Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Full text

(1)

ETISK AKTIE- OBLIGATION Sista dag för köp

25 april 2014

Marknadsföringsmaterial oktober 2015

Ett tryggt sparande med

möjlighet till hög avkastning

Kapitalskyddade placeringar nr 90

för privatpersoner och företag Sista dag för köp

20 november 2015

(2)

Vad är en kapitalskyddad placering?

En kapitalskyddad placering är ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning. Varje månad ger vi ut nya kapitalskyddade placeringar som är baserade på Nordeas aktuella marknadssyn. Placeringarna kan vara kopplade till aktiemarknaden, kreditmarknaden eller någon annan finansiell marknad. De kapitalskyddade placeringarna kan erbjudas som Trygg eller Chans.

För vem passar kapitalskyddade placeringar?

Kapitalskyddade placeringar passar privatpersoner och företag som vill spara tryggt till låg risk och samtidigt ha möjlighet till hög avkastning.

Måste jag behålla placeringarna hela löptiden?

Alla våra kapitalskyddade placeringar har en bestämd löptid, vilken oftast är mellan två och sex år. Men du binder inte dina pengar. De kapitalskyddade placeringarna är börsnoterade och det gör att du under normala marknads- förhållanden kan sälja dem när du vill under löptiden, på samma sätt som du handlar aktier. Det är viktigt att veta att kapitalskyddet endast gäller på återbetalningsdagen.

Finns det några risker?

Att spara i Nordeas kapitalskyddade placeringar är tryggt och sparformen har låg risk. De placeringar som kallas för Trygg har lägre risk än de som heter Chans, men Chans har större möjlighet till högre avkastning. På sidan 15 kan du läsa mer om riskerna med Kapitalskyddade placeringar nr 90.

2

Osäkerhet och volatilitet fortsatte att prägla de globala finansmarknaderna under september, även om utvecklingen inte var lika svag som i augusti. Den ökade osäkerheten beror till stor del på en fortsatt inbromsning i Kina, som skapar farhågor kring den globala tillväxten och företagsvinsterna. I de råvaruproducerande regionerna ser vi en minskad ekonomisk aktivitet, som resulterat i fallande valutor och börser. Den fortsatta osäkerheten ledde till att globala aktier föll med cirka 6,5 procent i svenska kronor under september.

Tillväxtmarknaderna befinner sig för närvarande i ett besvärligt ekonomiskt läge. Sjunkande råvarupriser drabbar producenterna negativt medan de asiatiska importörerna drabbas av inbromsningen i Kina, där ledande indikatorer fortsätter att försvagas.

Tittar vi istället på de mer utvecklade ekonomierna ser det betydligt bättre ut. Trots den senaste tidens turbulens har makrodata från USA, Europa och Japan varit positiv. Globalt sett kompenserar denna positiva utveckling en del av inbromsningen i tillväxtländerna.

Bolagsrapporteringen för tredje kvartalet kommer att ha en mycket stor betydelse för börsutvecklingen framöver.

Regionalt är USA vår favorit. En robust ekonomi och den relativt lägre volatiliteten i den amerikanska aktiemarknaden lockar när det är turbulent på börserna. Latinamerika och Östeuropa frestas vi dock fortfarande inte av, trots betydande underavkastning jämfört med de mer utvecklade marknaderna.

Michael Livijn

Strateg, Nordea Sverige

Vanliga frågor och svar om våra kapitalskyddade placeringar

”Trots den senaste tidens turbulens har makrodata

från USA, Europa och Japan varit positiv.”

(3)

3 Sid 6

Sid 9

Sid 11

Aktieobligation Svenska bolag

Svensk ekonomi går starkt och Stockholmsbörsen har haft en god utveckling de senaste åren. Finns det kraft kvar för ytterligare uppgång? Vi tror det, men för Sveriges del hänger utvecklingen mycket på hur den globala ekonomin utvecklas.

Aktieobligation Svenska bolag är kopplad till utvecklingen i en likaviktad aktiekorg med tio börsnoterade svenska bolag.

Aktieobligation Amerikanska bolag

USA är den av de utvecklade regionerna som haft jämnast utveckling sedan finanskrisen. Även om vägen knappast varit spikrak, så är stabiliteten imponerande. Den amerikanska stabiliteten är ett starkt skäl till att pengar ständigt söker sig till USA, som ses som en säker hamn. Utvecklingen i USA är också positiv vad gäller bolagsvinsterna, då landet är relativt ensamt om att i dag uppvisa högre vinster än före finanskrisen.

Aktieobligation Amerikanska bolag är kopplad till utvecklingen i en likaviktad aktiekorg med tio börsnoterade amerikanska bolag.

Aktieobligation Europeiska bolag

Europa verkar vara på väg mot en mer hållbar återhämtning, efter den berg- och dalbana vi upplevt efter finanskrisen. På makrosidan ser det positivt ut, tillväxten har äntligen tagit fart och den drivs alltmer av den inhemska marknaden. Det skapar en annan stabilitet än tidigare, då den magra tillväxt som tidigare upp- nåddes i stort sett kom från exportsektorn. Det syns också i vinstutvecklingen, där bolag med i huvudsak inhemsk exponering har tagit täten.

Aktieobligation Europeiska bolag är kopplad till utvecklingen i en likaviktad aktiekorg med tio börsnote- rade europeiska bolag. Bolagen är utvalda med hänsyn taget till hållbarhet och etik. Vi har använt oss av ISS-Ethix i det arbetet. Läs mer om den etiska granskningen på sidan 14.

Kapitalskyddad placering Pris per post Du får minst tillbaka Preliminär Löptid (nominellt belopp) 1 deltagandegrad2

Aktieobligation Svenska bolag Trygg 10 000 kr 10 000 kr 50 % 6 år

Aktieobligation Svenska bolag Chans 11 000 kr 10 000 kr 160 % 6 år

Aktieobligation Amerikanska bolag Chans 11 000 kr 10 000 kr 120 % 3 år

Aktieobligation Europeiska bolag Chans 11 000 kr 10 000 kr 120 % 3 år

1 Förutsätter att Nordea har tillräcklig betalningsförmåga på återbetalningsdagen.

2 Deltagandegraderna fastställs senast den 30 november 2015.

ETISK

Korta fakta

Placeringsalternativ just nu

(4)

4

Så här fungerar kapitalskyddade placeringar Kapitalskyddade placeringar består av två delar, en obliga- tionsdel och en del som är kopplad till utvecklingen på en marknad, i aktieobligationens fall aktiemarknaden.

Obligationen står för tryggheten. Aktiedelen i sin tur gör att du kan få avkastning när börsen stiger. Kombinationen av de två delarna gör att du kan tjäna pengar, samtidigt som ditt kapital är skyddat.

Alla våra aktieobligationer har en bestämd löptid, vilken oftast är mellan två och sex år. Aktieobligationen säljs i sin enklaste form för 10 000 kronor per post (per styck).

Detta belopp, som vi kallar nominellt belopp, får du tillbaka även om börsen skulle falla. Det nominella beloppet är alltså skyddat.

När du köper en kapitalskyddad placering betalar du ett courtage på normalt 2 procent på priset.

Så här beräknas avkastningen

Låt oss anta att du köpt en aktieobligation för nominellt 10 000 kronor. När löptiden är slut beräknas hur mycket pengar du får tillbaka.

Om aktiemarknaden har fallit får du ändå tillbaka hela ditt nominella belopp, 10 000 kronor per post.

Om aktiemarknaden har stigit får du tillbaka mer än 10 000 kronor per post. Hur mycket mer du får, din avkastning, beror

dels på hur mycket marknaden har stigit under löptiden, dels på hur stor aktieobligationens så kallade deltagande- grad är. En deltagandegrad på 100 procent innebär att du får tillgodoräkna dig hela uppgången på marknaden.

Är deltagandegraden lägre än 100 procent får du mindre än den faktiska uppgången och är deltagandegraden hög- re än 100 procent får du mer än den faktiska uppgången.

Vi erbjuder flera olika kapitalskyddade placeringar Våra andra kapitalskyddade placeringar, till exempel valuta- obligationer och råvaruobligationer, fungerar på samma sätt som aktieobligationer, men är kopplade till valuta- respektive råvarumarknaden istället för aktiemarknaden.

Du kan enkelt handla under löptiden

En vanlig fråga kring kapitalskyddade placeringar är om de måste behållas hela löptiden. Så är det inte. De har en bestämd löptid, men du kan under normala marknadsför- hållanden sälja när du vill. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage. Det är viktigt att veta att kapital- skyddet endast gäller på återbetalningsdagen. Under löp- tiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet.

Risker

Det finns risker som är förknippade med köp av kapital- skyddade placeringar. På sidan 15 kan du läsa om dessa.

Kapitalskyddade placeringar – du tjänar på uppgång och är trygg vid nedgång

I Sverige har vi en lång tradition av att äga aktier, både direkt och via fonder. Faktum är att Sverige har högst andel aktieägare i världen. Att spara i aktier har över tid gett en bra avkastning, men risken är hög och när aktiemarknaden faller förlorar du pengar.

I tider när börsen faller har vi nog alla tänkt tanken att vi gärna hade sparat pengar i en placering som ökar i värde när börsen stiger, men som inte minskar i värde när börsen faller. Eller att risken åtminstone var begränsad.

Den önskade sparformen ovan är ingen omöjlighet, den finns faktiskt redan. Aktieobligationen, som den kallas, är vår vanligaste kapitalskyddade placering. Med våra aktieobligationer kan du tjäna pengar på en uppgång och samtidigt vara trygg vid nedgång.

(5)

7 5 Räkneexempel Trygg

Anta att du köper 10 aktieobligationer för 10 000 kronor styck, det vill säga för totalt 100 000 kronor plus courtage.

Låt oss vidare anta att deltagandegraden fastställs till 70 procent och att aktiemarknaden stiger med 40 procent.

Då beräknas din avkastning så här:

100 000 kr × 70 % × 40 % = 28 000 kr

Det du får tillbaka, ditt återbetalda belopp, blir alltså:

100 000 kr + 28 000 kr = 128 000 kr

Skulle marknaden däremot falla under perioden, får du ändå tillbaka ditt nominella belopp, det vill säga 100 000 kronor.

Vill du vara Trygg …

Trygg passar dig som inte vill riskera några av de pengar du placerar. Trygg kostar 10 000 kronor för en post på nomi- nellt 10 000 kronor. När du köper en kapitalskyddad place- ring Trygg har du alltså möjlighet att tjäna pengar, samtidigt som du vet att du får tillbaka ditt placerade belopp om marknaden faller.

Räkneexempel Chans

Anta att du köper 10 aktieobligationer för 11 000 kronor styck, det vill säga för totalt 110 000 kronor plus courtage.

Det nominella beloppet är då 100 000 kronor och över- kursen är 10 000 kronor. Låt oss vidare anta att deltagan- degraden fastställs till 160 procent och att aktiemarknaden stiger med 40 procent. Då beräknas din avkastning så här:

100 000 kr × 160 % × 40 % = 64 000 kr Det du får tillbaka, återbetalt belopp, blir alltså:

100 000 kr + 64 000 kr = 164 000 kr

Skulle marknaden däremot falla under perioden, får du ändå tillbaka ditt nominella belopp, det vill säga 100 000 kronor.

… eller vill du ta en Chans

Chans passar dig som är villig att betala lite extra, en så kallad överkurs. Överkursen gör att du får en högre delta- gandegrad och har då möjlighet att tjäna ännu mer pengar.

Vanligtvis är överkursen mellan 2–10 procent (200 –1 000 kr) per post på nominellt 10 000 kronor. Om marknaden faller förlorar du överkursen.

Obligation Marknadsdel Arrangörs- arvode

Nominellt belopp Möjlig avkastning

Startdag

10 000 kr Återbetalningsdag minst 10 000 kr

Överkurs

Obligation Marknadsdel Arrangörs- arvode

Startdag 11 000 kr

Möjlig avkastning

Nominellt belopp

Återbetalningsdag minst 10 000 kr

Du kan välja mellan Trygg och Chans

(6)

6 Aktieobligation Svenska bolag

Svensk ekonomi går starkt och Stockholmsbörsen har haft en god utveckling de senaste åren. Finns det kraft kvar för ytterligare uppgång? Vi tror det, men för Sveriges del hänger utvecklingen mycket på hur den globala ekonomin utvecklas.

Den svenska tillväxttakten är god och ligger bland de högsta i Europa. För de svenska bolagen har det första halvåret präglats av god vinsttillväxt jämfört med förra året, men en stor del av vinstökningarna kan förklaras av den svaga kronan. Man får inte glömma att svenska bolag är mycket exportberoende och att merparten av försäljningen sker utanför Sverige. Därför är det viktigt att titta på den globala ekonomin snarare än den svenska. De svenska exportbolagen är dock välskötta och med världen som marknad finns bra förutsättningar för att gynnas av en stigande global tillväxt.

Den ekonomiska aktiviteten i USA har tagit fart och syssel- sättningen och tillväxten är god. Tillväxtmarknaderna upp- levs som mer osäkra och det finns en rädsla för en avmatt- ning i Kina, landet som drivit tillväxten globalt under de sen- aste åren. I Europa har vi fått positiv makrodata, tillväxten har äntligen tagit fart och dessutom ser riskerna i Grekland ut att ha minskat. Det är klart positivt då Europa är den största exportmarknaden för svenska bolag. En förbättrad konjunktur i västvärlden kan kompensera för en tillfällig avmattning på tillväxtmarknaderna.

Efter de senaste årens uppgång har värderingen på sven- ska aktier ökat och ligger strax över den historiska genom- snittsvärderingen för Stockholmsbörsen. Men så länge vinsterna fortsätter att växa ser vi inte det som ett problem.

Nivåerna är långt ifrån vad som skulle kunna kallas en bubbla. Efter sommaren har vinstförväntningarna minskat något och vi blir inte överraskade om rapportsäsongen i höst kommer att bli bättre än förväntat.

Alternativen till aktier är få och det låga ränteläget gynnar aktier relativt andra tillgångsklasser. Riskmässigt kommer det största hotet från den globala ekonomin, då en lägre tillväxttakt skulle drabba Sverige negativt.

Marknadsutsikter

+ Svenska exportbolag är välskötta och gynnas av en förbättrad konjunktur.

+ Europa, som är den viktigaste exportmarknaden, visar tecken på en förbättrad konjunktur.

– Osäkerheten kring den ekonomiska tillväxten har ökat.

Aktieobligation Svenska bolag passar dig som ...

... tror på en bred uppgång på den svenska aktiemarknaden de kommande sex åren. Nordea bedömer att det finns en god möjlighet att de svenska bolagen går en ljus framtid till mötes, då bolagen drar nytta av den globala tillväxtökningen.

Aktieobligation Svenska bolag är en trygg placering som erbjuds i två alternativ, Trygg och Chans. På nästa sida kan du läsa mer om Aktieobligation Svenska bolag.

Aktieobligation Svenska bolag Trygg och Aktieobligation Svenska bolag Chans

Det finns goda förutsättningar för både

stigande bolagsvinster och börskurser

(7)

Aktieobligation Svenska bolag Trygg

Så här fungerar

Aktieobligation Svenska bolag Trygg

7 Aktieobligation Svenska bolag

Aktieobligation Svenska bolag Trygg har en löptid på sex år och är kopplad till utvecklingen i en likaviktad korg med tio börsnoterade bolag: ABB, AstraZeneca, Ericsson, Investor, Sandvik, SEB, Securitas, Skanska, SKF och TeliaSonera. För information om de underligg- ande bolagen, se under rubriken Underliggande tillgång på sidan 13.

Vid beräkning av korgens utveckling fastställs upp- gången för de tre aktier som utvecklats bäst till 40 pro- cent för varje sådan aktie, oavsett om dessa tre aktier stigit eller fallit i värde under placeringens löptid.

* Källa: Bloomberg.

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.

Aktiekorgens utveckling de fem senaste åren*

2011/10 2012/10 2013/10 2014/10 2015/10 80

100 120 140 160

1 Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 13 under rubriken Slutkurser och genomsnittsberäkning) samt antagandet att alla aktier haft samma utveckling.

2 Som ett resultat av att de tre aktier som utvecklats bäst får en fastställd uppgång på 40 procent per aktie.

3 Baserat på preliminär deltagandegrad.

4 Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage.

Trygg

Så här kan det bli

Aktiekorgens Aktiekorgens beräknade Placerat Återbetalt Avkastning 4 Avkastning

utveckling 1 utveckling 2 belopp belopp 3 per år 4

80 % 68,0 % 10 000 kr 13 400 kr 31,4 % 4,7 %

60 % 54,0 % 10 000 kr 12 700 kr 24,5 % 3,7 %

40 % 40,0 % 10 000 kr 12 000 kr 17,6 % 2,7 %

20 % 26,0 % 10 000 kr 11 300 kr 10,8 % 1,7 %

0 % 12,0 % 10 000 kr 10 600 kr 3,9 % 0,6 %

-20 % -2,0 % 10 000 kr 10 000 kr -2,0 % -0,3 %

Fakta

Pris per styck 10 000 kr

Minst tillbaka (nominellt belopp) 10 000 kr Preliminär deltagandegrad 50 %

Löptid 6 år

Courtage 2 %

Börskod NBF ST90 B140A

Riskindikator

Placeringens risknivåer är fastställda vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.

* För information om Risknivå normalutfall och Risknivå extremutfall, se sidan 16.

För vidare information om SPIS Riskindikator, se www.strukturerade.se.

Risknivå normalutfall – hur stor är risken i placeringen?*

Risknivå extremutfall – hur stor blir förlusten i händelse av ett extremutfall?* . . . 1 Emittent . . . Nordea Bank Finland Abp Emittentrisk . . . S&P: AA-, Moody’s: Aa3

1 2 3 4 5 6 7

Lägre risk Högre risk

(8)

Aktieobligation Svenska bolag Chans

Så här fungerar

Aktieobligation Svenska bolag Chans

8 Aktieobligation Svenska bolag

Aktieobligation Svenska bolag Chans har en löptid på sex år och är kopplad till utvecklingen i en likaviktad korg med tio börsnoterade bolag: ABB, AstraZeneca, Ericsson, Investor, Sandvik, SEB, Securitas, Skanska, SKF och TeliaSonera. För information om de underligg- ande bolagen, se under rubriken Underliggande tillgång på sidan 13.

Vid beräkning av korgens utveckling fastställs upp- gången för de tre aktier som utvecklats bäst till 40 pro- cent för varje sådan aktie, oavsett om dessa tre aktier stigit eller fallit i värde under placeringens löptid.

* Källa: Bloomberg.

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.

Aktiekorgens utveckling de fem senaste åren*

2011/10 2012/10 2013/10 2014/10 2015/10 80

100 120 140 160

1 Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 13 under rubriken Slutkurser och genomsnittsberäkning) samt antagandet att alla aktier haft samma utveckling.

2 Som ett resultat av att de tre aktier som utvecklats bäst får en fastställd uppgång på 40 procent per aktie.

3 Baserat på preliminär deltagandegrad.

4 Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage.

Riskindikator

Placeringens risknivåer är fastställda vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.

* För information om Risknivå normalutfall och Risknivå extremutfall, se sidan 16.

För vidare information om SPIS Riskindikator, se www.strukturerade.se.

Risknivå normalutfall – hur stor är risken i placeringen?*

Risknivå extremutfall – hur stor blir förlusten i händelse av ett extremutfall?* . . . 2 Emittent . . . Nordea Bank Finland Abp Emittentrisk . . . S&P: AA-, Moody’s: Aa3

1 2 3 4 5 6 7

Lägre risk Högre risk

Chans

Så här kan det bli

Aktiekorgens Aktiekorgens beräknade Placerat Återbetalt Avkastning 4 Avkastning

utveckling 1 utveckling 2 belopp belopp 3 per år 4

80 % 68,0 % 11 000 kr 20 880 kr 86,1 % 10,9 %

60 % 54,0 % 11 000 kr 18 640 kr 66,1 % 8,8 %

40 % 40,0 % 11 000 kr 16 400 kr 46,2 % 6,5 %

20 % 26,0 % 11 000 kr 14 160 kr 26,2 % 4,0 %

0 % 12,0 % 11 000 kr 11 920 kr 6,2 % 1,0 %

-20 % -2,0 % 11 000 kr 10 000 kr -10,9 % -1,9 %

Fakta

Pris per styck 11 000 kr

Minst tillbaka (nominellt belopp) 10 000 kr Preliminär deltagandegrad 160 %

Löptid 6 år

Courtage 2 %

Börskod NBF SC90 B140B

(9)

9 Aktieobligation Amerikanska bolag

USA är den av de utvecklade regionerna som haft jämnast utveckling sedan finanskrisen. Även om vägen knappast varit spikrak, så är stabiliteten im- ponerande. Den amerikanska stabiliteten är ett starkt skäl till att pengar ständigt söker sig till USA, som ses som en säker hamn. Utvecklingen i USA är också positiv vad gäller bolagsvinsterna, då lan- det är relativt ensamt om att i dag uppvisa högre vinster än före finanskrisen.

Makromässigt fortsätter USA på samma positiva spår som tidigare. Tillväxten är långt ifrån uppseendeväckande, men ändå ständigt i topp bland de utvecklade marknaderna.

Oron för att Kina ska påverka USA kraftigt är inte så stor, då andelen export/import mot Kina är relativt liten för den amerikanska ekonomin.

Tillväxt i all ära, men det viktigaste är hur bolagen utveck- las och där är bolagsvinsterna den största drivkraften. På den fronten imponerar USA. I dag ligger vinsterna klart över den förra toppen från 2008, något som är relativt ovanligt när vi tittar på andra regioner världen över. Som exempel ligger de europeiska bolagsvinsterna nästan 40 procent under sin toppnivå. Stabiliteten i de amerikanska bolagens vinster motiverar delvis den premie USA har relativt globala aktier när det kommer till värdering. Dock tror vi inte att det finns särskilt mycket kvar i form av p/e- expansion för de amerikanska aktierna, men det är något som gäller även för aktier i stort.

På minussidan noterar vi, förutom den något höga värde- ringen, att försäljningstillväxten inte riktigt nådde upp till förväntningarna det senaste rapportkvartalet. Delvis var det en effekt av att dollarn stärkts kraftigt under året och att nästan 40 procent av intäkterna kommer utanför USA.

Vi anser dock att fördelarna överväger i fallet USA.

Marknadsutsikter

+ De globala tillväxtförutsättningarna är stabila.

+ De amerikanska bolagen uppvisar robusta vinster.

– De amerikanska bolagen är något högt värderade.

Aktieobligation Amerikanska bolag passar dig som ...

... tror på en bred uppgång på den amerikanska aktiemarknaden de kommande tre åren. Nordea bedömer att det finns goda möjligheter att de amerikanska bolagen kommer att stiga framöver. Den globala tillväxten och de amerikanska bolagens robusta vinster talar för amerikanska aktier.

Aktieobligation Amerikanska bolag är en trygg placering som erbjuds i ett alternativ, Chans. Förutom aktiekorgens utveckling påverkas även en positiv avkastning av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn. På nästa sida kan du läsa mer om Aktieobligation Amerikanska bolag.

Aktieobligation Amerikanska bolag Chans

De amerikanska bolagsvinsterna är

på rekordnivåer

(10)

Aktieobligation Amerikanska bolag Chans

Så här fungerar

Aktieobligation Amerikanska bolag Chans

1010 Aktieobligation Amerikanska bolag

Aktieobligation Amerikanska bolag Chans har en löptid på tre år och är kopplad till utvecklingen i en lika- viktad korg med tio börsnoterade bolag: AT&T, Coca-Cola, Duke Energy, General Electric, General Mills, Kellogg, Kimberly-Clark, Procter & Gamble, Public Storage och Southern. För information om de underliggande bolagen, se under rubriken Underliggande tillgång på sidan 13.

Om aktiekorgen exempelvis stiger med 60 procent får du preliminärt 17 200 kronor per aktieobligation. För- utom utvecklingen i aktiekorgen påverkas avkastningen även av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn. Se tabellerna nedan och på sidan 14 under rubriken Valuta.

* Källa: Bloomberg.

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.

Aktiekorgens utveckling de fem senaste åren*

2011/10 2012/10 2013/10 2014/10 2015/10 80

100 120 140 160

1 Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 13 under rubriken Slutkurser och genomsnittsberäkning).

2 Baserat på preliminär deltagandegrad och att förhållandet mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn varit oförändrat under löptiden.

3 Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage.

4 Återbetalt belopp om den amerikanska dollarn försvagas med 10 procent mot den svenska kronan.

5 Återbetalt belopp om den amerikanska dollarn förstärks med 10 procent mot den svenska kronan.

Chans

Så här kan det bli

Aktiekorgens Återbetalt Avkastning 3 Avkastning Återbetalt belopp Återbetalt belopp utveckling 1 belopp 2 per år 3 om försvagning 10 % 4 om förstärkning 10 % 5

80 % 19 600 kr 74,7 % 20,4 % 18 640 kr 20 560 kr

60 % 17 200 kr 53,3 % 15,3 % 16 480 kr 17 920 kr

40 % 14 800 kr 31,9 % 9,7 % 14 320 kr 15 280 kr

20 % 12 400 kr 10,5 % 3,4 % 12 160 kr 12 640 kr

0 % 10 000 kr -10,9 % -3,8 % 10 000 kr 10 000 kr

-20 % 10 000 kr -10,9 % -3,8 % 10 000 kr 10 000 kr

Fakta

Pris per styck 11 000 kr

Minst tillbaka (nominellt belopp) 10 000 kr Preliminär deltagandegrad 120 %

Löptid 3 år

Courtage 2 %

Börskod NBF AC90 B141

Riskindikator

Placeringens risknivåer är fastställda vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.

* För information om Risknivå normalutfall och Risknivå extremutfall, se sidan 16.

För vidare information om SPIS Riskindikator, se www.strukturerade.se.

Risknivå normalutfall – hur stor är risken i placeringen?*

Risknivå extremutfall – hur stor blir förlusten i händelse av ett extremutfall?* . . . 3 Emittent . . . Nordea Bank Finland Abp Emittentrisk . . . S&P: AA-, Moody’s: Aa3

1 2 3 4 5 6 7

Lägre risk Högre risk

(11)

11 11 Aktieobligation Europeiska bolag

Europa verkar vara på väg mot en mer hållbar åter- hämtning, efter den berg- och dalbana vi upplevt efter finanskrisen. På makrosidan ser det positivt ut, tillväxten har äntligen tagit fart och den drivs alltmer av den inhemska marknaden. Det skapar en annan stabilitet än tidigare, då den magra till- växt som tidigare uppnåddes i stort sett kom från exportsektorn. Det syns också i vinstutvecklingen, där bolag med i huvudsak inhemsk exponering har tagit täten.

Tillväxtsiffrorna imponerar kanske inte så mycket. För 2015 förväntar vi oss en tillväxt på 1,5 procent, vilket faktiskt är hyggligt för Europa. Än viktigare är att den inhemska konsumtionen nu tagit över stafettpinnen, vilket bidrar till en mer balanserad tillväxt. Bolagens vinstutveckling be- kräftar också detta. Förutom att de senaste två kvartalen varit positiva har även skillnaderna mellan exportbolag och bolag med i huvudsak försäljning på hemmaplan jämnats ut. Värderingsmässigt finns inte mycket att säga. Den euro- peiska aktiemarknaden är likt den globala något högt vär- derad i absoluta tal, men i dagens låga ränteläge finns det få alternativ till aktier.

Inbromsningen i Kina och oron i tillväxtmarknaderna är dock ett orosmoment, särskilt för Tyskland som har en re- lativt stor export mot Asien. Även skandalen i Volkswagen kan slå mot den viktiga bilindustrin, och i förlängningen mot ekonomin. Trots detta anser vi att det positiva överväger i Europa, med en bättre tillväxt, fullt stöd från den europe- iska centralbanken och en hygglig vinstutveckling.

Marknadsutsikter

+ Den europeiska tillväxten har tagit fart.

+ Vinstutsikterna för de europeiska bolagen är positiva.

– Inbromsningen i Kina kan påverka export- sektorn negativt.

Aktieobligation Europeiska bolag passar dig som ...

... vill ha en placering som är kopplad till utvecklingen i en likaviktad korg med tio europeiska bolag, som alla uppfyller etiska krav vad gäller hållbarhet och miljö. Vid avgörandet av om ett bolag ska anses vara etiskt har vi utgått från vad företaget ISS-Ethix anser om det aktuella bolaget. Läs mer om den etiska granskningen på sidan 14.

Aktieobligation Europeiska bolag är en trygg placering som erbjuds i ett alternativ, Chans. Förutom aktiekorgens utveckling påverkas även en positiv avkastning av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och euron. På nästa sida kan du läsa mer om Aktieobligation Europeiska bolag.

Aktieobligation Europeiska bolag Chans

Den europeiska tillväxten har äntligen tagit fart

ETISK

(12)

Aktieobligation Europeiska bolag Chans

Så här fungerar

Aktieobligation Europeiska bolag Chans

1012 Aktieobligation Europeiska bolag

Aktieobligation Europeiska bolag Chans har en löptid på tre år och är kopplad till utvecklingen i en lika- viktad korg med tio börsnoterade bolag: Centrica, HSBC, Iberdrola, Munich Re, National Grid, Nestlé, Novartis, Roche Holding, Swiss Re och Unilever. För information om de underliggande bolagen, se under rubriken Under- liggande tillgång på sidan 13.

Om aktiekorgen exempelvis stiger med 60 procent får du preliminärt 17 200 kronor per aktieobligation. För- utom utvecklingen i aktiekorgen påverkas avkastningen även av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och euron. Se tabellerna nedan och på sidan 14 under rubriken Valuta.

* Källa: Bloomberg.

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.

Aktiekorgens utveckling de fem senaste åren*

2011/10 2012/10 2013/10 2014/10 2015/10 80

100 120 140 160

1 Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 13 under rubriken Slutkurser och genomsnittsberäkning).

2 Baserat på preliminär deltagandegrad och att förhållandet mellan den svenska kronan och euron varit oförändrat under löptiden.

3 Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage.

4 Återbetalt belopp om euron försvagas med 10 procent mot den svenska kronan.

5 Återbetalt belopp om euron förstärks med 10 procent mot den svenska kronan.

Chans

Så här kan det bli

Aktiekorgens Återbetalt Avkastning 3 Avkastning Återbetalt belopp Återbetalt belopp utveckling 1 belopp 2 per år 3 om försvagning 10 % 4 om förstärkning 10 % 5

80 % 19 600 kr 74,7 % 20,4 % 18 640 kr 20 560 kr

60 % 17 200 kr 53,3 % 15,3 % 16 480 kr 17 920 kr

40 % 14 800 kr 31,9 % 9,7 % 14 320 kr 15 280 kr

20 % 12 400 kr 10,5 % 3,4 % 12 160 kr 12 640 kr

0 % 10 000 kr -10,9 % -3,8 % 10 000 kr 10 000 kr

-20 % 10 000 kr -10,9 % -3,8 % 10 000 kr 10 000 kr

Fakta

Pris per styck 11 000 kr

Minst tillbaka (nominellt belopp) 10 000 kr Preliminär deltagandegrad 120 %

Löptid 3 år

Courtage 2 %

Börskod NBF EC90 B142

Riskindikator

Placeringens risknivåer är fastställda vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.

* För information om Risknivå normalutfall och Risknivå extremutfall, se sidan 16.

För vidare information om SPIS Riskindikator, se www.strukturerade.se.

Risknivå normalutfall – hur stor är risken i placeringen?*

Risknivå extremutfall – hur stor blir förlusten i händelse av ett extremutfall?* . . . 3 Emittent . . . Nordea Bank Finland Abp Emittentrisk . . . S&P: AA-, Moody’s: Aa3

1 2 3 4 5 6 7

Lägre risk Högre risk

(13)

13 Emittent och fullständiga villkor

Nordea Bank Finland Abp (Nordea) är emittent. Information om emittenten finns i Grundprospektet för Nordeas EMTN-program för strukturerade placeringar och i Nordea Bank Finland Abp:s årsredovisning som finns på nordea.com. Grundprospektet för Nordeas EMTN-program har godkänts av den irländska central- banken. Information om Nordeakoncernen finns i Nordea Bank AB:s årsredovisning som du hittar på nordea.com.

Kapitalskyddade placeringar nr 90 ges ut under ovan nämnda EMTN-program. En av de viktigaste delarna av programmet vad gäller villkoren för placeringen utgörs av Allmänna Villkor, som återfinns på sidorna 279-390 i Grundprospektet. De fullstän- diga villkoren till de kapitalskyddade placeringarna i denna bro- schyr, som du förutsätts ta del av innan du köper Kapitalskyddade placeringar nr 90, återfinns i Grundprospektet, inklusive Allmänna Villkor, och Slutliga Villkor som, bland annat, anger metoden för beräkningen av avkastning eller ränta. Både Grundprospekt och Slutliga Villkor finns tillgängliga på nordea.se.

Courtage

När du köper Kapitalskyddade placeringar nr 90 betalar du cour- tage. Courtaget är 2 procent på priset. Du betalar inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter i samband med återbetalning.

Underliggande tillgång Aktieobligation Svenska bolag

Aktiekorg med följande aktier: ABB (SEK), AstraZeneca (SEK), Ericsson (SEK), Investor (SEK), Sandvik (SEK), SEB (SEK), Secu- ritas (SEK), Skanska (SEK), SKF (SEK) och TeliaSonera (SEK).

Aktieobligation Amerikanska bolag

Aktiekorg med följande aktier: AT&T (USD), Coca-Cola (USD), Duke Energy (USD), General Electric (USD), General Mills (USD), Kellogg (USD), Kimberly-Clark (USD), Procter & Gamble (USD), Public Storage (USD) och Southern (USD).

Aktieobligation Europeiska bolag

Aktiekorg med följande aktier: Centrica (GBP), HSBC (GBP), Iberdrola (EUR), Munich Re (EUR), National Grid (GBP), Nestlé (CHF), Novartis (CHF), Roche Holding (CHF), Swiss Re (CHF) och Unilever (EUR).

Se Marknadsavbrott och särskilda händelser under rubriken Risker på sidan 15 för exempel på när en underliggande tillgång kan behöva bytas ut.

Likviddag

Kapitalskyddade placeringar nr 90 ska betalas den 30 november 2015.

Startkurser

Startkurser fastställs den 30 november 2015.

Värdet under löptiden – andrahandsmarknad

Kapitalskyddade placeringar nr 90 avses noteras på NASDAQ Stockholms obligationslista den 2 december 2015.

Du kan följa värdet på Kapitalskyddade placeringar nr 90 på nordea.se. Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja under löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som när du handlar aktier. Det är viktigt att veta att kapital- skyddet endast gäller på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet.

Slutkurser och genomsnittsberäkning Slutkurser fastställs enligt följande:

Slutkurs för Aktieobligation Svenska bolag Trygg och Aktieobli- gation Svenska bolag Chans: Aktiekorgens genomsnittliga värde från och med den 16 november 2020 till och med den 16 novem- ber 2021, med en avläsning den 16:e varje månad.

Slutkurs för Aktieobligation Amerikanska bolag Chans: Aktie- korgens genomsnittliga värde från och med den 16 november 2017 till och med den 16 november 2018, med en avläsning den 16:e varje månad.

Slutkurs för Aktieobligation Europeiska bolag Chans: Aktie- korgens genomsnittliga värde från och med den 16 november 2017 till och med den 16 november 2018, med en avläsning den 16:e varje månad.

Genomsnittsberäkningen ger ett skydd mot kursfall mot slutet av löptiden. Samtidigt innebär den att en uppgång i marknaden under genomsnittsperioden inte får fullt genomslag.

Korgens utveckling i Aktieobligation Svenska bolag Vid beräkning av korgens utveckling i Aktieobligation Svenska bolag Trygg respektive Aktieobligation Svenska bolag Chans fast- ställs uppgången för de tre aktier som utvecklats bäst till 40 pro- cent för varje sådan aktie, oavsett deras faktiska utveckling.

Återbetalningsdag

Återbetalningsdag är följande dag:

Aktieobligation Svenska bolag Trygg och Aktieobligation Svenska bolag Chans den 30 november 2021.

Aktieobligation Amerikanska bolag Chans den 30 november 2018.

Aktieobligation Europeiska bolag Chans den 30 november 2018.

Deltagandegrad

Avkastningen bestäms av utvecklingen på den eller de marknader som värdeutvecklingen är kopplad till, av den så kallade deltag- andegraden och i förekommande fall av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn respek- tive euron. Deltagandegraden talar om hur stor del av uppgången i marknaden du får. Om deltagandegraden är högre än 100 pro- cent får du mer än den faktiska uppgången. Och tvärtom, om deltagandegraden är lägre än 100 procent får du mindre än den faktiska uppgången. Deltagandegraderna i denna broschyr är preliminära. Deltagandegraderna fastställs senast den 30 novem- ber 2015. Nivåerna avgörs bland annat av hur svenska och inter- nationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på marknaderna förändras fram till den 30 novem- ber 2015.

Underliggande aktier *

Genomsnittlig utveckling:

15,4 % Utfall 1

Aktie 1 53 % 40 %

Aktie 2 39 % 40 %

Aktie 3 23 % 40 %

Aktie 4 15 % 15 %

Aktie 5 9 % 9 %

Aktie 6 9 % 9 %

Aktie 7 7 % 7 %

Aktie 8 0 % 0 %

Aktie 9 -2 % -2 %

Aktie 10 -4 % -4 %

* Rangordnade efter utveckling

Genomsnittlig utveckling:

8 % Utfall 2

-1 % 40 %

-1 % 40 %

-2 % 40 %

-3 % -3 %

-4 % -4 %

-4 % -4 %

-5 % -5 %

-7 % -7 %

-7 % -7 %

-10 % -10 %

Viktigt att veta

(14)

14

Beräknad maximal totalkostnad för Aktieobligation Svenska bolag Trygg, vid ett placerat belopp på 10 000 kronor:

Courtage: 2 % = 200 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 6 år = 720 kr

(inkluderat i placerat belopp).

Maximal totalkostnad: 920 kr

Beräknad maximal totalkostnad för Aktieobligation Svenska bolag Chans, vid ett placerat belopp på 11 000 kronor:

Courtage: 2 % = 220 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 6 år = 792 kr

(inkluderat i placerat belopp).

Maximal totalkostnad: 1 012 kr

Beräknad maximal totalkostnad för Aktieobligation Amerikanska bolag Chans, vid ett placerat belopp på 11 000 kronor:

Courtage: 2 % = 220 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 3 år = 396 kr

(inkluderat i placerat belopp).

Maximal totalkostnad: 616 kr

Beräknad maximal totalkostnad för Aktieobligation Europeiska bolag Chans, vid ett placerat belopp på 11 000 kronor:

Courtage: 2 % = 220 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 3 år = 396 kr

(inkluderat i placerat belopp).

Maximal totalkostnad: 616 kr

Placeringarna i Kapitalskyddade placeringar nr 90 kan marknads- föras eller förmedlas av en extern part. För denna marknads- föring eller förmedling erlägger Nordea en engångsersättning till den externa parten, beräknat på nominellt belopp. Engångs- ersättningen ingår i det ovan nämnda arrangörsarvodet.

Branschkod och ordlista

Nordea stödjer och uppfyller Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för strukturerade placeringar. I syfte att öka jämför- barheten mellan olika strukturerade placeringar har Svenska Fondhandlareföreningen tagit fram en ordlista som finns på www.strukturerade.se.

ISS-Ethix

ISS-Ethix följer löpande ett större antal bolag världen över och analyserar dessa utifrån ett hållbarhets- och etikperspektiv.

Baserat på ett trafikljussystem får bolagen någon av färgerna grönt (etiskt) gult (bolag som är under utredning, ej etiskt) eller rött (ej etiskt). Bolag involverade i verifierade kränkningar av internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbete och korruption blir röda, vilket även gäller bolag som är involverade i kontroversiella vapen såsom klusterbomber och personminor.

För bolag med involvering i kontroversiella produkter såsom alkohol, pornografi, militärt material, tobak och spel har en gene- rell gräns satts att dessa områden totalt endast får omfatta maxi- malt fem procent av bolagens omsättning. Samtliga bolag i Aktie- obligation Europeiska bolag Chans ansågs vid tidpunkten för bestämmandet av den underliggande aktiekorgen för att vara etiska (gröna) enligt ISS-Ethix. Om ett bolag under löptiden ändras från att anses vara etiskt till att inte anses vara etiskt, kommer det aktuella bolaget ändå att kvarstå i den underliggande aktiekorgen. Du kan läsa mer om ISS-Ethix på www.ethix.se.

Valuta

I Aktieobligation Amerikanska bolag Chans påverkas tilläggs- beloppet av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn. I Aktieobligation Europeiska bolag Chans påverkas tilläggsbeloppet av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och euron. En förstärkning av dollarn respektive euron ger ett högre tilläggsbelopp och en försvagning av dollarn respektive euron ger ett lägre tilläggsbelopp. Ob- servera att det nominella beloppet inte påverkas av valutakurs- förändringar.

Tilldelning och villkor för emissionens genomförande Avräkningsnota beräknas sändas ut den 24 november 2015.

Nordea äger rätt att fastställa ett tidigare datum än den 20 no- vember 2015 då anmälan ska vara Nordea tillhanda.

Nordea kommer att ställa in alternativ där deltagandegraden inte kan fastställas till minst:

40 procent för Aktieobligation Svenska bolag Trygg 140 procent för Aktieobligation Svenska bolag Chans 100 procent för Aktieobligation Amerikanska bolag Chans 100 procent för Aktieobligation Europeiska bolag Chans.

Nordea äger rätt att till och med likviddagen ersätta den under- liggande tillgången med en motsvarande tillgång.

Nordea äger rätt att ställa in ett alternativ i vilket det tecknade beloppet är mindre än 20 000 000 kronor.

Nordea äger också rätt att ställa in Kapitalskyddade placeringar nr 90 om ekonomiska eller politiska händelser inträffar som enligt Nordeas bedömning kan äventyra emissionen. För ytter- ligare information, se Slutliga Villkor.

Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts betalar Nordea tillbaka beloppet till det konto som angetts.

Beskattning

Aktieobligationerna beskattas som delägarrätter, det vill säga på samma sätt som aktier.

Detta är endast allmän information. Om du vill ha rådgivning eller veta mer om vilka skatteregler som gäller rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare eller revisor.

Totalkostnad

På likviddagen den 30 november 2015 fastställs villkoren för de kapitalskyddade placeringarna och likvid inklusive courtage betalas. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning.

I den kapitalskyddade placeringens pris ingår ett arrangörs- arvode som uppgår till maximalt 1,2 procent per löptidsår. Arran- görsarvodet, som tas ut som en engångskostnad på likviddagen, ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion, distribution, börsnotering och eventuella licenser.

(15)

15 Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi samman-

fattat de viktigaste riskerna med kapitalskyddade placering- ar. Mer information finns i avsnittet Riskfaktorer i Grund- prospektet för Nordeas EMTN-program för strukturerade placeringar. Du kan hämta Grundprospektet på närmaste Nordeakontor eller på nordea.se.

Kreditrisk

Vid köp av Nordeas kapitalskyddade placeringar tar du en kreditrisk på Nordea Bank Finland Abp. Återbetalning av nominellt belopp och eventuell avkastning förutsätter att Nordea klarar av att uppfylla dessa åtaganden på återbetal- ningsdagen. Ett sätt att bedöma om Nordea är kreditvärdigt är att titta på Nordeas kreditvärdighetsbetyg som är AA- enligt Standard & Poor’s och Aa3 enligt Moody’s. Mer infor- mation finns på moodys.com och standardandpoors.com.

Marknadsrisk och risk vid förtida försäljning Under löptiden påverkas värdet på en kapitalskyddad pla- cering av flera faktorer, bland annat marknadens utveck- ling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, mark- nadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Kapitalskyddet gäller endast på återbetalningsdagen. Om du väljer att sälja den kapitalskyddade placeringen före återbetalningsdagen och marknadsvärdet då understiger det du betalade för den kapitalskyddade placeringen gör du en förlust. Vid för- säljning under löptiden betalar du courtage.

Likviditetsrisk

Under normala marknadsförhållanden erbjuder Nordea en köpkurs för den som vill sälja i förtid. Köpkursen beror dels på de faktorer som nämnts under stycket Marknadsrisk och risk vid förtida försäljning ovan, dels på värdeutveck- lingsstrukturen. Under vissa marknadsförhållanden kan det dock vara svårt eller omöjligt att sälja en kapitalskyddad placering under löptiden (man säger då att den är illikvid).

Deltagandegrad

Den kapitalskyddade placeringens värde bestäms av mark- nadens utveckling, placeringens struktur och den så kall- ade deltagandegraden.

Deltagandegraden bestämmer hur stor del av utveckling- en som du får ta del av. Det innebär att om deltagandegra- den är lägre än 100 procent får du mindre än den faktiska utvecklingen.

Deltagandegraden fastställs av Nordea och avgörs bland annat av den kapitalskyddade placeringens löptid, rörlig- heten (volatiliteten) på den underliggande marknaden, ränte- läget och förväntade utdelningar.

Överkurs

Våra kapitalskyddade placeringar erbjuds ofta i två olika risknivåer, Trygg och Chans. Trygg erbjuds till nominellt belopp och för Chans betalar du lite mer än det nominella beloppet, en så kallad överkurs. Eftersom kapitalskyddet endast gäller det nominella beloppet riskerar du att förlora överkursen om du väljer Chans.

Alternativkostnadsrisk

Om marknadsutvecklingen är ogynnsam får du tillbaka det nominella beloppet på återbetalningsdagen. Det innebär att du då går miste om den ränta som du skulle ha fått om du istället hade valt en räntebärande placering.

Valutarisk

Samtliga alternativ i Kapitalskyddade placeringar nr 90 är kapitalskyddade i svenska kronor. Det innebär att det nomi- nella beloppet inte påverkas av någon eventuell valutakurs- förändring.

Dock påverkas tilläggsbeloppet i Aktieobligation Ameri- kanska bolag Chans av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn och i Aktie- obligation Europeiska bolag Chans påverkas tilläggs- beloppet av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och euron. En förstärkning av dollarn respektive euron ger ett högre tilläggsbelopp och en försvagning av dollarn respektive euron ger ett lägre tilläggsbelopp.

Valutakursförändringar kan påverka ett företags eller en tillgångs marknadsvärde. Vidare, om ett företag eller en tillgång är noterat i en annan valuta än den valuta som före- taget eller tillgången värderas i kommer rörelser mellan dessa valutor påverka prisutvecklingen. Som följd för före- tag och tillgångar som är noterade på flera börser och i olika valutor kan prisutvecklingen variera börserna emellan, exempelvis till följd av valutarörelser.

Marknadsavbrott och särskilda händelser

Om marknadsavbrott eller andra särskilda händelser inträff- ar kan Nordea behöva göra vissa ändringar i beräkningen eller byta ut den underliggande tillgången mot en annan.

Nordea får göra sådana ändringar i villkoren som Nordea bedömer nödvändiga i samband med de särskilda händelser som anges i Grundprospektet. Med marknadsavbrott och andra särskilda händelser menas bland annat att:

• Handeln med tillgången avbryts eller att det inte finns någon officiell kurs att tillgå.

• Tillgången avnoteras, bolaget sätts i konkurs eller likvidation, genomför en aktiesplit, nyemission, återköp eller liknande.

• Det sker en lagändring eller att Nordea får ökade risk- hanteringskostnader.

Om Nordea bedömer att det inte är ett rimligt alternativ att göra en ändring eller byta ut den underliggande tillgången får Nordea göra en förtida beräkning av avkastningen. I dessa fall får du marknadsmässig ränta på det resulterande beloppet under återstående löptid. Kapitalbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det nominella beloppet.

Risker

(16)

16

Kapitalskyddade placeringar är komplexa

Såväl Nordea som andra aktörer ger ut kapitalskyddade placeringar. Olika kapitalskyddade placeringar kan vara kopplade till samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika kapital- skyddade placeringar ofta begränsad. Innan du köper en kapitalskyddad placering bör du sätta dig in i hur den fun- gerar. I avsnittet Lån – Villkor och Strukturer på sidorna 155–169 i Grundprospektet beskrivs hur avkastningen och räntan bestäms, liksom andra viktiga funktioner, för olika kapitalskyddade placeringar. För att få en helhetsbild av Kapitalskyddade placeringar nr 90 bör du läsa Grund- prospektet och Slutliga Villkor.

Övrigt

Den här broschyren är tänkt att ge allmän information om Kapitalskyddade placeringar nr 90 och är inte avsedd som placeringsråd, då informationen inte är anpassad till den enskildes specifika placeringsmål, ekonomiska situation eller personliga behov. Du måste själv bedöma om en placering i dessa kapitalskyddade placeringar är lämplig utifrån din egen ekonomiska situation. Det är viktigt att du kan värdera fördelarna och nackdelarna med placeringen och att du har tagit del av den information som finns i Grundprospektet och Slutliga Villkor. För rådgivning i det enskilda fallet rekommenderar vi att du vänder dig till din personliga bankman eller annan privatekonomisk rådgivare.

Broschyren innehåller vissa uttalanden om framtiden. Vi vill understryka att vår uppfattning av den framtida marknads- utvecklingen var aktuell när broschyren skrevs och ska inte uppfattas som en garanti för framtida utveckling. Bedöm- ningen kan komma att ändras till följd av faktiska händelser som inträffar efter publiceringsdagen eller av andra skäl.

Observera att kapitalskyddade placeringar inte omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Förklaring till Riskindikatorn

Risknivå normalutfall – Hur stor är risken i placeringen?

Måttet beskriver risken i placeringen om denna behålls till återbetalningsdagen och tar hänsyn till hur sannolika för- luster är samt dess storlek. Det betyder att om de förvän- tade negativa utfallen av en placering är få och/eller små kommer riskindikatorn att visa på en begränsad risknivå – och vice versa. Risken översätts sedan till en skala mellan 1 och 7, där 1 är låg risk och 7 är hög risk. Risknivå 1 inne- bär inte att placeringen är riskfri. Placeringens risknivå fastställs vid emissionstillfället och kan förändras under placeringens löptid beroende på utvecklingen i de under- liggande tillgångar som placeringens utbetalning är base- rad på.

Risknivå extremutfall – Hur stor blir förlusten i händelse av ett extremutfall?

Måttet beskriver risken i placeringen vid extrema utfall, om denna behålls till återbetalningsdagen. Ett exempel på ett extremutfall är de kraftiga kursfallen på världens börser som skedde under finanskrisen 2008. Om förlusten vid ett extremutfall ändå är begränsad – som till exempel i en kapitalskyddad placering – visar måttet en lägre risk- nivå. Om å andra sidan en stor andel av det investerade kapitalet kan gå förlorat vid ett extremutfall så visar måttet en högre risknivå. Även risknivån för extremutfall översätts till en sjugradig skala, där 1 representerar lägst risk och 7 högst risk.

Risknivå normalutfall och risknivå extremutfall ska till- sammans ge en samlad bild av placeringens marknadsrisk och ge information om såväl sannolikheten för att förlora delar av kapitalet, förväntad storlek på sådan förlust samt storlek på förlust i ett extremt utfall.

Emittentrisk

Emittentrisk visar emittentens risknivå vid emissionstill- fället, enligt ratingbolagen Standard & Poor’s Rating Ser- vices och Moody’s. Standard & Poor´s skala är tolvgradig, med högsta rating AAA och lägsta rating D. Moody’s skala är niogradig, med högsta rating Aaa och lägsta rating C.

Den lägsta kreditratingen innebär konkurs.

Emittent är den som är utgivare av en strukturerad place- ring, upprättar prospekt och är betalningsskyldig enligt den strukturerade placeringens Slutliga Villkor.

(17)

17

Anteckningar

(18)

18

(19)

19

(20)

Aktieobligation Svenska bolag Löptid: 6 år

Preliminär deltagandegrad: Trygg 50 % och Chans 160 % Aktieobligation Amerikanska bolag

Löptid: 3 år

Preliminär deltagandegrad: Chans 120 % Aktieobligation Europeiska bolag Löptid: 3 år

Preliminär deltagandegrad: Chans 120 %

Du kan köpa på flera olika sätt

Du kan köpa Kapitalskyddade placeringar nr 90 via Internetbanken, på något av våra bankkontor eller via Telefonbanken. Sista dag för köp är den 20 november 2015 och betalning sker den 30 november 2015.

Via Internetbanken

Har du Nordeas Internetbank loggar du in på www.nordea.se och köper under:

Spara och placera Handla och placera Aktuella placeringar Teckna På våra bankkontor

Besök något av våra Nordeakontor och lämna in din anmälan.

Via Telefonbanken

Ring 0771-22 44 88. Du behöver både din personliga kod och en svarskod för att kunna köpa.

Har du frågor är du välkommen in till ett av våra kontor. Du kan också mejla din fråga till kapitalskydd@nordea.se eller ringa oss på 08-614 90 70.

Nordea är ansluten till Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter.

Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på www.strukturerade.se.

ETISK

Ett tryggt sparande med

möjlighet till hög avkastning

Kapitalskyddade placeringar nr 90

för privatpersoner och företag

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :