Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

24  Download (0)

Full text

(1)

Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande

Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef

Cecilia Håkansson, assistent

Rolf Lundberg, kommunjurist (§§ 154, 161, 162, 164, 166) Monica Dahl, vård- och omsorgschef (§ 154)

Thomas Nilsson, Kommunförbundet Skåne (§ 154) Bengt Jartsell, Kommunförbundet Skåne (§ 154) Myrthel Sjöström, personalchef (§ 152)

Per Rosenqvist, fastighetsingenjör (§ 153) Lena Thore, stadsarkitekt (§ 155)

Lars Brandell, Leader lag PH (§ 156)

Utses att justera Sven-Erik Sjöstrand

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2009-05-06

Underskrifter Sekreterare

Paragrafer

152 - 174

Cecilia Håkansson

Ordförande

Ulrika Thulin

Justerare

Sven-Erik Sjöstrand

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

(2)

Utdragsbestyrkande

Förslag till jämställdhetsplan 2009 Dnr 2009.100

Personalchefen deltar på mötet och föredrar arbetet bakom framtagandet av rubricerad plan.

Arbetsutskottet beslutar,

att MBL-förhandla förslaget, samt

att därefter skicka det till kommunstyrelsen.

Delgivning Personalchef

(3)

Lokalbehovsprövning Dnr 2008.61

Kommunfullmäktige beslöt 2008-11-27 i samband med budgeten att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda nyttjandegraden i kommunens samtliga lokaler med målsättningen att effektivisera lokalbehovet,

Från fastighetsingenjören har nu inkommit en

sammanställning över de lokaler kommunen förfogar över innehållandes bl a hyresnivåer och nyttjandegrad för resp lokal.

Arbetsutskottet beslutar,

att uppdra åt kommunchefen att starta upp en grupp, bestående av deltagare från både verksamheter och ledning, som arbetar vidare med frågan.

(4)

Utdragsbestyrkande

KfSk: Möte inför kommande färdtjänstförhandlingar Dnr 2009.82

Kommunförbundet Skåne meddelar att man, om intresse finns, vill träffa representanter för kommunen för ett

förberedande möte inför ett eventuellt biträde vid kommande färdtjänstförhandlingar.

Arbetsutskottet beslutade 2009-03-25,

att ställa sig positivt till ett samarbete, samt

att uppdra till kommunjuristen att kontakta Kommunförbundet Skåne.

På mötet deltar två representanter för Kommunförbundet Skåne.

Arbetsutskottet beslutar,

att under hösten 2009 samla parterna för diskussioner ang förhandling.

(5)

Förslag till vindbruksplan Dnr 2007.45

Stadsarkitekten har låtit utarbeta ett förslag till vindbruksplan för Perstorps kommun. Nedanstående principiella frågor har varit ute på remiss hos de politiska partierna.

”Vad vill Perstorps kommun med vindbruket?

1. Ska kommunen agera aktivt och hålla samrådsmöten där kommuninvånarna får ge sina synpunkter innan

processen med översiktsplan påbörjas?

2. Ska all vindbruksetablering föregås av detaljplane- läggning?

3. Om inte, hur många verk kan tillåtas utan detaljplane- läggning?

4. Ska etableringen av vindbruk bestå av väl sammanhållna grupper med minst tre verk? Eller ska enstaka verk tillåtas etableras?”

Stadsarkitekten redogör för de sammanställda remissvaren.

Resurser för att ta in extern kompetens för att utarbeta ett tematiskt tillägg och mellankommunalt samråd är sökta och erhållna.

Arbetsutskottet beslutar,

att uppdra till stadsarkitekten att söka medel för att kunna informera ytterligare kring vindbruksfrågan.

Delgivning Stadsarkitekt

(6)

Utdragsbestyrkande

Besök från Leader Dnr 2007.229

Lars Brandell, verksamhetsledare Leader Lag PH besöker arbetsutskottet och berättar om hur projektet framskrider.

Arbetsutskottet beslutar, att tacka för informationen.

(7)

Ramavtal för samverkan mellan räddningstjänster i Skåne län Dnr 2009.103

Rubricerade ärende har inkommit från förvaltningschefen för räddningstjänsten.

Samverkan mellan Skånes räddningstjänster är helt

avgörande för att klara komplex eller större räddningsinsats.

Räddningstjänsterna i Skåne kan gränslöst utnyttja

varandras resurser och kompetenser i den skadeavhjälpande verksamheten men även inom det förebyggande arbetet kan samverkan tillämpas.

Hela samarbetet bygger på en gemensam grund där kommunens särart, unika behov och vilja att bidra skall tillgodoses. Resultatet av samarbetet ska vara professionellt och kvalitetssäkrat samt känt. Samarbetet skall redovisas i en handlingsplan och omfatta både samarbetet i det

kommunala räddningstjänstområdet och med samverkande partners.

I samband med upprättande av instruktioner fastställer Räddningsfullmäktige gemensamma fördelning och uttag av uppkomna kostnader. Naturligtvis kan varje kommuns räddningstjänst beroende på den egna budgeten eller tilldelad ram välja att samverka.

Förslag till beslut:

Kommunstyrelsen godkänner upprättat ramavtal för samverkan mellan räddningstjänsterna i Skåne län.

Arbetsutskottets förslag till beslut,

att räddningsnämnden godkänner upprättat ramavtal för samverkan mellan räddningstjänsterna i Skåne län.

(8)

Utdragsbestyrkande

Ansökan om bygglov, Perstorp 24:16 Dnr 2009.106

Ägaren till fastigheten Perstorp 24:16 har ansökt om bygglov för sadelkammare och fyra hästboxar i tillbyggnad på

befintligt stall. Kommunen har som berörd granne möjlighet att yttra sig senast 2009-04-30.

Arbetsutskottet beslutar,

att meddela att man inte har något att erinra mot det sökta bygglovet.

Delgivning Stadsarkitekt

(9)

Förfrågan om köp av mark, del av Perstorp 24:14 Dnr 2009.104

Från ägaren av fastigheten Perstorp 24:16 har inkommit en förfrågan att få köpa en del av Perstorp 24:14.

Arbetsutskottet beslutar,

att ställa sig positivt till ett köp.

Delgivning Kartingenjör

(10)

Utdragsbestyrkande

Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008, AV Media Skåne Dnr 2009.105

Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne har beslutat att överlämna bokslut och verksamhetsberättelse för år 2008 till respektive fullmäktige i medlemskommunerna, att överlämna revisionsberättelsen till respektive fullmäktige i medlemskommunerna med hemställan om att dessa beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige, att bevilja direktionen för AV Media Skåne ansvarsfrihet

för verksamhetsåret 2008.

(11)

Allmänna lokala ordningsföreskrifter, omarbetning Dnr 2008.245

Rubricerade ärende har inkommit från kommunjuristen som har gjort en omarbetning av de allmänna lokala

ordningsföreskrifterna.

Arbetsutskottet beslutar,

att skicka förslaget till handikapprådet och pensionärsrådet för kännedom.

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige,

att anta de omarbetade allmänna lokala ordningsföreskrifterna.

Delgivning

Kommunala handikapprådet Kommunala pensionärsrådet

(12)

Utdragsbestyrkande

Förslag på avtal, Existensia Dnr 2009.109

Från kommunjuristen har inkommit ett förslag till köpekontrakt.

Arbetsutskottet beslutar,

att lämna förslaget till exploatören för synpunkter, samt

att därefter ta upp ärendet i arbetsutskottet igen.

Delgivning Kommunjurist

(13)

Försäljning av kommunal mark Dnr 2009.52

Ägaren till Perstorp 24:12 har framfört önskemål om att köpa kommunal mark för att sammanläggas med nämnda

fastighet. Arbetsutskottet har ställt sig positivt till en försäljning fram till befintlig ridstig.

En kartskiss utvisande att området omfattar 2 372 kvm.

En fråga som uppstått under framtagandet av ett

kontraktsförslag är vilket markpris som skall tillämpas. Här finns tre tänkbara alternativ, vanligt tomtpris,

industrimarkspris eller priset för tillskottsmark.

Arbetsutskottet beslutar,

att uppdra till kommunjuristen att kontakta fastighetsägaren.

Delgivning Kommunjurist

(14)

Utdragsbestyrkande

Önskemål om nyttjanderätt till kommunal mark Dnr 2009.116

Ägarna till fastigheterna Vagnmakaren 3 och 4, har framfört önskemål om att få nyttjanderätt till ett mindre område väster om respektive fastighet. Den aktuella marken var sannolikt tänkt att införlivas med respektive fastighet, vilket dock aldrig blev fallet. Detta blev däremot gjort vad beträffar Vagnmakaren 5.

De båda nu aktuella fastighetsägarna önskar att längre fram kunna köpa denna mark som inte utgör parkmark och där någon planändring således inte erfordras.

Arbetsutskottet beslutar,

att uppdra till kommunjuristen att skriva ett förslag till nyttjanderättsavtal, samt

att därefter ta upp ärendet igen.

Delgivning Kommunjurist

(15)

Ang igångsättning av Pågatågstrafik Dnr 2007.248

Arbetsutskottet beslutade 2009-03-25 att, i samråd med övriga berörda kommuner, av Lennart Serder beställa en

kompletterande utredning av möjligheterna till en igångsättning av halvtimmestrafik på sträckan Hässleholm - Helsingborg under år 2010.

Svar på de framställda frågorna har nu tagits fram.

För att tidtabellen ska kunna ändras till nästa halvårsskifte krävs att Skånetrafiken begär tåglägen hos Arriva senast under

innevarande månad. Kommunen behöver därför tillsammans med övriga sex kommuner hos Skånetrafiken inlämna en ansökan om detta.

Arbetsutskottet beslutar,

att uppdra till kommunjuristen att snarast arbeta fram en ansökan för inlämning hos Skånetrafiken.

Delgivning Kommunjurist

(16)

Utdragsbestyrkande

Upphandlingspolicy Dnr 2009.110

Från kommunjuristen har inkommit ett förslag på upphandlingspolicy.

Arbetsutskottet beslutar,

att inhämta synpunkter från de helägda kommunala bolagen, samt

att därefter ta upp förslaget igen.

Delgivning Kommunjurist

(17)

Återställande av skyddsrum Dnr 2006.350

Perstorps kommun sålde för några år sedan en fastighet, utrustad med skyddsrum, till ett företag. En ombyggnation genomfördes av kommunen under den tid bolaget endast var hyresgäst.

Ombyggnationen har medfört att vissa av skyddsrummets funktioner har upphört att existera.

Tillstånd till avvecklande av skyddsrummet har i efterhand insänts och beslutet har inneburit ett avslag. Detta torde innebära att ett föreläggande om att återställa skyddsrummet kan förväntas i en nära framtid.

Bolaget, den nuvarande ägaren av fastigheten, önskar en skriftlig utfästelse vari kommunen åtar sig att svara för erforderliga

återställningskostnader när detta blir aktuellt.

Kommunstyrelsen beslutade 2006-10-18,

att meddela fastighetsägaren att Perstorps kommun ikläder sig ansvaret för att återställa skyddsrummets nödutgång samt sandfilter i funktionellt skick.

Ett föreläggande ang återställande av skyddsrummet har nu inkommit.

Arbetsutskottet beslutar,

att uppdra till kommunchefen att kommunicera ärendet med fastighetsägaren.

(18)

Utdragsbestyrkande

Tillfällig firmateckning avseende socialnämndens checkräkning Dnr 2009.112

Rubricerade ärende har inkommit från May Britt Strålfors.

Hon föreslår att socialsekreterare Karin Cohen som varit anställd inom Individ och familjeomsorgsförvaltningen sedan 2001 erhåller en tillfällig checkförskrivningsrätt under

perioden 2009-06-15 – 2009-08-15.

Arbetsutskottets förslag till beslut, Kommunstyrelsen beslutar,

att bemyndiga socialsekreterare Karin Cohen att teckna socialnämndens checkräkning under perioden 2009-06-15 – 2009-08-15.

(19)

Sotningstaxa Dnr 2009.111

Rubricerade ärende har inkommit från Anders Nählstedt.

Perstorps kommunfullmäktige har sedan 2004 beslutat att följa och tillämpa sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83. Taxorna för sotning och brandskyddskontroll är indexuppräknad med 3,14 % och börjar gälla från och med 2009- 04-01.

Arbetsutskottets förslag till beslut, Kommunstyrelsen beslutar,

att godkänna ny sotnings- och brandskyddstaxa för 2009 som bygger på ett avtal om sotningsindex mellan Svenska Kommunförbundet (nuvarande Sveriges Kommuner och Landsting) och skorstensfejarmästarna.

(20)

Utdragsbestyrkande

Förfrågan ang nyttjanderätt, Ametisten 6 Dnr 2009.115

En förfrågan ang nyttjanderätt av parkmark vid ev försäljning av Ametisten 6 har inkommit från en mäklare. Den presumtiva

köparen vill ha nyttjanderätt eller ev köpa en bit parkmark intill den aktuella fastigheten.

Arbetsutskottet beslutar,

att inte medge köp eller nyttjanderätt av parkmark belägen intill Ametisten 6.

Delgivning Kommunjurist

(21)

Övergripande mål och riktlinjer Dnr 2009.16

Under våren har en av fullmäktige utsedd arbetsgrupp bestående av samtliga presidier samt Sten Sandström (m), arbetat med att ta fram gemensamma övergripande mål och riktlinjer för Perstorps kommun.

Fullmäktige arbetade genom grupparbeten i januari 2009 fram ett antal gemensamma mål och riktlinjer. Dessa har nu sorterats i prioriteringsordning och ansvarsfördelats.

Arbetsutskottet beslutar,

att föra ärendet vidare till kommunstyrelsen.

(22)

Utdragsbestyrkande

Boendefråga Dnr 2009.16

Rubricerade ärende har inkommit från Arnold Andréasson som efterfrågar en ”boende-dag” för lokala byggföretag.

Dagen skulle innehålla bl a studiebesök vid olika boendemiljöer.

Arbetsutskottet beslutar,

att ta in ärendet som en konkretisering under mål 2 B i dokumentet om övergripande mål och riktlinjer.

(23)

Allmän information från kommunchefen

Kommunchefen redogör muntligen för hittills genomförda aktiviteter och möten.

Arbetsutskottet beslutar, att tacka för informationen.

(24)

Utdragsbestyrkande

Meddelanden

1. Region Skåne: Hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2009-04-20

2. Region Skåne: Regionfullmäktige, sammanträde 2009- 04-28

3. SKL: Årsredovisning 2008

4. Konkurrensverket: Åtgärder för bättre konkurrens 5. Vägverket Produktion: Årsrapport 2008

6. Iréne Alm: Öppet brev till Lena Thore

7. Bjuvs kommun: PU ang Söderåsens miljöförbund 8. Lions Club i Perstorp: Tack för gåvan

Arbetsutskottet beslutar,

att notera meddelandena och att lägga dem till handlingarna.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :