• No results found

Grundavgift Inkl moms Exkl moms

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Grundavgift Inkl moms Exkl moms"

Copied!
7
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Avfallsstaxa 2022

för avfallshantering i Ovanåkers kommun

Denna avfallstaxa gäller från och med 2022-01-01 och är antagen av kommunfullmäktige 2021-12-13 §108 med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Avfallstaxan omfattar avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, förutom tjänster för slam som anges i separat taxa för slam.

Avgifter är angivna inklusive och exklusive moms för privatpersoner och exklusive moms för verksamheter och flerfamiljshus.

Kärl- och grovavfall

Grundavgift Inkl moms Exkl moms

En- och tvåbostadshus 850,00 680,00 kr/år

Fritidshus 461,00 368,80 kr/år

Lägenhet i flerbostadshus 349,00 279,20 kr/år

Verksamhet 349,00 279,20 kr/år

Hämtningsavgift en- och tvåbostadshus

Grundavgift tillkommer.

Abonnemang Källsortering

I abonnemanget ingår ett 140 liters kärl för matavfall oberoende av kärlstorlek för restavfall.

Hämtning varannan vecka. Kärlet placeras max 1,8 meter från körbanans kant.

Inkl moms Exkl moms 1 438,00 1 150,40 kr/år 1 802,00 1 441,60 kr/år 2 418,00 1 934,40 kr/år 3 346,00 2 676,80 kr/år 3 443,00 2 754,40 kr/år 1 438,00 1 150,40 kr/år

Abonnemang Varmkompost

Hämtning varannan vecka. Kärlet placeras max 1,8 meter från körbanans kant.

Inkl moms Exkl moms 1 438,00 1 150,40 kr/år 1 802,00 1 441,60 kr/år 2 418,00 1 934,40 kr/år 3 346,00 2 676,80 kr/år 3 443,00 2 754,40 kr/år

Abonnemang med dispens Komposteringstaxa

Hämtning av restavfall sker 4 gånger per år. Kärlet placeras max 1,8 meter från körbanans kant.

Inkl moms Exkl moms

Dispens Kompost-eringstaxa 332,00 265,60 kr/år

Abonnemang Osorterat brännbart

Abonngemang för kärl som innehåller både brännbart restavfall och matavfall. Hämtning varannan vecka.

Kärlet plaxeras max 1,8 meter från körbanans kant.

Inkl moms Exkl moms 2 492,00 1 993,60 kr/år 2 868,00 2 294,40 kr/år 3 892,00 3 113,60 kr/år Avfallstaxan är miljöstyrande för att stimulera ökad återvinning. Matavfall, förpackningar och tidningar ska sorteras ut i särskilda behållare avsedda för dessa avfallsslag enligt förordning om producentansvar för förpackningsmaterial och kommunens föreskrifter om hantering av avfall under kommunens ansvar.

Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande:

Grundavgift – Avgiftens belopp baseras på abonnemangstyp; en- och tvåbostadshus, fritidshus, flerbostadshus eller verksamhet. Avgiften går till kostnader för avfallsplanering, administration och service. För hushållen ingår nyttjande av återvinningscentralen för avlämnande av grovavfall och farligt avfall. Verksamheter har tillgång till återvinningscentraler och betalar vid avlämnande av grovavfall och farligt avfall.

Hämtningsavgift – Avgiften baseras på storlek på avfallsbehållare, abonnemangstyp samt hur ofta den töms. Avgiften går till kostnader för att hämta och behandla avfall från hushåll och verksamheter.

Tilläggsavgift – Exempelvis avgift för extra hämtningar.

Kärl ägs av BORAB.

Fastighet för permanentboende.

Bostadsfastighet där ingen är folkbokförd.

Fastighet med minst tre lägenheter. Avgift per lägenhet

Övriga fastigheter utöver en- och tvåbostadshus, flerbostadshus och fritidshus, där det uppkommer avfall som är jämförligt med avfall från hushåll och som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. Exempel på verksamheter är företag, skolor, föreningar och institutioner. Avgift per anläggning eller hämtadress

Kärl 140 liter för sorterat restavfall

Osorterat brännbart Kärl 140 liter Kärl 240 liter Kärl 370 liter

50 eller 33% av ovan Central uppsamlingsplats

Varmkompost Kärl 140 liter för sorterat restavfall Kärl 240 liter för sorterat restavfall Kärl 370 liter för sorterat restavfall Kärl 500 liter för sorterat restavfall Kärl 750 liter för sorterat restavfall Källsorterat Kärl 140 liter för sorterat restavfall Kärl 240 liter för sorterat restavfall Kärl 370 liter för sorterat restavfall Kärl 500 liter för sorterat restavfall Kärl 750 liter för sorterat restavfall Delat kärl (upp till tre fastighetsinnehavare)

(2)

Hämtning Fritidshus

Gäller 1 maj - 30 september. Grundavgift tillkommer.

Abonnemang Källsortering

I abonnemanget ingår ett 140 liters kärl för matavfall oberoende av kärlstorlek för restavfall Hämtning varannan vecka. Kärlet placeras max 1,8 meter från körbanans kant.

Inkl moms Exkl moms 600,00 480,00 kr/år 772,00 617,60 kr/år 1 001,00 800,80 kr/år 600,00 480,00 kr/år

Abonnemang Varmkompost

Hämtning varannan vecka. Kärlet placeras max 1,8 meter från körbanans kant.

Inkl moms Exkl moms 600,00 480,00 kr/år 772,00 617,60 kr/år 1 001,00 800,80 kr/år

Abonnemang med dispens Komposteringstaxa

Hämtning av restavfall sker 4 gånger per år. Kärlet placeras max 1,8 meter från körbanans kant.

Inkl moms Exkl moms

Dispens Kompost-eringstaxa 338,00 270,40 kr/år

Abonnemang Osorterat brännbart

Abonngemang för kärl som innehåller både brännbart restavfall och matavfall. Hämtning varannan vecka.

Kärlet plaxeras max 1,8 meter från körbanans kant.

Inkl moms Exkl moms 1 107,00 885,60 kr/år 1 280,00 1 024,00 kr/år 1 501,00 1 200,80 kr/år 1 107,00 885,60 kr/år

Tilläggsavgifter en- och tvåbostadshus och fritidshus

Inkl moms Exkl moms Kärlbyte till mindre

storlek 300,00 240,00 kr/byte

Kärlbyte till större storlek 400,00 320,00 kr/byte

Extra säck 95,00 76,00 kr /säck

Tillägg för dragväg 48,00 38,40 kr/tömning

Extratömning 171,00 136,80 kr/tömning

Akut extratömning 486,00 388,80 kr/tömning

Felsorteringsavgift 540,00 432,00 kr/kärl

Hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall från hushåll

Avfallet ska vara utställt vid farbar väg. Hämtningen sker enligt särskilt körschema 12 gånger per år

Grovavfall (skrymmande avfall) från hushåll, möbler etc hämtas efter beställning till kundtjänst. Maxvikt för grovavfall per kolli är 50 kg.

Trädgårdsavfall ska paketeras i säck eller buntas ihop i knippen om max 1,5 meters längd och max 30 kg.

Elektronik, vitvaror etc hämtas efter beställning till kundtjänst.

Inkl moms Exkl moms

Brännbart grovavfall 100,00 80,00 kr/hämtning

Ej brännbart grovavfall 100,00 80,00 kr/hämtning

Trädgårdsavfall 100,00 80,00 kr/hämtning

Elektronik 100,00 80,00 kr/hämtning

Latrin

Inkl moms Exkl moms Kärl inklusive behandling

och hämtning 730,00 584,00 kr/behållare

Källsorterat Kärl 140 l för sorterat restavfall Kärl 240 l för sorterat restavfall Kärl 370 l för sorterat restavfall

Delat kärl (upp till tre fastighetsinnehavare) 50 eller 33% av ovan

Central uppsamlingsplats

Källsorterat Kärl 140 l för sorterat restavfall Kärl 240 l för sorterat restavfall Kärl 370 l för sorterat restavfall

Kärl 140 liter för sorterat restavfall

Osorterat brännbart Kärl 140 liter Kärl 240 liter Kärl 370 liter

Delat kärl (upp till tre fastighetsinnehavare)

Extratömning som sker inom ordinarie tur

Extratömning som sker utom ordinarie tur (sker inom 3 arb.dagar från beställning) Om annat avfall än det som avses enligt abonnemang finns i behållaren

Hämtas efter beställning till kundtjänst Hämtas efter beställning till kundtjänst Hämtas efter beställning till kundtjänst

50 eller 33% av ovan Central uppsamlingsplats

Byte från en större storlek till en mindre storlek Byte från en mindre storlek till en större storlek Inom ordinarie tur

Per kärl och 10 meter

Hämtas efter beställning till kundtjänst

Kärl köps av BORAB. Latrin hämtas vid kärlet för restavfall, efter beställning till kundtjänst.

(3)

Hämtningsavgift Flerbostadshus

Grundavgift tillkommer.

Abonnemang Källsortering

I abonnemanget ingår minst ett 140 liters kärl för matavfall oberoende av kärl- eller containerstorlek för restavfall.

Antal matavfallskärl och förutsättningar för abonnemanget bestäms i samråd med BORAB.

KärlTömning ska ske minst varannan vecka. Priser är exkl. moms.

26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

Kärl 140 l 44,80 44,80 44,80 44,80 kr/tömning

Kärl 240 l 56,10 56,10 56,10 56,10 kr/tömning

Kärl 370 l 67,00 67,00 67,00 67,00 kr/tömning

Kärl 500 l 90,50 90,50 90,50 90,50 kr/tömning

Kärl 750 l 132,70 132,70 132,70 132,70 kr/tömning

26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

Kärl 140 liter 1 164,80 2 329,60 4 659,20 6 988,80 kr/år

Kärl 240 liter 1 458,60 2 917,20 5 834,40 8 751,60 kr/år

Kärl 370 liter 1 742,00 3 484,00 6 968,00 9 640,80 kr/år

Kärl 500 liter 2 353,00 4 706,00 9 412,00 14 118,00 kr/år

Kärl 750 liter 3 450,20 6 900,40 13 800,80 20 701,20 kr/år

Container

Tömning ska ske minst varannan vecka. När Borab eller Borabs entreprenör tillhandahåller container tillkommer avgift för hyra. Priser är exkl. moms.

26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 27 560,00 55 120,00 110 240,00 kr/år 37 310,00 74 620,00 149 240,00 kr/år 42 796,00 85 592,00 171 184,00 kr/år 50 154,00 100 308,00 200 616,00 kr/år

26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år

1 060,00 1 060,00 1 060,00 kr/tömning 1 435,00 1 435,00 1 435,00 kr/tömning 1 646,00 1 646,00 1 646,00 kr/tömning 1 929,00 1 929,00 1 929,00 kr/tömning

Hyra av container

Avgift för hyra gäller för både abonnemang källsorterat och abonnemang osorterat.

Exkl moms 1 843,00

kr/år

2 048,00

kr/år

2 560,00

kr/år

3 276,80

kr/år

Abonnemang Osorterat

Abonnemang för behållare som innehåller både brännbart restavfall och matavfall.

KärlTömning ska ske minst varannan vecka. Priser är exkl. moms.

26 grr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

Kärl 140 liter 68,50 68,50 68,50 68,50 kr/tömning Kärl 240 liter 85,70 85,70 85,70 85,70 kr/tömning Kärl 370 liter 102,80 102,80 102,80 102,80 kr/tömning Kärl 500 liter 140,50 140,50 140,50 140,50 kr/tömning Kärl 750 liter 201,30 201,30 201,30 201,30 kr/tömning

26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

Kärl 140 liter 1 781,00 3 562,00 7 124,00 10 686,00 kr/år

Kärl 240 liter 2 228,20 4 456,40 8 912,80 13 369,20 kr/år

Kärl 370 liter 2 672,80 5 345,60 10 691,20 16 036,80 kr/år

Kärl 500 liter 3 653,00 7 306,00 14 612,00 21 918,00 kr/år

Kärl 750 liter 5 233,80 10 467,60 20 935,20 31 402,80 kr/år

Container

Tömning ska ske minst varannan vecka. När Borab eller Borabs entreprenör tillhandahåller container tillkommer avgift för hyra.

Priser är exkl. moms.

26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 39 936,00 79 872,00 159 744,00 kr/år 49 244,00 98 488,00 196 976,00 kr/år 62 036,00 124 072,00 248 144,00 kr/år 73 658,00 147 316,00 294 632,00 kr/år

26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år Källsorterat

Källsorterat

Hämtningsavgift

källsorterat Volym 4 m3

Volym 6 m3 Volym 8 m3 Volym 10 m3

Osorterat brännbart

Osorterat brännbart

Hämtningsavgift osorterat

brännbart avfall Volym 4 m3

Volym 6 m3 Volym 8 m3 Volym 10 m3 Hämtningsavgift

källsorterat Volym 4 m3

Volym 6 m3 Volym 8 m3 Volym 10 m3

Containerhyra Volym 4 m3

Volym 6 m3 Volym 8 m3 Volym 10 m3

(4)

Tilläggsavgifter flerbostadshus och verksamheter

Exkl moms

Extra säck 76,00 kr/säck

Akut extratömning 388,80 kr/tillfälle

Tillägg för dragväg 15,20 kr/tömning

Felsorteringsavgift 432,00 kr/kärl

Felsorteringsavgift

container 1320,00 kr/container

Extratömning som sker utom ordinarie tur (sker inom 3 arb.dagar från beställning) Tillägg för dragväg mer än 20 m. Kostnad per kärl och tömning

Om annat avfall än det som avses enligt abonnemang finns i behållaren Om annat avfall än det som avses enligt abonnemang finns i behållaren Hämtas inom ordinarie tur

(5)

Hämtningsavgift Verksamheter

Grundavgift tillkommer.

Abonnemang Källsortering

Tömning ska ske minst varannan vecka. Kärl ägs av fastighetsinnehavaren. Priser är exkl. moms.

Kärl

26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

Matavfall Kärl 140 liter 16,90 16,90 16,90 16,90 kr/tömning 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

Matavfall Kärl 140 liter 439,40 878,80 1 757,60 2 636,40 kr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

Kärl 140 liter 40,00 40,00 40,00 40,00 kr/tömning

Kärl 240 liter 49,90 49,90 49,90 49,90 kr/tömning

Kärl 370 liter 59,80 59,80 59,80 59,80 kr/tömning

Kärl 500 liter 81,70 81,70 81,70 81,70 kr/tömning

Kärl 750 liter 117,00 117,00 117,00 117,00 kr/tömning

Säck 160 liter 99,50 99,50 99,50 99,50 kr/tömning

Säck 240 liter 149,30 149,30 149,30 149,30 kr/tömning

26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

Kärl 140 liter 1 040,00 2 080,00 4 160,00 6 240,00 kr/år

Kärl 240 liter 1 297,40 2 594,80 5 189,60 7 784,40 kr/år

Kärl 370 liter 1 554,80 3 109,60 6 219,20 9 328,80 kr/år

Kärl 500 liter 2 124,20 4 248,40 8 496,80 12 745,20 kr/år

Kärl 750 liter 3 042,00 6 084,00 12 168,00 18 252,00 kr/år

Säck 160 liter 2 587,00 5 174,00 10 348,00 15 522,00 kr/år

Säck 240 liter 3 881,80 7 763,60 15 527,20 23 290,80 kr/år

Container

Tömning ska ske minst varannan vecka. När Borab eller Borabs entreprenör tillhandahåller container tillkommer avgift för hyra. Priser är exkl. moms.

26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 25 012,00 50 024,00 100 048,00 kr/år 34 008,00 68 016,00 136 032,00 kr/år 38 974,00 77 948,00 155 896,00 kr/år 46 124,00 92 248,00 184 496,00 kr/år

26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år

962,00 962,00 962,00 kr/tömning 1 308,00 1 308,00 1 308,00 kr/tömning 1 499,00 1 499,00 1 499,00 kr/tömning 1 774,00 1 774,00 1 774,00 kr/tömning

Hyra av container

Avgift för hyra gäller för både abonnemang källsorterat och abonnemang osorterat.

Exkl moms 1 843,00

kr/år

2 048,00

kr/år

2 560,00

kr/år

3 276,80

kr/år

Abonnemang Osorterat

Abonnemang för behållare som innehåller både brännbart restavfall och matavfall.

Kärl

Tömning ska ske minst varannan vecka. Priser är exkl. moms.

26 grr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

Kärl 140 liter 66,07 66,07 66,07 66,07 kr/tömning Kärl 240 liter 75,96 75,96 75,96 75,96 kr/tömning Kärl 370 liter 93,24 93,24 93,24 93,24 kr/tömning Kärl 500 liter 126,00 126,00 126,00 126,00 kr/tömning Kärl 750 liter 177,52 177,52 177,52 177,52 kr/tömning

26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år

Kärl 140 liter 1 717,70 3 435,41 6 870,82 10 306,23 kr/år

Kärl 240 liter 1 975,06 3 950,12 7 900,24 11 850,37 kr/år

Kärl 370 liter 2 424,30 4 848,60 9 697,20 14 545,80 kr/år

Kärl 500 liter 3 276,08 6 552,16 13 104,33 19 656,49 kr/år

Kärl 750 liter 4 615,47 9 230,95 18 461,90 27 692,85 kr/år

Sorterat brännbart avfall

Sorterat brännbart avfall

Containerhyra Volym 4 m3

Volym 6 m3 Volym 8 m3 Volym 10 m3

Osorterat brännbart Hämtningsavgift

källsorterat Volym 4 m3

Volym 6 m3 Volym 8 m3 Volym 10 m3

Hämtningsavgift

källsorterat Volym 4 m3

Volym 6 m3 Volym 8 m3 Volym 10 m3

Osorterat brännbart

(6)

Container

Tömning ska ske minst varannan vecka. När Borab eller Borabs entreprenör tillhandahåller container tillkommer avgift för hyra.

Priser är exkl. moms.

26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 38 012,00 76 024,00 152 048,00 kr/år 46 878,00 93 756,00 187 512,00 kr/år 59 046,00 118 092,00 236 184,00 kr/år 70 122,00 140 244,00 280 488,00 kr/år

26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år

1 462,00 1 462,00 1 462,00 kr/tömning 1 803,00 1 803,00 1 803,00 kr/tömning 2 271,00 2 271,00 2 271,00 kr/tömning 2 697,00 2 697,00 2 697,00 kr/tömning

Tilläggsavgifter flerbostadshus och verksamheter

Exkl moms

Extra säck 76,00 kr/säck

Akut extratömning 388,80 kr/tillfälle

Tillägg för dragväg 15,20 kr/tömning

Felsorteringsavgift 432,00 kr/kärl

Felsorteringsavgift

container 1 320,00 kr/container

Hämtningsavgift osorterat

brännbart avfall Volym 4 m3

Volym 6 m3 Volym 8 m3 Volym 10 m3

Hämtas inom ordinarie tur Hämtningsavgift osorterat

brännbart avfall Volym 4 m3

Volym 6 m3 Volym 8 m3 Volym 10 m3

Extratömning som sker utom ordinarie tur (sker inom 3 arb.dagar från beställning) Tillägg för dragväg mer än 20 m. Kostnad per kärl och tömning

Om annat avfall än det som avses enligt abonnemang finns i behållaren Om annat avfall än det som avses enligt abonnemang finns i behållaren

(7)

Allmänna bestämmelser

Övriga tjänster

Betalning

Förändringar i abonnemang

Ändring av taxor och avgifter

Avgiftsskyldighet gäller för samtliga fastighetsägare och de som enligt fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare. Betalningsmottagare är BORAB.

Fastighetsägaren är skyldig att uppge rätt uppgifter för debitering. Vid påträffande av fel uppgifter debiteras fastighetsägaren 3 år tillbaka i tiden enligt preskriptionslagen.

Betalas debiterat belopp inte inom föreskriven tid, erläggs dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen från räkningens förfallodag tills dess betalning sker.

Utöver detta tillkommer påminnelse- och inkassoavgifter.

Förändringar av löpande abonnemang ska anmälas till BORAB minst 1 månad i förväg. BORAB äger rätt att förändra abonnemangsform för fastighetsägare gällande matavfallstjänst om inget matavfall finns i matavfallskärlet vid upprepade tillfällen samt om det påträffas annat än matavfall i kärlet avsett för matavfall. Ytterligare information gällande regler för matavfallsinsamling i kommunen finns på www.borab.se.

Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun.

BORABs styrelse äger rätt att högst en gång per år justera avgifterna i taxan baserat på förändring i konsumentprisindex, KPI. Förändringen räknas med juni månad 2021 som basmånad, varvid basmånadens indextal jämförs med indextalet för juni månad innevarande år. Framräknade priser avrundas till hela kronor för avgift inklusive moms. Styrelsen för Borab fattar beslut om de nya avgifterna. Höjningen träder i kraft 1 januari efterföljande år.

Avfallshanteringen i kommunen regleras i Miljöbalken, Avfallsförordningen och i Föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar för Ovanåkers kommun.

I de fall BORAB utför tjänster som ej finns upptagen i taxan, betalas avgift som BORAB fastställer.

References

Related documents

Tydligt är att det finns mycket att göra för dessa patienter, både när det gäller att stötta dem i att göra livsavgö- rande förändringar för att förbättra sin prognos och

Om lutning inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20 för att belastningen ska vara acceptabel och får inte överstiga 1:12.. Transportband

Tömningsavgift för kärl med osorterat hushållsavfall, sorterat restavfall samt matavfall från hushåll i en- och tvåbostadshus och hushåll med gemensam hämtning för 2-3

Tänk på att kärlet inte får fyllas mer än att locket kan stängas och det får inte vara alltför tungt för den som hämtar avfallet.. Vad kan lämnas

Grovavfall och trädgårdsavfall får inte lämnas i kärlet och absolut inte farligt avfall eller elavfall.. Det får inte vara något löst avfall

Tömningsavgift för kärl med osorterat hushållsavfall, sorterat restavfall samt matavfall från hushåll i en- och tvåbostadshus, fritidshus och hushåll med gemensam hämtning för

Vatten ingår i hyran för student- bostäder, men i många andra boendeformer såväl hyresrätter som bostadsrätter och villa, beta- lar man för sin egen förbrukning av vatten..

ägnade jag mig huvudsakligen åt sådana frågor. Läkemedel i avloppsvatten har visat sig vara en komplicerad fråga. Vi tycks skapa mer resistens i reningsverken än på sjukhusen.