08.1. Bedömning av elevers kunskapsutveckling i svenska och matematik

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Barn - och utbildningskontoret

2017 - 09 - 08 Mimmi Forsgren

Catherine Mortimer - Hawkins

Sidan 1 av 1

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08 - 579 210 00 08 - 35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2017/1868 BUN - 1 Diariekod: 639

Barn - och ungdomsnämnden

Bedömning av elevers kunskapsutveckling i svenska och matematik

Förslag till beslut

Barn - och utbildningskontoret föreslår att barn - och ungdomsnämnden beslutar att godkänna att scre eningar av elevernas kunskapsutveckling framgent utgår från de stöd material som Skolverket tillhan dahåller.

Sammanfattning

Att bedöma en elevs kunskaper handlar primärt om att samla in o lika typer av information om elevens arbetsprestationer och att tolka dessa. Beroende på bedömningens syfte används sedan den insamlade informationen på olika sätt. Ur ett undervisningsperspektiv är de mest framträdande syftena med bedömningar att de använ ds för att

kartlägga kunskaper, värdera kunskaper, återkoppla för lärande,

synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisning.

I svenska har elevernas kunskapsutveckling sedan tidigare screenats med hjälp av Nya språket lyfter, NSL, som tagits fram av Skolverket. NSL är även

fortsättningsvis det bedömningsstöd som finns på Skolverket och är obligatoriskt att använda i årskurs 1.

I matematik har tidigare beslutats att använda diagnosmaterialet ”Förstå och använda tal” , FAT, utarbetat av Nationellt cen trum i matematik vid Göteborgs universitet i årskurserna 1, 2, 4, 5 och 7 i grundskolan. För årskurs 3, 6 och 9 används de nationella ämnesproven. Och för årskurs 8 stäms eleverna kunskaper i matematik av med UiM:s PRIM prov.

Från och med 2016 tillhandahåller Skolverket bedömningsstöd i både svenska och matematik, varför barn - och utbildningskontoret föreslår att i de årskurser som bedömningsstöd tillhandahålls av Skolverket används dessa och inte FAT i matematik.

Lee Orberson Förvaltnings chef

Godkänt dokument, 2017-09-11, Lee Orberson

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :