VITEC. Bättre resultat än väntat Återhämtning i Mäklare MV-Nordic A/S KURS (SEK): 87,50 REMIUM ANALYS

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

2 572 1 mån (%) 23,7

Nettoskuld (MSEK) 254 3 mån (%) 22,0

Enterprise Value (MSEK) 2 826 12 mån (%) 34,6

Soliditet (%) 34,1 YTD (%) 15,9

Antal aktier f. utsp. (m) 29,4 52-V Högst 89,5

Antal aktier e. utsp. (m) 29,8 52-V Lägst 62,0

Free Float (%) 100,0 Kortnamn VIT B

2015A 2016A 2017E 2018E

Omsättning (MSEK) 618 675 849 942

EBITDA (MSEK) 179 188 240 258

EBIT (MSEK) 104 95 128 142

EBT (MSEK) 98,0 88,9 118 130

EPS (SEK) 2,7 2,5 3,1 3,4

DPS (SEK) 0,9 0,9 1,0 1,2

Omsättningstillväxt (%) 25,7 9,2 25,6 11,0

Just. EPS tillväxt (%) 63,9 -9,5 23,9 9,9

Just. EBIT-marginal (%) 16,8 14,1 15,1 15,0

2015A 2016A 2017E 2018E

Just. P/E (x) 27,4 30,5 28,5 26,0

P/BV (x) 8,2 6,7 6,7 5,7

EV/Omsättning (x) 3,9 3,8 3,3 3,0

EV/EBITDA (x) 13,5 13,6 11,8 11,0

EV/EBIT (x) 23,2 26,8 22,1 20,0

Direktavkastning (%) 1,20 1,19 1,14 1,37

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Mawer Investment Mgmt. 7,0% 0 3,1%

Lars Stenlund 6,4% 0 26,3%

Thomas Eklund 5,9% 0 2,9%

Olov Sandberg 5,6% 0 25,9%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

RÖSTER Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

Vitec är ett programvarubolag som erbjuder specifika affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av Bolagsbeskrivning

Bättre resultat än väntat. Omsättningen uppgick till 197 MSEK (161) MSEK motsvarande en tillväxt om 19,7%, varav merparten enligt oss bedöms vara förvärvad. Vår prognos var 193 MSEK. EBIT blev 31,7 MSEK (24,0) motsvarande en rörelsemarginal 16,1% (14,9) – således över marginalmålet om 15%. Vår prognos var 27,8 MSEK respektive 14,4%. Avvikelsen förklarades främst av en positiv avvikelse i affärsområde Mäklare, mer om det nedan.

Avseende övriga divisioner utmärkte sig Hälsa och Finans &

Försäkring på den positiva sidan medan Auto var något svagare än beräknat.

Återhämtning i Mäklare. Mäklare, som de tre senaste kvartalen haft en svag utveckling (~nollresultat) till följd av två större kundtapp, visade en tydlig resultatförbättring relativt föregående kvartal. EBIT blev 4,7 MSEK (5,9) att jämföra med -0,1 MSEK i Q1. Vår prognos var 0,0 MSEK.

EBIT-marginalen om 12,8% (14,4) var endast något under de toppnivåer om cirka 16% som uppnåddes 2014-2015. Vår tidigare bedömning, som stödde sig på ledningens kommunikation, var att det skulle ta 2-3 år innan Mäklare var tillbaka i gammal god form. Enligt ledningen kvarstår den bedömningen och den underliggande utvecklingen i Q2 påminner om den i Q1, trots en betydande skillnad i

rapporterad EBIT. Under Q1 togs vissa

omställningskostnader medan de volymdrivna

"tickintäkterna" var goda i Q2. Sammantaget antar vi att en rimlig nivå för EBIT-marginalen framgent är kring 6-7%.

MV-Nordic A/S. Efter kvartalets utgång förvärvades det danska MV-Nordic A/S som levererar mjukvara för personer med läs- och skrivsvårigheter. Bolaget har en årsomsättning om cirka 110 MDKK med en EBITDA-marginal om cirka 10%. Den lägre marginalen relativt Vitec-koncernen kan förklaras av att vissa avtal innehåller hårdvara.

Köpeskillingen är okänd med torde uppgå till någonstans kring 8-9x EBITDA. Sammantaget höjer vi EBIT- prognoserna för både innevarande och kommande år med cirka 10%, varav merparten härrör från det förvärvade MV- Nordic.

• Bättre resultat än väntat

• Återhämtning i Mäklare

• MV-Nordic A/S

Informationsteknik

Marknadsvärde (MSEK) NASDAQ OMX Mid Cap

55 60 65 70 75 80 85 90

2016-07-13 2016-10-05 2016-12-29 2017-03-24 2017-06-26

VIT B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A 1Q17A 2Q17A 3Q17E 4Q17E 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning 157 161 164 193 192 197 220 241 492 618 675 849 942 960

Aktiverat arbete och övriga intäkter 22 21 18 26 24 22 24 26 49 88 87 97 100 102

Rörelsekostnader -138 -134 -135 -167 -162 -159 -182 -202 -412 -528 -574 -705 -784 -791

EBITDA 42 45 44 50 54 60 61 65 129 179 188 240 258 271

Avskrivningar och nedskrivningar -22 -21 -25 -25 -27 -28 -28 -28 -56 -75 -93 -113 -116 -119

EBIT 19 24 19 26 26 32 33 37 72 104 95 128 142 151

Finansnetto -1 -1 -2 -1 -2 -2 -3 -3 -8 -6 -6 -10 -12 -11

EBT 18 23 17 24 24 30 30 34 65 98 89 118 130 141

Skatt -4 -5 -3 -3 -6 -6 -7 -7 -15 -16 -15 -26 -29 -31

Nettoresultat 14 18 14 21 19 24 23 27 49 82 74 92 101 110

Just. EPS f. utsp. (SEK) 0,5 0,7 0,6 0,7 0,6 0,8 0,8 0,9 1,8 2,8 2,5 3,1 3,4 3,7

Just. EPS e. utsp. (SEK) 0,5 0,7 0,5 0,7 0,6 0,8 0,8 0,9 1,7 2,7 2,5 3,1 3,4 3,7

Omsättningsutveckling Q/Q -8% 3% 2% 17% -1% 3% 11% 10% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningsutveckling Y/Y 10% 6% 8% 13% 22% 22% 34% 25% 32% 26% 9% 26% 11% 2%

Just. EBITDA marginal 26,7% 29,8% 28,6% 26,6% 28,0% 30,4% 27,9% 27,2% 26,2% 28,9% 27,9% 28,3% 27,4% 28,2%

Just. EBIT marginal 12,4% 16,7% 13,6% 13,8% 13,7% 16,1% 15,0% 15,4% 14,7% 16,8% 14,1% 15,1% 15,0% 15,8%

MSEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E SEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Kassaflöde från rörelsen 123 155 156 201 218 229 EPS 1,7 2,7 2,5 3,1 3,4 3,7

Förändring rörelsekapital 6 -15 3 36 14 5 Just. EPS 1,7 2,7 2,5 3,1 3,4 3,7

Kassaflöde löpande verksamheten 129 140 158 237 231 234 BVPS 8,8 9,1 11,2 13,0 15,4 17,8

Kassaflöde investeringar -209 -168 -245 -178 -109 -112 CEPS 4,4 4,7 5,3 7,9 7,7 7,8

Fritt kassaflöde -80 -28 -86 59 122 122 DPS 0,7 0,9 0,9 1,0 1,2 1,2

Kassaflöde fin. verksamheten 130 12 109 -120 -55 -61 ROE 19% 30% 22% 24% 22% 20%

Nettokassaflöde 50 -16 23 -61 67 61 Just. ROE 19% 30% 22% 24% 22% 20%

Soliditet 34% 31% 30% 35% 38% 42%

AKTIESTRUKTUR 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

469 553 810 837 833 829 Antal A-aktier (m) 4,0

71 60 81 15 82 143 Antal B-aktier (m) 25,4

773 872 1 097 1 117 1 210 1 268 Totalt antal aktier (m) 29,4 +46(0) 90 15 49 00

260 272 334 391 462 536

121 181 303 277 185 99

-107 -139 -131 -225 -172 -116

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

193 197 777 849 799 942

Just. EBIT 28 32 116 128 130 142

Just. EPS (SEK) 0,6 0,8 24% 2,7 3,1 3,1 3,4

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

2%

13%

Omsättning

Skillnad 2Q 2017A

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Eget kapital www.vitec.se

Nettoskuld Rörelsekapital (Netto) MSEK

Immateriella tillgångar Tvistevägen 47

907 19 Umeå Likvida medel

Totala tillgångar RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

2017E Förändring

9%

10%

14%

2018E Förändring

18%

9%

9%

(3)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

INTÄKTER R12 NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

INTÄKTSTYP MSEK R12 EBIT-MARGINAL (R12m)

0 20 40 60 80 100 120 140

0 200 400 600 800 1000

Sales EBIT

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

0 50 100 150 200 250

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3EQ4E

2013 2014 2015 2016 2017

Sales EBIT-margin

0,0X 0,5X 1,0X 1,5X 2,0X 2,5X

0 50 100 150 200 250 300 350

2007A2008A2009A2010A2011A2012A2013A2014A2015A2016A2017E 2018E2019E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 100 200 300 400 500 600

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Repetetiva Intäkter Tjänsteintäkter

Licenser Repetetiv andel av total

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mäklare Fastighet

Energi Finans & Försäkring

Hälsa Auto

EBIT-Marginal koncern 0

50 100 150 200

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mäklare Fastighet

Energi Finans & Försäkring

Hälsa Auto

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE* NETTOOMSÄTTNING PER INTÄKTSTYP*

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

* Per 2016

Mäklare Fastighet Energi Finans &

Försäkring Hälsa Auto

Licensintäkter Repetitiva intäkter Tjänsteintäkter

(5)

Nischade branschprogramvaror

BOLAGSBESKRIVNING

Skräddarsydd och nischad programvara

Vitec erbjuder branschspecifika programvaror och affärssystem som ämnar effektivisera dagliga processer. Fokus ligger på fastighets-, energi och tidningsbranschen och företaget är främst verksamma i Sverige men även internationellt.

DISCLAIMER - www.introduce.se/analys/disclaimer

Vitec är ett programvarubolag som fokuserar på ett antal utvalda branscher där målet är att ha en ledande ställning. Bolaget utvecklar och säljer affärssystem och programdelar i syfte att effektivisera interna processer hos kund. Idag ligger fokus på fordons-, fastighets-, energi-, mäklar,- finans & försäkring, hälsa & utbildning och miljö. Bolagets primära mål är att växa inom befintliga branscher. Förvärv är dock en naturlig del i tillväxtstrategin och nya geografiska marknader och kompletterande branscher är heller inte uteslutet.

Två viktiga grupper inom Vitecs organisation är utvecklare och konsulter. Utvecklarna måste ständigt arbeta proaktivt för att kunna erbjuda det system som kunden efterfrågar vid varje given tidpunkt. Nära kundkontakter i utvecklingsarbetet blir därför viktigt. För att kunden ska få ut det mesta av sina system så gäller det dock också att behärska alla funktioner och applikationer. Det är här konsulterna, som står för implementering och utbildning, blir en viktig resurs. Utbildningen sker delvis genom lokala användarträffar men även via centrala standardutbildningar.

Återkommande intäkter

Vitecs intäktsmodell är den samma som för ett traditionellt programvarubolag. Dels får man licensintäkter baserade på antalet moduler som används, dels antalet användare som brukar systemet. Därtill kommer konsultersättning för framförallt implementering och utbildning. Till sist finns underhållskontrakt som borgar för återkommande intäkter då kunder förnyar sina kontrakt.

Med internets framfart utvecklas även nya affärsmodeller där Vitec kan drifta affärssystemet från egna servrar. På detta sätt kan investeringskostnader för kund hållas nere då allt kan ingå i ett löpande avtal. Viteckoncernen består av affärsområdena Vitec Auto, Vitec Energi, Vitec Fastighet, Vitec Finans & Försäkring, Vitec Hälsa & Utbildning, Vitec Miljö & Vitec Mäklare.

Olika system för olika branscher

Inom Vitec Fastighet erbjuds det moduluppbyggda affärssystem som riktar sig mot framförallt fastighetsförvaltare. Tanken är att egenutvecklade programprodukter såsom system för felanmälan och hyresadministration ska kunna kombineras med applikationer från andra leverantörer. Många av modulerna är webbaserade för att underlätta och effektivisera arbetet mot hyresgäster och systemen går i många fall även att nå från mobila enheter.

Vitec Mäklare riktar sig istället till fastighetsmäklare. Genom att erbjuda ett komplett system där mäklaren kan sköta alla delar i försäljningsprocessen hoppas man kunna underlätta denna yrkesgrupps dagliga arbete. I systemet erbjuds alltifrån objektshantering och lagtexter till kartor och annonsering. Mer än 50% av Sveriges mäklare använder SaaS-lösningen Vitec Express.

Inom dotterbolaget Vitec Energi är andelen internationella kunder övervägande. Här erbjuds programvaror för kunder såsom fjärrvärmeproducenter, teknikkonsulter och elnätsägare. System finns bland annat för prognoser av el- och värmebehov samt underhåll av energinät. Bolaget har även ett par programdelar kopplade till vindkraftsindustrin.

Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic AB (Remium) Analys utarbetad av: Fredrik Nilsson, analytiker, Remium.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :