Länsstyrelsen i Stockholms län /

Download (0)

Full text

(1)

Undersökning:

Återrapportering 2015 Länsstyrelser Skapad av:

Vattenmyndigheterna Publicerad:

2015-11-30 13:39:06

Namn / E-post:

Länsstyrelsen i Stockholms län / Stockholm@lansstyrelsen.se Påbörjade undersökningar:

2016-02-25 10:13:26 Avslutade:

2016-02-26 11:40:43

(2)

1 TEXT / BILD INNEHÅLL

Länsstyrelsernas rapportering av 2015 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2009-2015 Anvisning

Svara på webbforumlärets frågor, kommentera gärna! Om ni vill se frågorna i förväg kan ni skriva ut dokumentet Länsstyrelsernas rapportering till vattenmyndigheterna för 2015.

På vattenmyndigheternas hemsida för rapporteringen 2014 ser ni vad som utfördes under 2014. Titta gärna på er svar för föregående år.

Engagera länsstyrelsens alla berörda funktioner/enheter i rapporteringen.

Ni har möjlighet att skriva ut svaren för er diarieföring på sista sidan i formuläret.

Observera att vi endast registerar de svar som kommer via webbformuläret. Svar via post eller e-post kommer inte att tas med.

Svaren ska skickas in senast den 28 februari 2016 enligt utskickat missiv.

Tips på hur du fyller i enkäten:Det är rekommenderat att den ansvarige är den enda som fyller i webbenkäten. Om den ansvarige för enkäten inte kan svara på en fråga är rekommendationen att man kopierar frågan till berörd kollega via mail och sedan kopierar in deras svar i webbenkäten. Vill du vidarebefordra webbenkäten till en kollega? Använd då dig av länken i mailet som webbenkäten kom i (vidarebefordra mailet), det är bara då som era tidigare svar sparas. Det går utmärkt att pausa i enkäten. Precis som med ovanstående är det då viktigt att man använder sig av länken i mailet som webbenkäten kom i (vidarebefordra mailet).Om du behöver komplettera med information till en åtgärd eller fråga, använd textrutorna

"Eventuell kommentar".

Vid frågor kontakta vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se

2 Vilken länsstyrelse gäller svaren för? Antal Procent Grafisk illustration

1 1. Blekinge 0 0,00%

2 2. Dalarna 0 0,00%

3 3. Gotland 0 0,00%

4 4. Gävleborg 0 0,00%

5 5. Halland 0 0,00%

6 6. Jämtland 0 0,00%

7 7. Jönköping 0 0,00%

8 8. Kalmar 0 0,00%

9 9. Kronoberg 0 0,00%

10 10. Norrbotten 0 0,00%

11 11. Skåne 0 0,00%

12 12. Stockholm 1 100,00%

13 13. Södermanland 0 0,00%

14 14. Uppsala 0 0,00%

15 15. Värmland 0 0,00%

16 16. Västerbotten 0 0,00%

17 17. Västernorrland 0 0,00%

18 18. Västmanland 0 0,00%

19 19. Västra Götaland 0 0,00%

20 20. Örebro 0 0,00%

21 21. Östergötland 0 0,00%

Totalt 1 100%

Medelvärde 12,00

3 TEXT / BILD INNEHÅLL

Åtgärd 28--Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov verka för omprövning av befintliga tillståndspliktiga verksamheter, enligt 9 och 11 kap. miljöbalken, vilka kan ha en inverkan på vattenmiljön, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status.

4

28a) Har länsstyrelserna påbörjat arbetet med översyn av tillståndspliktiga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken enligt åtgärdspunkt 28?

Antal Procent Grafisk illustration

1 1. Ja 1 100,00%

2 2. Nej 0 0,00%

Totalt 1 100%

Medelvärde 1,00

5 28a) Beskriv kortfattat hur länsstyrelsen arbetat under 2015 utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. Svar behövs för att komma vidare.

1.

(3)

Länsstyrelsen i Stockholms län - Stockholm@lansstyrelsen.se

Omprövningar av befintliga tillstånd är mycket resurskrävande. För att nyttja resurserna optimalt väljer Länsstyrelsen att verka för att verksamhetsutövaren på eget initiativ ska ompröva sin verksamhet vid behov. Under 2014 har 16 verksamhetsutövare som bedriver miljöfarlig verksamhet fått förnyade tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken. Länsstyrelsen hanterar i övrigt ett 40-tal tillståndsprövningar per år, varav flera har direkt eller indirekt påverkan på vatten. I dessa ärenden bedöms verksamheten utifrån ett avrinningsområdesperspektiv och recipientens status i relation till miljökvalitetsnormerna för vatten.

6

28b) Finns det en plan för framtida arbetet med översyn av tillståndspliktiga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken enligt åtgärdspunkt 28?

Antal Procent Grafisk illustration

1 1. Ja 1 100,00%

2 2. Nej 0 0,00%

Totalt 1 100%

Medelvärde 1,00

7 28b) Eventuell kommentar

1.

Länsstyrelsen i Stockholms län - Stockholm@lansstyrelsen.se

På Länsstyrelsen finns en samordningsgrupp för vatten med representanter från alla avdelningar/enheter som har koppling till vattenfrågor. Det finns också olika samordningsgrupper t.ex för dammar, MKN.

8

28b) Berätta kortfattat om er plan för framtida arbetet med översyn av tillståndspliktiga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken enligt åtgärdspunkt 28. Svar krävs för att gå vidare.

1.

Länsstyrelsen i Stockholms län - Stockholm@lansstyrelsen.se

På Länsstyrelsen finns en samordningsgrupp för vatten med representanter från alla avdelningar/enheter som har koppling till vattenfrågor. Det finns också olika samordningsgrupper t.ex för dammar, MKN.

9

28c) Har länsstyrelserna påbörjat arbetet med översyn av tillståndspliktiga verksamheter enligt 11 kap miljöbalken enligt åtgärdspunkt 28?

Antal Procent Grafisk illustration

1 1. Ja 1 100,00%

2 2. Nej 0 0,00%

Totalt 1 100%

Medelvärde 1,00

10 28c) Beskriv kortfattat hur länsstyrelsen arbetat under 2015 utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. Svar behövs för att komma vidare.

1.

Länsstyrelsen i Stockholms län - Stockholm@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen beaktar miljökvalitetsnormerna vid tillsyn och prövning. Vid varje prövning av anmälningspliktiga vattenverksamheter prövas inverkan på vattenförhållandena mot intrånget. De beslut som Länsstyrelsen fattar för varje anmälningsärende syftar till att begränsa negativ miljöpåverkan, vilket i förlängningen även gynnar arbetet med att uppnå

miljökvalitetsnormerna för vatten. Under 2012 genomfördes en inventering av alla kända dammanläggningar. Vid inventeringen prioriterades de vattenområden där det finns risk för att anläggningen medför att miljökvalitetsnormer för vatten inte kan uppnås. Informationen från den inventeringens ska sammanfogas från en inventering av kulturhistorisk inventering av samtliga dammar i länet. Dammen i Hammerstaån revs ut under 2014 och samråd har hållts angående ombyggnation av ytterligare en damm högre upp i samma avrinningsområde i Muskån, som då förses med fiskvandringsväg. När det gäller Moraån i Södertälje kommun har Länsstyrelsen verkat för att kommunen skulle tillståndspröva en ombyggnation men nu bedriver Länsstyrelsen istället tillsyn på dammen.

11 TEXT / BILD INNEHÅLL

Åtgärd 29--Länsstyrelserna behöver säkerställa att verksamhetsutövare genomför nödvändig egenkontroll och har de kontrollprogram som behövs för att möjliggöra en bedömning av verksamhetens inverkan på ekologisk, kemisk och kvantitativ status i vattenförekomster.

12

29a) Har länsstyrelsen under året ställt krav på befintliga egenkontrollprogram (inklusive samordnad recipientkontroll) på verksamheter som inverkar på ekologisk, kemisk och kvantitativ status i vattenförekomster.

Antal Procent Grafisk illustration

1 1. Ja 1 100,00%

2 2. Nej 0 0,00%

Totalt 1 100%

Medelvärde 1,00

13 29a) Beskriv kortfattat hur länsstyrelsen arbetat under 2015 utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. Svar behövs för att komma vidare.

(4)

1.

Länsstyrelsen i Stockholms län - Stockholm@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen ställer som en viktig del i den operativa tillsynen krav på verksamhetsutövares egenkontrollprogram. Vid arbete med att åtgärda förorenad mark säkerställer Länsstyrelsen att det genomförs erforderliga egenkontrollprogram. Interna rutiner finns för handläggare som är ansvariga för tillsynen. Bl.a. har en lista på vattenförvaltningens prioriterade ämnen och särskilt förorenade områden bifogats interna checklistor.

14

29b) Har länsstyrelserna tagit fram en strategi eller liknande för arbetet med egenkontrollprogram så att dessa anpassas till verksamhetens inverkan på ekologisk, kemisk och kvantitativ status i vattenförekomster?

Antal Procent Grafisk illustration

1 1. Ja 1 100,00%

2 2. Nej 0 0,00%

Totalt 1 100%

Medelvärde 1,00

15 29b) Eventuell kommentar

1.

Länsstyrelsen i Stockholms län - Stockholm@lansstyrelsen.se se fråga 29 a

16 29b) Beskriv kortfattat hur länsstyrelsen arbetat under 2015 utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. Svar behövs för att komma vidare.

1.

Länsstyrelsen i Stockholms län - Stockholm@lansstyrelsen.se se fråga 29 a

17

29c) Har länsstyrelsen planerat sin tillsyn och tillsynsvägledning för en bedömning av verksamhetens inverkan på ekologisk, kemisk och kvantitativ status i vattenförekomster?

Antal Procent Grafisk illustration

1 1. Ja 1 100,00%

2 2. Nej 0 0,00%

Totalt 1 100%

Medelvärde 1,00

18 29d) Eventuella kommentarer till åtgärd 29

1.

Länsstyrelsen i Stockholms län - Stockholm@lansstyrelsen.se Länsstyrelsen bistår kommuner med vägledning samt bidrar med underlag för hur de kan arbeta för att uppnå vattenförvaltningens krav.

19 TEXT / BILD INNEHÅLL

Åtgärd 30--Länsstyrelserna behöver upprätta en plan för sitt åtgärdsarbete med prioritering av avrinningsområden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status.

20 30a) Har länsstyrelsen påbörjat arbetet med att upprättat en plan för

prioritering av avrinningsområde? Antal Procent Grafisk illustration

1 1. Ja 0 0,00%

2 2. Nej 1 100,00%

Totalt 1 100%

Medelvärde 2,00

21 30a) Beskriv kortfattat hur länsstyrelsen arbetat utifrån planeringen under 2015? Svar behövs för att komma vidare.

1.

(Svarsalternativ saknas för detta val)

22 30a) Beskriv kortfattat hur länsstyrelsen istället planerar genomförandet av åtgärden. Svar behövs för att komma vidare.

1.

Länsstyrelsen i Stockholms län - Stockholm@lansstyrelsen.se

När vattenförvaltningens åtgärdsprogram för 2016-2021 fastställts avser länsstyreslen att ta fram en konkret och åtgärdsinriktad plan (dokument) för arbetet motsvarande den vi hade under föregående cykel. Som en följd av konkretare åtgärdsprogram för kommande förvaltningscykel har vi utvecklat arbetet med att integrera vattenförvaltningen i hela verksamheten. Detta exempelvis i ambitionen att identifiera och presentera var kommunerna bör rikta sina tillsynsinsatser och var kommunal va-utbyggnad bör prioriteras.

Genom ?Samverkansgruppen för vattenfrågor? effektiviserar vi vårt operativa arbete och letar synergier i arbetet med miljömål, klimatanpassning, vattenförvaltning, PBL-, landsbygdsprogram och miljöbalksärenden. Gruppen utgörs av chefer från enheter som på ett eller annat sätt berörs av vattenfrågor. För att effektivisera åtgärdarbetet och förenkla för sökande kommer vi att ha ensade ansökningsdatum och rutiner för bidrag för LOVA, LONA och Fiskevård för 2016 års utbetalningar. När vi prioriterar och utvecklar projekt deltar även handläggare för våtmarksstödet inom landsbygdsprogrammet. Under året har en handläggartjänst granskat

(5)

detaljplaner (och andra ärenden) utifrån ett ?vattenperspektiv? och särskilt MKN för vatten. Tjänsten kommer att permanentas under 2016 då vi ser att det är strategiskt viktigt att vattenfrågorna hanteras tidigt i planprocessen.

Under året har länsstyrelsen utvecklat samverkan med kommuner, mellankommunala vattenvårdssamarbeten, vattenråd,

intresseorganisationer mm. Vi har exempelvis initierat projekt i samverkan med WWF och Sportfiskarna. Under januari 2016 släpptes filmen Silverskatten (https://www.youtube.com/watch?v=EH2RDrUuriY) som samfinansierats av länsstyrelsen och Sportfiskarna. Filmen handlar om havsöringsfiske, miljöövervakning och akvatisk naturvård och vill skapa intresse och förståelse för att avvärjande av vandringshinder i vattendragen ger förutsättning för ett bra havsöringsfiske ute på kusten.

23

30b) Har länsstyrelsen arbetat med åtgärden utifrån ett avrinningsperspektiv, dvs har arbetet gjorts och planerats att göra med angränsande län?

Antal Procent Grafisk illustration

1 1. Ja 1 100,00%

2 2. Nej 0 0,00%

Totalt 1 100%

Medelvärde 1,00

24 30b) Eventuell kommentar

1.

(Svarsalternativ saknas för detta val)

25 30b) Beskriv kortfattat hur länsstyrelsen arbetat utifrån planeringen under 2015? Svar behövs för att komma vidare.

1.

Länsstyrelsen i Stockholms län - Stockholm@lansstyrelsen.se

Ett samarbete med länsstyreslens i Södermanland kring Trosaåns avrinningsområde har inletts. Avseende kustvattenförekomsterna krävs även en hel del samordning gentemot angränsande län vilket kommer intensifieras under 2016. Se även 30 A

26 30c) Eventuella kommentarer till åtgärd 30.

1.

Länsstyrelsen i Stockholms län - Stockholm@lansstyrelsen.se Se 30 A och B 27 TEXT / BILD INNEHÅLL

Åtgärd 31--Länsstyrelserna behöver i sitt arbete med att åtgärda föroreningsskadade mark och vattenområden, särskilt prioritera de områden som läcker prioriterade ämnen eller särskilt förorenande ämnen, till de vattenförekomster som därför inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status.

28

31a) Beskriv kortfattat hur länsstyrelsen arbetat under 2015 med att åtgärda föroreningsskadade mark och vattenområden enligt åtgärd 31. Svar behövs för att komma vidare.

1.

Länsstyrelsen i Stockholms län - Stockholm@lansstyrelsen.se

Det regionala programmet för efterbehandling av förorenade områden utgör en beskrivning av arbetet med förorenade områden. Planen ingår som ett prioriteringsunderlag i Länsstyrelsens plan för arbetet med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet för vattenförvaltning som ska kopplas till Länsstyrelsens verksamhetsplan.

29

31b) Har länsstyrelsen arbetat med åtgärden utifrån ett

avrinningsperspektiv, dvs har arbetet gjorts och planerats att göras med angränsande län?

Antal Procent Grafisk illustration

1 1. Ja 1 100,00%

2 2. Nej 0 0,00%

Totalt 1 100%

Medelvärde 1,00

30 31b) Eventuell kommentar

1.

Länsstyrelsen i Stockholms län - Stockholm@lansstyrelsen.se

Flera utbildningar och projekt genomförs inom ett nätverk av länsstyrelser i Mälardalen och Gotland. Syftet är att öka kunskapsnivån hos handläggare på kommunerna eftersom det är kommunerna som har tillsynsansvaret för majoriteten av objekten.

31 31b) Beskriv kortfattat hur det arbetet görs. Svar behövs för att komma vidare.

1.

Länsstyrelsen i Stockholms län - Stockholm@lansstyrelsen.se se 31 B och C 32 31c) Eventuell kommentar till åtgärd 31.

1.

Länsstyrelsen arbetar främst med tillsynsvägledning och i arbetet med att åtgärda föroreningsskadade vattenförekomster är vattenförvaltningen en av

(6)

Länsstyrelsen i Stockholms län - Stockholm@lansstyrelsen.se

flera prioriteringsgrunder. Under året har arbete med 12

branschinventeringar av nedlagda verksamheter pågått. Under året har Länsstyrelsen fått del av mer än 100 anmälningsärenden från kommunerna, som rör efterbehandling av förorenade områden och granskat mer än 100 detalj- och översiktsplaner som omfattar förorenade områden. Flera åtgärdsobjekt i förorenade vattenområden pågår, t ex åtgärdsprojekt Beckholmen och Turingen (uppföljningsfas). Vid Ytterligare två åtgärdsprojekt har undersökningar inför åtgärder utförts under året:

Vinterviken och Kagghamra/Sjöbergs varv.

33 TEXT / BILD INNEHÅLL

Åtgärd 15--Statens Jordbruksverk och länsstyrelserna behöver prioritera sin rådgivning inom miljöområdet i ett avrinningsområdesperspektiv till jordbruksföretag inom områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status.

34

15a) Beskriv kortfattat hur länsstyrelsen prioriterat sin rådgivning under 2015 till jordbruksföretag inom områden med

vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status. Svar behövs för att komma vidare.

1.

Länsstyrelsen i Stockholms län - Stockholm@lansstyrelsen.se

Arbetet koncentreras till avrinningsområden som prioriteras enligt rapporten

"Områden och källor som göder havet mest inom Norra Östersjöns Vattendistrikt. Redovisning av ett regeringsuppdrag" (Rapport 2009:4, Länsstyrelsen i Västmanland).

Under året har Länsstyrelsen arrangerat kurser om våtmarker och fosfordammar. Här har vi bland annat informerat om våtmarker och de stödmöjligheter som finns inom Landsbygdsprogrammet för att anlägga och restaura våtmarker och dammar. Länsstyrelsen handlägger stöd för anläggande av våtmarker där det är optimalt ur ett

vattenförvaltningsperspektiv. 2015 har fem våtmarker som totalt uppgår till cirka 100 hektar färdigställts. Länsstyrelsen samverkar med länsstyrelserna i Mälardalen, Gävleborg och Dalarna kring gemensam upphandling av rådgivning och aktiviteter inom Greppa Näringen. Vi har fortsatt det målinriktade arbetssättet där avsikten är att i dialog med berörda markägare ta initiativ till att våtmarker anläggs i utpekade lägen. Det GIS- projekt, som startades 2013, att med hjälp av den nya höjddatamodellen, identifiera lämpliga lägen för att anlägga större dämda våtmarker, har fortsatt under våren. Projektet har resulterat i ett GIS-skikt med 52 identifierade lägen för anläggande av våtmarker.

35

15b) Beskriv kortfattat hur samverkan med Jordbruksverket ser ut under 2015 för att genomföra åtgärden. Svar behövs för att komma vidare.

1.

Länsstyrelsen i Stockholms län - Stockholm@lansstyrelsen.se Länsstyrelsen samverkar med Jordbruksverket kring utveckling av nya verktyg och kunskap inom främst Greppa Näringen.

36 15c) Eventuell kommentar till åtgärd 15.

1.

Länsstyrelsen i Stockholms län - Stockholm@lansstyrelsen.se Se ovan 37 TEXT / BILD INNEHÅLL

Åtgärd 17--Statens Jordbruksverk och länsstyrelserna behöver, efter samråd med Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen, prioritera sina insatser för att minska riskerna med och användningen av

växtskyddsmedel i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status.

38

17a) Beskriv kortfattat hur länsstyrelsen prioriterat sina insatser under 2015 för att minska riskerna med, och användningen av, växtskyddsmedel i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status. Svar behövs för att komma vidare.

1.

Länsstyrelsen i Stockholms län - Stockholm@lansstyrelsen.se

Arbetet med miljömålet Giftfri miljö är sammankopplat med det arbete som Länsstyrelsen gör inom Greppa Näringen och Greppa växtskyddet samt sker samtidigt utifrån vattenförvaltningens krav. Vi genomför behörighetsutbildning och annan kompetensutveckling för hela länet.

Länsstyrelsen håller varje år repetitionskurser för dem som har tillstånd att sprida växtskyddsmedel. Under 2015 hölls 2 kurser. Länsstyrelsen har också upphandlat enskild rådgivning in inom projektet Greppa Näringen där det ingår en rådgivning angående förvaring och hantering av

växtskyddsmedel. Genom ett samarbete med Länsstyrelsen i Västmanland ges en grundkurs i användning av kemiska bekämpningsmedel för parkförvaltning, växthus och trädgårdsnäring. Länsstyrelsen i Stockholm har under året erbjudit kurser för lantbrukare i Integrerat växtskydd.

39

17b) Beskriv kortfattat hur samverkan med Jordbruksverket under 2015 ser ut för att genomföra åtgärden. Svar behövs för att komma

(7)

vidare.

1.

Länsstyrelsen i Stockholms län - Stockholm@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen har en återkommande dialog med Jordbruksverket i olika frågor som rör växtskyddsmedel. Länsstyrelsen deltar i även i Jordbruksverkets årliga fortbildningskurs.

40 17c) Beskriv kortfattat hur samverkan ser ut med för åtgärden övriga berörda myndigheter (Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen).

1.

Länsstyrelsen i Stockholms län - Stockholm@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen har kontinuerlig dialog med Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen, samt kontakt och viss samverkan med kommunerna i länet. Bland annat efterfrågas Länsstyrelsens kunskap om besprutningscertifikat. Länsstyrelsen är delaktig i kommunernas miljösamverkansgrupp för tillsyn på lantbruk.

41 17d) Eventuell kommentar till åtgärd 17.

1.

Länsstyrelsen i Stockholms län - Stockholm@lansstyrelsen.se Vid tvärvillkorskontroll för lantbrukare som får jordbruksstöd kontrolleras hantering och lagring av gödsel.

42 TEXT / BILD INNEHÅLL

Åtgärd 20--Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna behöver ta fram underlag för vilka vattenmiljöer och vattenanläggningar som har särskilt stort kulturmiljövärde i, eller i anslutning till, befintliga vattenförekomster där det behöver vidtas åtgärder i syfte att uppnå god ekologisk status eller god kemisk status.

43

20a) Beskriv kortfattat hur länsstyrelsen arbetar under 2015, eller avser att arbeta, med att ta fram underlag för vilka vattenmiljöer och vattenanläggningar som har särskilt stort kulturmiljövärde i, eller i anslutning till, befintliga vattenförekomster där det behöver vidtas åtgärder i syfte att uppnå god ekologisk status eller god kemisk status. Svar behövs för att komma vidare.

1.

Länsstyrelsen i Stockholms län - Stockholm@lansstyrelsen.se

En kulturhistorisk inventering och bedömning av vattenanknutna kulturmiljöer har pågått under kortare perioder sedan 2009. Under 2015 har begränsade (kortare tid än planerat med anledning av hög

arbetsbelastning) inventeringar skett i Östra Södertörn och Horsfjärdens åtgärdsområde samt inom Västra Södertörn och Södertäljes södra fjärdsystem. Inventeringen i länets södra delar beräknas slutföras 2016.

44

20b) Beskriv kortfattat hur samverkan med Riksantikvarieämbetet ser ut under 2015 för att genomföra åtgärden. Svar behövs för att komma vidare.

1.

Länsstyrelsen i Stockholms län - Stockholm@lansstyrelsen.se

Riksantikvarieämbetet bidrar ekonomiskt till genomförandet av inventering och dokumentation av kulturhistoriska miljöer vid vattendrag. I övrigt sker ingen samverkan med Riksantikvarieämbetet i denna fråga, även om ett behov av samordning i landet finns. Arbetet utförs av Länsstyrelserna.

Flera av länsstyrelserna i Sverige har regelbundet kontakt för erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad i form av nätverk.

45 20c) Eventuell kommentar till åtgärd 20.

1.

Länsstyrelsen i Stockholms län - Stockholm@lansstyrelsen.se Se ovan 46 TEXT / BILD INNEHÅLL

Sett till hela vattenförvaltningscykeln 2009-2015:

47

Hur har åtgärderna riktade till er Länsstyrelse i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram bidragit till att driva ert arbete med vattenfrågor framåt? Beskriv gärna både internt och externt arbete. Svara kortfattat, max 10 meningar.

1.

Länsstyrelsen i Stockholms län - Stockholm@lansstyrelsen.se

Arbetet med de nya åtgärdsprogramen inneburit att åtgärdsarbetet kommit ner på en mer konkret nivå. Det gör att kommunikationen såväl internt som externt blir tydligare. Den stor utmaningen är nu att tackla de stora osäkerheter som finns i underlagen men då kommunerna nu tar fram egna vattenplaner så ökar precisionen i underlagen hela tiden.

48 TEXT / BILD INNEHÅLL

Du har nu svarat på samtliga frågor i formuläret.

Vill du ändra dina svar kan du göra det genom att klicka på Föregående och backa bakåt i frågorna.

Om du vill skriva ut länsstyrelsens svar för diarieföring gör du följande:

Gör de inställningar som behövs för din webbläsare enligt Instruktioner innan utskrift.

Klicka därefter på knappen "Skriv ut länsstyrelsens svar".

I utskriftsrutan som kommer upp väljer du att skriva ut till PDF och sparar pdf-filen.

(8)

Genom att klicka på Skicka kommer dina svar att skickas in. Skicka in svaren först när samtliga frågor är besvarade. Ett inskickat formulär blir låst och kan inte användas av fler användare. Utskrift kan inte göras efter det att svaren har skickats in.

Tack för dina svar!

Figure

Updating...

References

Related subjects :