• No results found

inom hälso- och sjukvården

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "inom hälso- och sjukvården"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Undertecknad ___________________________________________

förbinder mig härmed att inte obehörigen röja vad jag har erfarit eller kommer att erfara rörande uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden under den tid jag är verksam inom ______________________________________________________

______________________________________________________

___________________________________________samt därefter.

Jag förbinder mig vidare att förvara alla handlingar i förekommande ärenden så att de inte är tillgängliga för obehöriga.

Region Blekinge / 20 ______

Namn _________________________________________________

Personnummer __________________________________________

Adress ________________________________________________

______________________________________________________

Telefon ________________________________________________

Inrättning ______________________________________________

Avtal om tystnadsplikt

RB190074

Sekretess Sekretess

inom hälso- och sjukvården

inom hälso- och sjukvården

(2)

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)

Lagen är viktig för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Här är en kort sammanfattning av det viktigaste som rör dig. På sidan intill hittar du §1 i 25 kap. OSL*.

VAD ÄR SEKRETESS?

Sekretesslagen innebär att du som arbetar inom hälso- och sjukvården inte får lämna ut vissa uppgifter om patienter till andra personer.

Sekretessen gäller uppgifter i alla former: journaler, brev eller andra papper med skrift på, upp- gifter som lämnas muntligen till exempel i telefon. Sekretessen gäller dessutom fotografi er, bandinspelningar och andra före- mål som innehåller information om patienten, till exempel får man inte lägga ut patientinformation på Facebook.

VILKA UPPGIFTER ÄR SEKRETESSKYDDADE?

OSL har kommit till för att skydda patienten. Enligt lagen är det där- för förbjudet att lämna uppgifter till andra om en patients hälsotill- stånd eller personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan lämnas utan att patienten eller någon närstående därigenom blir utsatt för andras missaktning eller skadas på annat sätt.

Alla patienter ska kunna tala fritt med sjuk vårds personalen om sitt hälso till-stånd och sina personliga förhållanden och sam- tidigt vara säkra på att allt som sägs stan nar mellan dem själ va och den de talat med. De uppgifter som patienten ger till dig är där- för sekretesskyd dade. Detsamma gäller uppgifter som en patient läm nar till dig om andra perso- ner till exempel närstående och arbetskam rater.

VAD GÄLLER SEKRETESSEN?

Sekretessen gäller inom den hälso- och sjukvård som bedrivs av det allmänna. Den gäller sjukhus och andra vårdinrättningar, mottag- ningar inom den öppna vården, distriktsläkarmottagningar, folk- tandvårdskliniker och liknande.

VEM?

Sekretessen gäller alla som arbetar inom hälso- och sjukvården, inklu- sive studerande och praktikanter.

Den gäller oavsett om man deltar i vården av patienter eller har administrativa och tekniska upp-

gifter eller annat arbete i Region Blekinge.

Sekretessen gäller också under fritiden och efter att man slutat sin anställning.

VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG!

Uppgifter till anhöriga om patien- tens hälsotillstånd bör lämnas av den läkare som är ansvarig för vården. Denne lämnar i sin tur ofta över ansvaret till av delnings- chefen. Beroende på sjukdomens art, hur ansvaret fördelas inom avdelning en etc, kan sedan även andra per soner lämna upplysningar.

Men kom ihåg – medicinska reso- nemang bör skötas av läkare.

UPPGIFTER TILL MEDIA

Uppgifter till press, radio, tv och andra, bör också lämnas av den läkare som är ansvarig för vården av en patient. Om möjligt ska patienten få avgöra om uppgifter som kan vara känsliga får lämnas och till vem.

Om media vill ha en sådan uppgift, lämna då över samtalet till den läkare som är ansvarig eller be att läkaren får ringa upp.

BRA FRÅGOR

När man ska bedöma om en uppgift ska lämnas ut eller inte är följande frågor av avgörande betydelse:

• Vem frågar?

• Vad vill han eller hon veta?

• Varför?

Inom ett arbetslag är det för- stås tillåtet att diskutera uppgifter om patienten som har betydelse för vården. Men inte utanför, med andra, även om de i sin tur har tystnadsplikt, naturligtvis inte med vänner och bekanta och inte heller med andra patienter.

Tänk dig för när du använder snabbtelefonen!

* 25 KAP.

§1 Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds hälso- tillstånd eller andra person- liga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den en- skilde eller någon till denne närstående lider men.

Detsamma gäller i an- nan medicinsk verksamhet exempelvis rättsmedicinsk och rättpsykiatrisk under- sökning, insemination, be- fruktning utanför kroppen, fastställande av könstillhö- righet, abort, sterilisering, kastrering, omskärelse och åtgärder mot smittsamma sjukdomar.

References

Related documents

(Om besked översänts till Er per rek brev anses mottagandet ha skett senast tio dagar efter det att brevet lämnades till posten.) Har inom nämnda underrättelsetid

Kvinnorna vittnar om en inre process de behöver gå igenom för att vara mottagliga för hjälp till förändring, även Scheffer Lindgren och Renck (2008) samt Andersson och

När det gäller riksdagsledamöter som yrkesgrupp finns det dock inga separata data men studier i den biografiska litteraturen ger en bild av att riksdagsledamöternas

De flesta större aktörer inom bank- och försäkringsbranschen har, för att skapa lojala kunder, i olika utsträckning infört så kallade helkundskoncept där målet är att få en

Syftet med detta arbete är att öka min förståelse för kompositören Erich Wolfgang Korngold och hur hans musikaliska bakgrund ledde fram till komponerandet av violinkonserten i D-dur,

Handeln är i planeringen inte begränsad till fysisk planering utan kommunen bör använda sig av sina olika roller för att kombinera och synkronisera initiativ inom och utom PBL för

Magsaftsekretionen sker i tre faser: den cefala (utlöses av syn, lukt, smak, tanke av föda. Medieras via vagusnerven), den gastriska (2/3 av sekretionen. Varar när det finns mat i

intresserade av konsumtion av bostadstjänster, utan av behovet av antal nya bostäder. Ett efterfrågebegrepp som ligger närmare behovet av bostäder är efterfrågan på antal

När ett nytt solvärme- stöd träder ikraft bör förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus upphävas i de delar som avser

Enligt lagen är det därför förbjudet att lämna uppgifter till andra om en patients hälsotillstånd eller personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan

Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan

tystnadsplikt om den enskildes personliga förhållanden (om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider

tystnadsplikt om den enskildes personliga förhållanden (om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider

Vi i HRF ska värna barnens rätt till en bra start i livet genom att arbeta för att landstingets habilitering tar en aktiv roll för att ge alla hörselskadade barn och ungdomar

• Specifikation av skötsel av ärenden för en minderårigs räkning via gränssnittet Mina Kanta-sidor. En specifikation för Mina Kanta-sidor tas fram i ett separat projekt. •

Rätt att utöva läkar- eller tandläkaryrket med stöd av principen om automatiskt erkännande Den som är medborgare i en stat inom Europeiska unionen (EU-stat) eller en stat

3§ 4) yrkesutbildade personer inom företagshälsovården i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) avsedda yrkesutbildade personer inom hälso- och

Du får inte lämna ut uppgifter om enskilda människors personliga förhållanden till andra personer om det inte klart framgår att uppgiften kan föras vidare utan att den enskilde eller

Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan

Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan

1 § OSL framgår att sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att

Sekretess gäller, om inte annat följer av 2 §, inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att

Inom hälso- och sjukvården gäller sekretess för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan