STUDSVIK. Stark tillväxt inom Bränsle & Materialteknik Marginalexpansion, till viss del licensdriven Estimatrevideringar KURS (SEK): 43,20

Full text

(1)

Important information: Please see the attached disclaimer at the end of this document NASDAQ OMX Small Cap

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

355 1 mån (%) 16,8

Nettoskuld (MSEK) 79 3 mån (%) -2,9

Enterprise Value (MSEK) 434 12 mån (%) -27,0

Soliditet (%) 34,1 YTD (%) -5,0

Antal aktier f. utsp. (m) 8,2 52-V Högst 63,0 Antal aktier e. utsp. (m) 8,2 52-V Lägst 35,1

Free Float (%) 58,5 Kortnamn SVIK

2016A* 2017A 2018E 2019E

Omsättning (MSEK) 759 705 763 775

EBITDA (MSEK) 58,5 -26,7 72,0 78,6

EBIT (MSEK) 41,6 -41,5 57,2 58,9

EBT (MSEK) 25,4 -64,5 44,3 47,0

EPS (just. SEK) 6,2 -3,6 5,0 5,1

DPS SEK) 1,00 0,00 1,00 1,00

Omsättningstillväxt (%) nmf -7,1 8,2 1,6

EPS-tillväxt (%) nmf nmf nmf 3,1

Just. EBIT-marginal (%) 7,2 -4,1 6,1 6,2

2016A* 2017A 2018E 2019E

P/E (x) 9,6 neg. 8,7 8,4

P/BV (x) 1,4 1,7 1,0 1,0

EV/S (x) 0,6 0,7 0,5 0,5

EV/EBITDA (x) 6,5 neg. 5,5 4,7

EV/EBIT (x) 8,4 neg. 6,9 6,2

Direktavkastning (%) 1,7 0,0 2,3 2,3

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Briban Invest 15,6% 0,1564 15,6%

Anna Karinen 15,6% 0,156 15,6%

Peter Gyllenhammar AB 10,3% 0,103 10,3%

Avanza Pension 4,0% 0 4,0%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Anders Ullberg 2Q-rapport

VD Camilla Hoflund 3Q-rapport

CFO Pål Jarness

* Avser kvarvarande verksamhet.

Industrivaror

RÖSTER

BOLAGSBESKRIVNING

• Stark tillväxt inom Bränsle & Materialteknik

• Marginalexpansion, till viss del licensdriven

• Estimatrevideringar

Marknadsvärde (MSEK)

Analytiker: Carl Ragnerstam

carl.ragnerstam@remium.com, 08 454 32 23

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

Stark organisk tillväxt inom Bränsle & Materialteknik.

Studsvik redovisade en nettoomsättning för det första kvartalet om 197 MSEK (180) motsvarande en organisk tillväxt Y/Y om 9,9% samt 12% över våra estimat om 176 MSEK. Tillväxten härleds stark organisk tillväxt i segmenten Bränsle &

Materialteknik och Scandpower vars tillväxt uppgick till 27%

respektive 132%. Bränsle och Materialtekniks tillväxt var en funktion av en överskjuten produktion från det fjärde kvartalet samt en i övrigt god underliggande beläggning. Cirka fem miljoner kommer från överskjutna orders vilket motsvarar 9,5 procentenheter av den organiska tillväxten i segmentet.

Scandpower boostades dock av leverans av programvarulicenser med ryska TVEL om 25 MSEK. Bolaget guidade för leverans under H1 och vi blev positivt överraskade hur stor del som levererades det första kvartalet. Vi räknade med cirka 8 MSEK.

Segmentet Tyskland redovisades för första gången i kvartalet och omsättningen uppgick till 63,9 MSEK (70,5) motsvarande en organisk minskning Y/Y om 14%. Management menar att marknaden är fortsatt utmanande och att bland annat prishöjningar successivt kommer implementeras.

Marginalexpansion, dock till viss del licensdriven. Rapporterad EBIT uppgick till 22,2 MSEK (-2) motsvarande en marginal om 12,2% (-1,1) samt 929 bps över vårt estimat om 2,0%. Dock boostades EBIT av TVEL-licensintäkten om cirka 17 MSEK och justerat för denna blev resultatet 5,2 MSEK (2,2). Vi räknade med ett underliggande resultat om -4,6 MSEK. Det förbättrade underliggande resultatet drevs främst av god beläggning inom Bränsle & Materialteknik, men även Scandpower.

Estimatrevideringar. Sammanfattningsvis bedömer vi att Studsvik redovisade en godkänd rapport där vi såg förbättringar inom framförallt Bränsle och Materialteknik. Dock var utvecklingen inom Konsulttjänster och Tyskland fortsatt svag och en vändning ser ut att ta längre tid än vi tidigare räknat med.

2018-07-20

Studsvik levererar kvalificerade tjänster till den internationella

kärnkraftsindustrin. Bolaget bedriver verksamhet inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering och man har lång erfarenhet inom kärnteknik och tjänsteverksamhet i radiologisk miljö.Verksamheten bedrivs i Sverige och Europa– i huvudsak Tyskland och Storbritannien –, USA och Asien.

2018-10-22 30

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

2017-04-28 2017-07-27 2017-10-19 2018-01-16 2018-04-12

SVIK OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18A 2Q18E 3Q18E 4Q18E 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning 180 177 183 165 197 180 176 210 721 759 705 763 775 816

Rörelsekostnader -175 -192 -166 -180 -174 -170 -157 -189 -674 -686 -714 -689 -690 -715

Övriga rörelsekostnader, netto -6 -3 0 -18 -2 -3 -4 -4 -3 -18 -27 -12 -18 -18

Andelar i intresseföretag 2 3 2 2 3 3 3 3 12 4 9 11 11 11

EO-poster -4 -2 0 -15 0 0 0 0 0 -17 -21 0 0 0

EBITDA 1 -15 19 -31 24 11 17 19 55 58 -27 72 79 94

Adj EBITDA 5 -13 19 -16 24 11 17 19 55 58 -6 72 79 94

Avskrivningar -3 -4 -3 -5 -2 -4 -4 -5 -19 -17 -15 -15 -20 -20

EBIT -2 -19 16 -36 22 7 13 15 37 42 -42 57 59 75

Adj EBIT 2 -18 16 -21 22 7 13 15 37 42 -20 57 59 75

Finansnetto -7 -8 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -18 -16 -23 -13 -12 -12

EBT -9 -27 12 -39 19 3 10 12 19 25 -65 44 47 63

Skatt 1 3 0 9 -6 0 1 1 -4 9 14 -3 -5 -6

Nettoresultat -9 -24 12 -30 13 4 11 13 15 34 -51 41 42 57

EPS (SEK)** -1,03 -2,92 1,42 -3,65 1,55 0,44 1,40 1,60 0,29 9,75 -6,18 4,99 5,14 6,90

EPS (kvarv. verksamhet, SEK) -1,03 -2,92 1,42 -3,65 1,55 0,44 1,40 1,60 1,78 4,15 -6,18 4,99 5,14 6,90

Omsättningstillväxt Q/Q -27% -2% 4% -10% 19% -9% -2% 19% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 5% 0% 11% -33% 10% 2% -4% 27% -21% 5% -7% 8% 2% 5%

Just. EBITDA marginal 2,7% -7,5% 10,4% -9,8% 12,4% 6,1% 9,8% 9,3% 7,6% 7,7% -0,8% 9,4% 10,1% 11,6%

Just. EBIT marginal 1,2% -9,9% 8,6% -12,6% 11,2% 3,7% 7,6% 7,1% 5,1% 5,5% -2,9% 7,5% 7,6% 9,1%

** Avser EPS inklusive Avfallshantering.

MSEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E SEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Kassaflöde från rörelsen 35 -7 -41 62 62 76 EPS ** 0,3 9,7 -6,2 5,0 5,1 6,9

Förändring rörelsekapital -41 -49 -32 18 0 -4 Just. EPS 1,8 6,2 -3,6 5,0 5,1 6,9

Kassaflöde löpande verksamheten -7 -56 -73 80 62 72 BVPS 36,3 42,4 35,1 41,2 45,3 51,2

Kassaflöde investeringar -23 186 -11 -22 -23 -24 CEPS -0,8 -6,8 -8,9 9,8 7,5 8,8

Fritt kassaflöde -30 130 -84 58 39 48 DPS 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,25

Kassaflöde fin. verksamheten -17 -11 -8 0 -8 -8 ROE 5% 10% -18% 12% 11% 13%

Nettokassaflöde -47 119 -92 58 31 40 Just. ROE 2% 19% -4% 13% 13% 15%

Soliditet 30% 39% 35% 38% 40% 42%

AKTIESTRUKTUR 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

181 178 177 183 183 183 Antal A-aktier (m) -

75 195 99 158 188 228 Antal B-aktier (m) 8,2

994 901 825 886 943 1 002 Totalt antal aktier (m) 8,2 +46 (0)155 22 10 00

298 349 288 339 373 421 www.studsvik.se

134 3 101 42 12 -28

433 351 390 381 384 393

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

176 197 754 763 775 775

Just. EBIT 3,5 22,2 44,0 57,2 57,0 58,9

-0,1 1,5 4,1 5,0 4,9 5,1

Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Omsättning

Förändring Förändring

Skillnad

1Q 2018A 2018E

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR 2019E

12% 1% 0%

Estimat

Just. EPS (kvarvarande verksamhet) (SEK) RESULTATRÄKNING

MSEK

BALANSRÄKNING* BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

MSEK

Immateriella tillgångar Box 556

611 82 Nyköping Likvida medel

Totala tillgångar Eget kapital Nettoskuld

3%

5%

nmf nmf

30%

21%

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

BRUTTOMARGINAL (R12m) JUSTERAD EBIT-MARGINAL (R12m)

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

0 200 400 600 800 1000 1200

2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning EBIT

15%

20%

25%

30%

35%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2E Q3E Q4E

2014A 2015A 2016A 2017 2018

Bruttomarginal

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2E Q3E Q4E

2014A 2015A 2016A 2017 2018

Just. EBIT-marginal

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0 50 100 150 200 250 300

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2EQ3EQ4E

2014A 2015A 2016A 2017 2018

Omsättning EBIT-marginal

-5,0X -4,0X -3,0X -2,0X -1,0X 0,0X 1,0X 2,0X 3,0X

-50 0 50 100 150 200

2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2E Q3E Q4E

2014A 2015A 2016A 2017 2018

(4)

Konsulttjänster

Konsulttjänster ink Tyskland, justerad EBIT-marginal exkl licensintäkter (%), R-12

Tillväxt Y/Y ink och exkl licens (%) Nettoomsättning ink och exkl licens (MSEK)

Källa: Remium Nordic estimat Källa: Remium Nordic estimat

Studsviks segment Konsulttjänster har haft en volatil marginalutveckling de senaste åren. Från 2015 har segmentet haft en svag underliggande utveckling, dvs justerat för licensintäkter och jämförelsestörande poster. Vi bedömer att den negativa utvecklingen främst är en funktion av låg beläggning och intern ineffektivitet i den tyska konsultverksamheten. Den tyska konsultverksamheten utgör omsättningsmässigt en majoritet av segmentet.

I det tredje kvartalet uppvisades vissa tecken på resultat av den pågående omstruktureringen.

Bolaget menade att det tredje kvartalets resultat var en funktion av viss materialisering av kostnadssparprogrammen i England, där HVAC och siteimplementation sedan Q2 är avvecklat, men även genom prishöjningar. Dock var Q1 likt Q4:s rörelseresultat en besvikelse med en adj EBIT exklusive licens om -4,8 MSEK (3,0).

Till följd av kvartalets svaga resultat justerar vi ner våra marginalantagande för den underliggande konsultverksamheten och estimerar en EBIT-marginalkontraktion innevarande år om 281 bps till -3,8% (-0,9). 2019E och 2020E estimerar vi en marginalexpansion 298 bps respektive 136 bps.

Segmentets nettoomsättning inklusive Tyskland uppgick till 80,3 MSEK (100) i det första kvartalet motsvarande en negativ tillväxt Y/Y om 19,9%.

Vi estimerar en fortsatt svag underliggande tillväxt för segmentet framgent. Innevarande år

Svag underliggande utveckling

Källa: Remium Nordic estimat

Svagt resultat i Q1 indikerar en låg visibilitet

0 20 40 60 80 100 120 140

Externa försäljningsintäkter Adj Sales excl THOR -8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Svag underliggande utveckling inom segmentet

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

Externa försäljningsintäkter Adj Sales excl THOR

(5)

Justerad EBIT-marginal (%) FY 2016-2020E Bränsle & Materialteknik

Nettoomsättning per kvartal 2016-2018E (MSEK)

Källa: Remium Nordic estimat

Nettoomsättning FY 2016-2020E (MSEK)

Källa: Remium Nordic estimat

Bränsle & Materialteknik hade en svag utevckling under 2017, tyngt av indicdenten i Hot Cell- labbet om cirka 20 MSEK. Den justerade EBIT-marginalen uppgick till 6,1% en kontraktion Y/Y om cirka 960 bps. Justerat för Hot Cell-incidenten redovisade segmentet en rörelsemarginal uppgående till cirka 16,5%.

Vi räknar inte med att resultatet FY 2018 bör tyngas av extraordinära kostnader i samband med indicenten. Dock räknar vi med att H1 2018 kan komma att ha något långsammare 'ramp-up' än vi tidigare räknat med. Vi estimerar således en EBIT-marginal för innevarande år om 15,2% samt 15,0% 2019E.

Hot Cell-incidenten bör inte tynga innevarande år

Justerad marginalförbättring i Q1

Källa: Remium Nordic estimat Källa: Remium Nordic estimat

Bränsle & materialteknik redovisade en omsättningstillväxt i Q1 Y/Y om 29,5% drivet av uppskjutna orders från incidenten i Hot Cell-labbet som tyngde omsättningen i Q3 och Q4 2017.

Till följd av en stark orderbok och uppskjutna projekt räknar vi med en stark omsättningstillväxt innevarande år om 21,3% till 233 MSEK (192). För 2019E prognosticerar vi en något avmattad tillväxt om 3,5%,

Justerad EBIT-marginal (%) och förändring Y/Y i BPS

0

10 20 30 40 50 60 70 80

196 195

236

273

320

0 50 100 150 200 250 300 350

2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

CAGR 2016-2020: 13%

-2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Change Y/Y in BPS Adj EBIT-margin (%)

15,7%

6,1%

15,2% 15,0% 15,5%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

(6)

1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18A 2Q18E 3Q18E 4Q18E 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

100 99 118 79 80 99 98 100 435 396 377 366 355

3 0 3 6 5 3 4 3 13 13 14 10 10

103 99 121 84 85 101 101 103 448 409 391 376 365

2 -12 26 -13 -5 8 5 8 14 3 17 27 32

3 -11 26 -12 -5 8 5 8 28 19 17 27 32

3 -11 4 -12 -5 -7 5 -7 -11 -4 -13 -3 2

2% -12% 22% -17% -6% 9% 5% 9% 3% 1% 5% 8% 9%

3% -11% 22% -15% -6% 9% 5% 9% 7% 5% 5% 8% 9%

3% -11% 4% -15% -6% -8% 5% -8% -3% -1% -4% -1% 1%

1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18A 2Q18E 3Q18E 4Q18E 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

51 51 36 54 66 55 39 73 194 192 233 269 317

1 2 0 0 0 1 1 1 3 3 3 4 4

53 52 36 54 67 55 40 74 196 195 236 273 320

6 5 -4 -2 10 8 5 12 30 5 35 40 49

6 5 1 -1 10 8 5 12 31 12 35 40 49

11% 10% -10% -3% 16% 14% 14% 17% 15% 3% 15% 15% 16%

14% 11% 11% 6% 8% 9% 11% 15% 16% 6% 15% 15% 16%

1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18A 2Q18E 3Q18E 4Q18E 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

18 15 18 22 42 17 29 26 86 74 114 101 106

2 2 1 2 1 2 3 2 11 8 8 7 7

20 17 20 25 43 19 32 28 94 81 121 108 113

-4 -4 -3 -2 21 -2 7 2 3 -12 28 13 15

-4 -4 -3 1 21 -2 7 2 3 -9 28 13 15

-20% -23% -15% -9% 50% -10% 23% 8% 3% -16% 24% 13% 14%

-18% -20% -14% 5% 48% -9% 21% 7% 3% -12% 24% 13% 14%

1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18A 2Q18E 3Q18E 4Q18E 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

10 12 11 10 9 10 10 10 44 44 39 39 39

-6 -9 -4 -19 -4 -8 -4 -8 -22 -38 -24 -22 -21

-3 -8 -4 -10 -4 -8 -4 -8 -18 -26 -24 -22 -21

1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18A 2Q18E 3Q18E 4Q18E 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

180 177 183 165 197 180 176 210 759 705 763 775 816

-2 -19 16 -36 22 6 13 15 25 -42 56 59 75

2 -18 21 -21 22 6 13 15 43 -16 56 59 75

2 -18 -2 -21 5 -9 6 -2 -13 -38 0 19 35

-1% -11% 8% -22% 11% 4% 7% 7% 10% -19% 7% 8% 9%

1% -10% 11% -13% 11% 4% 7% 7% 18% -7% 7% 8% 9%

1% -10% -1% -13% 3% -5% 3% -1% -2% -5% 0% 3% 4%

Segment och kvartalssiffror

Intäkter från segment Total Sales EBIT Konsulttjänster Externa försäljningsintäkter Intäkter från segment Total Sales

Intäkter från segment Total Sales Adj. EBIT

EBIT-Margin (%) Adj EBIT-margin (%)

EBIT Adj. EBIT EBIT-Margin (%) EBIT

Adj. EBIT Adj.EBIT exkl THOR

Externa försäljningsintäkter EBIT-Margin (%) Adj EBIT-margin (%)

Adj.EBIT-Margin (%) excl THOR

Bränsle- & materialteknik

Studsvik Scandpower Externa försäljningsintäkter

Adj EBIT-margin (%)

Koncernelimineringar Externa försäljningsintäkter Centrala kostnader Adj Centrala kostnader

Koncernen Nettoomsättning

EBIT (reported) Adj EBIT

Adj EBIT ex EO, licens

Reported EBIT-Margin (%) Adj EBIT-Margin (%)

Adj EBIT-Margin ex EO, licens (%) Källa: Remium Nordic estimat

(7)

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E CAGR L3Y L5Y

1 216 1 344 1 201 1 255 1 001 910 721 759 705 763 775 816 -8,1% -10,9%

EBIT -29 33 54 -1 38 43 37 42 -42 57 59 75 nmf 126,3%

EPS -4,2 0,5 2,8 -3,5 0,0 2,1 0,3 9,7 -6,2 5,0 5,1 6,9 nmf 11,8%

AVG. L3Y L5Y

P/E (x) nmf 150,0 11,5 nmf nmf 15,4 109,6 6,1 neg. 8,7 8,4 6,3 57,8 43,7

9,4 7,9 3,1 4,1 4,5 4,6 7,2 6,5 neg. 5,5 4,7 3,5 6,9 5,7

nmf 24,2 6,7 neg. 11,9 8,2 10,9 8,4 neg. 6,9 6,2 4,4 9,6 9,9

0,4 0,6 0,3 0,2 0,5 0,4 0,6 0,6 0,7 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5

P/FCF (x) neg. 9,1 2,3 neg. neg. 5,4 neg. 3,8 neg. 6,1 9,2 7,4 nmf nmf

P/BV (x) 0,7 1,2 0,5 0,5 1,1 0,9 0,9 1,4 1,7 1,0 1,0 0,8 1,3 1,2

ROA (%) -2,5% 0,5% -0,1% -0,1% 3,7% 2,7% 0,6% 7,2% -1,4% 4,8% 5,2% 6,4% 2% 3%

ROE (%) -6,8% 1,5% -0,3% -0,2% 16,3% 9,6% 2,1% 18,7% -4,0% 12,6% 13,2% 15,1% 6% 9%

-3,4% 4,7% 3,8% 4,5% 14,4% 10,7% 5,6% 13,3% -0,5% 10,9% 11,5% 13,1% 6% 9%

ROC (%) -3,7% 5,1% 4,5% 5,5% 19,4% 14,2% 6,5% 20,7% -0,6% 15,4% 17,1% 20,8% 9% 12%

-19,4% 11,0% 43,4% -6,8% -13,1% 18,5% -11,3% 26,5% -17,2% 16,5% 10,9% 13,5% -1% 1%

2,3% 0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 2,3% 2,3% 2,9% 1% 0%

8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2

536 600 261 242 304 270 263 489 379 355 355 355

924 807 357 258 460 352 397 492 480 397 367 327

P/BV (x) EV/SALES (x)

HISTORISKA NYCKELTAL

EV/EBITDA (x)

EV (MSEK)

*Medel = 1 *Medel = 0,5

Sales

DIV. YIELD (%) EV/EBIT (x)

EV/SALES (x)

ROCE (%)

FCF YIELD (%)

*Medelvärdet baseras på historiska nyckeltal No. of shares (m)

Market Cap (MSEK)

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

P/BV (x) Medel

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

EV/SALES (x) Medel

(8)

Tjänster till kärnkraftsindustrin

Tjänsteleveratör till kärnkraftsindustrin

Studsvik levererar kvalificerade tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin.

Bolaget bedriver verksamhet inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering och man har lång erfarenhet inom kärnteknik och tjänsteverksamhet i radiologisk miljö.

Nettoomsättning per segment (%) Q1 2018

… tjänster alltid utifrån en hög grad anpassning till

kunder

… tre verksamhetsområden bla driftoptimering samt

teknik- och underhållstjänster Studsvik levererar tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin. Verksamheten

bedrivs i segmenten Sverige, Tyskland, Storbritannien, USA och Global Services. Inom dessa segment har bolaget i huvudsak tre olika verksamhetsområden: avveckling, driftoptimering samt teknik- och underhållstjänster. Studsviks breda kunderbjudande täcker in hela kärnkraftverkets livscykel men har alltmer koncentrerats mot verksamhetsområdena avveckling och avfallshantering. Inom dessa områden har stora satsningar gjort genom förvärv och investeringar på nya geografiska marknader och dessa två områden svarar i dagsläget för drygt två tredjedelar av bolagets försäljning.

För att skapa ett så attraktivt erbjudande som möjligt utgår Studsviks tjänster alltid utifrån en hög grad av anpassning till kundernas särskilda behov. Driften av kärntekniska anläggningar ställer höga krav på både säkerhet och miljöansvar och man kan erbjuda en rad tjänster inom dessa områden. Vidare är självklart även lönsamheten viktig för kunden och där kan Studsvik också hjälpa till, exempelvis genom programvara för driftoptimering eller teknik- och underhållstjänster vilket förlänger anläggningarnas livslängd.

Konsulttjänster 41%

Bränsle- och Scandpower 21%

Övrigt 5%

(9)

Dynamisk marknad i tillväxt

Studsviks bransch är både växande och dynamisk och kunderna är framför allt kärnkraftverk och leverantörer till kärnkraftindustrin. Efterfrågan på tjänster med anknytning till kärnteknik ökar på många marknader och det internationella atomenergiorganet IAEA förutspår en fördubbling av produktion av kärnkraftselektricitet till 2030. Marknadens underliggande tillväxt beror av ett flertal komponenter, däribland nybyggnationer och moderniseringar samt avveckling och rivning av äldre reaktorer. Strategin är att bolagets tillväxt på prioriterade marknader ska säkras genom organisk tillväxt i kombination med allianser och förvärv.

Studsviks position som en ledande leverantör till den internationella kärnkraftsindustrin stärks genom höga inträdesbarriärer och bolaget har en lång erfarenhet av att bedriva verksamhet på dessa marknader. Inom speciella nischer har Studsvik en stark marknadsposition globalt och bolagets stora geografiska spridning kan utnyttjas när en mer fullskalig etablering övervägs på enskilda marknader.

...bistår sina kunder genom hela livscykeln med strategier och planer för hantering och förvaring av avfall

Strategin är att bolagets tillväxt på prioriterade marknader ska säkras

genom organisk tillväxt i kombination med allianser och

förvärv.

Studsviks expertis inom bränsle- och materialteknik bidrar till förbättrad driftsekonomi och höjd säkerhet inom kärnkraftsindustrin. Lång livslängd och god bränsleekonomi är förutsättningar för att nå god lönsamhet i driften av ett kärnkraftverk. Bränsle- och materialteknik tillhandahåller innovativa tekniska lösningar för att testa och utvärdera material i våra flexibla testanläggningar i Studsvik. Resultaten ger kunderna underlag för att på ett effektivt och säkert sätt optimera konstruktionsmaterial och bränsle vid både drift och reinvestering. Det finns en ökad efterfrågan av tjänster när det gäller hantering av bränsle efter drift, dvs tjänster för mellan- och slutförvar. Studsvik Scandpower levererar världsledande programvaror för optimering och övervakning av bränsle och härd. Programvarorna ökar utbränningen av reaktorbränslet och därmed effektuttaget samtidigt som driftsäkerheten inte äventyras. Studsvik Scandpower blev 2017 ett tredje affärsområde för koncernen.

Studsviks konsulttjänster bidrar till förbättrad lönsamhet och säkerhet inom kärnkraftsindustrin och andra branscher som hanterar radioaktivt material. Bolaget bistår sina kunder genom hela livscykeln med strategier, policys och planer för hantering och förvaring av avfall som uppstår inom kärntekniska anläggningar samt hantering av naturligt förekommande radioaktivt material inom främst olje-, gas- och gruvindustrin (NORM, ”Naturally Occurring Radioactive Material”). Konsulttjänsterna omfattar också strålskydd såsom mätning och analys av strålningsnivåer samt åtgärder för att minimera stråldosen vid arbete i strålningsklassade miljöer. Studsviks tjänster inom avveckling och rivning av kärnkraftsanläggningar omfattar allt från förstudier, planering och projektledning till praktiskt arbete med rivning och därpå följande avfallshantering.

Tre olika verksamhetsområden

...ökad efterfrågan av tjänster när det gäller hantering av bränsle efter

drift

(10)

Report completed:

DISCLAIMER

2018-05-04 09:52:08

Legally responsible publisher: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic Holding AB (“Remium”) Research performed by: Carl Ragnerstam, analyst, Remium.

DISCLAIMER Content and sources

This document was prepared by Remium for general distribution. The content is based on judgements, recommendations and estimates prepared by Remium’s analysts; generally available and public information that has been deemed reliable; or other specified sources. Judgements, recommendations and estimates pertaining to the valuation of financial instruments or companies named in this analysis are based on one or more valuation methods, such as cash flow analysis, key figures analysis, or technical analysis of price movements. Assumptions that are the basis for forecasts, target prices and estimates quoted or reproduced herein are found in the research material from the specified sources. Remium cannot guarantee the accuracy or completeness of external information. The content of the document is based on information that was current as of the date the document was published. Circumstances upon which this document was based may be affected by subsequent events, which naturally cannot be taken into account in this document. Judgements, recommendations and estimates may also change without prior notice. Please see www.introduce.se/analys/disclaimer/ for an explanation of the implications of the recommendations [“buy”, “sell” and “hold”].

The document has not been reviewed prior to publication by any company mentioned in this analysis. Unless otherwise stated herein, Remium has not entered into an agreement with any of the companies mentioned to produce the recommendations in this analysis.

Remium’s investment recommendations are based on the analyst’s opinion as to how the share should be valued when the recommendation is finalized.

Remium’s analysts normally update an investment recommendation only if a significant event has occurred that in the considered opinion of the analyst affects the value of the share.

Risks

The information herein must not be construed as a solicitation or recommendation to enter into any transaction. The information is not geared to the individual recipient’s knowledge about or experience with investments or his or her financial situation or investment objectives. The information therefore does not constitute a personal recommendation or investment advice. The information must not be regarded as advice concerning the tax consequences of investment decisions. Investors are urged to augment the information provided herein with additional relevant material and to consult a financial adviser before making investment decisions. Remium disclaims any and all liability for direct or indirect losses that may be based on this document. Investments in financial instruments are associated with financial risk. Investments may increase or decrease in value or become worthless. Forecasts of future performance are based on assumptions and there is no guarantee that forecasts will prove to be accurate. Furthermore, historical performance does not guarantee future returns.

Conflicts of interest

Remium has established ethical guidelines and internal rules (policies and procedures) to identify, monitor and manage conflicts of interest. These are intended to prevent, preclude and, where applicable, manage conflicts of interest between the research department and other departments within the company and are based on restrictions (Chinese walls) imposed upon interdepartmental communications. Remium has also established internal rules that govern when trading is permitted in a financial instrument that is the subject of investment research. For more information about Remium’s actions to prevent, preclude and manage conflicts of interest, please see www.introduce.se/Remium.

Remium is a market leader in corporate services related to listed small and medium cap companies, within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser, and may perform commissioned and paid research on behalf of the companies that are covered in the research product Remium Review.

For company-specific information on what services Remium provide each company, please visit this link:

https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/remium_affarsrelationer.pdf

The reader of this document may assume that Remium has received or will receive payment from the small and medium cap companies covered in the research in exchange for the performance of corporate financial services, which may lead to conflicts of interest between Remium and clients who read and act upon the research. The remuneration is agreed in advance and is not contingent upon the content of the research.

Companies in the Remium Group, their clients, management, or employees normally own or have positions in securities named herein. The analyst who has prepared this analysis and his or her family/close associates have no financial interest in the financial instruments and recommendations to which the document refers and do not own or have positions in these financial instruments. Remium’s analysts do not receive any remuneration directly connected to any corporate finance services provided by Remium or any of Remium’s mandates within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser.

Please see https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/rem_rek.pdf for information about our historical investment recommendations.

Please see http://www.introduce.se/analys/disclaimer for recommendations from the research department during the last twelve months

Distribution of this document

The document is not intended for natural or legal persons that are citizens of or domiciled in a country where distribution, announcement, publication, or participation requires a further prospectus, registration, or measures other than those required under Swedish law and regulations. Such countries include the United States of America, Canada, Australia, Hong Kong, South Africa, New Zealand and Japan. No measures have or will be taken by Remium to

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :