningen ändras för att möjliggöra att förbundsmedlemmarna kommer överens om att utse en gemensam revisor för att granska förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning, i stället för som idag att varje medlem utser en egen revisor. Förslaget är att Landstinget i Värmland får i uppdrag att utse revisor.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att fullmäktige föreslås besluta att en gemensam revisor för Landstinget och kommunerna utses för Fryksdalens Samordningsförbund, att Landstinget i Värmland utser revisorn samt att godta ändring av 14 § i förbundsordningen för Fryksdalens Samordningsförbund.

Beslutsunderlag

Beslut från styrelsen i Fryksdalens samordningsförbund 2012-04-12 Skrivelse från Fryksdalens Samordningsförbund 2012-04-12

Nu gällande förbundsordning

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-16 Arbetsutskottets protokoll 2012-04-23, § 49

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att en gemensam revisor för Landstinget i Värmland och Kils kommun utses för Fryksdalens Samordningsförbund

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Landstinget i Värmland utser revisor för uppdraget i Fryksdalens Samordningsförbund.

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godta ändring av 14 § i förbundsordningen för Fryksdalens Samordningsförbund.

4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att beslutet förutsätter att övriga medlemmar fattar likalydande beslut.

(11)

10 Dnr KS 12/176

Attestreglemente för Kils kommun

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till attestreglemente för Kils kommun. Syfte är att undvika avsiktliga eller oavsiktliga fel av ekonomiska transaktioner.

Reglementet ska säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta med prestation, bokföringsunderlag, betalningsvillkor, kontering, finansiering och beslut. Alla ekonomiska transaktioner ska attesteras.

Attestreglementet styr vilka regler och begränsningar som gäller och är en viktig del av den interna kontrollen av ekonomiska transaktioner.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna attestreglementet.

Beslutsunderlag

Förslag attestreglemente för Kils kommun, 2012-03-26 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-03-27 Arbetsutskottets protokoll 2012-04-23, § 50

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om och godkänna attestreglemente för Kils kommun.

(12)

11 Dnr KS 12/184

Ändring av taxan för kommunal hälso- och sjukvård

Socialnämnden gav 29 september 2010 socialförvaltningen i uppdrag att arbeta fram förslag till förändringar av taxan avseende hemsjukvård. Fram till idag betalar man 100 kronor per besök och det finns ett tak om maxavgift på 600 kronor per månad.

Socialnämndens förslag är att behålla 100 kronor i avgift per besök, men slopa taket om maxavgift på 600 kronor per månad. Hemsjukvårdstaxan ingår tillsammans med hemtjänst i maxtaxan där avgiftstaket är 1 760 kronor per månad för 2012. Att ta bort avgiftstaket på 600 kronor skulle innebära ökade intäkter för socialnämnden på ungefär 150 000 kronor per år.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget till förändring i hälso- och sjukvårdstaxan, där avgiften förblir oförändrat, 100 kronor per besök, men att taket för maxavgift på 600 kronor/månad tas bort. Förändringen av taxan träder i kraft 1 juli 2012.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-02-15

Sammanställning taxor/avgifter för kommunal hälso- och sjukvård 2012-02-03 Socialnämndens protokoll 2012-03-28, § 34

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-16 Arbetsutskottets protokoll 2012-04-23, § 51

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om och godkänna förslaget till förändring i hälso- och sjukvårdstaxan, där avgiften förblir oförändrat, 100 kronor per besök, men att taket för maxavgift på 600 kronor/månad tas bort. Förändringen av taxan träder i kraft 1 juli 2012.

(13)

12 Dnr KS 11/256

Inrättande av gemensam kost- och servicenämnd

Landstinget i Värmland har sedan 2005 samverkat med Karlstads kommun om produktion av kyld portionsförpackad mat. Samverkan sker genom ett interkommunalt avtal, där parterna har ett gemensamt ansvar för beställning, produktion och leverans av måltider.

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade i juni 2009 att utreda förutsättningarna för att bilda en ny gemensam nämnd för kostverksamhet. Tjänstemannaförslaget är nu färdigt.

Enligt förslaget ska en ny gemensam kost- och servicenämnd inrättas inom landstingets organisation från och med den 1 september 2012. Det är tre kommuner; Karlstads, Kils och Kristinehamns kommuner som tillsammans med landstinget kommer att bilda en

gemensam kost- och servicenämnd.

Inrättandet av en gemensam kostnämnd förutsätter att samtliga deltagande kommuner fattar likalydande beslut.

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2011 att Kils kommun har intresse av att delta i en gemensam kostnämnd.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att

kommunfullmäktige besluta att från och med 2012-09-01 inrätta en gemensam nämnd, kost- och servicenämnden, för samverkan avseende måltidsverksamhet, att godkänna bilagda förslag till avtal om samverkan i gemensam kost- och servicenämnd respektive reglemente för kost- och servicenämnden, samt att utse en ledamot och en ersättare i nämnden för tiden 2012-09-01 – 2014-12-31.

Beslutsunderlag

Brev från Landstinget 2011-06-08 samt förslag på reglemente för kostnämnden i Värmland Brev från Landstinget 2012-03-13

Reviderat underlag om inrättandet av en gemensam kost- och servicenämnd 2012-04-02.

Underlag från Landstinget, Landstingsfullmäktige 2012-06-12—13 Inrättande av gemensam kost- och servicenämnd

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-04-17 Arbetsutskottets protokoll 2012-04-23, § 53

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

att från och med 2012-09-01 inrätta en gemensam nämnd, kost- och servicenämnden, för samverkan avseende måltidsverksamhet,

att godkänna bilagda förslag till avtal om samverkan i gemensam kost- och servicenämnd respektive reglemente för kost- och servicenämnden, samt

att utse en ledamot och en ersättare i nämnden för tiden 2012-09-01 – 2014-12-31.

(14)

13 Dnr KS 12/201

Förslag om borgerlig vigselförrättare

Följande personer i Kils kommun är för närvarande förordnade av länsstyrelsen att förrätta borgerlig vigsel:

Mikael Johansson, Lisbeth Råman Ekengren, Monica Olofson, Ann-Kristine Johansson, Carin Gyllenhaal och Jan-Olov Ragnarsson.

Arbetsutskottet har föreslagit att även Peter Krööse ska förordnas som borgerlig vigselförrättare.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2012-04-23, § 55

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att länsstyrelsen förordnar Peter Krööse som borgerlig vigselförrättare.

(15)

14 Dnr KS 11/178

Försäljning av mark till Kils Golfklubb

Kommunfullmäktige beslutade i april 2011 att försäljning ska ske till Kils Golfklubb av ca 55 hektar av Kils kommuns fastigheter Dalen 1:3, Skärningsberg 1:3 och Stubberud 1:5 för ett pris av 20 000 kronor/ha. Kommunfullmäktige beslutade också att kommunens

ansvarsförbindelse till Kils Golfklubb om 6 miljoner kronor ska lösas i samband med försäljningen.

Beslutet överklagades. Förvaltningsrätten i Karlstad avslog i dom den 6 oktober 2011 överklagandena. Denna dom överklagades och Kammarrätten i Göteborg beslutade den 15 mars 2012 att inte meddela prövningstillstånd, varför Förvaltningsrätten i Karlstads

avgörande står fast.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges protokoll 2011-04-28, § 60 Förvaltningsrättens dom 2011-10-06

Kammarrättens protokoll 2012-03-15 Arbetsutskottets protokoll 2012-04-23, § 56

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att verkställa beslutet och genomföra försäljningen av mark till Kils Golfklubb.

(16)

15 Dnr KS 12/206(1)

Ersättning till pensionärsorganisationernas representanter i kommunala pensionärsrådet, KPR

Enligt arbetsformerna för kommunala pensionärsrådet, antagna av fullmäktige i november 2011, utgår arvode och reseersättning till pensionärsorganisationernas representanter endast efter särskilt beslut enligt ”Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Kils kommun”.

Vid rådets möte den 7 februari 2012 bestämdes att rådets ordförande ska ta upp ersättningsfrågan i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Arbetsformer för kommunala pensionärsrådet

Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Kils kommun

(17)

16 Dnr KS 12/5(15)

Anmälan av delegeringsbeslut

Anmälan av delegeringsbeslut perioden 2012-04-03 - 2012-05-02 enligt kommunledningsförvaltningens förteckning.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens förteckning 2012-05-02

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av anmälan av delegeringsbeslut.

(18)

17 Dnr KS 12/7(10)

Meddelanden - information till kommunstyrelsen

Följande skrivelser, protokoll m.m. har inkommit:

1. Protokoll från arbetsutskottet 120423

2. Protokoll från kultur- och fritidsutskottet 120418 3. Protokoll från tillväxtutskottet 120419

4. Protokoll från Hantverkshuset i Kil AB 120326

5. Protokoll från överförmyndarnämnden i samverkan 120403

6. Medlemsundersökning för Brottsförebyggande Centrum i Värmland 7. Nyhetsbrev från SmåKom april 2012

Följande cirkulär från SKL har inkommit (mailas inte ut, finns på skl.se):

1. 12:13 SKL erbjuder startpaket för jämställdhetsintegrering 2. 12:14 Vårpropositionen för år 2012

3. 12:15 Budgetförutsättningar för åren 2012–2016 4. 12:16 Feriejobb sommaren 2012

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

(19)

18 Dnr KS 12/8(47)

Kurs- och konferensinbjudningar

Vid tidpunkten för kallelsen till kommunstyrelsens möte har inga kurs- och konferensinbjudningar som bedömts intressanta inkommit.

(20)

19 Dnr KS 12/9(9)

Rapporter från deltagare i kurser och konferenser

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :