KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

Full text

(1)

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 20 november år 2014 kl 14:00 i Leja, Lindesbergs kommunhus.

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin ersättare.

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

Irja Gustavsson Jessica Brogren

Ordförande Sekreterare

Ledamöter Ersättare

Irja Gustavsson (S) ordförande Lennart Olsson (S) John Omoomian (S) vice ordf Maria Eriksson (S)

Bo Stenberg (S) Zakaria Entezar (S)

Fredrik Kjellberg (S) Annamaria Ericsson (S) Mona Westerlund (S) Marita Haraldsson (MP) Birgitta Lind Axelsson (V) Marie Fändrik (V) Anniette Lindvall (M) Agneta Holmgran (M) Sven-Erik Larsson (M) Hlödur Bjarnasson (KD) Christina Pettersson (C) Karl Arne Löthgren (C) Tuula Marjeta (C) Göran Gustavsson (FP) Inger Karlsson (-) Virosa Viberg (SD)

Föredragningslista

Nr. Ärende Anm. Sid

1. Val av justerare

Förslag: Bo Stenberg (S) Ersättare: Tuula Marjeta (C) 2. Tid och plats för justeringen

Förslag: Torsdagen den 27 november, på socialförvaltningen

EKONOMI

3. Budgetuppföljning 4. Lönekostnader

VÅRD OCH OMSORG

5. Kravspecifikation matlådor inom ordinärt boende

6. Heltidstjänster inom vård och omsorg muntlig info

FUNKTIONSSTÖD

7. Boende för vuxna med förvärvad hjärnskada 8. Skogsgruppens organisatoriska tillhörighet

9. Handlingsplan vid misstankar om brott och övergrepp mot

personer med funktionsnedsättning Forts.

38

15

2325 27

(2)

Forts. Föredragningslista

Nr. Ärende Anm. Sid

INDIVID OCH FAMILJ

10. Försörjningsstöd

11. Förebyggande arbete muntlig info

ÖVRIGA ÄRENDEN

12. Ej verkställda beslut kvartal 3 år 2014 13. Förslag på ny tertialstatistik år 2015

14. Information från förvaltningen muntlig info

15. Anmälningsärenden*

16. Meddelanden*

17. Delegationsbeslut tagna inom socialförvaltningen* 18. Kurser och konferenser*

* * * SEKRETESSÄRENDEN (Särskild föredragningslista/bilaga)

* handlingar redovisas i pärm på bordet samt finns på nämndens kansli

37

4146

4949

(3)

3

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

4

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Underlag till Socialnämnden

2014-10-27 Dnr. 2014/174

Socialnämnden

Kvalitetskrav gällande mat som levereras vid

matdistribution, Vård och Omsorg, Lindesbergs kommun

Förslag till beslut

Att Socialnämnden antar föreslagen kvalitetskrav.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att presentera förslag på kvalitetskrav gällande mat som serveras vid matdistribution.

Förslaget frångår rekommendationer från Socialstyrelsen vad gäller energi- och proteintäthet, i enlighet med tidigare beslut gällande mat som serveras på särskilt boende och demensboende (Dnr 2013/82).

Kvalitetskraven i stort.

• Mat som serveras ska tillfredsställa smak, energi- och näringsbehov samt vara tilltalande till utseendet.

• Portionsförpackad mat ska erbjudas årets alla dagar.

• Det ska serveras en komplett huvudrätt.

• Möjlighet att välja mellan varm och kyld mat ska erbjudas.

• Maträtterna ska komponeras utifrån god kännedom om kundkategorins matvanor och preferenser.

• En portion ska motsvara 25 % av dagsbehovet (ca 525 kcal).

• Dessert ska serveras lördag, söndag och helgdagar samt när det serveras soppa som huvudrätt.

• Möjlighet att välja mellan två alternativ, måndag - söndag, varav ett ska vara proteinrikt, ska erbjudas.

• Det ska finnas möjlighet att serveras specialkost.

• Maträtterna ska komplettera varandra så att de som av kulturella, religiösa eller etiska skäl inte kan äta det ena alternativet har möjlighet att välja det andra.

• Etiketter, matsedlar och beställningssedlar ska vara tydliga och lättlästa

Motivering till beslut

Vi behöver revidera våra kvalitetskrav för den mat som ska levereras vid matdistribution för att dessa ska stämma överens med gällande riktlinje för mat- och måltidsverksamheten inom Vård och Omsorg i Lindesbergs kommun – ordinärt boende (Dnr 2013/112). Vi behöver kvalitetssäkra den mat som ska levereras för att minska skillnaderna mellan olika delar av kommunen och kvaliltetskrav är en viktig del i det arbetet.

Madde Gustavsson Mikael Karlsson

Socialchef Nutritionsansvarig dietist

Socialförvaltningen Mikael Karlsson

5

(16)

Bakgrund till beslut

Kvalitetskrav

I samband med revidering av Riktlinje för mat- och måltidsverksamheten inom Vård och Omsorg i Lindesbergs kommun – ordinärt boende (Dnr 2013/112) valdes att inte ta med kvalitetskrav på mat i riktlinjen utan att istället låta detta bli ett eget dokument. Socialnämnden gav (2014-01-23 SN § 3) förvaltningen i uppdrag att ta fram en kravspecifikation för mat som levereras vid matdistribution innehållande krav på valmöjlighet, leveransfrekvens, näringsinnehåll, utbud av maträtter och specialkost.

Grundkost

Socialstyrelsen rekommenderar i sin vägledning Näring för god vård och omsorg tre olika

grundkoster (SNR-, A- och E-kost) anpassade utifrån energi- och proteintäthet. Det vetenskapliga stödet för dessa tre grundkoster är dock bristfälligt och bygger främst på studier där man har berikat mat med helfeta mejeriprodukter och matolja. Krav gällande tillhandahållande av dessa tre grundkoster finns i kvalitetskraven vad gäller mat som ska serveras inom Vård och Omsorg i Lindesbergs kommun (Dnr 2008/45). Ovanstående rekommendationer har frångåtts vad gäller mat som serveras på särskilt boende och demensboende (Dnr 2013/82).

I dagsläget är den mat som levereras vid matdistribution inom Vård och Omsorg ej

näringsberäknad. Då beslut redan fattats angående att frångå Socialstyrelsens rekommendationer vad gäller mat som serveras på särskilt boende och demensboende föreslås att så även görs vad gäller mat som levereras vid matdistribution.

Utbud i dagsläget Dessert

Vid matdistribution serveras, i dagsläget, dessert endast de dagar det är soppa till varmrätt.

Önskemål om dessert har bland annat framkommit via kostombud och efterfrågas framförallt till lördag, söndag och helgdagar för att markera skillnad från vardag.

Valmöjlighet

Socialnämnden antog (2014-01-23 SN § 3) viljeinriktning om att brukarna ska kunna välja mellan varm och kyld mat, samt erbjuda valmöjlighet mellan minst två olika maträtter måndag-fredag.

I dagsläget erhålls valmöjlighet mellan två maträtter, måndag till fredag, av två av de fyra kök som levererar mat till ordinärt boende. Övriga kök planerar att börja med valmöjlighet inom snar framtid. Vad gäller valmöjlighet mellan varm och kyld mat är det enbart ett av fyra kök som erbjuder det fullt ut i dagsläget.

(17)

Kvalitetskrav

gällande mat som levereras vid matdistribution,

Vård och Omsorg,

Lindesbergs kommun

Socialnämnden

Strategi

Plan/program

›› Riktlinje

Regler och instruktioner

(18)

Fastställt av:

Datum: 2014-xx-xx

För revidering ansvarar: Nutritionsansvarig dietist

För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Nutritionsansvarig dietist Dokumentet gäller för: Lindesbergs kommun

Dokumentet gäller till och med: 2017-12-31

(19)

1 INLEDNING ... 4

2 MAT ... 4

2.1 MATSEDELSPLANERING ... 4

2.2 MÅLTIDERNAS SAMMANSÄTTNING ... 4

2.3 UTBUD AV MATRÄTTER ... 5

2.4 SPECIALKOST OCH KONSISTENSANPASSAD KOST ... 5

2.5 SENSORISKA ASPEKTER ... 5

3 FÖRPACKNING ... 5

4 BESTÄLLNINGSRUTINER ... 5

5 TRANSPORT/FÖRVARING ... 6

5.1LEVERANSFREKVENS ... 6

6 INFLYTANDE OCH SAMVERKAN ... 6

7 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING ... 6

(20)

1 Inledning

Åldrandet gör att risken för sjukdom och undernäring ökar. Detta i sig ställer höga krav på att den mat som levereras vid matdistribution håller hög kvalitet och säkerhet. Därför är det självklart att den mat som serveras inom Vård och Omsorg ska vara säker men även tillfredsställa smak, energi- och näringsbehov samt vara tilltalande till utseendet.

2 Mat

Portionsförpackad mat ska erbjudas för årets alla dagar. Matlådorna ska innehålla en komplett huvudrätt med grönsaker och tillbehör, exkl. måltidsdryck och bröd. Det ska finnas

valmöjlighet mellan varm och kyld mat dagligen.

Livsmedel, där det av märkningen framgår att de innehåller genmodifierade organismer (GMO), ska ej användas.

2.1 Matsedelsplanering

Matsedeln ska planeras så att den överensstämmer med nedanstående krav på innehåll av energi och näringsämnen. Maträtterna ska komponeras utifrån god kännedom om

kundkategorins matvanor och preferenser samt baseras på svensk husmanskost och anpassas till årstid, helg och högtid. En individuell kost som inte stämmer överens med grundkost eller specialkost kan i vissa fall behövas, exempelvis vid allergi, palliativ vård eller av religiösa, kulturella eller etiska skäl. Sådan kost ska kunna erbjudas i så stor utsträckning som möjligt efter diskussion med respektive hemtjänstgrupp och tillagningskök.

2.2 Måltidernas sammansättning

Maträtterna ska vara vällagade och erbjuda variation varje vecka utifrån olika

huvudkomponenter, t.ex. kött eller färs, fisk, fågel, korv och ägg. Även baljväxter och inälvsmat bör finnas med vid något tillfälle.

Maten som levereras ska vara näringsberäknade och följa nationella rekommendationer, vägledningar och riktlinjer med undantag för grundkost där fördelning av energigivande näringsämnen ska följa intern kravspecifikation, se tabell 1.

Matlådan ska innehålla 25 % av dagsbehovet (motsvarande 9 MJ) av energi. Rekommenderad näringssammansättning vad gäller energi får variera något mellan olika maträtter.

Måltid Protein Kolhydrater Fett

Lunch, alternativ 1

Minst 25 g per maträtt samt minst18 E% i genomsnitt per vecka

40-50 E%

i genomsnitt per vecka

35-40 E%

i genomsnitt per vecka

Lunch, alternativ 2

Minst 15 g per maträtt samt minst18 E% i genomsnitt per vecka

40-50 E%

i genomsnitt per vecka

35-40 E%

i genomsnitt per vecka

Tabell 1. Fördelning av energigivande näringsämnen i grundkost

Leverantören ska på begäran av beställaren kunna redovisa näringsberäkningar och recept för samtliga maträtter.

(21)

Dessert ska serveras på lördagar, söndagar samt på helgdagar. Dessert ska serveras när soppa är huvudrätt.

2.3 Utbud av maträtter

Vad gäller varm mat ska grundkost erbjudas i minst två alternativ per dag, måndag till söndag.

Vad gäller kyld mat ska grundkost erbjudas i minst 14 alternativ per vecka eller två alternativ per dag. Valmöjlighet bör även erbjudas för specialkost och konsistensanpassad kost.

Vegetariskt alternativ ska erbjudas dagligen. Maträtterna ska komplettera varandra så att de som av kulturella, religiösa, etiska eller andra skäl inte kan äta det ena alternativet har möjlighet att välja det andra.

Leverantören ska även vid behov kunna leverera specialkost och konsistensanpassad kost till den som på grund av sjukdom, funktionshinder eller allergi inte kan äta vanlig husmanskost.

Det ska finnas möjlighet att välja bikomponent (kolhydrat- samt grönsaksdel) där så är tillämpbart. Vad gäller kolhydratdelen ska det finnas möjlighet att välja mellan kokt potatis, potatismos och ris. Vad gäller grönsaksdelen ska det finnas möjlighet att välja icke

gasbildande grönsaker. Det ska finnas möjlighet att få en större mängd sås än standardportion och det ska även finnas möjlighet att få sås till maträtter där det enligt matsedel ej ingår sås.

2.4 Specialkost och konsistensanpassad kost

Vad gäller utbud av specialkost och konsistenser ska Socialstyrelsens Näring för god vård och omsorg – en vägledning för att förebygga och behandla undernäring följas.

2.5 Sensoriska aspekter

Det sensoriska intrycket av maten är viktigt för aptiten och förmågan att äta. Matens färg, form och doft bör beaktas i lika stor omfattning som smak.

Maten ska se aptitlig ut i förpackningen. Detta innebär exempelvis att tillbehör ska vara förpackade på ett sådant sätt att dessa inte missfärgar eller på annat sätt blandar sig med övriga komponenter, vilket kan ge oönskad blandning av smak och färg.

3 Förpackning

Maträtterna ska vara förpackade i tätslutande formar som går att värma både i mikrovågsugn och i hushållsugn. Formen ska ha genomsynligt/transparent lock och vara lätt att öppna.

Föreskrivna märkningsuppgifter ska efterföljas. Informationen på förpackningen ska vara tydlig och lätt att läsa för kundkategorin. Vad gäller kyld mat ska det tydligt framgå vilka komponenter som värms och vilka som serveras kalla.

Förpackningen ska vara godkänd för livsmedel samt återvinningsbar (alternativt tillverkad av brännbara miljögodkända material).

4 Beställningsrutiner

Rutiner för beställning/avbeställning av mat ska utvecklas i samverkan med leverantören. De ska, inom rimliga ramar, kunna anpassas till verksamheten för att möjliggöra en smidig hantering för såväl brukare som hemtjänstpersonal.

(22)

Beställning av mat ska ske så nära leveransdagen som möjligt.

Tilläggsbeställning/avbeställning ska kunna göras fram till dagen innan leverans. Om leverans sker mer sällan än dagligen ska det även finnas möjlighet att beställa varm och kyld mat mellan leveransdagarna i de fall det tillkommer nya kunder hos beställaren.

På beställningssedel/matsedel ska det framkomma att alternativ 1 har ett högre innehåll av protein jämfört med alternativ 2.

Beställningssedel/matsedel ska vara tydlig och lätt att läsa för kundkategorin.

5 Transport/förvaring

Maten ska förvaras och transporteras i enlighet med gällande lagstiftning och rekommendationer.

Leverantören ska garantera en hållbarhet på kyld portionsmat om minst två dagar från tänkt konsumtionsdag.

Leverantören ska i skriftlig form informera brukarna om hur kyld portionsmat ska värmas för bästa resultat.

5.1 Leveransfrekvens

Leverans av varm mat sker dagligen mellan kl. 11.00 – 13.00, om inget annat avtalas.

Leverans av kyld mat sker dagligen mellan kl. 11.00 – 14.00, alternativ en till tre gånger per vecka och då på överenskommen tid, om inget annat avtalas.

6 Inflytande och samverkan

Samverkan ska ske enligt riktlinjerna för mat- och måltidsverksamheten inom Vård och Omsorg i Lindesbergs kommun, se aktuella riktlinjer på LinNet.

De enskilda personerna ska ges möjlighet att lämna synpunkter på och önskemål om matsedelns innehåll.

7 Uppföljning och utvärdering

Beställaren ska ha rätt att ta del av allt material hos utföraren som av beställaren bedöms vara relevant för uppföljning av tjänsten. Leverantören ska aktivt medverka i och underlätta beställarens uppföljningsarbete.

Leverantören ska ha regelbundna avstämningsmöten med beställaren för löpande uppföljning och dialog.

Leverantören ska arbeta med uppföljning och kontroll av tjänsten. Leverantören ska föra statistik över antalet avropade tjänster. Statistiken inlämnas månadsvis till beställaren.

Berörda parter ska beakta och ta hänsyn till resultat från regelbundet genomförda utvärderingar och utifrån analys av dessa ska utvecklingsarbete initieras och drivas.

(23)

7

(24)
(25)

TJÄNSTESKRIVELSE

2014-11-23 Dnr

Socialförvaltningen Jessica Öhlund 0581-810 84

Jessica.ohlund@lindesberg.se Socialnämnden

Skogsenhetens organisatoriska tillhörighet

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

• Att Skogsenheten från och med 1 januari 2015 organisatoriskt tillhör Arbetsmarknadsenheten under förvaltningsområdet Tillväxt.

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen, avdelningen för Funktionsstöd har fått i uppdrag att se över den organisatoriska tillhörigheten för kommunens skogsenhet.

I dag finns skogsenheten organiserat under Socialförvaltningen.

Gruppen utgår från Stafettgatan.

Syftet med skogsenheten är att genom anställning sysselsätta personer som har svårt att klara sysselsättning på öppna arbetsmarknaden. De flesta har tidsbegränsade anställningar, lönebidrag, trygghetsanställningar.

Gruppen består av en arbetsledare och fyra skogsarbetare.

Arbetsledaren för Skogsgruppen sköter tillsammans med enhetschefen det administrativa arbetet med anställningar, förhandlingar om

lönebidrag, redovisningar, rehabiliteringsärenden, arbetsmiljöansvar, faktureringar och budgetuppföljningar.

Uppdraget för Skogsenheten är bland annat att sköta FALAB´s skog.

Utifrån upprättad skogsbruksplan blir det blir röjt, hugget och

avverkat. Stora averkningar utförs av externa aktörer. Samarbete sker med BKT, gata/park och VA och BMB. Utförs arbete åt BKT eller BMB faktureras dessa.

Det operativa ansvaret för skogsenhetens sysslor sköts av FALAB – Stefan Eriksson.

Lindesbergsbostäder faktureras idag för samtliga kostnader halvårsvis.

Beslut 2014 som innebär att enhetschefstjänsten ska fakturera Libo med 13280 kr/år på grund av all adminstrativ tid som utförs.

8

(26)

Skogsenheten tillhandhar två fordon som ägs av FALAB.

Bränslet betalas av Lindesbergs kommun och faktureras tillsammans med övriga material och kostnader. Om intäckter kommer ifrån BKT och BMB så minskar FALABs kostnader.

Ärendets beredning

Socialförvaltningen, avdelningschef för funktionsstöd, enhetschef inom arbetsmarknadsenheten samt enhetschef daglig verksamhet Ethel Andersson tillsammans med arbetsledare utreder. Planering kommer att ske under november och december månad.

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet

Att organisera skogsenheten under AME möjliggör flödet mellan olika arbetsmarknadsåtgärder.

Jessica Öhlund Ethel Andersson

Avdelningschef Enhetschef

Meddelas för åtgärd:

Avdelningschef Funktionsstöd Enhetschef Arbetsmarknadsenheten Arbetsledare Skogsenheten

För kännedom:

Socialchef

(27)

9

(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)

10

(38)
(39)
(40)
(41)

12

(42)
(43)
(44)
(45)
(46)

TJÄNSTESKRIVELSE 2014-10-20

Socialörvaltning Malin Spiik 0581-812 90

malin.spiik@lindesberg.se Till:

Socialnämnden

Ändringar i tertialstatistik och uppföljningar från 2015

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

• Anta de förändringar som föreslås

Ärendebeskrivning

Idag lämnar avdelningarna inom Socialförvaltningen in diverse olika uppgifter till Socialnämnden med tertialstatistik. Uppgifterna är många och genom att ta bort vissa uppgifter underlättar vi för Socialnämnden att se de uppgifter som är av stort värde. Exempel på detta är att vård och omsorg samt funktionsstöd redovisar antalet boendeplatser. Dessa

platser är statiska och tillför därför inte socialnämnden mycket information.

Genom att istället fokusera på de uppgifter som dels förändras mycket och dels kan påverka budget i stort tydliggörs dessa områden.

Även vissa förändringar i periodicitet kommer att ske. Vissa uppgifter behöver inte redovisas lika ofta som andra utan redovisas en gång per år eller vid delårsbokslut.

Exempel på detta är KKiK (Kommunens kvalitet i korthet) där avdelningarna besvarar frågor en gång/år.

Ärendets beredning

Varje avdelning har sett över vilka uppgifter som är relevanta och som tillför socialnämnden väsentlig information.

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet

Socialförvaltningen behöver arbeta systematiskt och effektivt. En del i detta är att ta vara på de uppgifter som flera efterfrågar och samordna redovisningar. När varje avdelning nu har tittat på vilka uppgifter som lämnas kan vi på ett mer effektivt sätt leverera samma uppgifter till flera.

13

(47)

Konsekvenser

Socialnämnden kommer i och med detta att delvis få mindre information kvartalsvis, men den information som kommer att redovisas kommer att vara mer relevant.

I och med förändringen kommer även socialförvaltningen att få ta större del av exempelvis KKiK och då välja om man vill lägga fokus på några av dessa värden inför kommande års verksamhetsplanering.

Madde Gustavsson Malin Spiik

Socialchef Utvecklingsstrateg

Bilagor:

Förslag på ny tertialstatistik

(48)

ÅRSREDOVISNINGAR Redovisning

Antal aktuella genomförandeplaner FS/VoO Totalt antal personer/kvinnor/män Antal aktuella vårdplaner/rehabplaner

Palliativa registret Senior Alert BPSD registret

Kvartalsredovisning

VÅRD OCH OMSORG AVD FÖR FUNKTIONSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJ

Personer, totalt Ärenden enligt LSS Försörjningsstöd, hushåll orsakskodning

Personer i ordinärt boende Personlig assistans, totalt Arbetar

Hemtjänst - kommunalt utförande, LSS Arbetslös

Trygghetslarm # - externt utförande, LSS Sjuk- eller aktivitetsersättning

Mattjänst - kommunalt utförande, SFB Sjuk/akt ersättning - otillräcklig ersättning

Dagverksamhet ( demens) - externt utförande, SFB Sjuk/akt ersättning - väntar på ersättning

Dagverksamhet (rehabilitering) Kontaktperson Arbetshinder - sociala skäl

Korttidsvistelse, externa platser Föräldraledig

Utskrivningsklara med betalningsansvar Kortidvistelse externa köp SFI - språkhinder (avslutat introduktionsperioden) Institution barn/unga externa köp Övrigt/annat försörjningsstödshinder

Träffpunkterna - besökande Bostad med särskild service - Extern Studerande

Storå/Grönboda Daglig verksamhet totalt Vuxenstuderande

Lindesberg/Linden Daglig verksamhet internt Ungdomsstuderande t o m 20

Frövi Tallen Daglig verksamhet externa köp

Fellingsbro/Ekgården Ansökningar/enhet

Totalt antal besökande Kortidsvistelse sålda platser totalt Alkohol- och narkotikagruppen

Barn- och unga Försörjningsstöd Aktuell väntelista LSS

Boende Anmälningar/enhet

Alkohol- och narkotikagruppen

(49)

Lindesbergs kommun

MEDDELANDEN (händelser) Socialnämnden 2014-11-20 Socialkontoret

Riktning Hid Besl.inst

Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare

In 2014.1236 SN

*** Sekretess *** 2014-11-20

Förvaltningsrätten - målnr 3468- 14 - dom 141014 - Särskilt bidrag enligt LMA*

In 2014.1237 SN

*** Sekretess *** 2014-11-20

Förvaltningsrätten - målnr 3135- 14 - dom 141016 - Beredande vård enligt LVU

2014.1239 SN

2014-11-20 In

Socialstyrelsen - SOSFS 2014.15 Föreskrifter och råd -

Dokumentation i verksamhet som bedrivs med sötd av SoL, LVU, LVM och LSS

2014.1251 SN

2014-11-20 In

Socialstyrelsen - SOSFS 2014:8 - Ändring i allmänna råden

(SOSFS 2008.8) om

socialnämndens handläggning av ärenden om adoption)

In 2014.1252 SN

*** Sekretess *** 2014-11-20

Förvaltningsrätten - målnr 2851- 14 - dom 141017 - Bistånd enligt 4 kap SoL

In 2014.1253 SN

*** Sekretess *** 2014-11-20

Förvaltningsrätten - målnr 3158- 14 - dom 141020 - Ekonomiskt bistånd enligt SoL

Sida 1 (6)

15&16

(50)

Lindesbergs kommun

MEDDELANDEN (händelser) Socialnämnden 2014-11-20 Socialkontoret

Riktning Hid Besl.inst

Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare

2014.1284 SN

2014-11-20 In

IVO - dnr 8.2-82/2014-23 - beslut 141022 - Klagomål om

handläggning av

barnavårdsärende i Lindesberg

2014.1285 SN

2014-11-20 In

Anmälan Lex Sarah, enligt 14 kap 3-7 §§ SoL eller 24 a-g § LSS - 141020 - Ågården

In 2014.1287 SN

*** Sekretess *** 2014-11-20

Förvaltningstätten - målnr 2851- 14 - dom 141017 - Bistånd enligt 4 kap SoL

In 2014.1288 SN

*** Sekretess *** 2014-11-20

Förvaltningsrätten - målnr 3158- 14 - dom 141020 - Ekonomiskt bistånd enligt SoL

2014.1292 SN

2014-11-20 In

IVO - Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Hanteringen av anmälningar och genomförande av utredningar

Sida 2 (6)

(51)

Lindesbergs kommun

MEDDELANDEN (händelser) Socialnämnden 2014-11-20 Socialkontoret

Riktning Hid Besl.inst

Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare

2014.1293 SN

2014-11-20 In

Socialstyrelsen Vad tycker de äldre

om äldreomsorgen?

En rikstäckande undersökning av äldres

uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och

äldreboenden 2014

2014.1294 SN

2014-11-20 In

Kös protokoll 141017

In 2014.1297 SN

*** Sekretess *** 2014-11-20

Förvaltningsrätten - målnr 4054- 14 - beslut 141023 - Omedelbart omhändertagande enligt LVU

2014.1298 SN

2014-11-20 In

IVO - dnr 8.2-15662/2014-28 - beslut 141021 - Klagomål om handläggning av

barnavårdsärende vid socialtjänsten i Lindesberg

In 2014.1299 SN

Klagomål ang parkering vid Källängsvägen, Vedevåg

Beröm, förslag, Klagomål,

synpunkter till Socialförvaltningen år 2014

2014/12 SOC 2014-11-20 Sida 3 (6)

(52)

Lindesbergs kommun

MEDDELANDEN (händelser) Socialnämnden 2014-11-20 Socialkontoret

Riktning Hid Besl.inst

Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare

2014.1302 SN

2014-11-20 In

IVO - dnr 8.2-20779/2014-5 - beslut 141027 - Klagomål om handläggning barnavårdsärende i Lindesberg

2014.1419 SN

2014-11-20 In

SKL cirkulär Cirkulär 14:39 - Budgetproposition för år 2015

2014.1420 SN

Internkontrollplan år 2015 2014/153 SOC 2014-11-20 In

Ks § 183 - Internkontrollplaner år 2015 - dnr 2014/405 - 141028

In 2014.1422 SN

*** Sekretess *** 2014-11-20

Förvaltningsrätten - dom 141029 - målnr 3434-14 - Ekonomiskt bistånd

In 2014.1496 SN

*** Sekretess *** Beröm, förslag, Klagomål,

synpunkter till Socialförvaltningen år 2014

2014/12 SOC 2014-11-20

Tallen Frövi - Klagomål ang mat - 141104

2014.1497 SN

In

Beröm, förslag, Klagomål,

synpunkter till Socialförvaltningen år 2014

2014/12 SOC 2014-11-20 klagomål mat - norr - 141104

Sida 4 (6)

(53)

Lindesbergs kommun

MEDDELANDEN (händelser) Socialnämnden 2014-11-20 Socialkontoret

Riktning Hid Besl.inst

Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare

2014.1498 SN

Anmälan enligt Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 §§ SoL eller 24 a-g § LSS - 140424 - Björkstugan

2014/97 SOC 2014-11-20 In

IVO - dnr 8.1.2-14372/2014-5 - Anmälan enligt Lex Sara inom verksamhetsområdet

funktionsnedsättning LSS vid Björkstugans korttidsboende, Lindesberg

In 2014.1499 SN

*** Sekretess *** 2014-11-20

Förvaltningsrätten - målnr 3407- 14 - dom 141029 - Ekonomiskt bistånd

In 2014.1500 SN

*** Sekretess *** 2014-11-20

Förvaltningsrätten - målnr 4205- 14 - beslut 141031 - Omedelbart om händertagande enligt LVU

2014.1503 SN

2014-11-20 In

uttalande som gjordes vid Synskadades Riksförbunds kongress 24-26 - Förbättra möjligheterna på

arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

In 2014.1505 SN

*** Sekretess *** 2014-11-20

Förvaltningsrätten - målnr 3143- 14 - dom 141103 - Ekonomiskt bistånd

In 2014.1506 SN

*** Sekretess *** 2014-11-20

Förvaltningsrätten - målnr 2273- 14, 2441-14 - dom 141103 - Ekonomiskt bistånd

Sida 5 (6)

(54)

Lindesbergs kommun

MEDDELANDEN (händelser) Socialnämnden 2014-11-20 Socialkontoret

Riktning Hid Besl.inst

Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat

Notering Handläggare

In 2014.1507 SN

*** Sekretess *** 2014-11-20

Förvaltningsrätten - målnr 3318- 14 - dom 141104 - Ekonomiskt bistånd enligt SoL

2014.1508 SN

2014-11-20 In

Nerikes brandkår - dnr 160-2014- 01091-1- 141105 - Tillsyn enligt LAg om skydd mot olyckor - Nya Ågården

2014.1522 SN

Medborgarförslag ang halkskydd till +65 år - dnr 2014/392

2014/185 SOC 2014-11-20 In

Medborgarförslag ang halkskydd till +65 år - dnr 2014/392, Barbro Gustavsson

2014.1523 SN

Inrapportering Ej verkställda beslut kvartal 2 år 2014

2014/121 SOC 2014-11-20 In

Kf § 160 - 141028 - 2014/279 - Ej verkställda beslut 2014 kv 1/2014 och kv 2/2014

Sida 6 (6)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :
Outline : L EVERANSFREKVENS