Miljarder kronor, fasta priser respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden BNP

Full text

(1)

BNP

Miljarder kronor, fasta priser respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

22 20

18 16

14 12

10 08

06 04

02 00

1400

1200

1000

800

600

10

5

0

-5

-10 Miljarder kronor

Procentuell förändring (höger)

(2)

Export och svensk exportmarknad

22 18

14 10

06 02

98 94

90 86

82 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15

25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 Svensk export

Svensk exportmarknad

Svensk exportmarknad, medelvärde 1982-2020 Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

Källor: SCB, Macrobond och Konjunkturinstitutet.

(3)

BNP-gap, arbetsmarknadsgap

22 20

18 16

14 12

10 08

06 04

02 00

4 2 0

-2 -4 -6

-8 -10

4 2 0

-2 -4 -6

-8

-10 BNP-gap

Arbetsmarknadsgap

Procent av potentiell BNP respektive potentiellt arbetade timmar, säsongsrensade kvartalsvärden

Källa: Konjunkturinstitutet.

(4)

Produktion i tjänstebranscherna

22 21

20 19

120

100

80

60

40

120

100

80

60

40

Handeln IKT

Finans/fastighet Företagstjänster Transport/magasinering Hotell/restaurang Vård/utbildning Fritid/service

Index 2019 kvartal 4=100, säsongsrensade kvartalsvärden

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

(5)

Maastrichtskuld

24 22

20 18

16 14

12 10

08 06

04 02

00 3000

2600

2200

1800

1400

1000

600

70

60

50

40

30

20

10 Miljarder kronor

Procent av BNP (höger) Skuldankaret (höger)

Miljarder kronor respektive procent av BNP

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

(6)

Varsel om uppsägning

20 18

16 14

12 10

08 06

04 02

00 50

40

30

20

10

0

50

40

30

20

10

0 Varsel, tusental

Medelvärde 2000-2020

Tusental, säsongsrensade månadsvärden

Källa: Arbetsförmedlingen.

(7)

Anställningsplaner

20 18

16 14

12 10

08 06

04 02

00 60

40

20

0

-20

-40

-60

60

40

20

0

-20

-40

-60 Tillverkningsindustri

Bygg- och anläggningsverksamhet Handel

Privata tjänstenäringar

Nettotal, säsongsrensade kvartalsvärden

Källa: Konjunkturinstitutet.

(8)

Bidrag till sysselsättningstillväxten

21 19

17 15

13 11

09 07

05 03

01 3

2

1

0

-1

-2

-3

3

2

1

0

-1

-2

-3 Offentliga myndigheter och HIO

Tjänstebranscher Varubranscher Procentenheter

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

(9)

Arbetslöshet och jämviktsarbetslöshet

25 20

15 10

05 00

95 90

12

10

8

6

4

2

0

12

10

8

6

4

2

0 Arbetslöshet

J ämviktsarbetslöshet

Procent av arbetskraften respektive potentiell arbetskraft, säsongsrensade kvartalsvärden

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

(10)

Långtidsarbetslöshet

20 18

16 14

12 10

08 06

04 02

00 3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5 Mer än 26 veckor

Mer än 52 veckor

Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

(11)

Timlön i hela ekonomin

22 20

18 16

14 12

10 08

06 04

02 00

98 5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0 Centrala avtal

Utöver centrala avtal Industrins kostnadsmärke Procentuell förändring

Källor: Medlingsinstitutet och Konjunkturinstitutet.

(12)

Timlön i näringslivet

21 19

17 15

13 11

09 07

05 03

01 99

97 6

5

4

3

2

1

0

6

5

4

3

2

1

0 Enligt nationalräkenskaperna

Enligt konjunkturlönestatistiken

Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

Källor: SCB, Medlingsinstitutet och Konjunkturinstitutet.

(13)

Timlön och arbetskostnad per timme i näringslivet

22 20

18 16

14 12

10 08

06 04

02 00

6

5

4

3

2

1

0

6

5

4

3

2

1

0 Timlön, enl. nationalräkenskaperna

Timlön, enl. konjunkturlönestatistiken

Arbetskostnad per timme, enl. nationalräkenskaperna Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

Källor: SCB, Medlingsinstitutet och Konjunkturinstitutet.

(14)

Justerad enhetsarbetskostnad i näringslivet

22 20

18 16

14 12

10 08

06 04

02 00

8 6 4 2 0 -2 -4 -6

8 6 4 2 0 -2 -4

-6 Arbetskostnad per timme

Produktivitet exkl. små- och fritidshus J usterad enhetsarbetskostnad

Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

(15)

Lönsamhet i näringslivet

22 20

18 16

14 12

10 08

06 04

02 00

30

15

0

-15

-30

-45

40

38

36

34

32

30 Lönsamhetsomdöme

Lönsamhetsomdöme, medelvärde 2003-2021 J usterad vinstandel (höger)

Procent, årsvärden respektive nettotal, säsongsrensade kvartalsvärden

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

(16)

Bidrag till KPIF-inflationen

22 21

20 19

18 17

16 15

4.2 3.6 3.0 2.5 1.9 1.3 0.7 0.2 -0.4 -1.0

4.2 3.6 3.0 2.5 1.9 1.3 0.7 0.2 -0.4 -1.0 Räntekostnader, kapitalstock

Boende exkl. räntekostnader och energi Tjänster

Varor Energi

KPIF-inflation

Procentenheter respektive årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.

(17)

Nominell och real timlön i hela ekonomin

21 19

17 15

13 11

09 07

05 03

01 99

97 5

4

3

2

1

0

-1

5

4

3

2

1

0

-1 Nominallön enl. konjunkturlönestatistiken

Reallön, beräknad med KPI Reallön, beräknad med KPIF Procentuell förändring

Källor: Medlingsinstitutet, SCB och Konjunkturinstitutet.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :