Konsumentvaror & -tjänster

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

3 003 1 mån (%) 21,7

Nettoskuld (MSEK)* 706 3 mån (%) 23,4

Enterprise Value (MSEK)* 3 710 12 mån (%) 190,0

Soliditet (%) 52,5 YTD (%) 29,9

Antal aktier f. utsp. (m)** 17,3 52-V Högst 202,0 Antal aktier e. utsp. (m)** 17,3 52-V Lägst 56,8

Free Float (%) 67,1 Kortnamn CHER B

* Estimat inkl. obligationsfinansiering, ** Per september 2016

2014A 2015A 2016E 2017E

Omsättning (MSEK) 334,5 527,2 786,5 2 115,5

EBITDA (MSEK) -12,5 38,3 92,0 380,8

EBIT (MSEK) -27,5 15,6 57,0 291,6

EBT (MSEK) -37,4 0,0 51,4 199,2

EPS (just. SEK) -2,45 -6,4 3,22 7,73

DPS (SEK) 0,00 0,0 0,00 0,00

Omsättningstillväxt (%) 25,6 6,8 49,2 169,0

EPS tillväxt (%) nmf 0,0 nmf 172,3

EBIT-marginal (%) -6,6 -7,8 8,3 13,8

2014A 2015A 2016E 2017E

P/E (x) neg. neg. 61,3 22,5

P/BV (x) 4,9 11,9 2,9 2,5

EV/Omsättning (x) 1,2 3,5 4,7 1,8

EV/EBITDA (x) s neg. 45,5 37,1 9,7

EV/EBIT (x) neg. 103,0 57,1 12,7

Direktavkastning (%) 0,0 0,0 0,0 0,0

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE* KAPITAL

Morten Klein 20,2% 16,3%

Fam Hamberg 5,4% 14,7%

Fam Kling 4,7% 14,3%

Fam Lundström m bolag 2,6% 5,7%

* Källa Bolaget

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Aktietorget Konsumentvaror & -tjänster

Marknadsvärde (MSEK)

RÖSTER Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

• Heltäckande inom spel

• Stark förvärvsdriven tillväxt

• Estimat inkluderar ComeOn

Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelbolag grundat 1963 som verkar inom nätspel, spelutveckling och restaurangcasino. Drygt 80% av Cherrys intäkter genereras online och fokus är på Skandinavien och tysktalande marknader. Cherry med dotterbolag har licenser från Malta, Storbritannien, Curacao, Rumänien, Gibraltar och den tyska delstaten Heltäckande inom spel. Cherry är ett av Sveriges äldsta spelbolag, grundat 1963. Genom affärsområdet Nätspel (ca 70%

av intäkterna R12) erbjuder Cherry som operatör både casino- och sportspel via en rad varumärken. Licenser innehas på Malta, Curacao, den tyska delstaten Schleswig-Holstein och Cherry har ansökt om licens i U.K.. Fokus är Skandinavien och den tysktalande marknaden. Inom nätspel bedrivs även affiliateverksamhet. Dotterbolaget (85% ägarandel) Yggdrasil Gaming växer snabbt (7 % av intäkterna R12) och har avtal med flertalet operatörer. Yggdrasil har licenser på Malta, U.K., Rumänien och Gibraltar. Inom Restaurangcasino driver Cherry spel på krogar och restauranger i Sverige, med en marknadsandel om 68%. Cherry kommer att byta lista till Nasdaq Mid Cap med ambitionen att vara noterade 2016.

Stark förvärvsdriven tillväxt. Cherry har en lång historik av strukturaffärer och under 2016 förvärvades 49% av operatören ComeOn, som fokuserar på Norden. Resultatkonsolidering skedde i mitten av Q3. Köpeskillingen för de första 49% var 80 MEUR, med option att förvärva resterande 51% - vilken kan påkallas under Q4 2016. Om affären ej genomförs skulle Cherry göra en förlust på 40 MEUR, varför vi utgår från att Cherry tar in hela ComeOn per 1/1 2017. Cherry har emitterat en obligation om 50 MEUR (med ram om totalt 200 MEUR) vilken använts som delfinansiering av förvärvet. Total köpeskilling sker till 10 ggr ComeOns faktiska EBIT 2016 och är alltså ej klar än, och kan maximalt uppgå till 280 MEUR. Per Q2-rapporten 2016 väntar sig ComeOn en omsättning om 930-1130 MSEK med 180-220 MSEK i EBIT 2016.

Estimat inkluderar ComeOn. Våra estimat baseras på att ComeOns EBIT uppgår till 21 MEUR 2016 och köpeskillingen således 210 MEUR. Vi utgår från att hälften finansieras med lån och hälften med nya aktier i Cherry. Skuldsättningen ökar således med en dryg mdr SEK på våra estimat - samtidigt som vi räknar med att gruppen omsätter runt 2,1 mdr SEK med nära 14% EBIT- marginal 2017. Detta ger en intäkts- resp. EBIT-tillväxt om 170%

och 250%. För Q3 och Q4 2016 konsoliderar vi Cherrys resultatandel, varför vinstutvecklingen året ut bör bli god. Vi räknar med vissa förvärvskostnader för Q3.

BOLAGSBESKRIVNING

30 50 70 90 110 130 150 170 190

2015-10-02 2015-12-11 2016-02-26 2016-05-11 2016-07-22 2016-09-30 CHER B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16A 3Q16E 4Q16E 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Nettoomsättning 95,3 106,7 154,1 171,1 177,3 191,7 203,5 214,0 266 335 527 787 2 115 2 370

Rörelsens kostnader -99,8 -107,1 -136,8 -149,1 -151,6 -176,9 -185,0 -189,0 -290 -358 -493 -703 -1 735 -1 944

Övrigt/ EO 0,0 0,0 -2,4 0,0 0,0 0,0 -5,0 -3,0 0 -5 -2 -8 0 0

Just. EBITDA -4,5 -0,4 19,7 23,5 25,7 14,8 23,5 28,0 -24 -13 38 92 381 427

Avskrivningar -4,4 -4,8 -6,4 -7,1 -8,2 -8,8 -9,0 -9,0 -10 -15 -23 -35 -89 -87

Just. EBIT -8,9 -5,2 13,3 16,4 17,5 6,0 14,5 19,0 -34 -28 16 57 292 340

Finansnetto -2,7 -1,2 2,8 -5,3 1,8 4,5 -3,2 -8,7 2 -5 -6 -6 -92 -83

EBT -11,6 -6,4 13,7 11,1 19,3 10,5 11,4 10,3 -32 -37 7 51 199 257

Skatt & minoritet -0,4 -0,6 -4,7 -2,1 -7,7 -7,5 5,7 17,2 24 -1 -8 8 -38 -46

Nettoresultat -12,0 -7,0 9,0 9,0 11,6 3,0 17,1 27,5 -8 -38 -1 59 161 211

EPS f. utsp. (SEK) -0,89 -0,52 0,64 0,64 0,81 0,21 0,99 1,32 -0,62 -2,85 -0,07 3,33 7,73 10,10

EPS e. utsp. (SEK) -0,89 -0,52 0,64 0,64 0,81 0,21 0,99 1,32 -0,62 -2,85 -0,07 3,33 7,73 10,10

Omsättningstillväxt Q/Q -4,1% 12,0% 44,4% 11,0% 3,6% 8,1% 6,2% 5,2% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 30,5% 39,3% 80,7% 72,1% 86,0% 79,7% 32,1% 25,1% 15% 26% 58% 49% 169% 12%

Just. EBITDA marginal -4,7% -0,4% 12,8% 13,7% 14,5% 7,7% 11,6% 13,1% -9,0% -3,7% 7,3% 11,7% 18,0% 18,0%

Just. EBIT marginal -9,3% -4,9% 8,6% 9,6% 9,9% 3,1% 7,1% 8,9% -12,7% -8,2% 3,0% 7,2% 13,8% 14,3%

Just. EBT marginal -12,2% -6,0% 8,9% 6,5% 10,9% 5,5% 5,6% 4,8% -12,1% -11,2% 1,3% 6,5% 9,4% 10,8%

MSEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E SEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Kassaflöde från rörelsen -18 -18 31 106 250 298 EPS -0,62 -2,85 -0,07 2,84 7,73 10,10

Förändring rörelsekapital -6 5 -2 -31 -1 -1 Just. EPS -0,62 -2,45 0,10 3,22 7,73 10,10

Kassaflöde löpande verksamheten -24 -13 29 75 250 297 BVPS 13,7 7,0 11,2 60,9 68,7 78,8

Kassaflöde investeringar 177 36 -59 -2023 -32 -36 CEPS -1,9 -1,0 2,1 3,6 12,0 14,2

Fritt kassaflöde 152 23 -30 -1948 218 261 DPS 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Kassaflöde fin. verksamheten -144 -38 -1 2023 -103 -92 ROE -4% -41% -1% 5% 11% 13%

Nettokassaflöde 8 -15 -30 55 115 169 Just. ROE -4% -35% 1% 5% 11% 13%

Soliditet 75% 58% 54% 52% 53% 57%

AKTIESTRUKTUR 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

59 64 179 2 231 2 173 2 122 Antal A-aktier (m) 1,0 Blekholmstorget 30

68 54 24 102 218 386 Antal B-aktier (m)* 16,3 111 64 Stockholm

234 162 289 2 435 2 708 2 864 Totalt antal aktier (m)* 17,3 08-514 969 40

176 94 157 1 271 1 432 1 643 www.cherry.se

-67 -50 -21 924 706 445 * Per september 2016

50 -19 -42 -32 -32 -31

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

203,5 N/A N/A 786,5 N/A 2 115,5

EBIT 14,5 N/A N/A 57,0 N/A 291,6

Just. EPS (SEK) 0,99 N/A N/A 3,22 N/A 7,73

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

Omsättning Nettoskuld Rörelsekapital (Netto) RESULTATRÄKNING

MSEK

Mat.- & imm. tillgångar Likvida medel Totala tillgångar Eget kapital

nmf nmf nmf ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

nmf nmf nmf

nmf nmf nmf

Förändring Förändring

Skillnad

3Q 2016 2016E 2017E

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

DEPONERAT BELOPP & MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

DEPONERAT BELOPP, MSEK EBIT-MARGINAL (R12m)

-100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 400

0 500 1000 1500 2000 2500

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning EBIT

-50 0 50 100 150 200 250 300 350

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2010 2011 2012 2013 2014 2 015 2 016

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3E Q4E

2012 2013 2014 2 015 2 016

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3EQ4E

2012 2013 2014 2015 2016

Omsättning Just. EBIT-marginal

-6,0X -4,0X -2,0X 0,0X 2,0X 4,0X 6,0X 8,0X 10,0X 12,0X

-200 0 200 400 600 800 1000

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3E Q4E

2012 2013 2014 2 015 2 016

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE* NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD**

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

* R12 Per Q2 2016, ** Per årsredovisning 2015

BOLAGSBESKRIVNING

Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelbolag grundat 1963 som verkar inom nätspel, spelutveckling och restaurangcasino. Inom det sistnämnda området är Cherry störst i Sverige. Genom ett antal förvärv de senaste åren har affärsområdet Nätspel blivit det i särklass största intäktsmässigt, medan spelutvecklaren Yggdrasil växer snabbt och lönsamt, från lägre nivåer. Drygt 80% av Cherrys intäkter genereras online och fokus är på Skandinavien och tysktalande marknader. Under sommaren 2016 köpte Cherry 49 % av aktierna i operatören ComeOn med option på resterande 51%. När ComeOn konsolideras kommer Cherry vara en av Nordens största speloperatörer. Bolaget kommer att byta lista från Aktietorget till Nasdaq Mid Cap.

Nätspel Yggdrasil Restaurangcasino

Skandinavien

Övriga Europa

(5)

DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic AB (Remium)

Analys utarbetad av: Viktor Högberg, analytiker, Remium.

DISCLAIMER Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i denna analys baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i analysmaterialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning. För förklaring av innebörden i rekommendationerna [”köp”, ”sälj” och ”behåll”] se www.introduce.se/analys/.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i denna analys före publicering. Om inget annat framgår av dokumentet har Remium inte ingått avtal att ta fram rekommendationerna i detta dokument med något företag som omnämns.

Remiums investeringsrekommendationer bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad vid tidpunkten för rekommendationens färdigställande.

Remiums analytiker uppdaterar i normalfallet enbart en investeringsrekommendation om något väsentligt inträffat som påverkar aktiens värde enligt analytikerns bedömning.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd.

Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar. Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till Cherry: Introduce och tjänster som Likviditetsgarant. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Bolagen i texten. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat denna analys, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som rekommendationerna i dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller inte någon ersättning som är direkt knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag eller något av Remiums uppdrag inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 57%

Behåll: 38%

Sälj: 5%

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen, avseende de bolag där Remium tillhandahåller eller under de senaste 12 månaderna har tillhandahållit likviditetsgaranti och/eller Corportate Finance-uppdrag, utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 14%

Behåll: 12%

Sälj: 0%

Ingen rekommendation: 74%

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan.

Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :