• No results found

19.1. Reviderad taxa för tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "19.1. Reviderad taxa för tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande

Kommunledningskontoret

2019-11-12

Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2

Kommunjurist +46 8 579 216 03

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2019/0394 KS-3

Diariekod: 064 Kommunstyrelsen

Reviderad taxa för tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige antar reviderad taxa för tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara, i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorts tjänsteutlåtande 2019-11-12.

2. Den reviderade taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.

Sammanfattning/Bakgrund

Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund med uppgift att ansvara för och driva räddningstjänst och annan därtill anknuten verksamhet åt medlemskommunerna. Medlemmar i förbundet är kommunerna Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby.

Kommunalförbundet Brandkåren Attunda har i skrivelse från juli 2019 hemställt att medlemskommunerna reviderar den taxa med avgifter som förbundet tar ut för sin tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Kommunledningskontorets beredning

Kommunalförbundet Brandkåren Attunda

Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund med uppgift att ansvara för och driva räddningstjänst och annan därtill anknuten verksamhet åt medlemskommunerna. Medlemmar i förbundet är kommunerna Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby.

Kommunalförbundet svarar för kommunernas uppgifter enligt;

- lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

- lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Ett kommunalförbund är en självständig juridisk person med eget ansvar för sin verksamhet. Kommunalförbundet driver inte sin verksamhet på uppdrag av medlemskommunerna, men förbundet styrs av en förbundsordning som är antagen av respektive medlemskommuns fullmäktige.

Godkänt dokument, 2019-11-15, Per Törnvall

(2)

Tjänsteutlåtande

2019-11-12

Dnr 2019/0394 KS-3 Sidan 2 av 2

Taxa

Kommunalförbundet har rätt att ta ut avgift för sin tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Avgifterna tas ut enligt en taxa som ska beslutas av medlemskommunernas fullmäktige.

Kommunalförbundet Brandkåren Attunda har i skrivelse från juli 2019 hemställt att medlemskommunerna reviderar den taxa med avgifter som förbundet tar ut för sin tillsyn.

Det som reviderats i beräkningen av taxan är tidsåtgången för tillsynen.

Tidsåtgången för tillsynen har uppdaterats utifrån den verkliga

genomsnittliga tidsåtgången vilket ger en bättre kostnadsuppskattning för tillsynsverksamheten.

Ekonomiska konsekvenser

Då självkostnadsprincipen ligger till grund för avgifterna så innebär det inga ekonomiska konsekvenser.

Per Törnvall Kommundirektör

Ingegärd Bornelind Inga-Lill Fritsch Kommunjurist Ekonomichef

Bilagor

1. Förslag till reviderad taxa

2. Hemställan från Brandkåren Attunda

Beslutsexpediering

Kommunalförbundet Brandkåren Attunda SFS

Jonas Sundström Ingegärd Bornelind

Godkänt dokument, 2019-11-15, Per Törnvall

References

Related documents

För komplicerade tillståndsärende eller för ärende som inte kan kategoriseras in enligt tabellen ovan eller för särskilt tidskrävande ärenden ska individuell

Taxan beräknas enligt PKV för två år före det år som taxebeloppet ska gälla, justeringen görs med PKV enligt det cirkulär som publiceras året före det år taxebeloppet

För genomförd tillsyn enligt 21 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor utgår ersättning enligt denna taxa.. Taxan tillämpas inom medlemskommunerna

3 § För kontroll över ekonomiska aktörer som tillhandhåller en sprängämnesprekursor som omfattas av restriktioner till enskild person, utgår timavgift för nedlagd

Avgift för handläggning av ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel samt partihandel) tas ut med en fast avgift motsvarande 8 timmars

Kommunalförbundet Brandkåren Attunda har i skrivelse från juli 2019 hemställt att medlemskommunerna reviderar den taxa med avgifter som förbundet tar ut för sin tillsyn enligt

Fullmäktige antar taxa för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara för Sollentuna kommun i enlighet med bilaga

Fullmäktige antar taxa för tillstånd enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv för Sollentuna kommun i enlighet med bilaga